Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


527

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2006

o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 259/1998 Sb., zákona č. 146/1999 Sb., zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNĺ
Užívání zpoplatněných komunikací

Hlava I
Základní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   u časového poplatku:
1.  pozemní komunikace, jejichž užití podléhá zpoplatnění,
2.  vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku, způsob jejich vyplňování a evidence,
3.  díl kupónu prokazující úhradu časového poplatku a způsob jeho umístění ve vozidle.
b)   u mýtného:
1.  pozemní komunikace, jejichž užití podléhá mýtnému,
2.  další skutečnosti uváděné v evidenci údajů o mýtném nezbytné pro provozování systému elektronického mýtného,
3.  výši kauce při poskytnutí elektronického zařízení,
4.  způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného,
5.  způsob nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání,
6.  způsob úhrady mýtného a prokázání úhrady mýtného,
7.  druhy údajů, které jsou potřebné k zadání do elektronického zařízení a které umožňují stanovení mýtného.

§ 2
Vymezení základních pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   distribučním místem místo určené provozovatelem systému elektronického mýtného, kde jsou poskytovány služby, pokud tak vyplývá z této vyhlášky nebo ze smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného,
b)   kontaktním místem místo určené provozovatelem systému elektronického mýtného, kde jsou poskytovány služby, pokud tak vyplývá z této vyhlášky nebo ze smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného,
c)   kontrolním zařízením veškeré stavební celky a jiná technická zařízení stacionární nebo přenosná, sloužící ke kontrole dodržování mýtné povinnosti,
d)   mýtnou transakcí záznam o průjezdu vozidla mýtným bodem,
e)   mýtným bodem místo na zpoplatněné komunikaci, kde je zaznamenáván průjezd vozidla,
f)   režimem následného hrazení způsob úhrady mýtného po použití zpoplatněné pozemní komunikace,
g)   režimem placení předem způsob úhrady, kdy je mýtné hrazeno před užitím zpoplatněné pozemní komunikace,
h)   telefonním centrem místo určené provozovatelem systému elektronického mýtného, kde jsou poskytovány služby, pokud tak vyplývá z této vyhlášky nebo ze smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného.

Hlava II
Časový poplatek

§ 3
Vzory kupónů, jejich tvary, rozměry a umístění ve vozidle
[K § 21e odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona]

(1) Kupóny prokazující zaplacení časového poplatku se liší podle délky své platnosti a podle největší povolené hmotnosti motorového vozidla nebo jízdní soupravy (dále jen "vozidlo"). Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) První díl kupónu, který se umisťuje ve vozidle, má tvar:

a)   osmiúhelníku se zaoblenými rohy u kupónu s platností na kalendářní rok; vzdálenost protilehlých vodorovných a svislých stran je 61 mm, na úhlopříčkách jsou protilehlé strany vzdáleny 66 mm,
b)   čtverce se zaoblenými rohy u kupónů s platností na jeden měsíc nebo sedm dnů. Vzdálenost protilehlých stran je 61 mm.

(3) Druhý díl kupónu má na výšku pro všechny  druhy kupónů tvar obdélníku o rozměrech 32 x 77 mm.

(4) První díl kupónu musí být umístěn a celou svou plochou přímo nalepen na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla nebo prvního motorového vozidla v jízdní soupravě na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

§ 4
Prvky kupónů a jejich barevné provedení

(1) Na přední straně prvního dílu všech druhů kupónů viditelné z vnitřní strany vozidla (dále jen "přední strana") a na zadní straně viditelné z vnější strany vozidla (dále jen "zadní strana") jsou tyto prvky:

a)   piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii,
b)   číslo označující rok platnosti,
c)   doba platnosti, která je u ročního kupónu vyznačena písmenem R, u měsíčního písmenem M a u sedmidenního písmenem D,
d)   údaj o největší povolené hmotnosti vozidla, pro které je kupón určen,
e)   na horní a obou bočních částech kupónu s platností na jeden měsíc a na sedm dnů číslice 1 až 31 pro vyznačení dne začátku jeho platnosti a slovo "DEN" a na spodní části kupónu římské číslice I až XII pro vyznačení příslušného měsíce a slovo "MĚSĺC",
f)   symboly dopravních značek "dálnice" a "rychlostní silnice",
g)   celoplošný ochranný násek,
h)   originální gilošové rastry ve dvou barvách, v jedné z nich ochranný irisový přechod barev,
i)   plošky tištěné metalickou barvou v irisovém přechodu,
j)   holografický prvek, který je na přední straně kupónu přetištěný dvoupísmennou sérií označenou velkými písmeny a šestimístným pořadovým číslem. Roční kupón má z obou stran holografický prvek barvy stříbrné; měsíční a sedmidenní kupóny mají na přední straně holografický prvek barvy zlaté a na zadní straně barvy stříbrné.

(2) Na přední straně prvního dílu kupónu je rámeček pro zápis registrační značky vozidla a písmena RZ.

(3) Na přední straně druhého dílu kupónu jsou tyto prvky:

a)   piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii,
b)   číslo označující rok platnosti,
c)   doba platnosti, která je u ročního kupónu vyznačena písmenem R, u měsíčního písmenem M a u sedmidenního písmenem D,
d)   nápis "KUPçN PROKAZUJĺCĺ ZAPLACENĺ POPLATKU ZA UŽĺVÁNĺ DÁLNICE A RYCHLOSTNĺ SILNICE (2. ČÁST)",
e)   údaj o největší povolené hmotnosti vozidla, pro které je kupón určen,
f)   symboly dopravních značek "dálnice" a "rychlostní silnice",
g)   originální gilošové rastry ve dvou barvách, v jedné z nich ochranný irisový přechod barev,
h)   plošky tištěné metalickou barvou v irisovém přechodu,
i)   holografický prvek přetištěný shodnou dvoupísmennou sérií a shodným šestimístným pořadovým číslem jako na první části kupónu. Roční kupón má z obou stran holografický prvek barvy stříbrné; měsíční a sedmidenní kupóny mají na přední straně holografický prvek barvy zlaté a na zadní straně barvy stříbrné.

(4) Na papírové podložce zadní strany druhého dílu kupónu je rámeček pro zápis registrační značky a písmena RZ.

(5) Barvy prvků kupónů jsou voleny tak, aby byla zaručena jejich snadná čitelnost a vzájemná rozpoznatelnost. Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónu platného pro:

a)   kalendářní rok barvy fialová a okrová,
b)   jeden měsíc barvy modrá a okrová,
c)   sedm dnů barvy žlutá a okrová.

§ 5
Plošné řešení prvního dílu kupónu

(1) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je umístěn na přední straně kupónu v jeho pravé spodní části ve vzdálenosti 7 mm od spodního okraje kupónu a na zadní straně kupónu v jeho levé spodní části ve vzdálenosti 7 mm od spodního okraje. Piktogram je vysoký 5 mm a široký pro vozidla:

a)   do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny 12 mm,
b)   o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do méně než 12 tun 13 mm.

(2) Nápisy vyjadřující údaje o největší povolené hmotnosti vozidla "do 3,5 tuny" a "nad 3,5 do 12 tun" jsou vysoké 3,3 mm a na přední straně kupónu jsou umístěny šikmo v jeho střední části, částečně přes písmeno označující dobu platnosti. Na zadní straně kupónu jsou umístěny vodorovně v jeho pravé horní části pod číslem označujícím rok platnosti.

(3) Číslo označující rok platnosti je na přední straně kupónu umístěno v jeho pravé spodní části pod písmenem označujícím dobu platnosti a na zadní straně v jeho pravé horní části. První a poslední číslice jsou vysoké 8 mm, ostatní číslice jsou vysoké 6,5 mm.

(4) Písmeno označující dobu platnosti je na přední straně kupónu umístěno nad číslem označujícím rok platnosti v jeho pravé části a na zadní straně kupónu v jeho levé spodní části. Písmeno je vysoké 20 mm.

(5) Symboly dopravních značek "dálnice" a "rychlostní silnice" jsou jak na přední, tak i na zadní straně kupónu umístěny v jeho levé horní části. Oba symboly dopravních značek jsou 5 mm vysoké a 4 mm široké.

(6) Holografický prvek je na přední straně kupónu umístěn v jeho levé spodní části a na zadní straně kupónu v jeho pravé spodní části. Holografický prvek je odlišný tvarem podle celkové hmotnosti vozidla uvedené v odstavci 1 a podle barevnosti uvedené v § 4 odst. 5.

(7) Rámeček pro zápis registrační značky je na přední straně kupónu umístěn v jeho horní části. Rámeček je 6 mm vysoký a 42 mm široký a jeho spodní okraj je vzdálen 48 mm od spodního okraje kupónu. Písmena RZ jsou 2 mm vysoká a jsou umístěna vpravo vedle rámečku.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na přední straně kupónu přes holografický prvek. Série je umístěna nad šestimístným číslem. Šestimístné číslo vykazuje červenou fluorescenci v UV záření.

(9) Na papírové podložce pod spodním okrajem kupónu je vytištěn třináctimístný čárový kód tmavomodré barvy.

§ 6
Plošné řešení druhého dílu kupónu

(1) Všechny prvky jsou umístěny na přední straně kupónu, mimo prvku dle odstavce 8.

(2) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je umístěn v pravé spodní části kupónu a od spodního okraje kupónu je vzdálen 12 mm. Piktogram je vysoký 5 mm a široký pro vozidla:

a)   do největší povolené hmotnosti 3,5 tuny 12 mm,
b)   o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do méně než 12 tun 13 mm.

(3) Nápisy vyjadřující údaje o největší povolené hmotnosti vozidla "do 3,5 tuny" a "nad 3,5 do 12 tun" jsou vysoké 2,3 mm a jsou umístěny u spodního okraje kupónu.

(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno ve střední části kupónu nad holografickým prvkem. První a poslední číslice jsou vysoké 3,5 mm, ostatní číslice jsou vysoké 3 mm.

(5) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno v levé horní části kupónu nad číslem označujícím rok platnosti a je vysoké 9 mm.

(6) Symboly dopravních značek "dálnice" a "rychlostní silnice" jsou umístěny v pravé horní části kupónu. Oba symboly dopravních značek jsou 5 mm vysoké a 4 mm široké.

(7) Holografický prvek je umístěn v levé spodní části kupónu, tvarem odpovídá holografickému prvku na prvním dílu kupónu a je v horizontálním směru stranově zúžen.

(8) Rámeček pro zápis registrační značky je vysoký 6 mm a široký 42 mm a je umístěn na papírové podložce zadní strany kupónu.

(9) Dvoupísmenná série i šestimístné číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny přes holografický prvek. Série je umístěna nad šestimístným číslem. Šestimístné číslo vykazuje červenou fluorescenci v UV záření.

(10) Nápis "KUPçN PROKAZUJĺCĺ ZAPLACENĺ POPLATKU ZA UŽĺVÁNĺ DÁLNICE A RYCHLOSTNĺ SILNICE (2. ČÁST)" je umístěn v horní části kupónu. Nápis je rozdělen do pěti řádků a výška písmen v nápisu je 2 mm.

§ 7
Způsob vyplňování kupónů a vyznačování začátku jejich platnosti
(K § 21e odst. 2 zákona)

(1) Údaj o registrační značce se vyplní na obou dílech kupónu v místech k tomu určených, jak je uvedeno v § 4 odst. 2 a 4. Údaj se vyplní čitelně tak, aby nebyl běžným způsobem odstranitelný, například propisovací tužkou.

(2) Případná změna registrační značky se na kupónu nevyznačuje.

(3) Vyznačení doby platnosti kupónu prokazujícího zaplacení poplatku na jeden měsíc nebo sedm dnů provádí prodejce při prodeji kupónu děrovacími kleštěmi na prvním dílu kupónu v místě určeném pro vyznačení příslušného měsíce a dne [§ 4 odst. 1 písm. e)]. Kupón s nevyznačenou dobou platnosti je neplatný.

§ 8
Způsob evidence kupónů
(K § 21e odst. 2 zákona)

Kupóny se evidují podle hmotnosti vozidel, podle doby jejich platnosti a podle dvoupísmenných sérií a šestimístných pořadových čísel. V evidenci se zachycují veškeré přijaté, vydané, prodané a vrácené kupóny. Zvlášť se evidují kupóny poškozené, vyměněné nebo kupóny s chybným vyznačením doby platnosti.

§ 9
Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá zpoplatnění
(K § 20 odst. 1 zákona)

Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá zpoplatnění, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Hlava III
Mýtné

§ 10
Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné
(K § 20 odst. 1 zákona)

Úseky pozemních komunikací, za jejichž užívání je vybíráno mýtné, jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce.

§ 11
Výše kauce
(K § 22b odst. 6 zákona)

Kauce se stanoví ve výši 1 550 Kč. 

Díl 1
Evidence v systému elektronického mýtného
[K § 22b odst. 2 písm. f) a § 22c odst. 4 zákona]

§ 12
Evidence údajů o mýtném

Evidence údajů o mýtném obsahuje informace uvedené v § 22b odst. 2 zákona a dále:

a)   číslo evidence vozidla v systému elektronického mýtného,
b)   režim placení a způsob placení mýtného,
c)   údaje potřebné k identifikaci platby.

§ 13
Způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného

(1) Evidence zahrnuje přihlášení vozidla do režimu placení předem nebo následného placení, které se provádí na kontaktních nebo distribučních místech, a převzetí elektronického zařízení.

(2) Evidence se provádí na základě kopie osvědčení o registraci nebo kopie technického průkazu, pokud byl vydán, a údaje o tom, zda evidované vozidlo má pokovené čelní sklo.

§ 14
Evidované údaje

(1) Při zaevidování vozidla provozovatel vozidla vyplňuje registrační formulář a předkládá doklad totožnosti.

(2) Provozovatel systému elektronického mýtného může požadovat i další dokumenty, pokud je bude považovat za potřebné pro prokázání údajů zapisovaných do systému elektronického mýtného. Není-li při evidenci předložena část osvědčení o registraci vozidla nebo technického průkazu, pokud byl vydán, nebo certifikát1) obsahující informace o emisní třídě vozidla, je vozidlo zaregistrováno v emisní třídě EURO II. Při následném prokázání emisní třídy EURO III1), 2) a vyšší je vozidlo zaevidováno do příslušné kategorie, provozovateli vozidla však nevzniká nárok na snížení nebo vrácení již předepsaného mýtného. Evidované údaje uchovává provozovatel mýtného systému v elektronické podobě 3 roky po zrušení účtu k elektronickému zařízení.

(3) Provozovatel vozidla informuje nejdéle do pěti dnů provozovatele systému elektronického mýtného o změnách v evidovaných údajích včetně režimu placení a předloží mu elektronické zařízení.

§ 15
Způsob evidence při změně provozovatele vozidla

Při převodu vozidla na jiného provozovatele se vozidlo odhlašuje ze systému elektronického mýtného a vrací se elektronické zařízení.

§ 16
Odhlášení ze systému elektronického mýtného

(1) Vozidlo se odhlásí ze systému elektronického mýtného vrácením elektronického zařízení provozovateli systému elektronického mýtného. V případě, kdy elektronické zařízení nemůže být vráceno (např. v případě jeho ztráty nebo zničení), odhlašuje se vozidlo písemným oznámením provozovateli systému elektronického mýtného na kontaktní místo.

(2) Elektronické zařízení musí být vráceno buď jeho osobním předáním na kontaktním nebo distribučním místě a nebo jeho zasláním doporučeně na kontaktní místo společně se zasláním identifikačních údajů vozidla. Před odesláním elektronického zařízení je třeba se ujistit, že elektronické zařízení bylo deaktivováno, a zabránit tak evidenci mýtných transakcí v průběhu přepravy.

(3) Pokud při odhlášení zbývá nespotřebované předplacené mýtné, bude tato částka vrácena provozovateli vozidla. Podrobnosti stanoví smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného.

(4) Předplacené mýtné je platné pouze po dobu tří let od poslední mýtné transakce.

Díl 2
Způsob úhrady mýtného a prokázání úhrady mýtného

§ 17
Způsoby úhrady mýtného

(1) Mýtné se hradí buď v režimu placení předem nebo v režimu následného placení. Podmínkou pro možnost hrazení mýtného v režimu následného placení je uzavření dohody mezi provozovatelem vozidla a provozovatelem mýtného systému a splnění podmínek touto dohodou stanovených.

(2) V režimu placení předem lze mýtné předplatit:

a)   hotově na kontaktních a distribučních místech nebo
b)   platebními prostředky stanovenými ve smluvních podmínkách provozovatele systému elektronického mýtného.

(3) V režimu následného placení je mýtné hrazeno způsobem a platebními prostředky sjednanými v dohodě mezi provozovatelem systému elektronického mýtného a provozovatelem vozidla.

(4) Mýtné transakce uskutečněné od okamžiku ztráty do okamžiku zablokování elektronického zařízení hradí provozovatel vozidla.

Díl 3
Nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání
[K § 22c odst. 4 a k § 22d odst. 1 písm. c) a odst. 3 zákona]

§ 18
Elektronické zařízení

(1) Elektronické zařízení smí být užíváno pouze způsobem upraveným zákonem, touto vyhláškou, návodem a smluvními podmínkami provozovatele systému elektronického mýtného. Elektronické zařízení musí být vráceno provozovatelem vozidla provozovateli systému elektronického mýtného při odhlášení ze systému elektronického mýtného, v případě jeho nefunkčnosti nebo pokud je k tomu provozovatel vozidla vyzván.

(2) Pokud dojde k poruše elektronického zařízení, zajistí provozovatel nebo řidič vozidla před užitím zpoplatněné komunikace jeho výměnu za plně funkční. Pokud dojde k poruše elektronického zařízení v průběhu užívání zpoplatněné pozemní komunikace, zajistí provozovatel nebo řidič vozidla výměnu za plně funkční elektronické zařízení na nejbližším kontaktním nebo distribučním místě.

(3) Na zablokování elektronického zařízení z důvodu uplynutí doby užívání elektronického zařízení stanovené provozovatelem systému elektronického mýtného musí být provozovatel vozidla předem upozorněn. Pokud dojde k zablokování elektronického zařízení v průběhu užívání zpoplatněné pozemní komunikace, zajistí provozovatel nebo řidič vozidla výměnu za plně funkční elektronické zařízení na nejbližším kontaktním nebo distribučním místě.

(4) Elektronické zařízení může být použito jen v tom režimu placení, pro který bylo vozidlo zaevidováno do systému elektronického mýtného.

§ 19
Nakládání s elektronickým zařízením v případě, kdy se elektronické zařízení dostane z držení provozovatele vozidla

Ztrátu, krádež a jiné případy, kdy se elektronické zařízení dostane z držení provozovatele nebo řidiče vozidla (dále jen "ztráta"), provozovatel nebo řidič vozidla okamžitě nahlásí provozovateli systému elektronického mýtného včetně identifikačních údajů o vozidle.

§ 20
Přeprava elektronického zařízení bez povinnosti platit mýtné

V případě, že má být elektronické zařízení přepravováno po zpoplatněné pozemní komunikaci bez povinnosti platit mýtné (např. při přepravě pro jiné vozidlo), musí být deaktivováno podle návodu provozovatele systému elektronického mýtného.

§ 21
Montáž elektronického zařízení

Elektronické zařízení může být instalováno pouze ve vozidle zaevidovaném do systému elektronického mýtného, ke kterému bylo toto elektronické zařízení evidováno. Při montáži musí být postupováno v souladu s návodem. Jiný způsob montáže, než jak je popsán v návodu, je možný pouze na základě písemného souhlasu provozovatele systému elektronického mýtného.

§ 22
Nastavení údajů do elektronického zařízení

Řidič zadá při každé změně údajů před užitím zpoplatněné pozemní komunikace do elektronického zařízení údaje o počtu všech náprav podle údajů v technickém průkazu vozidla nebo technických průkazech jízdní soupravy, a to způsobem uvedeným v návodu.

§ 23
Kontrola funkčnosti elektronického zařízení

Řidič kontroluje před začátkem, v průběhu a po ukončení užívání zpoplatněné pozemní komunikace podle návodu, zda je elektronické zařízení plně funkční, a bezodkladně nahlásí provozovateli systému elektronického mýtného jakékoliv zjištěné vady nebo nedostatky ve fungování elektronického zařízení. V průběhu jízdy řidič dbá signálů elektronického zařízení podle návodu. Pro účely tohoto ustanovení se ukončením užívání zpoplatněné pozemní komunikace a jeho opětovným začátkem myslí také jakékoliv přerušení jízdy po zpoplatněné pozemní komunikaci.

Hlava IV

§ 24
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění vyhlášky č. 457/2005 Sb., se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky, kterou se provádí zákon  o pozemních komunikacích

§ 25

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb., vyhlášky č. 325/2005 Sb. a vyhlášky č. 490/2005 Sb., se mění takto:

1. Část šestá se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.

2. Příloha č. 4 se zrušuje.

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

§ 26

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou přílohy č. 4, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.

Ministr:
Ing. Řebíček v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení EHK/OSN č. 49 - Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných zkapalněnými ropnými plyny.
2)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/96/ES ze dne 13. prosince 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem a o změně směrnice Rady 88/77/EHS.

E-shop

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související

Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související

Naděžda Šišková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Evropská unie na začátku nového tisíciletí uskutečnila na poli lidských práv pozoruhodný pokrok, včetně přijetí prvního závazného katalogu lidských práv evropského unijního standardu. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost lze mluvit o ochraně lidských práv v rámci několika ...

Cena: 845 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.