Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 277/2007 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2007, částka 89, ze dne 31. 10. 2007

277

VYHLÁŠKA

ze dne 19. října 2007

o kontrole klimatizačních systémů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon“") k  provedení § 6 odst. 7 a 8 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška1) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství2) a stanoví

a)   způsob provedení kontroly a vyhodnocení výsledků kontroly klimatizačních systémů,
b)   rozsah přezkoušení osob provádějících kontrolu podle písmene a).

§ 2
Pravidelná kontrola klimatizačních systémů

(1) Pravidelná kontrola klimatizačního systému zahrnuje posouzení účinnosti klimatizace a jejího výkonu v porovnání s požadavky na chlazení budovy. Výsledkem pravidelné kontroly klimatizačního systému je zpráva obsahující zjištění s návrhy na opatření, doporučení a  poradenství o možném zlepšení nebo výměně klimatizačního systému a o alternativních řešeních.

(2) Kontrola klimatizačních systémů zahrnuje

a)   identifikaci klimatizačního systému v  rozsahu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
b)   posouzení dokumentace, z hlediska úplnosti, aktuálnosti a dodržování, a kterou je
1.  projektová dokumentace klimatizačního systému, zahrnující výchozí energetické bilance, návrh a dimenzování jednotlivých částí systému, seznam komponent systému a návrh měření a regulace jednotlivých zón a celého systému,
2.  dokumentace uvedení systému do provozu, to je výsledky měření průtoků vzduchu v  jednotlivých zónách systému,
3.  dokumentace změn systému od jeho uvedení do provozu,
4.  provozní předpisy výrobců komponent klimatizačního systému,
5.  místní provozní řád, je-li příslušnými předpisy vyžadován,
6.  provozní deník klimatizačního systému, je-li příslušnými předpisy vyžadován, a  ostatní provozní dokumentace jako záznamy o údržbě chladicích zařízení včetně čištění vnitřních i venkovních tepelných výměníků a doplňování chladiva, záznamy o údržbě vzduchotechnických zařízení včetně čištění a  výměn filtrů, čištění výměníků tepla a výdechových i nasávacích otvorů vzduchu,
7.  zprávy z  dřívějších kontrol,
c)   vizuální prohlídku klimatizačního systému na přístupných místech, obsahující
1.  identifikaci komponent klimatizačního systému včetně ověření shody instalovaných komponent s  projektovou dokumentací,
2.  kontrolu teplotního rozdílu mezi vstupem a výstupem chladicích agregátů s  tím, že rozdíl teplot musí být zřejmý zjištěním dotykem ruky na výstupní a vratné trubce,
3.  kontrolu hluku a vibrací při běhu chladicích agregátů,
4.  kontrolu tepelné izolace na potrubí chladiva, kontrolu úplnosti a neporušenosti izolace,
5.  kontrolu správné funkce přívodu venkovního a odvodu otepleného vzduchu, zahrnující kontrolu volnosti otvorů pro přívod a odvod vzduchu, čistotu povrchu tepelných výměníků a nepoškození chladicích žeber, stav filtrů nasávaného vzduchu,
6.  kontrolu vzduchovodů včetně uzavíracích, regulačních a požárních klapek, kontrolu neporušenosti vzduchovodů a funkčnosti klapek,
7.  kontrolu regulace systému klimatizace včetně identifikace komponent regulace, to je teplotních čidel, servopohonů ovládání armatur a vzduchových klapek a  časovacích zařízení, ověření správnosti umístění teplotních čidel, funkce servopohonů a mechanismů ovládání armatur a klapek, správnosti a vhodnosti nastavení časovacích zařízení, ověření vzájemného blokování regulace vytápění a chlazení, aby nemohlo docházet k  současnému vytápění a chlazení,
d)   ověření stavu údržby klimatizačního systému zahrnující
1.  zjišťování zjevných stop provádění údržbových prací při vizuální kontrole klimatizačního systému,
2.  záznamy o údržbě a opravách s kontrolou záznamů o čištění filtrů a tepelných výměníků, výměnách agregátů, změnách zařízení, generálních opravách a  rekonstrukcích,
3.  kontrolu dokladů o údržbě a opravách včetně technické dokumentace,
e)   ověření funkce klimatizačního systému zahrnující
1.  vyzkoušení, zda klimatizační zařízení v  provozu plní všechny funkce podle návodu dodavatele,
2.  vyzkoušení funkce regulace klimatizačního zařízení, které se provádí za provozu po nezbytně nutnou dobu - kontrola ovládání a regulace, to je vyzkoušení funkcí ovládání a regulace, ověření pohody prostředí v  klimatizovaných prostorech jak podle údajů teploměrů, tak podle subjektivního hodnocení uživatelů budovy,
3.  ověření (identifikace) instalovaných měřidel spotřeby elektřiny pro pohony ventilátorů, chladicích kompresorů a ostatních komponent klimatizačního systému,
4.  kontrolu spotřeby energie pro klimatizaci objektu (podle záznamů měřidel nebo podle provozní evidence provozovatele); v  případě, že spotřeba energie pro klimatizaci není vyhodnocována, je nutno provést odborné ocenění s pomocí zjištěných údajů o příkonech hlavních spotřebičů a jejich provozní doby.

§ 3
Zpráva o kontrole klimatizačního systému

(1) Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje

a)   identifikační údaje klimatizačního systému budovy,
b)   zhodnocení výsledku vizuální kontroly klimatizačního systému,
c)   zhodnocení stavu veškeré dokumentace, které může být provedeno s  využitím a  odvoláním se na předložené servisní a revizní zprávy,
d)   zhodnocení úrovně údržby klimatizačního systému,
e)   zhodnocení regulace klimatizačního systému,
f)   návrhy na opatření k  odstranění případných nedostatků, návrhy možných zlepšení nebo výměny klimatizačního systému a návrhy alternativních řešení, která respektují nákladovou efektivnost a proveditelnost.

(2) Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému je uveden v  příloze k této vyhlášce.

(3) Provedení pravidelné kontroly klimatizačních systémů nenahrazuje kontroly a revize prováděné podle zvláštních právních předpisů3).

§ 4
Přezkoušení osob provádějících kontroly

Rozsah přezkoušení je stanoven těmito okruhy zkušebních otázek

a)   zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
b)   vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů,
c)   technické otázky účinnosti užití energie,
d)   údržba klimatizačních systémů a ověřování funkčních schopností,
e)   regulace klimatizačních systémů,
f)   hodnocení klimatizačních systémů a jejich přiměřenosti s požadavky na chlazení budovy,
g)   návrhy na opatření a alternativní řešení,
h)   ekonomika a hodnocení efektivnosti.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009 s  výjimkou ustanovení § 4, které nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2007.

Ministr:
Ing. Říman v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Je vydávána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta.
2)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov.
3)   Například vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce, nebo nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

E-shop

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

Mgr. Robin Brzobohatý, PhDr. Lenka Poláková, JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V ediční řadě Právo prakticky vychází dlouho očekávaná publikace Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora. Tato kniha je odrazem zkušeností autorů nasbíraných za posledních deset ...

Cena: 255 KčKOUPIT

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - komentář

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - komentář

Husták, Šovar, Franěk, Smutný, Celtová, Doležalová - C. H. Beck

Popis Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář: - Komentář podrobně zachycuje změny právní regulace kapitálového trhu, oblasti, jejíž regulaci v posledních letech zaznamenala mnoho zásadních změn. - Autoři podávají ucelený přehled právní úpravy obchodování na kapitálovém ...

Cena: 2 010 KčKOUPIT

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Aleš Smutný, Vlastimil Pihera, Pavel Sýkora, Tomáš Cuník - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.