Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


92

VYHLÁŠKA

ze dne 12. dubna 2007,

kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 písm. o) a p) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   Směrnice Komise 2003/124/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem.
Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí osob s řídicí odpovědností a oznamování podezřelých transakcí.".

2. V § 1 písmeno b) zní:

"b)   uveřejňování vnitřní informace podle § 124 odst. 1 zákona a její zasílání České národní bance emitentem finančního nástroje (dále jen "emitent"),".

3. V § 1 písmeno e) zní:

"e)   oznamování transakcí s cennými papíry emitenta nebo finančními nástroji odvozenými od těchto cenných papírů České národní bance osobami podle § 125 odst. 5 zákona, včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance a podrobnějšího vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje,".

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

4. V § 1 písm. g), § 4 odst. 1, § 6, § 10 odst. 2 a 3, § 12 odst. 2 písm. d) a § 12 odst. 4 se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "České národní bance".

5. V § 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

6. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slova "na kurz" vkládají slova " , cenu nebo výnos".

7. V § 2 odst. 1 a 2 a v § 11 odst. 1 se slovo "investičního" nahrazuje slovem "finančního".

8. V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo "investiční" nahrazuje slovem "finanční".

9. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "na trhu uvedeném v § 1 písm. b)" nahrazují slovy "na regulovaném trhu členského státu Evropské unie".

10. V § 3 odst. 2 se slova "Komise ve Věstníku Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "Česká národní banka ve Věstníku České národní banky".

11. V nadpisu § 4 se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "České národní bance".

12. V § 4 odst. 1, § 10 odst. 3 písm. a) se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní banky".

13. V § 7 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje.

14. V § 7 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo "nebo".

15. V § 7 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d)   jsou zaměstnanci nebo jinými osobami, které mají u osoby podle písmene c) přístup k vnitřním informacím.".

16. V § 8 odst. 3 se slova "přestane mít přístup k vnitřním informacím" nahrazují slovy "získá přístup nebo přestane mít přístup k vnitřním informacím".

17. Nadpis části čtvrté zní:

" ČÁST ČTVRTÁ
Oznamování transakcí povinnými osobami".

18. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9
Podrobnější vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje

(1) Oznamovací povinnosti podle § 125 odst. 5 zákona podléhají transakce s akciemi nebo zatímními listy vydanými emitentem a transakce s finančními nástroji, jejichž hodnota je od těchto akcií nebo zatímních listů odvozena.

(2) Osoba uvedená v § 125 odst. 5 zákona plní oznamovací povinnost, jestliže součet hodnot transakcí v kalendářním roce přesáhne částku odpovídající 5 000 eur, a to ohledně všech transakcí uskutečněných v kalendářním roce.

(3) K hodnotám transakcí se pro účely posouzení, zda je splněna podmínka podle odstavce 2, přičítají v případě vedoucí osoby emitenta nebo osoby, která je členem dozorčího orgánu emitenta, hodnoty transakcí provedených v témže kalendářním roce na vlastní účet

a)   manželem,
b)   nezaopatřeným dítětem,
c)   jiným příbuzným, který s ní žije ve společné domácnosti po dobou nejméně jednoho roku,
d)   jinou osobou, která je k vedoucí osobě emitenta nebo osobě, která je členem dozorčího orgánu emitenta, v poměru obdobném rodinnému, žije s ní ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku a újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, by druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, nebo
e)   právnickou osobou podle § 125 odst. 5 zákona.

(4) K hodnotám transakcí se pro účely posouzení, zda je splněna podmínka podle odstavce 2, přičítají v případě osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až e) hodnoty transakcí provedených v témže kalendářním roce na vlastní účet vedoucí osobou emitenta nebo osobou, která je členem dozorčího orgánu emitenta.

(5) Hodnotou transakce podle odstavce 2 se rozumí tržní hodnota předmětu transakce ke dni uskutečnění transakce; v případě opcí se hodnotou rozumí tržní hodnota podkladového aktiva.".

19. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova "(dále jen "povinná osoba")" zrušují.

20. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova " ; u fyzické osoby také rodné číslo" zrušují.

21. V § 10 odst. 1 písm. d) se slova "povinnou osobou" nahrazují slovy "osobou podle písmene c)".

22. V § 10 odst. 1 písm. e) se slova "(uzavření obchodu)" zrušují.

23. V § 10 odst. 1 písmeno f) zní:

"f)   druh finančního nástroje, jehož se oznámení týká, a jeho identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), bylo-li přiděleno,".

24. V § 10 odst. 1 písm. g) se slova "jiný převod" nahrazují slovy "jiná transakce".

25. V § 10 odst. 2 a 3 se slova "Povinná osoba" nahrazují slovy "Osoba uvedená v odstavci 1 písm. c)".

26. V § 10 odst. 3 se slova "Oznámení o MO" nahrazují slovy "Oznámení o transakci".

27. V § 11 odst. 1 se slovo "investičním" nahrazuje slovem "finančním".

28. V § 11 odst. 1 písm. h) se slovo "a" zrušuje.

29. V § 11 odst. 1 písm. i) se slovo "informací" nahrazuje slovy "investičních doporučení".

30. V § 11 odst. 1 se na konci textu odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)   zda postup nebo obchod splňoval podmínky pro uznání tržního postupu podle § 126 odst. 8 zákona.".

31. V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

32. V § 12 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)   zprávou elektronické pošty na elektronickou adresu, kterou Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky,".

33. V § 12 odst. 2 písm. b) a d) se slova "Komise uveřejní ve Věstníku Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky".

34. V § 12 odst. 2 písm. c) se slovo "Komise," nahrazuje slovy "České národní banky, nebo".

35. V § 12 odst. 3 písm. c) se slova "(uzavření obchodu)" zrušují.

36. V § 12 odst. 3 písmeno d) zní:

"d)   označení finančního nástroje, jehož se oznámení týká, a jeho ISIN, byl-li přidělen,".

37. V § 12 odst. 3 písm. e) se slova "jiný převod" nahrazují slovy "jiná transakce".

38. Přílohy č. 1 až 4 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Emitent přizpůsobí vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřním informacím, vyhlášce č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu, ve znění účinném ode dne účinnosti této vyhlášky, nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2007.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

E-shop

Právo Evropské unie, 3. vydání

Právo Evropské unie, 3. vydání

Michal Tomášek, Vladimír Týč, David Petrlík, Jiří Malenovský, Irena Pelikánová, Naděžda Rozehnalová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Dovolání

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná - C. H. Beck

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Elektronická evidence tržeb v přehledech, 3. vydání

Elektronická evidence tržeb v přehledech, 3. vydání

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Praktická publikace v přehledech podává jednoduchou a srozumitelnou formou problematiku zavedení zákona EET. Najdete zde EET v širších souvislostech, které v zákoně ani v důvodové zprávě k zákonu nenajdete. Je zde podrobně popsán nový zvláštní režim. Vše o papírové evidenci.Publikace ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.