Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


226

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2007,

kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "žáků nebo studentů" nahrazují slovy "žáků, studentů a uchazečů o přijetí ke vzdělávání".

2. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Předávané údaje zahrnují také změny obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení, k nimž došlo od odpovídajícího rozhodného data v předcházejícím kalendářním roce.".

3. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

"§ 3a

Ministerstvo, popřípadě jím zřízená právnická osoba anonymizuje osobní údaje zpracovávané podle této vyhlášky nejpozději po uplynutí 30 let od jejich prvého zpracování.".

4. V příloze č. 1 se v čl. 1 odst. 1 písm. a) za slovo "roku" vkládají slova " , kromě údajů o uchazečích o přijetí ke vzdělávání; předávané údaje zahrnují také změny obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení, k nimž došlo od 1. září předcházejícího kalendářního roku,".

5. V příloze č. 1 v čl. 2 odst. 1 písm. b), v čl. 3 odst. 1 písm. b) a v čl. 4 odst. 1 písm. b) body 2 a 3 znějí:

"2.  státní občanství,
3.  obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, anebo stát, v němž má trvalý pobyt, nejedná-li se o Českou republiku,".

6. V příloze č. 1 se v čl. 2 doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) O uchazeči o přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole se předává soubor údajů, který obsahuje:

a)   resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b)   identifikační údaje uchazeče:
1.  rodné číslo, rok a měsíc narození, pohlaví,
2.  státní občanství,
3.  obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, popřípadě stát, v němž má trvalý pobyt, nejedná-li se o Českou republiku,
c)   údaje o předchozím vzdělávání uchazeče:
1.  předchozí působiště uchazeče,
2.  resortní identifikátor školy, v níž uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor vzdělání, rok vykonání maturitní zkoušky,
d)   údaje o vzdělávání, ke kterému se uchazeč hlásí, zahrnující obor vzdělání, délku a formu vzdělávání,
e)   údaje o výsledku přijímacího řízení a případné údaje o vzdělávání, ke kterému byl uchazeč přijat, zahrnující obor vzdělání, délku a formu vzdělávání a o zápisu uchazeče ke vzdělávání v příslušné vyšší odborné škole.".

7. V příloze č. 1 se doplňuje čl. 5, který včetně nadpisu zní:

"Čl. 5
Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace základní školy

(1) Základní soubor údajů se předává o každém žáku základní školy a obsahuje:

a)   resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b)   identifikační údaje žáka:
1.  rodné číslo, rok a měsíc narození, pohlaví,
2.  státní občanství,
3.  obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, anebo stát, v němž má trvalý pobyt, nejedná-li se o Českou republiku,
c)   údaje o předchozím vzdělávání žáka:
1.  předchozí působiště nově přijatého žáka,
2.  resortní identifikátor školy, v níž se žák vzdělával před přijetím ke vzdělávání v základní škole,
d)   údaje o zahájení vzdělávání v příslušné základní škole zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání,
e)   údaje o ukončení vzdělávání v příslušné základní škole:
1.  datum a kód ukončení vzdělávání v příslušné základní škole,
2.  údaj o způsobu ukončení vzdělávání,
f)   údaje o průběhu vzdělávání v základní škole:
1.  kód oboru vzdělání, délka vzdělávání,
2.  ročník, ve kterém se žák vzdělává, počet splněných let povinné školní docházky,
3.  identifikace třídy, skupiny,
4.  vyučovací jazyk, kódy cizích jazyků, kterým se žák učí,
5.  výuka předmětů v cizím jazyce, počet předmětů, počet hodin,
6.  kód průběhu vzdělávání, opakování ročníku, způsobu plnění povinné školní docházky,
7.  financování vzdělávání žáka z veřejných rozpočtů,
g)   kontrolní položky:
1.  kontrolní rozlišení, zda žák v uplynulém školním roce úspěšně ukončil poslední ročník základního vzdělávání, ukončil vzdělávání jiným způsobem, nebo je nadále žákem školy,
2.  datum a kód typu změny údajů,
3.  začátek platnosti věty, konec platnosti věty.

(2) Při předávání údajů o žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, žáku zařazeném do třídy pro žáky se zdravotním postižením, žáku vzdělávajícím se podle individuálního vzdělávacího plánu a o mimořádně nadaném žáku se postupuje obdobně podle čl. 2 odst. 2.".

8. V příloze č. 2 se v čl. 1 odst. 3 a v čl. 1 odst. 4 písm. a) nahrazují slova "14. října" slovy "10. října".

9. V příloze č. 2 v čl. 1 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Údaje podle čl. 8a se předávají na listinném formuláři nejpozději do 20. května nebo elektronicky nejpozději do 31. května stávajícího školního roku k rozhodnému datu 15. května stávajícího školního roku.".

10. V příloze č. 2 v čl. 1 odstavec 5 zní:

"(5) Agregované údaje podle čl. 25 a 26 se předávají za uplynulý školní rok na listinném formuláři nejpozději do 9. září nebo elektronicky nejpozději do 19. září stávajícího školního roku k rozhodnému datu 31. srpna uplynulého školního roku.".

11. V příloze č. 2 v čl. 2 odst. 1 se za slovo "střední" vkládají slova "škole, konzervatoři".

12. V příloze č. 2 v čl. 2 odstavec 2 zní:

"(2) Údaje za stávající školní rok: počty učitelů podle druhů škol, počty učitelů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol podle skupin předmětů, počty učitelů ve třídách nebo studijních skupinách pro děti, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, počty vedoucích pedagogických pracovníků podle druhů škol, ostatních pedagogických pracovníků, učebny, využití informačních technologií ve výuce, počty učitelů cizích jazyků podle druhů škol.".

13. V příloze č. 2 v čl. 3 odstavec 3 zní:

"(3) V případě, že má mateřská nebo základní škola zřízeno jedno nebo více odloučených pracovišť, předávají se agregované údaje za školu v členění za jednotlivá odloučená pracoviště.".

14. V příloze č. 2 v čl. 5 odst. 2 písm. g) se slova "zdravotně postižené" nahrazují slovy "se speciálními vzdělávacími potřebami".

15. V příloze č. 2 v čl. 7 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , třídy v denní formě vzdělávání také podle oborů vzdělání".

16. V příloze č. 2 v čl. 7 odst. 2 písm. f) a v čl. 8 odst. 2 písm. f) se slova "zdravotně postižené" nahrazují slovy "žáky se speciálními vzdělávacími potřebami".

17. V příloze č. 2 se za čl. 8 vkládá nový čl. 8a, který včetně nadpisu zní:

"Čl. 8a
Předávání agregovaných údajů ze školní matriky a dokumentace střední školy a konzervatoře týkajících se přijímacího řízení ke vzdělávání

(1) Údaje za stávající školní rok: počty uchazečů přihlášených a přijatých ke vzdělávání do prvního ročníku v denní formě vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení podle oborů vzdělání, druhu a délky vzdělávání a předchozího působiště, počty přihlášených a přijatých ke vzdělávání do prvního ročníku vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia v prvním kole přijímacího řízení podle předchozího působiště. Nepředávají se údaje týkající se nástavbového studia, zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

(2) Agregované údaje podle odstavce 1 se nepředávají za školy při zařízeních pro výkon ústavní výchovy či ochranné výchovy.".

18. V příloze č. 2 v čl. 9 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , studijní skupiny v denní formě vzdělávání podle vzdělávacích programů".

19. V příloze č. 2 v čl. 9 odst. 2 písm. f) se slova "zdravotně postižené" nahrazují slovy "studenty se speciálními vzdělávacími potřebami".

20. V příloze č. 2 v čl. 15 odstavec 2 zní:

"(2) Údaje za stávající školní rok:

a)   oddělení družin s vyčleněním oddělení pro žáky se zdravotním postižením, účastníci zapsaní k pravidelné docházce, zájmové útvary a účastníci v nich,
b)   počty zdravotně postižených účastníků podle druhu postižení,
c)   účastníci zapsaní k pravidelné docházce podle státního občanství, cizinci podle přístupu ke školským službám,
d)   evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií.".

21. V příloze č. 2 v čl. 16 odst. 2 písm. d) se slova "cizinci podle podmínek přístupu ke školským službám," zrušují.

22. V příloze č. 2 v čl. 17 odst. 2 písm. f) se slova "domova či ústavu" nahrazují slovem "zařízení".

23. V příloze č. 2 v čl. 18 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , další činnosti zájmového vzdělávání podle oblastí zájmového vzdělávání, soutěže v zájmovém vzdělávání vyhlašované nebo spoluvyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy".

24. V příloze č. 2 v čl. 18 odst. 2 se slova "podle věku" nahrazují slovy " , v členění na děti, žáky, studenty a ostatní".

25. V příloze č. 2 v čl. 19 odst. 2 písm. d) se slova "doplňkové stravování" nahrazují slovy "doplňková jídla".

26. V příloze č. 2 v čl. 24 odst. 1 se za slovo "příchodu" vkládá slovo "klienta" a za slovo "druhu" se vkládá slovo "poskytované".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 6, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Ministryně:
Mgr. Kuchtová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče. Od ...

Cena: 243 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.