Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


22

VYHLÁŠKA

ze dne 1. února 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb. a vyhlášky č. 544/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova "a rozpočtů územních samosprávných celků." “ nahrazují slovy " , rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen "regionální rada“")."“.

2. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací,"“ nahrazují slovy "rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,“".

3. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací." “ nahrazují slovy "příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad."“.

4. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova "územní samosprávné celky“" vkládají slova " , regionální rady“".

5. V § 4 odst. 1 písm. b), v příloze č. 2 bodě 3. podbodě 3.1, bodě 4. podbodě 4.1, bodě 5. podbodě 5.1, bodě 8. písm. a), v příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.2 v názvu výkazu s číslem 040, x60, x61, x62, v nadpisu přílohy č. 6, v příloze č. 6 bodě 14. a v nadpisu vzoru výkazu se za slova "územních samosprávných celků"“ vkládají slova " , regionálních rad“".

6. V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova "územní samosprávné celky“" vkládají slova " , regionální rady“".

7. V § 6 odst. 2 se slova "Územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí"“ nahrazují slovy "Územní samosprávné celky, regionální rady, dobrovolné svazky obcí a jimi zřízené příspěvkové organizace“" a slova "státního rozpočtu“" se nahrazují slovy "svých rozpočtů"“.

8. V § 8 odst. 1 se slova "a územních samosprávných celků"“ nahrazují slovy " , územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí"“ a za slova "jsou součástí účetní závěrky“" se doplňují slova "s výjimkou částí X., XI., XII. a XV. finančního výkazu Fin 2-04 U a částí XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12 M, které slouží pouze pro potřeby Ministerstva financí"“.

9. V § 10 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

10. V příloze č. 1 bodě 1. podbodě 1.2 písm. a), bodě 2. podbodě 2.1 písm. a), bodě 4. podbodě 4.2 písm. a), bodě 5. podbodě 5.2 písm. a), v příloze č. 2 bodě 1. písm. a), bodě 3. podbodě 3.2 písm. a), bodě 4. podbodě 4.2 písm. a), bodě 5. podbodě 5.2 písm. a) se slova "rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací," nahrazují slovy "rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,“".

11. V příloze č. 1 bodě 1. podbodě 1.2 písm. c), bodě 2. podbodě 2.1 písm. c), bodě 4. podbodě 4.2 písm. c), bodě 5. podbodě 5.2 písm. b), v příloze č. 2 bodě 1. písm. c), bodě 3. podbodě 3.2 písm. c), bodě 4. podbodě 4.2 písm. c), bodě 5. podbodě 5.2 písm. c) se slova "přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací." nahrazují slovy "přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.".

12. V příloze č. 1 bodě 3. a v příloze č. 2 bodě 2. písm. b) se slova "rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací," nahrazují slovy "rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,", slova "příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací" se nahrazují slovy "příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad" a slova "příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací" se nahrazují slovy "příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad".

13. V nadpisu přílohy č. 2 se slova "územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí" nahrazují slovy "územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad a příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí".

14. V příloze č. 2 bodě 4. se za slova "za vlastní hospodaření" vkládají slova "a výkazy za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací včetně zrušených".

15. V příloze č. 2 bodě 7. podbodě 7.2 se slova "dobrovolné svazky obcí výkazy za vlastní hospodaření." nahrazují slovy "dobrovolné svazky obcí a) výkazy za vlastní hospodaření, b) výkazy za hospodaření příspěvkových organizací, jejichž jsou zřizovateli.".

16. V příloze č. 2 bodě 7. podbodě 7.4 se slova "stanovených v bodě 9. této přílohy." nahrazují slovy "stanovených v bodě 10. této přílohy.".

17. V příloze č. 2 se za bod 7. vkládá nový bod 8., který zní:

"8.  Regionální rady předkládají Ministerstvu financí za vlastní hospodaření
8.1  měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí;
8.2  čtvrtletně
a)   rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,
b)   výkaz zisku a ztrát,
c)   přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.".

Dosavadní body 8. a 9. se označují jako body 9. a 10.

18. V příloze č. 2 bodě 9. úvodní části ustanovení se slova "a dobrovolnými svazky obcí" nahrazují slovy " , regionálními radami a dobrovolnými svazky obcí" a slova "a kraji" se nahrazují slovy " , kraji a dobrovolnými svazky obcí".

19. V příloze č. 2 bodě 9. se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)   regionální rada po kontrole výkazů dá souhlas k předání dat za vlastní hospodaření k republikové sumarizaci; potvrzení správnosti výkazů zašle regionální rada příslušným odborům Ministerstva financí;".

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

20. V příloze č. 2 bodě 10. písmeno a) zní:

"a)   výkazy předkládané měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce s výjimkou období 03, 06 a 09, kdy se předkládají do 20. kalendářního dne následujícího měsíce;".

21. V příloze č. 2 bodě 10. písm. e) se za slova "územních samosprávných celků" vkládají slova " , regionálních rad a dobrovolných svazků obcí".

22. V příloze č. 4 bodě 1. podbodě 1.1 se poslední věta nahrazuje větou "Organizační složky státu a příspěvkové organizace jimi zřízené předávají data podle přílohy č. 1, regionální rady, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace jimi zřízené předávají data podle přílohy č. 2.".

23. V příloze č. 4 bodě 1. podbodě 1.2 se za slova "na území své působnosti;" vkládají slova "úřad regionální rady;".

24. V příloze č. 4 bodě 1. podbodě 1.3 se slova "krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy" nahrazují slovy "krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy a úřady regionálních rad".

25. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 písm. e) se slova "údaje části IX. výkazu Fin 2-12 M, Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:" nahrazují slovy "údaje částí IX. a X. výkazu Fin 2-12 M a části IX. výkazu Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:", slova "(podle číselníku krajů a okresů)" se nahrazují slovy "(podle číselníků územních jednotek)", dále se za slova "dvoumístné číslo je z kontrolních důvodů doplněno nulou;" doplňují slova "u transferů a půjček poskytovaných regionální radě se uvádí číslo regionu podle kódu NUTS 2 s tím, že číslo regionu je z kontrolních důvodů doplněno dvěma nulami;".

26. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 písm. f) se na konci tečka nahrazuje středníkem.

27. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 se doplňuje písmeno g), které zní:

"g)   údaje částí XI. a XII. výkazů Fin 2-04 U a Fin 2-12 M mají indikaci ve struktuře: XXXXYYYYNNZS, kde XXXX - číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito odvětvové členění, obsahuje nuly), YYYY - číslo položky rozpočtové skladby, NN - 2místný kód atributu NÁSTROJ podle přílohy č. 5, Z - 1místný kód atributu ZDROJ podle přílohy č. 5, S - číslo sloupce části XI. nebo XII. výkazu Fin 2-04 U a Fin 2-12 M.".

28. V příloze č. 5 bodě 11. písm. a) se slova "- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3024, 3071 až 3075)," nahrazují slovy "- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3025, 3072 až 3075),".

29. V příloze č. 5 bodě 11. písm. c) se slova "r. 3020sl.31,32,33 = r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024)sl.31,32,33" nahrazují slovy "r. 3020sl.31,32,33 = r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025)sl.31,32,33".

30. V příloze č. 5 bodě 13. písm. a) se za slova "realizované výdaje" vkládají slova "v členění podle rozpočtové skladby".

31. V příloze č. 5 bodě 15. se slova "Vybrané ukazatele státního rozpočtu" nahrazují slovy "Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje" a zrušují se slova " , jejichž obsahovou náplň nelze jednoznačně specifikovat platnou rozpočtovou skladbou".

32. V příloze č. 5 bodě 17. písmeno a) zní:

"a)   v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček: - uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,
v členění podle účelových znaků,
 -  v členění podle čísla územního celku;".

33. V příloze č. 5 bodě 17. písmeno c) zní:

"c)   převedení prostředků z výdajového účtu správců kapitol na účet u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a čísla územního celku;".

34. V příloze č. 5 bodě 17. písmeno e) zní:

"e)   pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 4, pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 3; hlavní město Praha má shodné číslo územního celku na úrovni NUTS 4 i NUTS 3, tj. ”"100"; pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 2;".

35. V příloze č. 5 bodě 17. se na konci textu písmene f) doplňují slova " , kód 900 pro transfery a půjčky regionálním radám.".

36. V příloze č. 5 se za bod 18. vkládají nové body 19., 20. a 21., které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní body 19. a 20. se označují jako body 22. a 23.

37. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů v části III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace se v řádku číslo 3014 slovo "dotace" nahrazuje slovem "transfery", dále slova na řádku číslo 3023 "4135 - Převody z fondů OSS" se nahrazují slovy "4135 - Převody z rezervních fondů OSS", slova na řádku číslo 3024 "4139 - Ostatní převody z vlastních fondů" se nahrazují slovy "4136 - Převody z jiných fondů OSS", dále se vkládá nový řádek číslo 3025 s textem "4139 - Ostatní převody z vlastních fondů".

38. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se část výkazu VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu mění takto:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se doplňuje část výkazu XI.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

40. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se doplňuje část výkazu XII.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se doplňuje část výkazu XV.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze č. 6 bodě 1. se za slova "územních samosprávných celků" doplňují slova " , regionálních rad" a za slova " , kraje" se doplňují slova " , regionální rady".

43. V příloze č. 6 bodě 3. a bodě 4. se za slova "rozpočtu územního samosprávného celku" vkládají slova " , regionální rady".

44. V příloze č. 6 bodě 8. písmeno b) zní:

"b)   konsolidace peněžních operací se provádí:
 -  na úrovni vykazující jednotky, kterou se rozumí kraj, obec, dobrovolný svazek obcí a regionální rada,
  -  na úrovni okresu, kraje a republiky celkem, která je obsažena v příslušném sumáři finančního výkazu pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí a je provedena zpracovateli sumářů finančních výkazů; pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků konsolidace příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 a 4424 (tj. ZJ 024 až 029, 035 a 036) a financování;".

45. V příloze č. 6 bodě 8. písmeno c) zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

46. V příloze č. 6 bodě 8. písmeno d) zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47.  V příloze č. 6 bodě 13. se slova "Část IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů" nahrazují slovy "Část IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad".

48. V příloze č. 6 bodě 13. písmeno a) zní:

"a)   v této části výkazu se uvádějí údaje skutečně přijatých transferů a půjček
uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4118, 4123, 4160, 4211, 4213, 4216, 4218, 4223, 4240, 8113 a 8123,
v členění podle účelových znaků,
v členění podle čísla územního celku;".

49. V příloze č. 6 bodě 13. písm. b) se slova "a kraje" nahrazují slovy " , kraje a regionální rady" a slova "v bodech 2., 3. a 4.)" se nahrazují slovy "v bodech 3., 4., 5. a 8.)".

50. V příloze č. 6 bodě 13. se na konci písmene c) doplňují slova "a regionální rady uvádí číslo územního celku podle NUTS 2.".

51. V příloze č. 6 se za bod 13. doplňují nové body 14., 15. a 16., které znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní bod 14. se označuje jako bod 17.

52. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace na řádku číslo 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4180, 4190, 4191, 4193, 4260, 4270, 4280, 4360, 4370, 4380, 4421 a 4423 slovo "dotace" nahrazuje slovem "transfery".

53. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace vkládá nový řádek číslo 4062 s textem "2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi", řádek číslo 4063 s textem "2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO", řádek číslo 4081 s textem "2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad", řádek číslo 4111 s textem "4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad", řádek číslo 4181 s textem "4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad", řádek číslo 4271 s textem "5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám", řádek číslo 4322 s textem "5367 - Výdaje z finančního vypřádání minulých let mezi obcemi", řádek číslo 4323 s textem "5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO", řádek číslo 4341 s textem "5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám", řádek číslo 4371 s textem "6345 - Investiční transfery regionálním radám" a řádek číslo 4411 s textem "6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám".

54. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části VII. Vybrané záznamové jednotky na řádku 7090, 7100, 7110, 7120, 7130, 7170, 7180, 7190, 7200, 7210, 7290, 7300, 7310, 7320, 7330, 7340, 7350, 7400, 7410, 7420, 7430, 7440, 7450 a 7460 slovo "dotace" nahrazuje slovem "transfery".

55. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části VII. Vybrané záznamové jednotky vkládá nový řádek číslo 7092 s textem "2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi", řádek číslo 7192 s textem "5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi", řádek číslo 7292 s textem "2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi" a řádek číslo 7432 s textem "5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi".

56. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části výkazu č. IX. nahrazuje název "IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů" názvem "IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad".

57. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se doplňuje část výkazu č. X.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

58. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se doplňuje část výkazu č. XI.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

59. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se doplňuje část výkazu č. XII.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2006 se postupuje podle znění vyhlášky platné k 31. prosinci 2006.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

ÚZ č. 1525 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.