Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


115

VYHLÁŠKA

ze dne 9. května 2007

o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování

Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. c) a d) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 224/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování (dále jen "depozitář") v souvislosti s

a)   úschovou majetku fondu kolektivního investování,
b)   jiným opatrováním majetku fondu kolektivního investování v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,
c)   kontrolou při vydávání a odkupování podílových listů a vydávání akcií fondu kolektivního investování,
d)   kontrolou výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,
e)   zajištěním vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě,
f)   kontrolou použití výnosu z majetku fondu kolektivního investování,
g)   kontrolou nakládání s majetkem fondu kolektivního investování.

(2) Tato vyhláška dále upravuje

a)   jednání investiční společnosti nebo investičního fondu, která mohou být důvodem neprovedení pokynu depozitářem,
b)   případy, kdy mohou být činnosti depozitáře prováděny prostřednictvím jiné osoby.

§ 2
Úschova majetku fondu kolektivního investování

Úschovu majetku fondu kolektivního investování zajišťuje depozitář tak, že

a)   zaknihované cenné papíry evidované v centrální evidenci cenných papírů1) vede na účtu vlastníka v evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů; ostatní investiční nástroje vede v samostatné evidenci2) nebo v evidenci navazující na samostatnou evidenci,
b)   jiný majetek, pokud to jeho povaha umožňuje, převezme fyzicky do úschovy nebo zajistí jeho úschovu jinou osobou.

§ 3
Jiné opatrování majetku fondu kolektivního investování

(1) Opatrování nemovitostí v majetku speciálního fondu nemovitostí nebo nemovitostní společnosti, na níž má takový fond účast, a opatrování účastí na nemovitostní společnosti, zajišťuje depozitář tak, že kontroluje nakládání s tímto majetkem ověřením podmínek pro udělení souhlasu s nakládáním v souladu se zákonem.

(2) Pokud to právní řád, kterým se nakládání s majetkem řídí, umožňuje, depozitář dohodne s fondem kolektivního investování takové uspořádání vztahů, aby nebylo možné s majetkem fondu kolektivního investování bez souhlasu depozitáře platně nakládat.

(3) Depozitář dále přiměřeně hodnotě a povaze opatrovaného majetku, který nelze svěřit do úschovy podle § 2, ověřuje jeho stav, a to zejména tak, že

a)   průběžně kontroluje stav zápisu v katastru nemovitostí nebo v jiné evidenci,
b)   porovnává informace od investiční společnosti nebo investičního fondu s informacemi z vlastních evidencí,  
c)   pokud na základě informací podle písmen a) a b) nemůže spolehlivě zjistit aktuální stav majetku, alespoň jednou ročně ověřuje stav majetku kontrolou na místě nebo jiným vhodným postupem; tímto způsobem ověří stav majetku vždy, když mohou být z jakéhokoliv důvodu pochyby o správnosti nebo úplnosti informací poskytovaných investiční společností nebo investičním fondem.

(4) Depozitář může provádět opatrování podle odstavců 1 až 3 prostřednictvím jiné osoby.

§ 4
Kontrola při vydávání a odkupování podílových listů a vydávání akcií fondu kolektivního investování

(1) Depozitář provádí kontrolu při vydávání podílových listů podílového fondu a akcií investičního fondu zejména tím, že každý den, kdy dojde k vydání podílového listu nebo akcie, ověřuje

a)   zda se počet podílových listů vydaných investiční společností rovná podílu celkové částky, jež za ně byla uhrazena na běžný účet podílového fondu vedený depozitářem, a aktuální hodnoty podílového listu vyhlášené pro rozhodný den; přitom zohlední případnou přirážku podle statutu podílového fondu, nebo
b)   zda se počet vydaných akcií investičního fondu za den, kdy se kontrola provádí, rovná podílu celkové částky, jež byla připsána za účelem vydání těchto akcií na běžný účet investičního fondu vedený depozitářem, a stanoveného emisního kurzu akcie.

(2) Při kontrole podle odstavce 1 vezme depozitář v úvahu přirážky a emisní ážio alespoň z hlediska, zda celková připsaná částka zohledňuje nejméně nejmenší přirážku nebo ážio a nejvíce nejvyšší přirážku nebo ážio možné podle statutu fondu kolektivního investování nebo podle rozhodnutí valné hromady investičního fondu3).

(3) Kontrolu při vydávání podílových listů podílového fondu může depozitář místo postupu podle odstavce 1 písm. a) provádět tak, že kontroluje, zda byl jednotlivým podílníkům vydán počet podílových listů odpovídající částce připsané za tyto podílové listy na účet fondu; § 9 odst. 2 se použije obdobně.

(4) Kontrolu, zda jsou podílové listy odkupovány v souladu se zákonem a statutem fondu kolektivního investování, provádí depozitář v rámci kontroly plateb podle této vyhlášky.

(5) Vypořádání odkupu podílových listů provádí depozitář na základě pokynu investiční společnosti způsobem uvedeným ve statutu otevřeného podílového fondu a podle dohody mezi investiční společností a podílníkem, není-li tato dohoda v rozporu s právními předpisy nebo statutem.

§ 5
Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování

Depozitář fondu kolektivního investování určeného pro veřejnost provádí kontrolu výpočtu aktuální hodnoty akcie investičního fondu nebo podílového listu podílového fondu vždy před uveřejněním této hodnoty4) tak, že ověří správnost údajů o této hodnotě předložených investiční společností nebo investičním fondem. Ověření provede depozitář na základě údajů ze zdrojů nezávislých na investiční společnosti nebo investičním fondu, kterých profesionální investoři při své činnosti obvykle používají; pokud takové zdroje neexistují, vychází depozitář z hodnověrných podkladů investiční společnosti nebo investičního fondu. K ověření lze použít také posudek znalce podle § 53e zákona.

§ 6
Zajištění vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě

Vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě depozitář zajišťuje poskytnutím aktiv fondu kolektivního investování, která má v úschově, nebo umožněním takového poskytnutí v případech, kdy je nakládání s nimi podmíněno jeho souhlasem.

§ 7
Kontrola použití výnosů z majetku fondu kolektivního investování

(1) Depozitář kontroluje, zda rozdělení výnosů z majetku fondu kolektivního investování probíhá v souladu se zákonem a statutem fondu kolektivního investování.

(2) Pokud fond kolektivního investování vyplácí podíly na zisku z hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování, kontroluje depozitář výplatu peněžních prostředků podílníkům nebo akcionářům obdobně podle ustanovení § 4 odst. 4.

Kontrola nakládání s majetkem fondu kolektivního investování
§ 8

(1) Depozitář provádí kontrolu pokynů investiční společnosti a investičního fondu k nakládání s aktivy, která jsou součástí majetku fondu kolektivního investování (dále jen "kontrola pokynu"), a to v termínech stanovených v § 9 a v rozsahu a způsobem podle odstavců 2 až 5.

(2) Jde-li o pokyn k pořízení aktiva do majetku fondu kolektivního investování, depozitář v rámci kontroly pokynu provede

a)   kontrolu, zda jsou do majetku fondu kolektivního investování nabývány pouze druhy aktiv přípustné podle zákona a statutu; není-li druh aktiva zjevný, provede se kontrola též na základě rozboru dokumentace týkající se příslušného aktiva,
b)   kontrolu dodržování investičních limitů podle zákona a statutu porovnáním stanovených limitů s posledními dostupnými údaji o majetku fondu kolektivního investování ke dni, kdy byl pokyn podáván.

(3) Jde-li o pokyn k pořízení nebo zcizení aktiva, depozitář v rámci kontroly pokynu provede kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny a dalších podmínek obchodu, ledaže jde o anonymní obchod uzavíraný na trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona; tato kontrola se provede zejména přezkumem analýzy dokládající pořízení nebo zcizení aktiva za nejlepších podmínek a výhodnost obchodu5).

(4) Jde-li o pokyn týkající se technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku nebo obdobných technik a nástrojů, depozitář v rámci kontroly pokynu provede kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny a dalších podmínek obchodu; tato kontrola se provede zejména přezkumem analýzy výhodnosti daného obchodu5) a ověřením dodržení pravidel pro používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku6).

(5) Jde-li o pokyn k platbám z majetku fondu kolektivního investování neuvedený v odstavcích 2 až 4, depozitář v rámci kontroly pokynu ověří, zda pokyn neodporuje zákonu, statutu nebo smlouvě o obhospodařování, včetně vynaložení odborné péče, zejména zda důvody, které vedou investiční společnost nebo investiční fond k podání pokynu, jsou opodstatněné.

§ 9

(1) Depozitář provede kontrolu pokynu před provedením platby nebo jiným vypořádáním obchodu na základě tohoto pokynu. Po provedení platby nebo jiném vypořádaní obchodu lze kontrolu pokynů provést pouze v případech, kdy

a)   částka, na kterou pokyn zní, nepřesáhne 500 000 Kč, a to až do doby, kdy souhrnná denní hodnota takových plateb dosáhne 0,1 % hodnoty majetku fondu kolektivního investování, nebo
b)   předmětem obchodu jsou aktiva uvedená v § 26 odst. 1 písm. a) a c) nebo § 51 odst. 1 písm. a) a b) zákona a
1.  způsob obchodování na trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona vylučuje vypořádání obchodu později než v den následující po podání pokynu, nebo
2.  se depozitář na základě kontroly u investiční společnosti, investičního fondu nebo jiné osoby obhospodařující majetek fondu kolektivního investování uskutečněné po dohodě s těmito osobami v průběhu posledních 12 měsíců ujistil, že systém řízení a vnitřní kontroly této osoby zabezpečuje dostatečnou kontrolu dodržování zákona, statutu, depozitářské smlouvy a smlouvy o obhospodařování.

(2) Kontrolu pokynů podle odstavce 1 písm. a) lze provádět formou kontrol reprezentativního vzorku plateb do 30 dnů od skončení týdne, v němž k zadání pokynu došlo. Reprezentativní vzorek plateb depozitář vybere za období nejdéle 30 dnů.

§ 10

Depozitář provádí kontrolu dodržování

a)   limitů vztahujících se k majetku fondu kolektivního investování alespoň jednou měsíčně, a to do 15 dnů od skončení předchozího měsíce, podle posledních dostupných údajů, a
b)   limitů vztahujících se k emitentu cenných papírů v majetku fondu kolektivního investování, a to na základě posledních dostupných informací o základním kapitálu emitenta nebo počtu hlasovacích práv spojených s akciemi emitenta, nejméně však jednou za čtvrtletí, v případě emitenta podílových listů nejméně jednou za půl roku, a
c)   ostatních limitů podle zákona a statutu přiměřeně povaze limitu.

§ 11
Důvody neprovedení pokynu depozitářem

Důvodem pro neprovedení pokynu depozitářem podle § 23 odst. 6 zákona je případ, kdy

a)   investiční společnost nebo investiční fond nezjedná nápravu, zejména zadáním nového pokynu, jehož realizací dojde k odstranění nedostatku vzniklého původním pokynem a o němž lze důvodně předpokládat, že bude vypořádán, nebo
b)   by provedením pokynu došlo k překročení limitu stanoveného zákonem nebo statutem o více než 1 % nebo riziko vzniku škody způsobené v důsledku vypořádání pokynu prokazatelně převyšuje riziko vzniku škody spojené s jeho nevypořádáním; u podílového fondu zváží při posouzení rizika vzniku škody depozitář též pravděpodobnost včasného nahrazení škody investiční společností nebo jinou osobou, která fond kolektivního investování obhospodařuje.

§ 12
Pravidla pro provádění činností prostřednictvím jiné osoby

(1) Pokud tato vyhláška umožňuje depozitáři použít k provádění činnosti jinou osobu (dále jen "pověřená osoba"), depozitář

a)   ověří, že pověřená osoba je oprávněna k výkonu přenesené činnosti,
b)   uzavře s pověřenou osobou smlouvu, podle níž pověřená osoba podle povahy věci
1.  nevydá majetek fondu kolektivního investování nebo dokumentaci vztahující se k tomuto majetku jiné osobě bez předchozího souhlasu depozitáře, ledaže jde o plnění zákonné povinnosti a pověřená osoba o vydání majetku či dokumentace neprodleně informuje depozitáře,
2.  vyhoví žádosti depozitáře o pozastavení provedení pokynu týkajícího se svěřeného majetku,
3.  umožní kdykoliv depozitáři převzetí majetku nebo dokumentace fondu kolektivního investování, pokud to jeho povaha umožňuje,
4.  nepoužije k této činnosti jinou osobu s výjimkou podle odstavce 2,
5.  provádí přenesené činnosti tak, aby nebyl omezen soulad těchto činností s právními předpisy, a umožní kontrolu prováděných činností depozitářem.

(2) V případě úschovy smlouva upraví, zda a za jakých podmínek může pověřená osoba použít k provádění přenesených činností další osoby; přitom musejí být splněny podmínky podle odstavce 1.

§ 13
Přechodné ustanovení

Do doby, než centrální depozitář převezme evidenci zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů, zajistí depozitář vedení těchto cenných papírů v zákonem stanovené evidenci tak, aby dispozice s nimi byla možná pouze se souhlasem depozitáře.

§ 14
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 265/2004 Sb., o podrobnostech plnění povinností depozitáře, se zrušuje.

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2007.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.


1)   § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 93 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
3)   § 204a odst. 2 obchodního zákoníku.
4)   § 88 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 75 odst. 2 písm. h), i) a k) zákona o kolektivním investování.
6)   § 27 a 49b zákona o kolektivním investování.

E-shop

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Praktický komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny - Praktický komentář

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, od dr. Jitky Jelínkové seznámí čtenáře s výkladem nejfrekventovanějších ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a "průřezových" otázek typu účasti veřejnosti a použití administrativních (rozhodnutí, ...

Cena: 1 275 KčKOUPIT

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Jaroslav Svejkovský, Eva Kabelková a kolektiv - C. H. Beck

Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. Obsahuje více než 200 vzorů k novému korporátnímu právu, včetně úvodních komentářů, které usnadní ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Ondřej Mocek - C. H. Beck

Předkládaná monografie se věnuje rozboru právní úpravy odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou vadou výrobku v prostoru Evropské unie. První část monografie se týká procesu geneze tohoto odpovědnostního režimu na evropském kontinentu a jeho ideovým zdrojům, a to zejména v návaznosti ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.