Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


571

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2006,

kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 6 písm. a) a § 8 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.".

2. V § 2 písm. s) se slova "a záměrně provedená změna v bezpečnostním obvodu" nahrazují slovy " , nahrazení původního brzdicího zařízení brzdicím zařízením jiného typu nebo změna v bezpečnostním obvodu, která má za následek zvýšení proudu nebo úbytku napětí na kontaktech bezpečnostních prvků".

3. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6a zní:

"§ 2a
Vybrané důlní zařízení

Těžní zařízení je vybraným důlním zařízením6a).


6a)   § 8 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb.".

4. V § 4 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 9 a 9a zní:

"(2) Těžní zařízení a jámu před jejich uvedením do zkušebního i trvalého provozu posoudí komise odborníků, v nichž jsou zastoupeny profese báňská, strojní a elektrotechnická. Komisi určí na dole zavodní dolu, v ostatních případech vedoucí organizace (dále jen "závodní dolu"). Je-li součástí těžního zařízení betonová těžní věž, určí závodní dolu členem komise také znalce8) z oboru stavebnictví. Práce komise se zúčastní také zaměstnanci uvedení v § 6 odst. 2 až 5, popřípadě další zaměstnanci určení závodním dolu. Pro účely této vyhlášky se za odborníka profese báňské, strojní nebo elektrotechnické považuje jen absolvent magisterského studijního programu v příslušném oboru, který byl po dobu alespoň 5 let pověřen dozorem podle § 6 odst. 3, 4 nebo 5 a složil zkoušku odborné způsobilosti před orgány státní báňské správy podle zvláštního právního předpisu9). Za odborníka profese báňské, strojní nebo elektrotechnické v příslušném oboru se považuje také odborný znalec9a).


9)   § 5 a 8 vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č.  240/2006 Sb.
9a)   § 2 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 298/2005 Sb.".

5. V § 4 odstavec 4 zní:

"(4) Po uvedení jámy nebo její příslušné části a těžního zařízení do trvalého provozu může závodní dolu povolit řádnou jízdu na těžním zařízení.".

6. V § 4 odstavec 6 zní:

"(6) Úprava těžního zařízení nemající charakter podstatné změny smí být provedena se souhlasem technika pověřeného dozorem (§ 6 odst. 3, 4 a 5).".

7. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10a zní: "§ 4a Trvalý provoz těžního zařízení

(1) Uvedení těžního zařízení nového typu nebo těžního zařízení, na němž byla provedena podstatná změna, do používání, tedy do trvalého provozu, povoluje10a) Český báňský úřad. Provedením podstatné změny na těžním zařízení se původní typ těžního zařízení mění na nový typ.

(2) Před vydáním povolení trvalého provozu těžního zařízení se posoudí informace o těžním zařízení podle § 4 odst. 7, vyhodnocení zkušebního provozu těžního zařízení a posudky odborných znalců.


10a)   § 8 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 206/2002 Sb.".

8. V § 6 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , z toho alespoň jeden rok ve funkci podle odstavce 3, 4 nebo 5".

9. V § 6 odst. 6 se slova "2 až 5" nahrazují slovy "3 až 5" a slova "před komisí obvodního báňského úřadu." se nahrazují slovy "odborné způsobilosti před orgány státní báňské správy podle zvláštního právního předpisu9).".

10. V § 6 odst. 7 se slova "2 až 5" nahrazují slovy "3 až 5" a slova "před komisí obvodního báňského úřadu." se nahrazují slovy "odborné způsobilosti před orgány státní báňské správy podle zvláštního právního předpisu9).".

11. V § 7 odst. 3 písm. b) se za slovo "oboru" vkládají slova "strojním nebo elektrotechnickém".

12. V § 7 odst. 3 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 14a zní:

"d) ověření odborné způsobilosti před orgány státní báňské správy podle zvláštního právního předpisu14a).

14a)   § 5 vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.".

13. V § 7 odst. 5 se ve větě první slova "Odbornou způsobilost strojníka znovu ověřuje" nahrazují slovy "Odborné znalosti strojníka ověřuje" a ve větě druhé slova "Ověření odborné způsobilosti musí" nahrazují slovy "Ověření odborných znalostí musí".

14. V § 7 odst. 5 písmeno d) zní:

"d)  do 3 let od posledního přezkoušení,".

15. V § 8 odst. 3 písm. a) se slovo "oboru" nahrazuje slovy "důlní dopravě".

16. V § 10 se na začátek odstavce 1 vkládá věta "Organizace udržuje těžní zařízení a jámu v řádném a bezpečném stavu a provádí takové úpravy, aby bylo dosaženo nejúčinnějšího a nejpokročilejšího stupně bezpečnosti provozu.".

17. V § 10 odst. 10 se věta druhá nahrazuje větou "Současně zajistí, aby manipulační prostor mezi zarážkou a jámou byl prázdný.".

18. V § 22 se na konci odstavce 6 doplňují věty "Nejnepříznivější poloha je stanovena projektem. Není-li projektem stanovena, určí ji odborný znalec9a).".

19. V § 22 odstavec 7 zní:

"(7) Jízdní i pojistná brzda bubnového těžního stroje při svém plném zapůsobení při jízdě se zátěží odpovídající zatížení při řádné jízdě musí způsobit průměrné zpoždění zjištěné v časovém úseku od počátku snižování rychlosti do zastavení alespoň 1,8 m . s-2, přičemž v časovém úseku od 1,0 s po zahájení brzdění do okamžiku, kdy rychlost jízdy poklesne na úroveň přejezdové rychlosti, nesmí největší hodnota zpoždění překročit 5 m . s-2.".

20. V § 23 odst. 2 písm. n) se slova " , popřípadě na podnět zařízení kontrolujícího skluz lana u těžního stroje s třecím kotoučem" zrušují.

21. V § 29 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Dojde-li u těžního zařízení provozovaného v automatickém režimu ke skluzu lana, nesmí být do doby odstranění příčiny skluzu zahájena nová jízda v automatickém režimu.".

22. V § 33 odst. 2 písmeno c) zní:

"c)  dokumentace uvedená v § 5 odst. 2 písm. k),".

23. V § 58 odstavec 6 zní:

"(6) Korozivní úbytek tloušťky stěn kovových prvků výstroje jámy se kontroluje v suchých jámách nebo suchých úsecích jam jednou za čtyři roky, v ostatních případech jednou za dva roky. Korozivní úbytek se zjišťuje měřením na charakteristických prvcích, například na průvodnici, rozponě, příčce, žebříku, pažení, roštu a konzole. Současně se kontroluje i stav uchycení jednotlivých prvků a jejich úchytů. Kontrolovaný kovový prvek se vymění, jestliže jeho tloušťka je menší, než stanovuje pevnostní výpočet uvedený v projektu nebo ve znaleckém posudku.".

24. V § 63 odst. 1 písm. a) se slova "charakteristik zpoždění brzd při zapůsobení pojistné brzdy" nahrazují slovy "charakteristik brzd, a to i při zapůsobení pojistné brzdy," a v části věty za středníkem se slovo "zpoždění" zrušuje.

25. V § 63 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Je-li technicky prokázáno, že ověření správné činnosti těžního zařízení nebo jeho části nebo ověření požadovaných výsledků zkoušek vyplývá z provedení jiné zkoušky na témže těžním zařízení, lze od příslušné zkoušky upustit.".

26. V § 64 odstavec 7 zní:

"(7) Nedestruktivní kontrola lan a její vyhodnocení se provedou podle technických norem ČSN EN 473, ČSN EN ISO 17 025 a ČSN EN 12927-8.".

27. V § 70 odst. 4 se slova "§ 66 odst. 1 písm. e)" nahrazují slovy "§ 66 odst. 4".

28. V § 70 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Závěry revizní zprávy těžního zařízení staršího 30 let musí být potvrzeny odbornými znalci9a) profesí strojní a elektrotechnické.".

29. V příloze č. 5 části A bodě ad 6) se slova "tak, aby jejich horní okraj byl přibližně 20 cm pod spodním okrajem dopravní nádoby" zrušují.

30. V příloze č. 5 části A bodě ad 7) se slova "tak, aby jejich horní okraj byl přibližně 20 cm pod spodním okrajem dopravní nádoby" zrušují.

31. V příloze č. 5 části C bodě ad 2) se ve vzorci značka "log" nahrazuje značkou ,,ln".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

E-shop

ÚZ č. 1526 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023

ÚZ č. 1526 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2023

Sagit, a. s.

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; dále jsou zde všechny vyhlášky a nařízení vlády k ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností. Výklad ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.