Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


229

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. července 2007,

kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Vláda nařizuje podle § 31, § 32 odst. 2 a 3, § 34 odst. 2, § 35 odst. 1 a § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, se mění takto:

1. V § 2 písmeno f) zní:

"f)   typem emisních standardů a limitů - jejich vyjádření jako:
1.  koncentrace v jednotkách hmotnosti látky nebo skupiny látek na litr,
2.  minimální účinnost čištění v čistírně odpadních vod v procentech,
3.  množství vypouštěného znečištění v jednotkách hmotnosti látky nebo skupiny látek za určité časové období,
4.  poměrné množství vypouštěného znečištění v jednotkách hmotnosti látky nebo skupiny látek na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku,".

2. V § 2 písmeno i) zní:

"i)   nejlepší dostupnou technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod - nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, která je vyvinuta v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň je nejúčinnější pro ochranu vod,".

3. V § 2 písm. j) větě první se za slova "ve výrobě3) a" vkládá slovo "nejlepším".

4. V § 4 odst. 1 se za slova "přihlížet k" vkládá slovo "nejlepším".

5. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Není-li v tabulce 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení uvedena hodnota emisního standardu ukazatele znečištění, stanoví vodoprávní úřad v povolení k vypouštění průmyslových odpadních vod v odůvodněných případech pouze způsob a četnost sledování tohoto ukazatele znečištění.".

6. V § 6 odstavce 3 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 6a znějí:

"(3) V povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad emisní limity pro místo výpusti. Emisní limity pro vypouštění průmyslových odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace (§ 16 zákona) stanoví vodoprávní úřad v místě odtoku ze zařízení, ve kterém tyto odpadní vody vznikají, pokud je nestanoví pro místo výpusti podle odstavce 4.

(4) Jsou-li průmyslové odpadní vody čištěny v zařízení určeném k jejich čištění nebo zneškodňování, může vodoprávní úřad stanovit emisní limity pro místo výpusti z tohoto zařízení do kanalizace sloužící veřejné potřebě6a).

(5) V povolení k vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úřad emisní limity do výše emisních standardů uvedených v tabulce 1a v příloze č. 1 k tomuto nařízení nebo stanoví emisní limity účinností čištění podle hodnot uvedených v tabulce 1b v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Emisní limity stanovené v koncentračních jednotkách a minimální účinností čištění v čistírně odpadních vod v procentech jsou rovnocenné. Vodoprávní úřad stanoví pro každý ukazatel znečištění pouze jeden z těchto typů emisních limitů; v jednom rozhodnutí je možno typy emisních limitů vzájemně kombinovat. Obsahují-li městské odpadní vody na přítoku do čistírny odpadních vod podíl průmyslových odpadních vod, bere vodoprávní úřad při stanovení emisních limitů a jejich typu v úvahu druh a složení čištěných odpadních vod.


6a)   § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).".

7. V § 6 odst. 6 a v § 7 odst. 1 se slova "2a, 2b a 3" nahrazují slovy "2 a 3".

8. V § 6 odst. 8, § 7 odst. 4, § 8 odst. 5, 6 a 7 a v příloze č. 2 bodě 5 se slovo "závadných" zrušuje.

9. V § 6 odst. 9 se slovo "závadné" zrušuje.

10. V § 6 odst. 10 se za slova "v příloze č. 1" vkládají slova "ani v příloze č. 3".

11. V § 6 odstavec 11 včetně poznámek pod čarou č. 6b a 7 zní:

"(11) Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní limity kombinovaným přístupem tak, aby imisní standardy uvedené v tabulce 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení byly dosaženy nejpozději do 22. prosince 20156b). Ovlivňují-li vypouštěné odpadní vody úsek lososových nebo kaprových vod stanovený podle zvláštního právního předpisu (§ 35 odst. 1 zákona), vodárenské nádrže7) nebo jiné zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody (§ 31 zákona) nebo úsek povrchových vod využívaných ke koupání osob stanovený podle zvláštního právního předpisu (§ 34 odst. 1 zákona), použije vodoprávní úřad pro výpočet emisních limitů imisní standardy uvedené v příslušných sloupcích v tabulce 1 v příloze č. 3 k tomuto nařízení. V případě, že kombinovaným způsobem vypočtené emisní limity nemohou být dosaženy ani za použití nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo z důvodu místních přírodních podmínek, stanoví vodoprávní úřad emisní limity ve výši nejpřísnějších limitů, kterých lze použitím nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod nebo v místních přírodních podmínkách dosáhnout.


6b)   Článek 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
7)   Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.".

12. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Hodnoty "m" nesmějí být překročeny v žádném ze vzorků analyzovaných oprávněnou laboratoří.".

13. V § 7 odst. 3 se slovo "2a" nahrazuje slovem "2".

14. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Stanoví-li vodoprávní úřad emisní limit jako přípustnou účinnost čištění, stanoví místo měření jakosti vypouštěných odpadních vod i na přítoku do čistírny odpadních vod. Je-li emisní limit stanoven jako poměrné množství, určí vodoprávní úřad i způsob sledování a evidence množství látek charakterizujících výrobní proces.".

15. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) V povolení k vypouštění městských odpadních vod z čistíren odpadních vod v kategoriích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel stanoví vodoprávní úřad četnost a způsob sledování znečištění v ukazatelích znečištění N?celk a P?celk podle tabulky 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení. V povolení k vypouštění městských odpadních vod z čistíren odpadních vod v kategorii nad 100 000 ekvivalentních obyvatel stanoví vodoprávní úřad četnost a způsob sledování znečištění v ukazateli znečištění celkový organický uhlík (TOC) podle tabulky 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení.".

16. V § 8 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) V povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek může vodoprávní úřad k žádosti znečišťovatele pro účely stanovení četnosti odběru vzorků odečíst množství zvlášť nebezpečné látky obsažené v jím odebrané vodě od množství této látky vypouštěného v odpadní vodě. Takto vodoprávní úřad může postupovat pouze v případě, že znečištění odebrané vody zvlášť nebezpečnými látkami nezpůsobil svou činností žadatel. Množství znečištění v odebrané vodě v příslušných ukazatelích znečištění se vypočte jako součin ročního objemu odebrané vody a průměrné roční koncentrace znečištění vypočtené jako aritmetický průměr ze všech vzorků odebraných za kalendářní rok. Pokud jsou odebrané vody použity k odečtu u více zdrojů znečišťování, rozdělí vodoprávní úřad množství znečištění v ukazatelích znečištění pro účely odečtu v poměru objemů vypouštěných odpadních vod u jednotlivých zdrojů znečišťování. Vodoprávní úřad může odečíst množství znečištění obsažené pouze v takovém množství odebrané vody, které odpovídá množství vypouštěných odpadních vod.".

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.

17. V § 8 odst. 5 větě první se slova "průtoku úměrných slévaných" nahrazují slovem "směsných".

18. V § 8 odst. 5 větě třetí se za slovo "vypouštění" vkládá slovo "průmyslových".

19. V § 8 odst. 6 větě první se slovo "slévaných" nahrazuje slovem "směsných" a slova "průtoku úměrných" se zrušují.

20. V § 8 odst. 9 se slovo "městské" a slova "podle hodnot v tabulce 1b v příloze č. 1 k tomuto nařízení" zrušují.

21. Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. V příloze č. 2 bod 3 zní:

"3. Stav, při němž nedochází k nadměrnému rozvoji autotrofních organismů a ke zvýšení produktivity vodního ekosystému ani k závažné změně druhové rozmanitosti vodních organizmů.".

23. Příloha č. 3 zní:

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. Příloha č. 4 zní:

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. Nadpis přílohy č. 5 zní:

"Přípustný počet vzorků
nesplňujících v jednotlivých ukazatelích znečištění statisticky formulované limity ("p") ve vypouštěných odpadních vodách v období kalendářního roku".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní limity, popřípadě postupuje podle § 12 odst. 1 písm. f) zákona tak, aby imisní standarty pro lososové a kaprové vody, uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění tohoto nařízení, byly dosaženy nejpozději do 1. května 2009.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2007, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 11, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí:
RNDr. Bursík v. r.

E-shop

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Advokát a jeho klient

Advokát a jeho klient

Daniela Kovářová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Advokacie patří mezi pomáhající profese, proto pro ni platí řada doporučení a rizik, popsaných v literatuře pro zdravotníky, pedagogy, sociální pracovníky a další profese pracující s lidmi. Pro ně jsou typické asymetrie vztahu, zákonitosti vývoje a jeho dynamika, syndrom vyhoření, ... pokračování

Cena: 645 KčKOUPIT

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. Od ledna 2024 se zejména mění zákon o advokacii a vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. K menším změnám došlo také v zákoně o soudech a soudcích, v notářském řádu, ve vyhlášce ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.