Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


208

VYHLÁŠKA

ze dne 7. srpna 2007

o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 25 odst. 5 zákona č.  179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), (dále jen "zákon“"):

§ 1
Podrobnosti obsahu, struktury a způsobu vedení Národní soustavy kvalifikací
(K § 6 zákona)

(1) V Národní soustavě kvalifikací se vedle údajů uvedených v zákoně uvádějí další údaje o dílčích kvalifikacích:

a)   datum schválení, změny nebo zrušení kvalifikačního standardu a hodnotícího standardu dané dílčí kvalifikace,
b)   subjekt nebo subjekty, které se podílely na přípravě návrhu kvalifikačního nebo hodnotícího standardu dané dílčí kvalifikace nebo jeho změny, z řad
1.  profesních komor,
2.  zájmových a profesních sdružení,
3.  organizací zaměstnavatelů,
4.  odborných společností,
5.  sdružení právnických osob, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení podle zvláštního právního předpisu1), nebo
6.  reprezentace vysokých škol,
zastoupených v sektorových radách, které se podílely na přípravě návrhu kvalifikačního nebo hodnotícího standardu dané dílčí kvalifikace nebo jeho změny,
c)   výše úhrady za provedení zkoušky ověřující dosažení dané dílčí kvalifikace.

(2) Při každém zařazení údaje nebo jeho změny do Národní soustavy kvalifikací se k danému údaji zapisuje poznámka uvádějící datum schválení nebo nabytí účinnosti a datum změny platnosti údaje.

(3) Národní soustava kvalifikací je vedena způsobem umožňujícím vyhledávat a třídit údaje podle údajů uvedených v § 6 zákona. Údaje obsažené v Národní soustavě kvalifikací se ukládají na technickém nosiči dat nejméně jednou za týden.

§ 2
Podmínky a lhůty pro zařazování údajů týkajících se jednotlivých kvalifikací do Národní soustavy kvalifikací
(K § 6 zákona)

(1) Údaje o udělení, prodloužení platnosti, zániku nebo odnětí autorizace a údaje o autorizovaných osobách a jejich změny se do Národní soustavy kvalifikací zařazují bezodkladně po jejich předání Národnímu ústavu odborného vzdělávání v Praze příslušným autorizujícím orgánem2).

(2) Údaje a jejich změny, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 1 a jejich změn, se do Národní soustavy kvalifikací zařazují bezodkladně po jejich schválení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

§ 3
Podrobnosti autorizace fyzických a právnických osob
(K § 10 a 11 zákona)

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizované osoby s autorizací pro určitou dílčí kvalifikaci v souladu s příslušným hodnotícím standardem dané dílčí kvalifikace:

a)   předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti,
b)   ověřením odborné způsobilosti postupem, který je autorizujícím orgánem stanoven v souladu s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu dané dílčí kvalifikace, nebo
c)   kombinací způsobů uvedených v písmenech a) a b).

§ 4
Forma zkoušky
(K § 17 odst. 1 a § 18 odst. 8 zákona)

Zkoušky ověřující dosažení konkrétní dílčí kvalifikace se konají formou:

a)   písemné zkoušky,
b)   ústní zkoušky,
c)   praktické zkoušky, nebo
d)   kombinací dvou nebo více forem uvedených v písmenech a) až c).

§ 5
Náležitosti pozvánky ke zkoušce
(K § 17 odst. 5 zákona)

Náležitostí pozvánky ke zkoušce je vždy:

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný akademický titul a vědecká hodnost žadatele o konání zkoušky (dále jen "uchazeč"),
b)   datum narození uchazeče,
c)   adresa místa trvalého pobytu uchazeče, popřípadě jiná adresa pro doručování písemností uchazeči,
d)   název dílčí kvalifikace, jejíž dosažení bude zkouškou ověřováno,
e)   den, čas a místo konání zkoušky,
f)   výše úhrady za provedení zkoušky, termín a způsob provedení úhrady za provedení zkoušky.

§ 6
Výše úhrady za provedení zkoušky
(K § 17 odst. 3 a 7 zákona)

(1) Výše úhrady za provedení zkoušky ověřující dosažení konkrétní dílčí kvalifikace je rovna součtu paušální náhrady nezbytných výdajů autorizované osoby, popřípadě členů zkušební komise, spojených s materiálním, prostorovým, technickým, informačním, personálním a administrativním zabezpečením provedení zkoušky a přiměřené odměny pro autorizovanou osobu, popřípadě členy zkušební komise.

(2) Výše paušální náhrady a odměny podle odstavce 1 za provedení zkoušky ověřující dosažení konkrétní dílčí kvalifikace je stanovena v hodnotícím standardu příslušné dílčí kvalifikace.

§ 7
Náležitosti a forma tiskopisu osvědčení
(K § 19 odst. 2 a 3 zákona)

(1) Tiskopis osvědčení obsahuje náležitosti podle vzoru formuláře osvědčení uvedeného v příloze k této vyhlášce, včetně uvedení rodného čísla, jehož sdělení si autorizovaná osoba vyžádá od uchazeče před vydáním osvědčení.

(2) Osvědčení je opatřeno vodotiskem, šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů na každé straně tiskopisu.

(3) Osvědčení se vyhotovuje na listu, popřípadě dvoulistu formátu 210 x 290 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.

§ 8
Podrobnosti postupu při uchovávání stejnopisů vydaných osvědčení a záznamů o průběhu a výsledku zkoušky
(K § 18 odst. 12 a § 19 odst. 4 zákona)

(1) Autorizující orgán uchovává stejnopis osvědčení vydaný a zaslaný autorizovanou osobou po dobu 10 let ode dne, kdy mu byl doručen, ve své spisovně; po uplynutí uvedené lhůty uloží autorizující orgán daný stejnopis ve svém správním archivu, kde ho uchová nejméně po dobu 45 let.

(2) Autorizující orgán uchovává záznam o průběhu a výsledku zkoušky po dobu 10 let ode dne, kdy mu byl doručen, ve své spisovně.

(3) Autorizovaná osoba uchovává stejnopis osvědčení a stejnopis záznamu o průběhu a výsledku zkoušky po dobu 5 let ode dne jeho vydání.

§ 9
Postup právnických osob vykonávajících činnost školy při vykazování nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři
[K § 23 písm. e) a f) zákona]

(1) Za nezbytné náklady spojené s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři osobami, které podle zákona získaly dílčí kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností v rámci určitého povolání a konají podle zvláštního právního předpisu3) ve střední škole nebo konzervatoři uvedené zkoušky, aniž by byly žákem dané školy, se považují:

a)   příslušné části mezd nebo platů zaměstnanců a ostatních osobních nákladů na zaměstnance, případně ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které bylo nezbytné vynaložit pro zajištění konání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři,
b)   další neinvestiční náklady spojené s materiálně technickým zabezpečením průběhu závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři, například náklady na materiál spotřebovaný při závěrečné nebo maturitní zkoušce nebo absolutoriu a náklady na úhradu nákladů spojených s užitím prostor, ve kterých se konala závěrečná nebo maturitní zkouška nebo absolutorium, nebo úhradu nákladů služeb využitých při konání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria.

(2) Vyčíslení nákladů uvedených v odstavci 1 předkládají právnické osoby vykonávající činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které nezřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy4), krajským úřadům, a to nejpozději do 30 dnů ode dne konání zkoušky; krajský úřad předloží žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů uvedených v odstavci 1 bezodkladně Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

(3) Vyčíslení nákladů uvedených v odstavci 1 předkládají právnické osoby vykonávající činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které zřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy3), Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne konání zkoušky.

(4) Nejedná-li se o školu zřízenou státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí, ředitel školy v případě, že podmínil možnost vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři zaplacením úhrady ve výši jím stanovené, sníží náklady vyčíslené v odstavci 1 o výši této úhrady.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
Mgr. Kuchtová v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 2 písm. k) a příloha zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
3)   § 113c zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 179/2006 Sb.
4)   § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

E-shop

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

JUDr. J. Hejda,Mgr. N. Bachroňová,Mgr. K. Divišová,JUDr. L. Finger,Mgr. M. Prosser Mgr. V. Vaněčková - Anag, spol. s r. o.

Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Lidská práva starších lidí

Lidská práva starších lidí

Veronika Bílková, Kateřina Šimáčková, Alla Tymofeyeva - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Stárnutí obyvatelstva přináší nové příležitosti – lidé, kteří žijí déle, produkují více zdrojů a mají více času na to, aby dosáhli toho, co ve svém životě považují za důležité. Současně tento jev vytváří nové výzvy – lidé, kteří žijí déle, spotřebují více zdrojů, vyžadují více ...

Cena: 585 KčKOUPIT

Co by měl vědět příjemce dotace

Co by měl vědět příjemce dotace

Zuzana Strnadová - GRADA Publishing, a. s.

Být příjemcem dotace není snadné - s čerpáním dotace je totiž spojeno velké množství úkolů, které je příjemce dotace povinen splnit. Kniha jako jediná na trhu podává ucelenou informaci o tom, co by příjemce dotace měl vědět, na co by si měl dát pozor a jak by měl postupovat či co ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.