Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


59

VYHLÁŠKA

ze dne 19. března 2007

o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a o makléřské zkoušce

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a)   druhy odborných obchodních činností, které musí obchodník s cennými papíry vykonávat prostřednictvím makléře, a druhy specializací makléře (§ 2 a 3),
b)   způsob výkonu makléřské zkoušky (dále jen "zkouška") (§ 4 až 11),
c)   výši úplaty spojené se zkouškou (§ 12).

§ 2
Druhy odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry a druhy specializací makléře

(1) Odbornou obchodní činností, kterou musí obchodník s cennými papíry vykonávat pouze prostřednictvím makléře, (dále jen "odborná obchodní činnost") je

a)   přijímání pokynů týkajících se investičních nástrojů od zákazníků,
b)   provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na vlastní nebo cizí účet, jestliže se pokyn týká kótovaného investičního nástroje,
c)   tvorba pokynů za zákazníka při obhospodařování majetku zákazníka.

(2) O odbornou obchodní činnost přijímání pokynů týkajících se investičních nástrojů od zákazníků se nejedná, pokud

a)   se pokyn týká cenných papírů kolektivního investování,
b)   se pokyn týká investičních nástrojů, s nimiž je spojeno právo na zaplacení alespoň investované částky, vydaných nebo zaručených
1.  členským státem nebo centrální bankou členského státu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, regionální nebo místní správní jednotkou členského státu Evropské unie, Evropskou centrální bankou, Evropskou unií, Evropskou investiční bankou, nebo mezinárodní organizací, jejímž členem je alespoň jeden členský stát Evropské unie, nebo
2.  osobou s povolením státu tvořící Evropský hospodářský prostor nebo členského státu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj podléhající dohledu v oblasti pravidel kapitálové přiměřenosti,
c)   osoba přijímající za obchodníka s cennými papíry pokyn od zákazníka není podle vnitřního předpisu obchodníka s cennými papíry oprávněna ovlivnit obsah pokynu nebo je oprávněna jej ovlivnit jen v rámci plně standardizovaného postupu upraveného vnitřním předpisem obchodníka s cennými papíry, nebo
d)   byl pokyn podán zákazníkem, který je profesionálním investorem podle § 2 písm. a) zákona, ledaže tento zákazník výslovně požádal, aby se použila pravidla vyžadování informací od zákazníka1) a přitom se nejedná o případy uvedené v písmenech a) až c).

(3) Specializací makléře je

a)   přijímání pokynů týkajících se investičních nástrojů s výjimkou derivátů od zákazníků,
b)   přijímání pokynů týkajících se všech investičních nástrojů od zákazníků,
c)   provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na vlastní nebo cizí účet, jestliže se pokyn týká kótovaného investičního nástroje, ve vztahu k investičním nástrojům s výjimkou derivátů,
d)   provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na vlastní nebo cizí účet, jestliže se pokyn týká kótovaného investičního nástroje, ve vztahu ke všem investičním nástrojům,
e)   tvorba pokynů za zákazníka při obhospodařování majetku zákazníka ve vztahu k investičním nástrojům s výjimkou derivátů,
f)   tvorba pokynů za zákazníka při obhospodařování majetku zákazníka ve vztahu ke všem investičním nástrojům.

§ 3
Kategorie zkoušky

(1) Zkouška se podle okruhu prověřovaných znalostí dělí na kategorie A, B, C a D.

(2) K výkonu odborné obchodní činnosti

a)   provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na vlastní nebo cizí účet, jestliže se pokyn týká kótovaného investičního nástroje, se vyžaduje složení zkoušky kategorie A,
b)   tvorba pokynů za zákazníka při obhospodařování majetku zákazníka se vyžaduje složení zkoušky kategorie B,
c)   přijímání pokynů týkajících se investičních nástrojů od zákazníků se požaduje složení zkoušky kategorie C.

(3) Pokud se odborná obchodní činnost týká derivátů, vyžaduje se navíc složení zkoušky kategorie D.

§ 4
Organizace zkoušky

(1) Zkoušku organizuje a zajišťuje Česká národní banka.

(2) Přihlášku ke zkoušce podává uchazeč na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky a jehož elektronická podoba je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Přihláška spolu s kopií dokladu o zaplacení úplaty musí být doručena České národní bance nejpozději 21 dnů před termínem zkoušky. Česká národní banka zašle uchazeči, který podal včas řádně vyplněnou přihlášku, nejpozději 14 dnů před termínem zkoušky pozvánku k vykonání zkoušky.

(3) Termíny zkoušky, místo konání zkoušky, účet, na který se hradí úplata, seznam právních předpisů, tematických okruhů a vzorových otázek ke zkoušce uveřejní Česká národní banka nejpozději 30 dnů před termínem zkoušky ve Věstníku České národní banky a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Česká národní banka umožní uchazeči složit zkoušku v termínu, na který se hlásí. V případě, že tomu brání provozní podmínky, zejména nedostatečná kapacita zkušebních místností, nebo uchazeč požadovaný termín neuvedl, zařadí uchazeče na nejbližší volný termín zkoušky požadované kategorie.

§ 5
Zkouška

(1) Zkouška má formu testu v elektronické podobě. V testu uchazeč vybírá z několika možných správnou odpověď na otázky, které ze souboru otázek navrženého podle § 11 odst. 4 určí Česká národní banka. Otázky u kategorií zkoušek A, B a C jsou rozvrženy do skupin tematických okruhů.

(2) Zkoušku kategorií A a B může uchazeč konat nejdéle 4 hodiny, zkoušku kategorií C a D nejdéle 2,5 hodiny.

(3) Zkouška je neveřejná.

(4) Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky je uvedení správné odpovědi alespoň na 75 % otázek v testu a v případě kategorií A, B a C současně uvedení správné odpovědi alespoň na 60 % otázek v každé skupině tematických okruhů.

§ 6
Vykonání zkoušky v náhradním termínu

(1) Uchazeč, který se nemůže ke zkoušce dostavit ve stanoveném termínu a předem požádá Českou národní banku o náhradní termín nejméně 2 pracovní dny před stanoveným termínem, může vykonat zkoušku v náhradním termínu určeném Českou národní bankou. Uchazeč může požádat Českou národní banku o náhradní termín zkoušky pouze jednou.

(2) Uchazeč, který se ke zkoušce z vážných důvodů nedostaví, svoji neúčast do 10 pracovních dnů ode dne stanoveného termínu řádně omluví a požádá Českou národní banku o náhradní termín, může vykonat zkoušku v náhradním termínu určeném Českou národní bankou.

(3) V případě, že uchazeč namísto žádosti o náhradní termín zkoušky požádá o vrácení úplaty, Česká národní banka úplatu vrátí.

(4) V ostatních případech, kdy se uchazeč ke zkoušce nedostaví, lze zkoušku vykonat až po podání nové přihlášky a opětovném zaplacení úplaty.

§ 7
Vykázání uchazeče, který narušuje průběh zkoušky

Česká národní banka může vykázat ze zkoušky uchazeče, který v průběhu zkoušky využil neoprávněně pomoci jiné osoby, použil pomocné materiály, komunikoval během zkoušky s jinou osobou, pořizoval opisy testu nebo výpisy z něj, použil telekomunikační zařízení nebo jinak rušil průběh zkoušky. Vykázanému uchazeči se úplata nevrací.

§ 8
Protokol o průběhu zkoušky

(1) O průběhu zkoušky vyhotoví Česká národní banka do 7 dnů po termínu zkoušky protokol, ve kterém uvede

a)   jména a příjmení osob, které dohlížely na řádný průběh zkoušky,
b)   datum a místo konání zkoušky,
c)   dobu zahájení a ukončení zkoušky a
d)   důležité skutečnosti, které nastaly v průběhu zkoušky, zejména záznam o vykázání uchazeče ze zkoušky podle § 7.

(2) Součástí protokolu jsou:

a)   seznam uchazečů,
b)   hodnocení výsledků zkoušky, v podobě písemného výstupu z elektronického systému, prostřednictvím kterého se zkouška koná a který hodnocení poskytuje.

§ 9
Výsledek zkoušky

(1) Česká národní banka odešle uchazeči písemné vyrozumění o výsledku zkoušky do 14 dnů po termínu konání zkoušky; ve vyrozumění uvede kategorii vykonané zkoušky a výsledek zkoušky vyjádřený procentním počtem dosaženého bodového hodnocení v celé zkoušce a v případě kategorií zkoušek A, B a C i v každé skupině tematických okruhů.

(2) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, zašle Česká národní banka spolu s vyrozuměním osvědčení o složení zkoušky; v osvědčení uvede kategorii vykonané zkoušky.

§ 10
Přezkoumání výsledku zkoušky

(1) Uchazeč, který neobdržel osvědčení o složení zkoušky, může do 15 dnů od doručení vyrozumění o výsledku zkoušky podat žádost o přezkoumání výsledku zkoušky. Ze žádosti musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, co se navrhuje a v čem uchazeč spatřuje nesprávnost výsledku zkoušky uvedeného ve vyrozumění.

(2) Česká národní banka výsledek zkoušky přezkoumá na základě stanoviska podle § 11 odst. 4.

(3) Česká národní banka odešle uchazeči výsledek přezkoumání podle odstavce 2 do 30 dnů ode dne doručení úplné žádosti o přezkoumání výsledku zkoušky. Pokud je žádost oprávněná a lze-li ověřit splnění podmínek úspěšného vykonání zkoušky, vydá Česká národní banka osvědčení o složení zkoušky; nelze-li ověřit splnění podmínek úspěšného vykonání zkoušky, umožní Česká národní banka bezplatné vykonání zkoušky v náhradním termínu.

§ 11
Výbor pro makléřské zkoušky

(1) Výbor pro makléřské zkoušky (dále jen "výbor") je poradním orgánem České národní banky pro oblast makléřských zkoušek.

(2) Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 9 členů, které jmenuje bankovní rada České národní banky (dále jen "bankovní rada") z řad odborníků, zástupců poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a zaměstnanců České národní banky.

(3) Výkon funkce předsedy, místopředsedy nebo člena výboru končí, jestliže jej bankovní rada odvolá z funkce nebo jestliže na funkci písemně rezignuje.

(4) Výbor navrhuje soubor otázek ke zkoušce, provádí jeho průběžnou revizi a obměnu, doporučuje vzorové otázky k uveřejnění a vydává stanovisko k žádosti uchazeče o přezkoumání výsledku zkoušky.

(5) Výbor schvaluje svůj jednací řád.

§ 12
Úplata spojená se zkouškou

Úplata spojená s každou ze zkoušek kategorií A, B a C činí 4 000 Kč, úplata spojená se zkouškou kategorie D činí 2 000 Kč.

§ 13
Přechodná ustanovení

(1) Odborná specializace A podle vyhlášky č. 259/2004 Sb., o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře a o makléřské zkoušce, (dále jen "dosavadní vyhláška") se považuje za specializaci provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na vlastní nebo cizí účet, jestliže se pokyn týká kótovaného investičního nástroje, ve vztahu k investičním nástrojům s výjimkou derivátů. Odborná specializace AD podle dosavadní vyhlášky se považuje za specializaci provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na vlastní nebo cizí účet, jestliže se pokyn týká kótovaného investičního nástroje, ve vztahu ke všem investičním nástrojům.

(2) Odborná specializace B podle dosavadní vyhlášky se považuje za specializaci tvorba pokynů za zákazníka při obhospodařování majetku zákazníka ve vztahu k investičním nástrojům s výjimkou derivátů. Odborná specializace BD podle dosavadní vyhlášky se považuje za specializaci tvorba pokynů za zákazníka při obhospodařování majetku zákazníka ve vztahu ke všem investičním nástrojům.

(3) Odborná specializace C podle dosavadní vyhlášky se považuje za specializaci přijímání pokynů týkajících se všech investičních nástrojů od zákazníků.

(4) Zkouška kategorie I podle dosavadní vyhlášky se považuje za zkoušku kategorií A a C podle této vyhlášky. Zkouška kategorie II podle dosavadní vyhlášky se považuje za zkoušku kategorií B a C podle této vyhlášky. Zkouška kategorie III podle dosavadní vyhlášky se považuje za zkoušku kategorie D podle této vyhlášky. Zkouška kategorie IV podle dosavadní vyhlášky se považuje za zkoušku kategorií C a D podle této vyhlášky.

(5) Činnost provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na vlastní nebo cizí účet, jestliže se pokyn týká kótovaného investičního nástroje, pokud se obchody na základě těchto pokynů uskutečňují mimo regulovaný trh, se považuje za odbornou obchodní činnost podle § 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky uplynutím jednoho roku ode dne účinnosti této vyhlášky.

(6) Předseda a členové Výboru pro makléřské zkoušky podle dosavadní vyhlášky, kteří ke dni účinnosti této vyhlášky vykonávají svou funkci podle dosavadní vyhlášky, jsou ode dne účinnosti této vyhlášky předsedou a členy výboru.

(7) O žádosti o přezkoumání výsledku zkoušky podané podle dosavadní vyhlášky, o které Výbor pro makléřské zkoušky nerozhodl před účinností této vyhlášky, se rozhodne podle této vyhlášky.

§ 14
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 259/2004 Sb., o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře a o makléřské zkoušce, se zrušuje.

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2007.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Příloha k vyhlášce č. 59/2007 Sb.

Vzor
Přihláška k makléřské zkoušce

Příjmení, jméno:

Datum narození:

Státní občanství:

Adresa místa trvalého pobytu, u cizích státních příslušníků též adresa případného místa pobytu v České republice:

Kontakt (telefon a e-mail nebo fax):

Adresa pro doručování písemností, je-li odlišná od adresy místa trvalého pobytu, případně od adresy místa pobytu v České republice u cizích státních příslušníků:

Požadovaná kategorie zkoušky:

Požadovaný termín zkoušky (v případě, že termín zkoušky, na který se uchazeč hlásí, je již obsazen, bude zařazen na nejbližší volný termín):

Datum:

Podpis:

Povinná příloha:

Kopie dokladu o zaplacení úplaty

(při platbě musí být čitelně uvedeno jméno a příjmení uchazeče, jako variabilní symbol se uvádí datum narození)


1)   § 23 odst. 1 ve spojení s § 15 vyhlášky č. 258/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky.

E-shop

ÚZ č. 1591 - Ochrana zdraví

ÚZ č. 1591 - Ochrana zdraví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákony a vyhlášky z oblasti ochrany veřejného zdraví (životní a pracovní podmínky, předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění), ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek a náhrady újmy způsobené povinným očkováním. Od minulého vydání se změnil ... pokračování

Cena: 133 KčKOUPIT

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 3 vydání

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 3 vydání

Alexander Bělohlávek - C. H. Beck

Po více než deseti letech vychází nové vydání komentáře k zákonu o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Vzhledem ke změnám právní úpravy a přijetí nového zákonu a o mezinárodním právu soukromém, pak ... pokračování

Cena: 2 890 KčKOUPIT

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.