Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


605

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2006

o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 písm. b) a g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon“") a § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o České národní bance“"):

ČÁST PRVNÍ

úvodní ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   rozsah a formu výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy obchodníka s cennými papíry1) a způsob jejich předkládání České národní bance,
b)   rozsah, formu a strukturu některých dalších informačních povinností obchodníka s cennými papíry vůči České národní bance a způsob a lhůty pro jejich plnění,
c)   rozsah, formu a strukturu údajů o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých obchodníkem s cennými papíry a způsob a lhůty pro uveřejňování těchto údajů.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený obchodníkem s cennými papíry podle datového souboru,
b)   datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou popsány a přístupné jako celek v informačním sy-stému České národní banky.

ČÁST DRUHÁ

VÝROČNĺ ZPRÁVA

§ 3

Obchodník s cennými papíry, který není bankou, předkládá České národní bance

a)   výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v listinné podobě ve dvou vyhotoveních způsobem uvedeným v § 6 odst. 2, a
b)   informace z výroční zprávy na individuálním základě zasláním výkazu OCP (ČNB) 60-01 vypracovaného podle datového souboru VYZPR60 způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ

DALŠĺ INFORMACE

§ 4

Informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku o

a)   druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb v příslušném kalendářním čtvrtletí způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu

1. 

OCP (ČNB) 30-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS30 v případě obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo

2. 

OCP (ČNB) 31-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS31 v případě obchodníka s cennými papíry, který je bankou,

b)   všech regulovaných trzích, včetně zahraničních a osobách, jejichž prostřednictvím prováděl pokyny zákazníků v příslušném kalendářním čtvrtletí, s uvedením skutečností, které ovlivnily výběr těchto osob, a případného prospěchu, který od těchto osob obdržel jako odměnu za využití jejich služeb, způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 3 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu

1. 

OCP (ČNB) 32-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS32 v případě obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo

2. 

OCP (ČNB) 33-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS33 v případě obchodníka s cennými papíry, který je bankou,

c)   objemu majetku zákazníků k poslednímu dni každého měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu

1. 

OCP (ČNB) 34-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS34 v případě obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo

2. 

OCP (ČNB) 35-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS35 v případě obchodníka s cennými papíry, který je bankou,

d)   obchodech, které uzavřel nebo obstaral v příslušném kalendářním čtvrtletí, způsobem uvedeným v § 6, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu

1. 

OCP (ČNB) 50-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS50 v případě obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo

2. 

OCP (ČNB) 51-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS51 v případě obchodníka s cennými papíry, který je bankou, a

e)   změnách ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, bez zbytečného odkladu, zasláním výkazu

1. 

OCP (ČNB) 46-97 v případě obchodníka s cennými papíry, který není bankou, vypracovaného podle datového souboru DOCOS46 způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,

2. 

OCP (ČNB) 47-97 v případě obchodníka s cennými papíry, který je bankou, vypracovaného podle datového souboru DOCOS47 způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,

3. 

OCP (ČNB) 45-01 v případě obchodníka s cennými papíry, který není bankou, vypracovaného podle datového souboru DOCOS45 způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 v rozsahu a struktuře podle přílohy č.  13 k této vyhlášce.

§ 5

Další informační povinnosti obchodníka
s cennými papíry, který není bankou

Obchodník s cennými papíry, který není bankou, informuje Českou národní banku též o

a)   finanční situaci a výsledcích hospodaření na individuálním základě k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazů OCP (ČNB) 10-04, OCP (ČNB) 11-04 a OCP (ČNB) 20-04 vypracovaných podle datových souborů ROCOS10, ROCOS11 a VYCOS20 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí,
b)   finanční situaci a výsledcích hospodaření na konsolidovaném základě k poslednímu dni příslušného kalendářního pololetí zasláním výkazů OCP (ČNB) 70-02 a OCP (ČNB) 71-02 vypracovaných podle datových souborů KOCOS70 a KOCOS71 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního pololetí,
c)   kapitálové přiměřenosti na individuálním základě zasláním výkazu OCP (ČNB) 40-12 vypracovaného podle datového souboru DOCOS40 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. Obchodník s cennými papíry, který má povinnost udržovat kapitál podle § 6 odst. 3 zákona, sestaví informace k poslednímu dni daného kalendářního měsíce a zašle je ve lhůtě do 20 dnů od konce příslušného kalendářního měsíce. Ostatní obchodníci s cennými papíry sestaví informace k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí a zašlou je ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí,
d)   kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě k poslednímu dni příslušného kalendářního pololetí zasláním výkazu OCP (ČNB) 72-02 vypracovaného podle datového souboru KOCOS72 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního pololetí,
e)   angažovanosti na individuálním základě zasláním výkazu OCP (ČNB) 41-12 vypracovaného podle datového souboru DOCOS41 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 11 k této vyhlášce. Obchodník s cennými papíry, který má povinnost udržovat kapitál podle § 6 odst. 3 zákona, sestaví informace k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce a zašle je ve lhůtě do 20 dnů od konce příslušného kalendářního měsíce. Ostatní obchodníci s cennými papí-ry sestaví informace k poslednímu dni příslušné-ho kalendářního čtvrtletí a zašlou je ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí,
f)   angažovanosti na konsolidovaném základě k poslednímu dni příslušného kalendářního pololetí zasláním výkazu OCP (ČNB) 73-02 vypracovaného podle datového souboru KOCOS73 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 12 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního pololetí,
g)   všech osobách, které na něm měly v minulém roce kvalifikovanou účast nebo které s ním byly úzce propojeny, zasláním výkazu OCP (ČNB) 45-01 vypracovaného podle datového souboru DOCOS45 způsobem uvedeným v § 6, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 13 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po konání řádné valné hromady,
h)   operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby, které sjednal obchodník s cennými papíry ve skupině smíšené holdingové osoby se smíšenou holdingovou osobou nebo s osobou ovládanou smíšenou holdingovou osobou v příslušném kalendářním pololetí, zasláním hlášení v listinné podobě způsobem uvedeným v § 6 odst. 2, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 14 k této vyhlášce, a to ve lhůtě nejpozději do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního pololetí.

§ 6
Způsob zasílání některých informací

(1) Informaci uvedenou v § 3 písm. b), § 4 písm. d) a e) a § 5 písm. g) obchodník s cennými papíry zasílá České národní bance v elektronické podobě ve formě datové zprávy elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny s jednoznačným označením informační povinnosti nebo na záznamovém médiu. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem2) pověřené osoby s rolí umožňující předávání zpráv.

(2) Výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva podle § 3 a hlášení podle § 5 písm. h) zasílané v listinné podobě musí být opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat za obchodníka s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry je zašle na adresu České národní banky s jednoznačnou identifikací informační povinnosti.

§ 7
Zasílání informací prostřednictvím
automatizovaného systému pro sběr dat

(1) Obchodník s cennými papíry předává České národní bance výkazy podle § 4 písm. a) až c) a § 5 písm. a) až f) v elektronické podobě prostřednictvím aplikace České národní banky pro sběr dat (dále jen "aplikace pro sběr dat“"), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Obchodník s cennými papíry předává výkazy podle odstavce 1 ve formě datových zpráv vytvořených v aplikaci pro sběr dat z dat připravených osobou pověřenou obchodníkem s cennými papíry přípravou dat výkazu, vytvořením a předáním datové zprávy, která má pro tyto činnosti přiřazenou roli v aplikaci pro sběr dat podle § 9.

(3) Datové zprávy podle odstavce 2 schválené pověřenou osobou s rolí opravňující ke schvalování zpráv předá pověřená osoba s rolí umožňující předávání zpráv opatřené zaručeným elektronickým podpisem.

(4) Předávané datové zprávy obsahují údaje o osobě pověřené přípravou dat příslušného výkazu podle § 9 odst. 1 písm. a) a b).

(5) Obchodník s cennými papíry může namísto postupu podle předchozích odstavců předávat výkazy podle odstavce 1 České národní bance způsobem pro předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů podle zvláštního právního předpisu upravujícího předkládání výkazů bankami3).

§ 8
Opravy nesprávných a neúplných výkazů

(1) Pokud jsou předložené výkazy správné a úplné, Česká národní banka potvrdí obchodníkovi s cennými papíry jejich přijetí bez zbytečného odkladu.

(2) Pokud nejsou předložené výkazy správné nebo úplné, obchodník s cennými papíry opravené výkazy na upozornění předloží České národní bance bez zbytečného odkladu způsobem stanoveným pro splně-ní informační povinnosti.

(3) Pokud obchodník s cennými papíry dodatečně zjistí, že údaj ve dříve přijatém výkazu není správný nebo výkaz není úplný, opravený výkaz a v případě potřeby i výkaz související předloží České národní bance bez zbytečného odkladu způsobem stanoveným pro splnění informační povinnosti a uvědomí Českou národní banku o obsahu oprav.

§ 9
Pověřené osoby

(1) Obchodník s cennými papíry pověří přípravou, vytvořením, schvalováním a předáváním datových zpráv České národní bance nejméně 2 osoby (dále jen “"pověřené osoby“"), kterým byly akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb vydány kvalifikované certifikáty4) a sdělí České národní bance

a)   jména a příjmení pověřených osob,
b)   adresu pracoviště, telefonní číslo, faxové číslo a adresu elektronické pošty pověřených osob a údaje o vydaných kvalifikovaných certifikátech pověřených osob,
c)   určení požadovaných rolí pověřených osob v aplikaci pro sběr dat.

(2) Česká národní banka přiřadí pověřeným osobám obchodníka s cennými papíry role v aplikaci pro sběr dat umožňující provádět činnosti odpovídající jejich odpovědnosti za přípravu, vytvoření, schvalování a předávání datových zpráv podle určení obchodníka s cennými papíry.

(3) V případě změny údajů o pověřených osobách obchodník s cennými papíry

a)   informuje Českou národní banku o těchto změnách, nebo
b)   uvede údaje v aplikaci pro sběr dat do souladu se skutečností.

ČÁST ČTVRTÁ

UVEŘEJŇOVÁNĺ INFORMACĺ
O DRUZĺCH A ROZSAHU
POSKYTNUTÝCH INVESTIČNĺCH SLUŽEB

§ 10

(1) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje informace o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb v rozsahu stanoveném v příloze č. 15 k této vyhlášce a ve lhůtě nejpozději do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

(2) Obchodník s cennými papíry uveřejní informace v českém jazyce způsobem umožňujícím dálkový přístup v úplném znění (internetová adresa), a to způsobem, kterým obchodníci s cennými papíry obvykle uveřejňují informace o své činnosti, přitom zajistí zejména aby

a)   internetová adresa byla veřejnosti bez omezení přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby ji bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy nebo názvu obchodníka s cennými papíry a aby obsah internetové adresy byl obchodníkem s cennými papíry poskytován bezplatně,
b)   uveřejňované informace měly podobu datového souboru vhodného ke stažení, v běžně používaném formátu,
c)   uveřejňované informace byly uvedeným způsobem dostupné nepřetržitě od uveřejnění alespoň po dobu dvou let.

(3) Obchodník s cennými papíry vždy zároveň uveřejní datum, kdy informace uveřejnil. Doplňuje-li či opravuje-li již uveřejněné informace, vždy uvede datum, kdy doplněné či opravené informace uveřejnil.

(4) Obchodník s cennými papíry bez zbytečného odkladu sdělí České národní bance přesnou internetovou adresu, na které jsou tyto informace dostupné, a to včetně případné aktualizace této adresy.

ČÁST PÁTÁ

USTANOVENĺ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 11
Přechodné ustanovení

Informace, které se vztahují k období do 31. prosince 2006, poskytne obchodník s cennými papíry České národní bance podle dosavadních právních předpisů.

§ 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 

1. 

Vyhláška č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění. 

2. 

Vyhláška č. 222/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.  267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění.

§ 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 21 odst. 1 a § 22 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
3)   Opatření České národní banky č. 1/2005, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších změn.
4)   § 11 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č.  440/2004 Sb.

E-shop

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Jana Boháčková Švábová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Rozvod manželství

Rozvod manželství

Kateřina Mencnerová - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice rozvodu manželství. Je rozdělena do dvou částí. První část představuje praktický manuál určený zejména pro samotné manžely, kteří se rozhodli své manželství ukončit. Srozumitelným způsobem vysvětluje jednotlivé procesní kroky, které ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikačního úřadu. Odkazuje na související legislativní akty Evropské unie. Jedná se o praktickou publikaci pro představitele různých ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.