Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


596

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 12. prosince 2006,

kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 3 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 19/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 3 zákona:

§ 1

(1) Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci nesmí za celou dobu čerpání veřejné podpory překročit tyto hodnoty:

a)   v regionu soudržnosti Moravskoslezsko 40 %,
b)   v regionu soudržnosti Střední Čechy 40 %,
c)   v regionu soudržnosti Severozápad 40 %,
d)   v regionu soudržnosti Střední Morava 40 %,
e)   v regionu soudržnosti Severovýchod 40 %,
f)   v regionu soudržnosti Jihovýchod 40 %,
g)   v regionu soudržnosti Jihozápad 36 %, pokud bylo rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydáno do 31. prosince 2010,
h)   v regionu soudržnosti Jihozápad 30 %,
i)   v regionu soudržnosti Praha 10 %, a to v městských částech Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha- -Přední Kopanina, Praha-Suchdol, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha-Dolní Měcho- lupy, Praha-Štěrboholy, Praha-Zličín, Praha 18, Praha 19, pokud bylo rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydáno do 31. prosince 2008,
j)   v regionu soudržnosti Praha 0 %, jde-li o městské části, které nejsou uvedeny v písmenu i).

(2) Pokud investiční akci uskutečňuje malý nebo střední podnikatel1), navyšuje se přípustná míra veřejné podpory podle odstavce 1 o 20 % u malých podnikatelů a o 10 % u středních podnikatelů, s výjimkou investičních akcí podle § 2 a 3.

§ 2

Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci, u které hodnota nákladů, které mohou být podpořeny, přepočtená kurzem Evropské centrální banky vyhlášeným ke dni vydání rozhodnutí o příslibu investičních pobídek, přesahuje 50 000 000 EUR, činí pro tu část nákladů, které mohou být podpořeny a jež pře-sahují 50 000 000 EUR a nepřesahují 100 000 000 EUR, 50 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky stanovené podle § 1 odst. 1.

§ 3

(1) V případě, že má být poskytnuta veřejná podpora vztahující se k té části nákladů, které mohou být podpořeny a které přepočteny kurzem Evropské centrální banky vyhlášeným ke dni oznámení veřejné podpory Komisi Evropských společenství (dále jen "Komise") přesahují 100 000 000 EUR, může být tato veřejná podpora udělena pouze po jejím předchozím schválení Komisí2).

(2) Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci, u které hodnota nákladů, které mohou být podpořeny, přepočtená kurzem Evropské centrální banky vyhlášeným ke dni oznámení veřejné podpory Komisi, přesahuje 100 000 000 EUR, činí pro tu část nákla- dů, které mohou být podpořeny a jež přesahují 100 000 000 EUR, 34 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky stanovené podle § 1 odst. 1.

§ 4

Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci realizovanou v převážné míře v oboru, který nespadá pod kód DG, DK, DL nebo DM odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem, činí 75 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky stanovené podle tohoto nařízení.

§ 5

Za jednu investiční akci se považují dílčí investiční akce provedené jednou nebo více osobami v období 3 let, pokud je majetek pořizovaný v dílčích investičních akcích bez ohledu na osobu vlastníka technicky a funkčně neoddělitelný a nachází se v bezprostřední blízkosti.

§ 6
Přechodná ustanovení

(1) Přípustná míra veřejné podpory u investičních pobídek poskytnutých přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

(2) V řízeních pravomocně nedokončených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí přípustné míry veřejné podpory stanovené tímto nařízením s výjimkou § 4.

§ 7
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 310/2004 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, se zrušuje.

§ 8
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Říman v. r.


1)   § 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Čl. 88 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Sagit, a. s.

Do textů publikace jsou zapracovány změny zákona o zadávání veřejných zakázek, které nabývají účinnosti 1. 1. a 1. 5. 2021. Ke změnám došlo také u zákona o investičních pobídkách, zákona o registru smluv a u ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.