Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


515

VYHLÁŠKA

ze dne 9. listopadu 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb., k provedení § 5 odst. 6, § 6 odst. 11, § 8 odst. 11, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 13 odst. 5, § 17 odst. 9, § 19 odst. 10, § 20 odst. 3 a § 36 odst. 7 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. e) se slova "srážkových vod" nahrazují slovy "povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod (dále jen "srážková voda")".

2. V § 3 písm. f) se slova "a vliv na nákladovou cenu za dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod" zrušují.

3. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a nejvýše celou obec, popřípadě několik sousedících obcí, pokud mezi zastavěným územím nebo zastavitelnou plochou těchto obcí není vzdálenost větší než 200 m".

4. V § 6 odst. 5 se slovo "června" nahrazuje slovem "července".

5. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a nejvýše několik obcí, ve kterých je možno jakost vody dodávané touto sítí považovat za přibližně stejnou".

6. V § 7 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

"(5) Záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných pro úpravu na vodu pitnou dodávanou vodovody se vedou podle jejich názvu, názvu a číselného kódu katastrálního území a identifikačního čísla odběru2), bylo-li přiděleno.


2)   § 11 odst. 2 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů.".

7. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


"4)   § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.".

8. V § 8 odst. 5 se slova "podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly" nahrazují slovy "podle zvláštního právního předpisu5a)".Poznámka pod čarou č. 5a zní:


"5a)   § 7 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.".

9. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.

10. Poznámka pod čarou č. 8 zní:


"8)   § 59 zákona č. 254/2001 Sb.
§ 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova "s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností" zrušují.

12. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11
Provozní deník

(1) Do provozního deníku se zaznamenávají každodenní provozní záznamy o vodovodu nebo kanalizaci nebo o jejich části, údaje o činnosti obsluhy, včetně událostí, které mohou mít vliv na provozování vodovodu nebo kanalizace. Do provozního deníku se zaznamenávají rovněž záznamy osob provádějících kontrolu provozu a odběry vzorků vody a odpadů. V provozu, kde není nutná denní obsluha, se záznamy provádí při každé kontrole nebo provozním zásahu.

(2) Je—li to účelné, lze provozní deník členit na dílčí provozní deníky.

(3) Provozní záznamy podle odstavce 1 mohou být nahrazeny průběžnými počítačovými výstupy automatizované soustavy řízení.".

13. Nadpis části čtvrté zní:

"Náležitosti žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace a příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace
(K § 6 odst. 11 zákona)".

14. V § 12 odst. 2 se za písmeno c) doplňují písmena d) a e), která znějí:

"d)   úředně ověřená kopie dokladu o vzdělání osoby podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona a doklady umožňující posouzení příbuznosti oboru podle § 12a,
e)   písemný souhlas fyzické osoby s jejím uvedením v žádosti jako odpovědného zástupce provozovatele, včetně ověřeného podpisu této osoby, nejedná-li se o fyzickou osobu podávající žádost.".

15. V § 12 se odstavec 3 zrušuje.

16. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

"§ 12a
Příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace(K § 6 odst. 11 zákona)

(1) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje takový obor středního vzdělání s maturitní zkouškou, který je výukou obsahově zaměřen alespoň na 4 z těchto činností:

a)   znalost právních předpisů v oboru vodovody a kanalizace,
b)   znalost procesů souvisejících s jímáním vody, úpravou vody na vodu pitnou včetně hygienického zabezpečení a dopravy vody,
c)   znalost procesů souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým hospodářstvím a sběrem odpadních vod stokovými systémy,
d)   znalost právních předpisů souvisejících s tvorbou ceny vodného a stočného,
e)   schopnost vyhodnocení údajů rozboru vody, vymezení možných závad v úpravárenském procesu,
f)   schopnost analýzy nedostatků rozvodného systému a ztrát vody v trubní síti,
g)   schopnost vyhodnocení údajů rozboru odpadních vod, vymezení základních nedostatků stokového systému a čistírny odpadních vod,
h)   schopnost provádět analýzy v oblasti hospodárnosti provozu a tvorby ceny vodného a stočného,
i)   schopnost posouzení záměrů rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadů na provozní náklady v oboru vodovodů a kanalizací.

(2) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje rovněž dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, doplněné vzděláním akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zakončeným složením odborných zkoušek, obsahově zaměřených alespoň na 4 z činností podle odstavce 1.".

17. Nadpis části páté zní:

"Náležitosti smlouvy o dodávce vody a náležitosti smlouvy o odvádění odpadních vod a obsah plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací a pravidla pro jeho zpracování
(K § 8 odst. 11 a 15 zákona)".

18. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

"§ 13a
Obsah plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací a pravidla pro jeho zpracování

(1) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací se zpracovává v rozsahu údajů a podle pravidel stanovených v příloze č. 18.

(2) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací se aktualizuje nejpozději po 5 letech od jeho zpracování. Každá provedená aktualizace je nedílnou součástí původního plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.".

19. V § 15 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Stavba pro úpravu vody se navrhuje podle technických požadavků vycházejících z ukazatelů jakosti surové vody a souladu její kategorie s typem úpravy vody podle přílohy č. 13. Při navrhování a výstavbě stavby pro úpravu vody se postupuje podle technických norem upravujících oblast vodárenství.".

20. V § 19 odstavec 1 zní:

"(1) Odvádění odpadních vod18) se navrhuje podle výpočtu množství odpadních vod, výpočtu množství odváděných srážkových vod a systému jednotné nebo oddílné kanalizace.".

21. V § 19 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

"(10) V případě, že se na jednotnou kanalizaci nebo na oddílnou kanalizaci k odvádění srážkových vod napojuje nová část kanalizace odvádějící srážkové vody z nové zástavby na zastavitelných plochách, provede se v projektové dokumentaci nový výpočet, ověřující schopnost kanalizace odvést zvýšené množství těchto vod. Tento výpočet je podkladem pro vlastníka kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, k umožnění nebo odmítnutí uvedeného napojení.

(11) Vzdálenost revizních a vstupních šachet v přímé trati neprůchodných stok je nejvýše 50 m, u průchodných stok nejvýše 200 m. Revizní, vstupní a lomové šachty a spadiště nelze umístit mimo trasu kanalizační stoky.".

22. V § 22 odst. 2 se slovo "povrchové" nahrazuje slovem "surové".

23. V § 22 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Kategorie surové vody je každoročně upřesňována na základě výsledků analýz surové vody podle plánu kontrol jakosti vod.

(7) Kategorizace surové vody se neprovádí u vody bez technologie úpravy vody a staveb k jímání vody, s případným zdravotním zabezpečením vody.".

24. V nadpisu části dvanácté se slova "(K § 17 odst. 8 zákona)" nahrazují slovy "(K § 17 odst. 9 zákona)".

25. V § 28 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

26. V § 28 odst. 2 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "§ 17 odst. 4 písm. a) zákona".

27. V § 28 odst. 3 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "§ 17 odst. 4 písm. a) zákona".

28. V nadpisu části třinácté se slova "(K § 19 odst. 9 zákona)" nahrazují slovy "(K § 19 odst. 10 zákona)".

29. Nadpis části čtrnácté zní:

"Způsob výpočtu pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě a postup a rozsah vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
(K § 20 odst. 3 a § 36 odst. 7 zákona)".

30. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který zní:

"§ 35a

Vyúčtování podle § 36 odst. 5 zákona se provádí postupem a v rozsahu údajů stanovených v příloze č. 19.".

31. V § 36 odst. 2 se za slovo "jméno," vkládají slova "popřípadě jména," a na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo místě hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresu bydliště v zahraničí".

32. V § 36 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

33. V příloze č. 9 část 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. V příloze č. 9 tabulky č. 2 a 3 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. V příloze č. 9 se v textu pod tabulkou č. 6 body 2 a 3 zrušují.

36. V příloze č. 9 se v textu pod tabulkou č. 8 doplňuje bod 4, který zní:

"4. Kontrolu obsahu dezinfekčního činidla určí individuálně provozovatel podle použitého způsobu dezinfekce a počtu zásobených obyvatel.".

37. V příloze č. 9 části 4 bodě 3 první odrážka včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

"-  překročení hodnot jednotlivých ukazatelů podle jednotlivých typů limitů pro pitnou vodu30) (mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota, pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody),

30)   § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 252/2004 Sb.".

38. V příloze č. 10 se za tabulku č. 2 doplňuje text, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze č. 10 části 4 bodě 1 písmena b) a c) znějí:

"b)   pH, sušina, organické látky (ztráta žíháním), celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík,
c)   polychlorované bifenyly (suma šesti kongenerů - -28 + 52 + 101 + 138 + 153 + 180), adsorbovatelné organické halogeny (AOX),".

40. Příloha č. 11 zní:

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. V příloze č. 12 části I se doplňuje bod 7a., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V Příloze č. 13 tabulce č. 1a řádek č. 9 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. V příloze č. 14 tabulce č. 1 řádek č. 9 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. Za přílohou č. 17 se doplňují přílohy č. 18 a 19, které znějí:

"Příloha č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministryně:
MVDr. Vicenová v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

JUDr. Jan Lata, Ph.D, Mgr. Jiří Pavlík - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury je fakticky prvním zpracováním rozhodovací činnosti soudů ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Autoři jej pojali jako výběr nejdůležitějších rozhodnutí jak tuzemských, tak ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích 2016

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích 2016

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Ing. Michal Šindelář - GRADA Publishing, a. s.

Rekodifikace občanského a obchodního práva významně zasáhla do pravidel účetnictví obchodních korporací – společností s ručením omezeným i akciových společností. Přitom účetní zachycení řady transakcí má v mnoha případech i daňové dopady. Záměrem této publikace je ukázat na právní, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Rodinná mediace v České republice

Rodinná mediace v České republice

Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace. Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.