Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


592

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 12. prosince 2006

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Vláda nařizuje podle § 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (dále jen "zákon"):

§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví

a)   podmínky pro udělení, pozastavení nebo zrušení akreditace fyzické nebo právnické osoby pro provádění zkoušek odborné způsobilosti,
b)   zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti,
c)   obsah a způsob zkoušky z odborné způsobilosti, její organizaci, průběh, hodnocení a podmínky pro opravu této zkoušky, jakož i náležitosti dokladu o úspěšném vykonání uvedené zkoušky,
d)   vedení dokumentace a evidence držitelem akreditace o vykonaných zkouškách odborné způsobilosti.

§ 2

Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k

a)   zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b)   činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a 18 zákona jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Akreditace pro provádění zkoušek
odborné způsobilosti

§ 3

(1) Předkladatelem návrhu na udělení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti (dále jen "návrh") může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen "předkladatel"). Podmínkou pro udělení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti je, že předkladatel prokáže zajištění nezbytných organizačních, materiálních, technických a personálních předpokladů k řádnému ověřování odborné způsobilosti fyzických osob pro provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném zákonem a zvláštním právním předpisem2)

a)   předložením projektu ověřování odborné způsobilosti obsahujícím podrobný popis personálního zabezpečení, finančního zajištění, technického vybavení, postupů, metod a způsobů ověřování odborné způsobilosti, včetně souboru zkušebních otázek se zaměřením na obor činnosti, pro který se zkouška z odborné způsobilosti vykonává, a metod hodnocení zkoušek z odborné způsobilosti, zajišťujících nestrannost, objektivitu, důvěrnost a vyloučení střetu zájmů,
b)   stanovením systému řízení a vedení dokumentace projektu ověřování odborné způsobilosti a způsobu přezkoumávání procesů provádění zkoušek z odborné způsobilosti včetně určení způsobu nápravy zjištěných nedostatků,
c)   zajištěním dostatečného počtu zaměstnanců nebo jiných fyzických osob ve smluvním vztahu k předkladateli podílejících se na prověřování odborné způsobilosti včetně stanovení popisu jejich povinností a odpovědnosti,
d)   určením fyzické osoby odpovědné za vypracování a dodržování projektu ověřování odborné způsobilosti a za zajištění odborné úrovně provádění zkoušek odborné způsobilosti s ukončeným alespoň středním vzděláním s maturitní zkouškou a odbornou praxí nejméně v délce 5 let v oboru činnosti, pro který se odborná způsobilost vyžaduje (dále jen "odborný garant").

(2) Součástí návrhu jsou

a)   listiny nebo doklady osvědčující identifikační údaje uvedené o předkladateli v návrhu,
b)   písemné prohlášení fyzické osoby, že souhlasí s výkonem činnosti odborného garanta, a listiny a doklady osvědčující identifikační údaje a kvalifikaci odborného garanta v oblasti zajišťování úkolů v prevenci rizik,
c)   písemná dokumentace o organizačním, materiálním a personálním zabezpečení zkoušek z odborné způsobilosti a o způsobu, obsahu a postupu ověřování odborné způsobilosti zkouškami, které předkladatel bude zajišťovat v případě udělení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti v rozsahu podle odstavce 1.

(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo") na základě písemností podle odstavce 2 posoudí, zda je předkladatel schopen organizačně, materiálně a personálně zajistit nestranné a kvalifikované provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

§ 4

(1) Ministerstvo vydá předkladateli, který splnil podmínky pro udělení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti stanovené v § 3 rozhodnutí o akreditaci pro provádění zkoušek odborné způsobilosti.

(2) Předkladatel, kterému je akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti udělena (dále jen "držitel akreditace"), zajišťuje ověřování odborné způsobilosti prováděním zkoušek z odborné způsobilosti, vydává doklady o úspěšném vykonání těchto zkoušek podle § 8 a vede dokumentaci podle § 3 odst. 2 a § 7 odst. 7. Součástí dokumentace je též evidence vydaných osvědčení.

(3) Před uplynutím doby platnosti akreditace může držitel akreditace podat nový návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti (dále jen "nový návrh"). Nový návrh držitel akreditace doplní zprávou o své předchozí činnosti. Na posuzování nového návrhu platí § 3 obdobně.

(4) Držitel akreditace je povinen písemně informovat ministerstvo o všech změnách, které nastaly v době platnosti akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti a které se týkají držitele akreditace nebo odborného garanta v rozsahu údajů podle § 3 odst. 2, a to do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo nebo kdy se o ní držitel akreditace dozvěděl nebo mohl dozvědět. Jestliže se změna týká podmínek rozhodných pro udělení akreditace podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo o změně akreditace.

§ 5

(1) Zjistí-li ministerstvo při provádění kontroly podle § 20 odst. 5 zákona podstatnou změnu podmínek, za nichž byla akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti udělena, nebo jestliže držitel akreditace přestane dočasně splňovat podmínky pro udělení této akreditace, rozhodnutím se pozastaví její platnost.

(2) Platnost akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti lze pozastavit nejdéle na dobu 60 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o pozastavení platnosti této akreditace.

(3) Ministerstvo akreditaci pro provádění zkoušek odborné způsobilosti zruší, jestliže

a)   držitel akreditace přestane trvale splňovat podmínky pro udělení akreditace,
b)   zjistí, že akreditace byla udělena na základě nepravdivých údajů,
c)   držitel akreditace závažným způsobem nebo opakovaně porušil povinnosti související s předmětem akreditace,
d)   změna podmínek způsobu, obsahu a provádění zkoušek způsobí ohrožení kvality vykonávané činnosti držitelem akreditace,
e)   držitel akreditace nemá po dobu delší než 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích odborného garanta, nebo
f)   držitel akreditace o to požádá.

(4) Za porušení povinností závažným způsobem podle odstavce 3 písm. c) se považuje

a)   porušení povinnosti informovat ministerstvo o změnách podle § 4 odst. 4,
b)   porušení povinnosti postupovat při ověřování odborné způsobilosti zkouškou v souladu s příslušnou písemnou dokumentací o způsobu, obsahu, průběhu, hodnocení a výsledku zkoušek z odborné způsobilosti, nebo
c)   jestliže držitel akreditace v době pozastavení platnosti akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti nadále vykonává činnosti spočívající v ověřování odborné způsobilosti.

(5) V případě, že dojde k zániku akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti, předá držitel této akreditace dokumentaci o vydaných osvědčeních ministerstvu do 60 kalendářních dnů ode dne zániku akreditace.

Zkouška z odborné způsobilosti

§ 6

(1) Žadatelem o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") může být fyzická osoba splňující předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona, která podá přihlášku k provedení zkoušky (dále jen "uchazeč").

(2) Držitel akreditace zašle uchazeči do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení přihlášky k provedení zkoušky pozvánku ke zkoušce a uvede v ní termín, čas a místo konání zkoušky. Nepožádá-li uchazeč o dřívější termín, může se zkouška konat nejdříve za 21 kalendářních dnů ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce uchazeči.

(3) Dohodou uchazeče s držitelem akreditace může být stanoven jiný termín zkoušky.

§ 7

(1) Zkouška probíhá před odbornou zkušební komisí složenou nejméně ze 3 členů. Členy této komise musí být fyzické osoby s ukončeným alespoň středním vzděláním s maturitní zkouškou, znalostmi a praktickými zkušenostmi získanými při výkonu činnosti, která je předmětem zkoušky (dále jen "zkoušející). Předsedu a členy odborné zkušební komise ustanoví držitel akreditace.

(2) Zkouška je neveřejná a skládá se z písemné části a ústního pohovoru. Před jejím zahájením odborná zkušební komise ověří, zda uchazeč splňuje předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona.

(3) Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti. Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala v předem stanoveném rozsahu, obsahu a způsobem a její hodnocení bylo objektivní. Za objektivní průběh zkoušky odpovídá předseda odborné zkušební komise. Po celou dobu provádění zkoušky jsou přítomni všichni zkoušející.

(4) Uchazeč zkoušku úspěšně vykonal, jestliže byl úspěšný v obou částech zkoušky; v tomto případě se vyhodnotí výsledkem "vyhověl" a držitel akreditace mu do 5 pracovních dnů po vykonání zkoušky předá nebo zašle osvědčení podle § 8.

(5) Uchazeč, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal, se ohodnotí výsledkem "nevyhověl". Držitel akreditace oznámí uchazeči neúspěšný výsledek zkoušky písemným sdělením předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 pracovních dnů po vykonání zkoušky; v tomto případě jej držitel akreditace poučí o možnostech podat žádost o opakování zkoušky nebo části zkoušky, kterou úspěšně nevykonal (dále jen "opravná zkouška").

(6) Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, v níž nevyhověl. Pokud žadatel nevyhověl ani při opravné zkoušce, může podat novou žádost o vykonání zkoušky nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného vykonání opravné zkoušky. Na opravnou zkoušku se vztahují ustanovení tohoto nařízení o zkoušce obdobně.

(7) Držitel akreditace vypracuje záznam o průběhu a výsledku zkoušky a vede po dobu 5 let ode dne vykonání zkoušky dokumentaci a evidenci vztahující se ke zkoušce. Stejnopis osvědčení o odborné způsobilosti a stejnopis záznamu o neúspěšném vykonání zkoušky zašle držitel akreditace ministerstvu, a to do 30 kalendářních dnů po jejím vykonání.

§ 8

(1) Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky a získání odborné způsobilosti je osvědčení.

(2) Náležitosti osvědčení jsou

a)   jméno, příjmení, popřípadě akademický titul nebo vědecká hodnost uchazeče,
b)   datum a místo narození uchazeče,
c)   označení odborné způsobilosti, jejíž dosažení bylo ověřeno,
d)   jméno a příjmení, popřípadě akademický titul nebo vědecká hodnost předsedy odborné zkušební komise,
e)   datum vydání a evidenční číslo osvědčení,
f)   jméno, příjmení a místo podnikání, popřípadě adresa bydliště v jiném státě držitele akreditace, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, nebo název a sídlo držitele akreditace, jedná-li se o právnickou osobu, a evidenční číslo udělené akreditace a jméno a příjmení, popřípadě akademický titul nebo vědecká hodnost předsedy odborné zkušební komise.

(3) Osvědčení podepisuje předseda odborné zkušební komise a držitel akreditace.

§ 9

Držitel akreditace

a)   vede dokumentaci o ověřování odborné způsobilosti podle § 6 až 9,
b)   vede evidenci o vydaných osvědčeních o zkoušce z odborné způsobilosti,
c)   předkládá ministerstvu nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku roční zprávu o provedených zkouškách.

Účinnost

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek
v. r.Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
2)   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.