Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


522

VYHLÁŠKA

ze dne 13. listopadu 2006

o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 34 odst. 1 a § 38a odst. 3 zákona:

§ 1
Předmět

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2), upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen "kontrola“") a stanoví vzor paměťové kontrolní karty.

§ 2
Obecná ustanovení

(1) Orgán vykonávající kontrolu (dále jen "kontrolní orgán“") provádí kontrolu

a)   na pozemních komunikacích3), jakož i ve vozidlech používaných k provozování silniční dopravy (dále jen "silniční kontrola“") a
b)   v provozovnách dopravců a všech prostorách souvisejících s vykonávanou činností dopravce a při přepravě nebezpečných věcí u subjektu předávajícího nebezpečné věci k přepravě a u subjektu zajišťujícího vykládku nebezpečných věcí (dále jen "kontrola v provozovně").

(2) Při kontrole používá kontrolní orgán

a)   v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením dle přílohy IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (dále jen "digitální tachograf“"), paměťovou kontrolní kartu, která umožňuje kontrolnímu orgánu zpřístupnění údajů z digitálního tachografu, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo
b)   v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením dle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (dále jen "analogový tachograf“"), zařízení ke kontrole záznamových listů.

(3) Kontrolní orgán postupuje při výkonu kontrolní činnosti dle zvláštního právního předpisu4).

(4) Kontrolní orgán zašle Ministerstvu dopravy

a)   formulář s údaji o porušení povinnosti zahraničním dopravcem na území České republiky vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém došlo ke zjištění porušení povinnosti,
b)   formulář s údaji zjištěnými při kontrolách vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém byly kontroly provedeny. Při vyplňování údajů o přepravě nebezpečných věcí se zjištěná porušení povinnosti dělí do kategorií rizik dle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(5) Dopravní úřad, který vydal stanovisko ke koncesi tuzemského dopravce, zašle Ministerstvu dopravy

a)   formulář s uvedením opatření přijatých u tuzemského dopravce, který se dopustil porušení povinnosti v jiném členském státě vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 5 k této vyhlášce nejpozději do šesti měsíců od obdržení oznámení o porušení povinnosti,
b)   formulář s uvedením výsledků správního řízení vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém bylo pravomocně ukončeno správní řízení.

§ 3
Předmět kontroly

(1) Při silniční kontrole se kontrolní orgán zaměřuje na

a)   dodržování denní a týdenní doby řízení, bezpečnostní přestávky a denní a týdenní doby odpočinku,
b)   záznamové listy z předchozích dnů a období, v němž řidič řídil, anebo na potvrzení vystavené dopravcem, že neřídil vozidlo v uvedeném období včetně uvedení důvodů, případně na potvrzení o výkonu jiné práce, než je řízení vozidla v tomto období, nebo na údaje uložené pro stejnou dobu na kartě řidiče nebo v paměti záznamového zařízení nebo na údaje na jejich výtiscích,
c)   označení vozidla a jeho vybavení doklady a povoleními pro danou přepravu,
d)   zjištění, zda je vozidlo pro danou přepravu vybaveno podle zákona,
e)   dodržování podmínek pro přepravu nebezpečných věcí stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy5).

(2)  Při kontrole v provozovně se kontrolní orgán kromě skutečností uvedených v odstavci 1 zaměřuje na

a)   dodržování čtrnáctidenních omezení dob řízení,
b)   záznamové listy, údaje z přístroje vozidla a jejich výtisky a karty řidiče,
c)   zjištění, zda je dopravce držitelem potřebných dokladů.

§ 4
Silniční kontrola

Kontrolní orgán provádí silniční kontrolu

a)   v jakoukoli dobu na různých místech pozemních komunikací3) vhodných z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
b)   tak, aby bylo obtížné se kontrolním bodům vyhnout,
c)   tak, aby nebyla jednostranně zaměřována zejména na stát registrace vozidla, na stát, kde má dopravce sídlo nebo místo podnikání nebo řidič bydliště, na výchozí a cílové místo přepravy, nebo na typ tachografu (analogový nebo digitální).

§ 5
Kontrola v provozovně

(1) Kontrolní orgán provede kontrolu v provozovně vždy při zjištění porušení povinností spočívajících v

a)   překročení maximální denní, týdenní nebo čtrnáctidenní doby řízení o 20 % a více,
b)   nedodržení minimální denní nebo týdenní doby odpočinku o 20 % a více,
c)   nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více,
d)   nedodržení předpisů o používání tachografu, nebo
e)   opakovaném nedodržení podmínek pro přepravu nebezpečných věcí

stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství6), mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a zákonem.

(2) Za kontrolu v provozovně je rovněž považována kontrola, kterou provádí kontrolní orgán na základě dokladů souvisejících s provozováním silniční dopravy, jež mu dopravce na jeho žádost předložil.

(3) Kontrolní orgán zohlední v průběhu kontroly údaje poskytnuté Ministerstvu dopravy příslušným orgánem jiného členského státu, pokud jde o činnost dotčeného dopravce v tomto jiném členském státě.

§ 6
Systém kontrol v oblasti dodržování dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku

(1) Dopravní úřad provádí kontroly v oblasti dodržování dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku tak, aby ve svém souhrnu ode dne účinnosti vyhlášky do 31. 12. 2007 zahrnovaly nejméně 1 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy Evropských společenství6).

(2) Z počtu kontrol podle odstavce 1 zahrnují silniční kontroly nejméně 15 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů řidičů vozidel (dále jen "kontrolovaných pracovních dnů"“) a kontroly v provozovnách nejméně 30 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů.

§ 7
Kontrola přepravy nebezpečných věcí

(1) Kontrolní orgán vyznačí výsledky kontroly přepravy nebezpečných věcí v kontrolním seznamu, jehož vzor je obsažen v příloze č. 7 k této vyhlášce. Zjištěné porušení právní povinnosti kontrolní orgán upřesní fotodokumentací, popisem v poznámce nebo jiným způsobem.

(2) Kontrolní orgán provádějící silniční kontrolu vždy předá opis kontrolního seznamu řidiči vozidla.

§ 8
Přechodná ustanovení

(1) Kontroly podle § 6 provádí dopravní úřad

a)   od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009 v rozsahu nejméně 2 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy Evropských společenství6), a
b)   od 1. 1. 2010 v rozsahu nejméně 3 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy Evropských společenství6).

(2) Z počtu kontrol podle odstavce 1 zahrnují silniční kontroly nejméně 30 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů a kontroly v provozovně nejméně 50 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Řebíček v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
2)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.
Směrnice Komise 2004/112/ES, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí.
3)   § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí a její přílohy publikované ve Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení (EHS) č. 3820/85.
Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.
Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě.

E-shop

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, komentář, § 1158-1222

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, komentář, § 1158-1222

Kabelková, Schödelbauerová - C. H. Beck

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.