Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


603

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2006

o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. f) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 224/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   informace, které obsahuje výroční zpráva investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví1), a podrobnosti o struktuře této zprávy2) (§ 3 až 6),
b)   informace, které obsahuje pololetní zpráva investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, a podrobnosti o struktuře této zprávy2) (§ 7),
c)   informace, které o své činnosti na území České republiky poskytuje zahraniční standardní fond a zahraniční speciální fond, a podrobnosti o jejich struktuře (§ 8),
d)   údaje, které obsahuje informace o struktuře majetku fondu kolektivního investování podle § 88 odst. 1 písm. c) a odstavce 2 zákona, a podrobnosti o její struktuře (§ 9),
e)   podrobnosti o formě informační povinnosti investiční společnosti a fondu kolektivního investování (§ 10),
f)   způsob zasílání zpráv a informací uvedených v písmenech a) až d) České národní bance (§ 11 až 16),
g)   způsob uveřejňování zpráv a informací uvedených v písmenech a) až d)3) (§ 17).

§ 2
Vymezení některých pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   rozhodným obdobím účetní období, za které je vypracována výroční zpráva, nebo prvních šest měsíců účetního období, za které je vypracována pololetní zpráva,
b)   výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazujícím subjektem,
c)   datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou v informačním systému České národní banky popsány a přístupné jako celek,
d)   vykazujícím subjektem

1. 

investiční společnost,

2. 

za podílový fond nebo investiční fond, jehož majetek je obhospodařován podle § 17 zákona, investiční společnost,

3. 

investiční fond, jehož majetek není obhospodařován podle § 17 zákona,

e)   popisnou částí ty informace, které se neuvádějí ve formě výkazů podle § 10,
f)   osobou personálně propojenou právnická osoba, jejímž statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního nebo dozorčího orgánu je fyzická osoba, která je současně členem představenstva nebo dozorčí rady, zaměstnancem nebo prokuris-tou investiční společnosti nebo investičního fondu, který plní informační povinnost podle této vyhlášky,
g)   portfolio manažerem zaměstnanec pověřený obhospodařováním majetku fondu kolektivního investování nebo majetku zákazníka,
h)   spřízněnou osobou

1. 

investiční společnost obhospodařující speciální fond nemovitostí,

2. 

depozitář speciálního fondu nemovitostí,

3. 

každý fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností, která obhos-podařuje speciální fond nemovitostí,

4. 

znalec, který prováděl nebo provádí ocenění nemovitostí v majetku nebo nabývaných do majetku speciálního fondu nemovitostí nebo nemovitostní společnosti, na které nabyl nebo nabývá speciální fond nemovitostí účast,

5. 

podílník speciálního fondu nemovitostí, který vlastní alespoň 10 % z celkového počtu vydaných podílových listů speciálního fondu nemovitostí. Za podílové listy podílníka se považují i podílové listy v majetku vedoucí osoby4), ovládající osoby5), dceřiné společnosti a většinového společníka6) podílníka, je-li právnickou osobou,

6. 

vedoucí osoba, ovládající osoba, dceřiná společnost a většinový společník každé z osob uvedených v bodech 1 až 4,

7. 

auditor nebo auditorská společnost, kteří ověřují účetní závěrku speciálního fondu nemovitostí,

8. 

člen výboru odborníků, nebo

9. 

osoba blízká osobě uvedené v bodech 4 až 8, pokud se jedná o fyzické osoby.

§ 3
Výroční zpráva investiční společnosti

(1) Výroční zpráva investiční společnosti nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví obsahuje údaje o

a)   změnách skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, ke kterým došlo během rozhodného období,
b)   fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností,
c)   skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek,
d)   členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech investiční společnosti, členech výborů odborníků a znalcích oceňujících nemovitosti speciálních fondů nemovitostí obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, dále údaj o dni, od kterého vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, od kterého přestali vykonávat funkci nebo činnost,
e)   osobách, které měly kvalifikovanou účast na investiční společnosti, byť jen po část rozhodného období, s uvedením druhu a výše účasti na investiční společnosti, spolu s uvedením doby, po kterou měly kvalifikovanou účast na investiční společnosti,
f)   osobách, na kterých měla investiční společnost kvalifikovanou účast, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše a typu kvalifikované účasti a hospodářského výsledku těchto osob, spolu s uvedením doby, po kterou investiční společnost měla kvalifikovanou účast na těchto osobách. Pokud nejsou k dispozici auditované hospodářské výsledky těchto osob, uvede investiční společnost hospodářské výsledky neauditované a tuto skutečnost vyznačí,
g)   osobách, které byly s investiční společností personálně propojené, byť jen po část rozhodného období, s uvedením způsobu propojení a doby propojení,
h)   osobách, které se neuvádějí podle písmen e) až g) a které jednaly v rozhodném období s investiční společností ve shodě,
i)   všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,
j)   všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali,
k)   všech peněžitých i nepeněžitých plněních od investiční společnosti, která přijali v rozhodném období členové představenstva, dozorčí rady, ostatní vedoucí osoby a portfolio manažeři, členové výborů odborníků a znalci oceňující nemovitosti speciálních fondů nemovitostí obhospodařovaných investiční společností, a to souhrnně za každou výše uvedenou skupinu osob, o právním důvodu těchto plnění a o dalších vztazích mezi investiční společností a těmito osobami, ze kterých vzniká nárok na plnění, a to souhrnně za každou výše uvedenou skupinu osob,
l)   počtu cenných papírů fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností a akcií investiční společnosti, které jsou v majetku osob uvedených v písmenu k) nebo jsou předmětem opčních či jiných práv těchto osob, a to vždy souhrnně za každou skupinu osob,
m)   soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je investiční společnost sama nebo na účet fondu kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, jehož se spor týká, v rozhodném období,
n)   průměrném počtu zaměstnanců v rozhodném období.

(2) Výroční zpráva investiční společnosti obsahuje dále údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty investiční společnosti podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce.

§ 4
Výroční zpráva investičního fondu

(1) Výroční zpráva investičního fondu nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví obsahuje údaje o

a)   změnách skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, ke kterým došlo během rozhodného období,
b)   každé investiční společnosti, která obhospodařovala majetek investičního fondu, byť jen po část rozhodného období, datu uzavření smlouvy o obhospodařování a případně datu ukončení obhospodařování investiční společností,
c)   skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investičního fondu spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek,
d)   členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, dále údaj o dni, od kterého vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, od kterého přestali vykonávat funkci nebo činnost,
e)   osobách, které měly kvalifikovanou účast na investičním fondu, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše a typu účasti a doby, po kterou měly kvalifikovanou účast,
f)   osobách, na kterých měl investiční fond kvalifikovanou účast, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše a typu účasti a hospodářského výsledku těchto osob, spolu s uvedením doby, po kterou investiční fond měl kvalifikovanou účast na těchto osobách. Pokud nejsou k dispozici auditované hospodářské výsledky těchto osob, uvede investiční fond hospodářské výsledky neauditované a tuto skutečnost vyznačí,
g)   osobách, které byly s investičním fondem personálně propojené, byť jen po část rozhodného období, s uvedením způsobu propojení a doby propojení,
h)   osobách, které se neuvádějí podle písmen e) až g) a které jednaly v rozhodném období s investičním fondem ve shodě,
i)   všech depozitářích investičního fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,
j)   osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku investičního fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku investičního fondu,
k)   všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční fond, byť jen po část rozhodného období, a době, po kterou tuto činnost vykonávali,
l)   dni, kterým končí doba, na kterou byl investiční fond založen,
m)   všech peněžitých i nepeněžitých plněních, která přijali v rozhodném období členové představenstva, dozorčí rady, ostatní vedoucí osoby a portfolio manažeři od investičního fondu nebo od osob ovládaných investičním fondem, a to souhrnně za každou výše uvedenou skupinu osob, o právním důvodu těchto plnění a o dalších vztazích mezi investičním fondem nebo osobami ovládanými investičním fondem, ze kterých vzniká nárok na plnění, a výše uvedenými osobami, a to souhrnně za každou skupinu výše uvedených osob,
n)   počtu akcií investičního fondu, které jsou v majetku osob uvedených v písmenu m) nebo jsou předmětem opčních či jiných práv těchto osob, a to vždy souhrnně za každou skupinu osob,
o)   soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byl nebo je investiční fond, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investičního fondu v rozhodném období,
p)   aktivech investičního fondu zatížených právy třetích osob,
r)   vývoji hodnoty akcie investičního fondu v rozhodném období vyjádřeném v grafické podobě a vývoji pevně stanoveného indexu (benchmarku) vyjádřeném v grafické podobě, pokud investiční fond podle svého investičního cíle takový index sleduje,
s)   majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období.

(2) Výroční zpráva investičního fondu dále obsahuje

a)   údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty fondu kolektivního investování podle příloh č. 3 a 4 k této vyhlášce,
b)   doplňkové údaje k hospodářské situaci fondu kolektivního investování podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
c)   strukturu investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování, jejichž reálná hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
d)   skladbu majetku v portfoliu fondu kolektivního investování podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,
e)   souhrnné údaje o pracovnících podle přílohy č. 8 k této vyhlášce.

§ 5
Výroční zpráva podílového fondu

(1) Výroční zpráva podílového fondu nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví obsahuje

a)   název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, pokud byl přidělen,
b)   údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala,
c)   údaje o portfolio manažerech podílového fondu v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, údaj o dni, od kterého vykonávají činnost pro podílový fond a případně o dni, od kterého přestali tuto činnost vykonávat,
d)   údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,
e)   údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu,
f)   údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k majetku podílového fondu, byť jen po část rozhodného období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávali,
g)   identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesa-huje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období,
h)   vývoj hodnoty podílového listu v rozhodném období v názorné grafické podobě; pokud je investiční strategie podílového fondu vázána na pevně stanovený index (benchmark), uvede se i vývoj tohoto pevně stanoveného indexu v rozhodném období v grafické podobě,
i)   údaj o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období.

(2) Výroční zpráva podílového fondu dále obsahuje

a)   údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty fondu kolektivního investování podle příloh č. 3 a 4 k této vyhlášce,
b)   doplňkové údaje k hospodářské situaci fondu kolektivního investování podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
c)   strukturu investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, pokud jejich reálná hodnota tvoří více než 1 % hodnoty majetku fondu,
d)   skladbu majetku v portfoliu fondu kolektivního investování podle přílohy č. 7 k této vyhlášce.

(3) U uzavřeného podílového fondu výroční zpráva obsahuje také údaj o dni, kterým končí doba, na kterou byl fond založen, a informaci, zda poté vstoupí do likvidace nebo se přemění na otevřený po-dílový fond.

§ 6
Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí

(1) Kromě údajů podle § 5 výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí obsahuje tyto informace o nemovitosti v jeho majetku:

a)   označení nemovitosti,

1. 

druh nemovitosti7),

2. 

adresu, a není-li adresa, jiné obdobné označení jejího umístění,

b)   stáří budovy, stav a míru jejího opotřebení,
c)   účel, za kterým speciální fond nemovitostí nemovitost nabyl, a v případě, že došlo ke změně účelu, uvede důvod této změny a dopady této změny na speciální fond nemovitostí,
d)   způsob a popis využití nemovitosti a v případě, že nemovitost není využívána, uvede důvod, proč není nemovitost využívána, a záměr, který s touto nemovitostí speciální fond nemovitostí má,
e)   popis průběhu stavebních úprav, udržovacích prací nebo výstavby, včetně nákladů na tyto činnosti, doby trvání a označení dodavatelů, jejichž dodávka na tyto činnosti přesahuje 5 % celkových nákladů,
f)   označení osoby, která nemovitost spravuje,
g)   charakteristiku příslušenství nemovitosti, včetně údaje o podílu hodnoty tohoto příslušenství na celkové hodnotě nemovitosti,
h)   popis předkupních práv, zástavních práv, věcných břemen, užívacích práv třetích osob s výjimkou nájemních práv a dalších omezení nebo závazků týkajících se nebo souvisejících s nemovitostí,
i)   den, ke kterému bylo provedeno ocenění pro účely výroční zprávy,
j)   údaje o znalcích, kteří provedli ocenění nemovitosti a případné vyjádření výboru odborníků ke znaleckému posudku, pokud jde o první výroční zprávu po nabytí nemovitosti,
k)   označení metody použité pro ocenění nemovitosti,
l)   popis kritérií, na základě kterých byla cena nemovitosti stanovena, pokud byla nemovitost oceněna porovnávací metodou.

(2) Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí obsahuje informace o účasti na nemovitostní společnosti, a to

a)   údaje o nemovitostní společnosti,
b)   seznam vedoucích osob nemovitostní společnosti,
c)   počet nemovitostí v majetku nemovitostní společnosti,
d)   údaj o tom, zda nemovitostní společnost splňuje předpoklady, za kterých smí speciální fond nemovitostí nabývat a držet účast na nemovitostní společnosti,
e)   informace o významné změně ve způsobu vedení účetnictví nemovitostní společnosti, změně auditora nebo auditorské společnosti nemovitostní společnosti,
f)   informace o nemovitostech v jejím majetku; pro rozsah informací platí obdobně ustanovení odstavce 1.

(3) Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí dále obsahuje

a)   údaje o nemovitostech podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,
b)   seznam členů výboru odborníků,
c)   údaje o podstatné změně v předpovědi peněžních toků spojených s držením nemovitosti nebo s účastí na nemovitostní společnosti,
d)   údaje o všech smlouvách uzavřených nebo plněných v rozhodném období mezi speciálním fondem nemovitostí a spřízněnými osobami, pokud plnění ze smlouvy přesahuje 5 milionů Kč,
e)   přehled smluv neuvedených v písmenu d), pokud plnění ze smlouvy přesahuje 15 % úhrnné hodnoty majetku speciálního fondu nemovitostí,
f)   údaje o smlouvách neuvedených v písmenu d) o službách týkajících se nemovitostí, pokud hodnota plnění ze smlouvy přesahuje 1 milion Kč za období nepřesahující 3 roky,
g)   informace o zamýšleném prodeji nemovitosti nebo účasti na nemovitostní společnosti v době do uplynutí 2 let od jejího pořízení nebo před uplynutím investičního horizontu,
h)   informace o záměru změny investičních cílů nebo investiční strategie,
i)   popis důvodů porušení úvěrových nebo investičních limitů, pokud k nim došlo,
j)   další podstatné informace týkající se nemovitostí v majetku speciálního fondu nemovitostí nebo nemovitostní společnosti nebo týkající se účasti na nemovitostní společnosti.

§ 7
Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu
kolektivního investování

(1) Pololetní zpráva investiční společnosti obsahuje

a)   údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností,
b)   údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek,
c)   údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech, členech výborů odborníků a znalcích oceňujících nemovitosti ve speciálních fondech nemovitostí obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, údaj o dni, od kterého vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, od kterého přestali vykonávat funkci nebo činnost,
d)   údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,
e)   údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali,
f)   údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je investiční společnost sama nebo na účet fondu kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, jehož se spor týká, v rozhodném období,
g)   údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce,
h)   souhrnné údaje o průměrném počtu zaměstnanců v rozhodném období.

(2) Pololetní zpráva investičního fondu obsahuje

a)   údaje o každé investiční společnosti, která obhos-podařovala majetek investičního fondu, byť jen po část rozhodného období, a datu uzavření smlouvy o obhospodařování a datu ukončení obhospodařování investiční společností,
b)   údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investičního fondu spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek,
c)   údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, údaj o dni, od kterého vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, od kterého přestali vykonávat funkci nebo činnost,
d)   údaje o všech depozitářích investičního fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,
e)   údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku investičního fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku investičního fondu,
f)   údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční fond, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční fond,
g)   údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byl nebo je investiční fond, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investičního fondu v rozhodném období,
h)   údaje o aktivech investičního fondu zatížených právy třetích osob,
i)   údaje o majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období,
j)   údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty fondu kolektivního investování podle příloh č. 3 a 4 k této vyhlášce,
k)   doplňkové údaje k hospodářské situaci fondu kolektivního investování podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
l)   strukturu investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování podle přílohy č. 6, pokud jejich reálná hodnota tvoří více než 1 % hodnoty majetku fondu,
m)   skladbu majetku v portfoliu fondu kolektivního investování podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,
n)   souhrnné údaje o pracovnících podle přílohy č. 8 k této vyhlášce.

(3) Pololetní zpráva podílového fondu obsahuje

a)   název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen,
b)   údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po kterou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala,
c)   údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace,
d)   údaje o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali,
e)   údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu,
f)   údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali,
g)   identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období,
h)   údaj o soudních sporech, jejichž účastníkem byla nebo je investiční společnost jménem podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období,
i)   údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty fondu kolektivního investování podle příloh č. 3 a 4 k této vyhlášce,
j)   doplňkové údaje k hospodářské situaci fondu kolektivního investování podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
k)   strukturu investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, pokud jejich reálná hodnota představuje více než 1 % hodnoty majetku fondu,
l)   skladbu majetku v portfoliu fondu kolektivního investování podle přílohy č. 7 k této vyhlášce.

(4) Pololetní zpráva speciálního fondu nemovitostí dále obsahuje

a)   informace o nemovitostech v jeho majetku:

1. 

označení nemovitosti způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 písm. a),

2. 

stáří budovy, stavu a míry jejího opotřebení,

3. 

účel, za kterým speciální fond nemovitostí nemovitost nabyl, a v případě, že došlo ke změně účelu, uvede důvod této změny a dopady této změny na speciální fond nemovitostí,

4. 

způsob a popis využití nemovitosti a v případě, že nemovitost není využívána, uvede důvod, proč není využívána, a záměr, který s touto nemovitostí speciální fond nemovitostí má,

5. 

označení osoby, která nemovitost spravuje,

6. 

označení metody použité pro ocenění nemovitosti,

b)   údaje o nemovitostních společnostech, na kterých má nemovitostní fond účast,
c)   seznam vedoucích osob nemovitostních společností,
d)   údaje o nemovitostech podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,
e)   údaje o podstatné změně v předpovědi peněžních toků spojených s vlastnictvím nemovitostí nebo s účastí na nemovitostní společnosti,
f)   další podstatné informace týkající se nemovitostí v majetku speciálního fondu nemovitostí nebo nemovitostní společnosti.

(5) Popisná část pololetní zprávy podle odstavců 2 a 3 obsahuje v rozsahu, který je nezbytný pro přesné a správné posouzení vývoje činnosti fondu kolektivního investování, také popis

a)   stavu a minulých vývojových tendencí činnosti fondu kolektivního investování v rozhodném období,
b)   důležitých faktorů, které ovlivnily hospodářské výsledky fondu kolektivního investování v rozhodném období.

§ 8
Zahraniční fond

Informace, které zahraniční standardní fond a zahraniční speciální fond uveřejňuje o své činnosti na území České republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup8), obsahují

a)   údaje o zahraničním fondu,
b)   informaci, zda zahraniční fond veřejně nabízí své cenné papíry v České republice,
c)   údaj o počtu cenných papírů vydaných a zpětně odkoupených v příslušném období zahraničním fondem spolu s údajem o počtu cenných papírů vydaných a zpětně odkoupených v České republice,
c)   celkovou cenu přijatou za vydané a uhrazenou za odkoupené cenné papíry v příslušném období spolu s údajem, jaká část připadá na cenné papíry vydané a zpětně odkoupené v České republice.

§ 9
Měsíční informace fondu kolektivního investování

Měsíční informace o struktuře majetku podle § 88 odst. 1 písm. c) a odstavce 2 zákona obsahují údaje podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.

§ 10
Podrobnosti o formě informační povinnosti

(1) Vykazující subjekt plní informační povinnosti, s výjimkou popisné části, ve formě výkazů podle odstavců 2 až 6; povinnost podle § 16 tím není dotčena.

(2) Investiční společnost pro účely výroční zprávy podle § 3 a pro účely pololetní zprávy podle § 7 zpracuje výkaz označený

a)   OFZ (ČNB) 15-02 "Rozvaha investiční společnosti" s kódem přiřazeného datového souboru ROFOS15. Charakteristika struktury a obsahové náplně datového souboru je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)   OFZ (ČNB) 25-02 "Výkaz zisku a ztráty investiční společnosti" s kódem přiřazeného datového souboru VYFOS25. Charakteristika struktury a obsahové náplně datového souboru je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Investiční společnost nebo investiční fond pro účely výroční zprávy podle § 4 a pro účely pololetní zprávy podle § 7 zpracuje výkaz označený

a)   OFZ (ČNB) 10-02 "Rozvaha fondu kolektivního investování" s kódem přiřazeného datového souboru ROFOS10. Charakteristika struktury a obsahové náplně datového souboru je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce,
b)   OFZ (ČNB) 20-02 "Výkaz zisku a ztráty FKI" s kódem přiřazeného datového souboru VYFOS20. Charakteristika struktury a obsahové náplně datového souboru je uvedena v příloze č. 4 k této vyhlášce,
c)   OFZ (ČNB) 30-02 "Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI" s kódem přiřazeného datového souboru DOFOS30. Charakteristika struktury a obsahové náplně datového souboru je uvedena v příloze č. 5 k této vyhlášce,
d)   OFZ (ČNB) 31-02 "Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI" s kódem přiřazeného datového souboru DOFOS31. Charakteristika struktury a obsahové náplně datového souboru je uvedena v příloze č. 6 k této vyhlášce,
e)   OFZ (ČNB) 32-02 "Skladba majetku v portfoliu FKI" s kódem přiřazeného datového souboru DOFOS32. Charakteristika struktury a obsahové náplně datového souboru je uvedena v příloze č. 7 k této vyhlášce,
f)   OFZ (ČNB) 35-02 "Souhrnné údaje o pracovnících" investičního fondu s kódem přiřazeného datového souboru DOFOS35. Charakteristika struktury a obsahové náplně datového souboru je uvedena v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(4) Investiční společnost pro účely výroční zprávy podílového fondu podle § 5 a pro účely pololetní zprávy podle § 7 zpracuje výkaz označený

a)   OFZ (ČNB) 10-02 "Rozvaha fondu kolektivního investování" s kódem přiřazeného datového souboru ROFOS10. Charakteristika struktury a obsahové náplně datového souboru je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce,
b)   OFZ (ČNB) 20-02 "Výkaz zisku a ztráty FKI" s kódem přiřazeného datového souboru VYFOS20. Charakteristika struktury a obsahové náplně datového souboru je uvedena v příloze č. 4 k této vyhlášce,
c)   OFZ (ČNB) 30-02 "Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI" s kódem přiřazeného datového souboru DOFOS30. Charakteristika struktury a obsahové náplně datového souboru je uvedena v příloze č. 5 k této vyhlášce,
d)   OFZ (ČNB) 31-02 "Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI" s kódem přiřazeného datového souboru DOFOS31. Charakteristika struktury a obsahové náplně datového souboru je uvedena v příloze č. 6 k této vyhlášce,
e)   OFZ (ČNB) 32-02 "Skladba majetku v portfoliu FKI" s kódem přiřazeného datového souboru DOFOS32. Charakteristika struktury a obsahové náplně datového souboru je uvedena v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(5) Investiční společnost pro účely výroční zprávy speciálního fondu nemovitostí podle § 6 a pololetní zprávy podle § 7 odst. 4 zpracuje výkaz označený OFZ (ČNB) 40-02 "Údaje o nemovitostech" s kódem přiřazeného datového souboru DOFOS40. Charakteristika struktury a obsahové náplně datového souboru je uvedena v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(6) Investiční společnost nebo investiční fond pro účely měsíční informační povinnosti podle § 9 zpracuje výkaz označený OFZ (ČNB) 11-12 "Měsíční informace fondu kolektivního investování" s kódem přiřazeného datového souboru ROFOS11. Charakteristika struktury a obsahové náplně datového souboru je uvedena v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 11
Sestavování výkazů

Datové soubory přiřazené k jednotlivým informačním povinnostem podle § 1 písm. a), b) a d) využívají vykazující subjekty k sestavování výkazů a pro jejich předávání. Vykazující subjekt vytváří z údajů svého informačního systému výkaz, který předává jako součást datové zprávy9) České národní bance.

§ 12
Zasílání informací prostřednictvím
automatizovaného systému pro sběr dat

(1) Vykazující subjekt předává České národní bance výkazy podle § 10, v elektronické podobě prostřednictvím aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (dále jen "aplikace pro sběr dat"), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Vykazující subjekt předává výkazy podle odstavce 1 ve formě datových zpráv vytvořených v aplikaci pro sběr dat z dat připravených osobou pověřenou vykazujícím subjektem přípravou dat výkazu, vytvořením a předáním datové zprávy, která má pro tyto činnosti přiřazenou roli v aplikaci pro sběr dat podle § 14.

(3) Datové zprávy podle odstavce 2 schválené pověřenou osobou s rolí opravňující ke schvalování zpráv předá pověřená osoba s rolí umožňující předávání zpráv opatřené zaručeným elektronickým podpisem.

(4) Předávané datové zprávy obsahují údaje o osobě pověřené přípravou dat příslušného výkazu podle § 14 odst. 1 písm. a) a b).

(5) Vykazující subjekt může namísto postupu podle odstavců 1 až 4 předávat České národní bance výkazy podle § 10 způsobem pro předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů podle zvláštního právního předpisu upravujícího předkládání výkazů bankami10), pokud mu Česká národní banka potvrdí připravenost předávat výkazy tímto způsobem.

§ 13
Opravy nesprávných a neúplných výkazů

(1) Pokud jsou předložené výkazy správné a úplné, Česká národní banka potvrdí vykazujícímu subjektu jejich přijetí bez zbytečného odkladu.

(2) Pokud nejsou předložené výkazy správné nebo úplné, vykazující subjekt opravené výkazy na upozornění předloží České národní bance bez zbytečného odkladu způsobem stanoveným pro splnění informační povinnosti.

(3) Pokud vykazující subjekt dodatečně zjistí, že údaj ve dříve přijatém výkazu není správný nebo výkaz není úplný, opravený výkaz a v případě potřeby i výkazy související předloží České národní bance bez zbytečného odkladu způsobem stanoveným pro splnění informační povinnosti a uvědomí Českou národní banku o obsahu oprav.

§ 14
Pověřené osoby

(1) Vykazující subjekt pověří přípravou, vytvořením, schvalováním a předáváním datových zpráv České národní bance nejméně 2 osoby (dále jen "pověřené osoby"), kterým byly akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb vydány kvalifikované certifikáty11) a sdělí České národní bance

a)   jména a příjmení pověřených osob,
b)   adresu pracoviště, telefonní číslo, faxové číslo a adresu elektronické pošty pověřených osob a údaje o vydaných kvalifikovaných certifikátech pověřených osob,
c)   určení požadovaných rolí pověřených osob v aplikaci pro sběr dat.

(2) Česká národní banka přiřadí pověřeným osobám vykazujícího subjektu role v aplikaci pro sběr dat umožňující provádět činnosti odpovídající jejich odpovědnosti za přípravu, vytvoření, předávání a schvalování datových zpráv podle určení vykazujícího subjektu.

(3) V případě změny údajů o pověřených osobách vykazující subjekt

a)   informuje Českou národní banku o těchto změnách, nebo
b)   uvede údaje v aplikaci pro sběr dat do souladu se skutečností.

§ 15
Zasílání informací elektronickou poštou

(1) Vykazující subjekt zasílá České národní bance popisnou část údajů podle § 1 písm. a) a b) v elektronické podobě ve formě datové zprávy elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny s jednoznačnou identifikací informační povinnosti. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem12) pověřené osoby s rolí umožňující předávání zpráv.

(2) Údaje podle § 1 písm. c) zasílá zahraniční fond České národní bance způsobem uvedeným v odstavci 1.

§ 16
Zasílání informací v písemné podobě

Výroční zprávu, která se podle zvláštního právního předpisu o účetnictví13) ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím České národní banky, vykazující subjekt zašle na adresu České národní banky v listinné podobě.

§ 17
Způsob uveřejňování zpráv a informací

Informace a zprávy, které musí investiční společnost, investiční fond nebo obdobné zahraniční osoby podle zákona uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní investiční společnost, investiční fond nebo obdobné zahraniční osoby v českém jazyce způsobem umožňujícím dálkový přístup v úplném znění (internetová adresa), kterým podnikatelé v oboru kapitálového trhu obvykle uveřejňují informace o svých službách nebo produktech; přitom zajistí zejména, aby

a)   internetová adresa byla veřejnosti bez omezení přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby ji bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy investiční společnosti nebo investičního fondu a aby obsah internetové adresy byl obchodníkem s cennými papíry poskytován bezplatně,
b)   uveřejňované informace měly podobu datového souboru vhodného ke stažení v běžně používaném formátu,
c)   uveřejňované informace byly uvedeným způsobem dostupné nepřetržitě a nebyly investičním fondem nebo investiční společností měněny.

§ 18
Společné ustanovení

Pokud vyhláška požaduje uvedení údaje o právnické nebo fyzické osobě, rozumí se tím údaje podle § 2 odst. 1 písm. j) zákona, pokud vyhláška nestanoví jinak.

§ 19
Přechodná ustanovení

(1) Měsíční informační povinnost za prosinec 2006 vykazující subjekt splní bez zbytečného odkladu, nejpozději do 31. ledna 2007, podle této vyhlášky.

(2) Výroční zprávu za rok 2006 vykazující subjekt splní podle této vyhlášky.

§ 20
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 271/2004 Sb., o informační povinnosti investiční společnosti a fondu kolektivního investování.

§ 21
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2006.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 603/2006 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Článek 28 a seznam B přílohy I směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES.
3)   Článek 29 směrnice Rady 85/611/EHS.
4)   § 2 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 66a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 66a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 2 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 45 odst. 3 a § 59 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  440/2004 Sb.
10)   Opatření České národní banky č. 1/2005, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších změn.
11)   § 11 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č.  440/2004 Sb.
12)   § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
13)   § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

E-shop

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1350 - Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční 2020

ÚZ č. 1350 - Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty 3 zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání byl novelizován zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, zákon o dani z nemovitých věcí a některé vyhlášky. Dále jsou ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Poučovací povinnost v civilním procesu

Poučovací povinnost v civilním procesu

Miroslav Hromada - C. H. Beck

Publikace vysvětluje podstatu poučovací povinnosti a její roli v civilním procesu sporném. Po teoretickém vymezení poučovací povinnosti představuje její historické souvislosti a následně rozebírá současnou právní úpravu, přičemž komplikované situace popisuje na příkladech z praxe. ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.