Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


616

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 20. prosince 2006

o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 7 a 8, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 3 a § 13 zákona:

§ 1

Základní ustanovení

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

(2) V tomto nařízení se rozumí

a)   zařízením přístroj nebo pevná instalace,
b)   přístrojem dokončený přístroj, nebo sestava přístrojů uváděná na trh jako samostatný funkční celek určený pro konečného uživatele, které mohou způsobit elektromagnetické rušení nebo na jejichž provoz může mít elektromagnetické rušení vliv,
c)   pevnou instalací určitá sestava několika druhů přístrojů, případně prostředků, jež jsou zkompletovány, instalovány a určeny k trvalému používání na předem daném místě,
d)   elektromagnetickou kompatibilitou schopnost zařízení uspokojivě fungovat v elektromagnetickém prostředí, aniž by samo způsobovalo nepřípustné elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí,
e)   elektromagnetickým rušením elektromagnetický jev, který může zhoršit funkci zařízení; elektromagnetickým rušením může být elektromagnetický šum, nežádoucí signál nebo změna v samotném prostředí šíření,
f)   odolností schopnost zařízení správně fungovat bez zhoršení kvality funkce za přítomnosti elektromagnetického rušení,
g)   účely bezpečnosti zajištění ochrany lidského zdraví, života nebo majetku,
h)   elektromagnetickým prostředím veškeré elektromagnetické jevy pozorovatelné v daném místě.

(3) Přístrojem ve smyslu odstavce 2 písm. b) se rozumí rovněž

a)   komponenty nebo podsestavy určené pro zabudování do přístroje konečným uživatelem, jež mohou být zdrojem elektromagnetického rušení nebo na jejichž fungování může mít elektromagnetické rušení vliv,
b)   mobilní instalace definované jako sestava přístrojů, případně prostředků, určená k přesunu a provozu na různých místech.

(4) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona všechna zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v odstavci 5.

(5) Toto nařízení se nevztahuje na

a)   rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, na něž se vztahuje zvláštní právní předpis2),
b)   výrobky, součásti a zařízení letecké techniky uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví,
c)   rádiová zařízení používaná radioamatéry ve smyslu radiokomunikačních nařízení přijatých v rámci Ústavy a úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie3), pokud zařízení nejsou dostupná na trhu; za dostupné na trhu se nepovažují stavebnice se součástkami určené k sestavení radioamatéry a na trh uvedená zařízení upravená radioamatéry pro vlastní potřebu,
d)   zařízení, jež mají svou podstatou takové fyzikální vlastnosti, že
   1. nemohou způsobit elektromagnetické vyzařování překračující úroveň umožňující rádiovým, telekomunikačním a ostatním zařízením provoz v souladu s daným účelem ani k takovému vyzařování přispívat a
   2. budou bez přijatelného zhoršení fungovat v přítomnosti elektromagnetického rušení, jež je běžné vzhledem k účelu jejich použití.

§ 2

Základní požadavky

(1) Základní požadavky, které musí stanovené výrobky splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Za splněný se považuje ten základní požadavek, k němuž se vztahuje

a)   harmonizovaná evropská norma, na níž je zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie,
b)   harmonizovaná česká technická norma, která přejímá normu podle písmene a), nebo
c)   zahraniční technická norma v členském státě Evropské unie, která přejímá normu podle písmene a),

a zařízení příslušné ustanovení těchto harmonizovaných technických norem splňuje. Tento předpoklad neplatí, byl-li odkaz z Úředního věstníku Evropské unie stažen.

(3) Požadavky stanovené pro zařízení ve zvláštních právních předpisech4) nejsou, pokud jde o základní požadavky podle odstavce 1, tímto nařízením dotčeny.

§ 3

Uvádění zařízení na trh nebo do provozu

(1) Zařízení může být uvedeno na trh nebo do provozu pouze, je-li provedeno tak, aby za předpokladu, že je řádně instalováno, udržováno a používáno pro účely, pro které je určeno, splňovalo požadavky tohoto nařízení.

(2) Dojde-li u zařízení, které odpovídá odstavci 1, za účelem

a)   překonání stávajícího nebo předpokládaného problému s elektromagnetickou kompatibilitou v konkrétním místě, nebo
b)   ochrany veřejných telekomunikačních sítí nebo přijímačů a vysílačů, jsou-li v přesně vymezených situacích používány pro účely bezpečnosti,

k omezení uvedení do provozu podle zvláštního právního předpisu, musí být toto omezení bez zbytečného odkladu oznámeno Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který o něm informuje Komisi Evropských společenství a ostatní členské státy Evropské unie. Tímto nejsou dotčeny postupy podle zvláštního právního předpisu5).

(3) Zařízení, která nesplňují požadavky tohoto nařízení, mohou být vystavována nebo předváděna na veletrzích, výstavách a při podobných akcích za předpokladu, že je z viditelného označení zřejmé, že nesmějí být uvedena na trh nebo do provozu, dokud nebude zajištěna jejich shoda s požadavky tohoto nařízení; předvádění se může konat za předpokladu, že jsou přijata odpovídající opatření zabraňující elektromagnetickému rušení.

§ 4

Postupy posuzování shody přístroje

(1) Posuzování shody se základními požadavky podle § 2 odst. 1 se provede postupem stanoveným v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce může užít rovněž postup podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Shodu přístroje osvědčí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vydáním ES prohlášení o shodě a opatřením přístroje označením CE podle § 5 odst. 1 a 2.

(2) Doklady o posouzení shody (§ 13 odst. 7 zákona) zahrnují ES prohlášení o shodě (§ 13 odst. 2 zákona) a technickou dokumentaci podle odstavce 4.

(3) ES prohlášení o shodě musí obsahovat

a)   odkaz na příslušný předpis Evropských společenství1),
b)   údaje podle § 5 odst. 3 písm. a) o přístroji, na který se vztahuje,
c)   údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci - - u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu a trvalý pobyt nebo adresu místa bydliště nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo nebo umístění organizační složky (dále jen "identifikační údaje"),
d)   údaje o technických normách nebo jiných dokumentech, které přístroj splňuje a na jejichž základě je prohlašována shoda s ustanoveními tohoto nařízení, s uvedením data vydání těchto norem nebo dokumentů,
e)   datum prohlášení,
f)   identifikační údaje o osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce a její podpis.

(4) Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody přístroje se základními požadavky, které se na něj vztahují. Musí zahrnovat konstrukci a výrobu přístroje, přičemž musí obsahovat

a)   celkový popis přístroje,
b)   prokázání souladu s harmonizovanými technickými normami použitými buď zcela nebo částečně,
c)   pokud výrobce nepoužil harmonizované technické normy, popřípadě je použil pouze částečně, tak popis a vysvětlení postupu, jímž je zajištěno splnění základních požadavků včetně popisu posouzení elektromagnetické kompatibility podle bodu 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, výsledky provedených projektových výpočtů, protokoly o zkouškách, popřípadě další vhodné dokumenty,
d)   vyjádření notifikované osoby, pokud byl použit postup podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

§ 5

Označení CE a jiné označování a informace

(1) Označení CE (§ 13 odst. 3 zákona), jehož grafická podoba je stanovena zvláštním právním předpisem6), se umisťuje na přístroj nebo štítek s údaji. Pokud to není možné nebo to nelze s ohledem na charakter přístroje zabezpečit, musí být označení umístěno na obalu, pokud je v něm přístroj dodáván, a na přiložených dokladech. Přístroj nesmí být opatřen označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE. Na přístroji, jeho obalu nebo návodu k použití může být umístěno i jiné značení než označení CE, ale nesmí tím být snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

(2) Jestliže právní předpisy, které se na výrobek vztahují a které označení CE stanovují nebo umožňují, po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentech, upozorněních nebo návodech, požadovaných příslušnými právními předpisy a přiložených k příslušnému výrobku, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropského společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil.

(3) U každého přístroje se uvede

a)   typ, série, výrobní číslo nebo jiné údaje umožňující jeho identifikaci,
b)   identifikační údaje výrobce, a není-li výrobce usazen v členském státě Evropského společenství, identifikační údaje zplnomocněného zástupce nebo jiné osoby odpovědné v Evropském společenství za uvedení přístroje na trh.

(4) Výrobce upozorní na zvláštní opatření, jež musí být přijata při montáži, instalaci, údržbě nebo používání přístroje, aby bylo zajištěno, že po uvedení do provozu bude přístroj splňovat požadavky na ochranu uvedené v bodě 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "požadavky na ochranu").

(5) Na přístroji, u něhož není při jeho použití v obytných oblastech zaručeno splnění požadavků na ochranu, musí být takové omezení používání zřetelně vyznačeno na přístroji, nebo i na jeho obalu.

(6) Informace potřebné pro používání přístroje v souladu s účelem, k němuž je určen, musí být uvedeny v návodu přiloženém k přístroji.

§ 6

Oznámení o uložení ochranného opatření

V případě, že bylo pro přístroj uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu7), uvede se v oznámení podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda s požadavky podle § 3 odst. 1 byla způsobena

a)   nesplněním požadavků § 2 odst. 1 tam, kde přístroj neodpovídá harmonizovaným technickým normám podle § 2 odst. 2,
b)   nesprávným použitím harmonizovaných technických norem podle § 2 odst. 2, nebo
c)   nedostatky v harmonizovaných technických normách podle § 2 odst. 2.

§ 7

Podmínky autorizace

Při autorizaci právnických osob k činnostem podle tohoto nařízení se uplatňují podmínky stanovené v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Právnické osoby, které splní kritéria posuzování stanovená v příslušných harmonizovaných evropských normách, na které jsou odkazy zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie, jsou považovány za osoby splňující kritéria podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení, na něž se tyto normy vztahují.

§ 8

Pevné instalace

(1) Přístroj, který je určen výhradně k zabudování do určité pevné instalace a jinak není samostatně uváděn na trh, nemusí splňovat základní požadavky podle § 2 odst. 1 a náležitosti podle § 4 a 5, pokud se v průvodní dokumentaci k přístroji uvedou

a)   údaje identifikující pevnou instalaci, pro kterou je přístroj určen, charakteristiky její elektromagnetické kompatibility a opatření, jež je třeba přijmout s ohledem na zabudování přístroje do pevné instalace, aby nebyla ohrožena shoda dané instalace s požadavky na ochranu, a
b)   údaje podle § 5 odst. 3.

(2) Posouzení shody pevné instalace s požadavky na ochranu zajišťuje provozovatel instalace nebo jím pověřená osoba v případě, že se

a)   u pevné instalace projeví známky nesouladu s požadavky na ochranu, zejména při poukazování na rušení, a
b)   Český telekomunikační úřad neshledá při postupu podle zvláštního právního předpisu8) provozovatelem instalace nebo jím pověřenou osobou předložené dokumenty (průvodní dokumentaci, dokumentaci podle bodu 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, popřípadě jiné dokumenty) dostatečným důkazem prokázání shody.

(3) Shodu pevné instalace s požadavky na ochranu zajišťuje provozovatel.

§ 9

Přechodné ustanovení

Zařízení splňující požadavky nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, mohou být uváděna na trh do 19. července 2009. Do provozu mohou být taková zařízení uváděna i po tomto datu.

§ 10

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, se zrušuje.

§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. července 2007.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Říman v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 616/2006 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 616/2006 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 616/2006 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 616/2006 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS.
2)   Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění nařízení vlády č.  483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
3)   Ústava a úmluva Mezinárodní telekomunikační unie přijatá na dodatečné konferenci zplnomocněných zástupců (Ženeva, 1992), pozměněné konferencí zplnomocněných zástupců (Kjóto, 1994).
4)   Například nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.
6)   Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.
7)   Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.
8)   Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů podává podrobný výklad k oblasti, která v současné informační společnosti nabývá stále větší důležitosti, přičemž nové formy zpřístupňování údajů nabízí také četná ...

Cena: 1 320 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2021

Daňová evidence podnikatelů 2021

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku

Doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá výkladem v názvu uvedených pojmů, a to z pohledu současné právní úpravy ve srovnání s tou dosavadní. Čtenář tedy v knize nalezne odlišnosti oproti úpravě před rekodifikací a dále srovnání s ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.