Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


505

VYHLÁŠKA

ze dne 15. listopadu 2006,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

ČÁST PRVNÍ
Způsob hodnocení úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti

§ 1

(1) Schopnost osoby zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti se pro účely stanovení stupně závislosti hodnotí podle činností, které jsou pro jednotlivé úkony stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Při hodnocení schopnosti osoby zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti se posuzuje, zda je osoba schopna dlouhodobě, samostatně, spolehlivě a opakovaně rozpoznat potřebu úkonu, úkon fyzicky provádět obvyklým způsobem a kontrolovat správnost provádění úkonu.

(3) Při hodnocení schopnosti osoby zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti se přihlíží k provedení úkonu s použitím kompenzační pomůcky jen v případech stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

U osob do 18 let věku se při hodnocení schopnosti zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonech nebo při některých činnostech v rámci úkonů stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce, které tyto osoby nejsou schopny bez pomoci nebo dohledu zvládat z důvodu nízkého věku a tomu odpovídajícímu stavu vývoje tělesných, smyslových a duševních funkcí a praktických dovedností, nutných pro péči o vlastní osobu a soběstačnost.

ČÁST DRUHÁ
Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a maximální výše úhrad za poskytování některých sociálních služeb

§ 3
Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:

a)   poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
b)   poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
c)   poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
d)   poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

§ 4
Odborné sociální poradenství

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
zprostředkování navazujících služeb,
b)   sociálně terapeutické činnosti:
poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání;
tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí,
c)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

§ 5
Osobní asistence

(1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1.  pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2.  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
4.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b)   pomoc při osobní hygieně:
1.  pomoc při úkonech osobní hygieny,
2.  pomoc při použití WC,
c)   pomoc při zajištění stravy:
pomoc při přípravě jídla a pití,
d)   pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1.  pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
2.  nákupy a běžné pochůzky,
e)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1.  pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
3.  pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
f)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
g)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 85 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

§ 6
Pečovatelská služba

(1) Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1.  pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2.  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  b)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.  pomoc při úkonech osobní hygieny,
2.  pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3.  pomoc při použití WC,
c)   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1.  zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2.  dovoz nebo donáška jídla,
3.  pomoc při přípravě jídla a pití,
4.  příprava a podání jídla a pití;
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,
d)   pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1.  běžný úklid a údržba domácnosti,
2.  údržba domácích spotřebičů,
3.  pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
4.  donáška vody,
5.  topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
6.  běžné nákupy a pochůzky,
7.  velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
8.  praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
9.  praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.  doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
2.  doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

(2) Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí

a)   85 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), písm. c) bodech 3 a 4 a písm. d) bodech 1 až 6; pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
b)   za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1
1.  140 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2.  70 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
c)   20 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 2,
d)   100 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. d) bodě 7,
e)   50 Kč za kilogram prádla za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d) bodech 8 a 9.

§ 7
Tísňová péče

(1) Základní činnosti při poskytování tísňové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci:
1.  poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace,
2.  v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů,
  b)   sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
c)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
d)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

(2) Maximální výše úhrady za poskytování tísňové péče se rovná skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků.

§ 8
Průvodcovské a předčitatelské služby

(1) Základní činnosti při poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.  doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,
2.  doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
b)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2.  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
3.  předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami komunikace.

  (2) Maximální výše úhrady za poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb činí 85 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

§ 9
Podpora samostatného bydlení

(1) Základní činnosti při poskytování podpory samostatného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1.  pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
2.  podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti,
3.  pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
4.  pomoc se zajištěním stravy,
5.  pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
6.  podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
b)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1.  podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,
2.  pracovně výchovná činnost s dětmi,
3.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
5.  podpora v oblasti partnerských vztahů,
6.  podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
c)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.  doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,
2.  doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
3.  podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
d)   sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
e)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

(2) Maximální výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení činí 85 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

§ 10
Odlehčovací služby

(1) Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1.  pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2.  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
b)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.  pomoc při úkonech osobní hygieny,
2.  pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3.  pomoc při použití WC,
c)   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1.  zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2.  pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
d)   poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1.  ubytování,
2.  úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.  doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
  2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f)   sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
2.  podpora při zajištění chodu domácnosti.

(2) Maximální výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí

a)   85 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b), písm. c) bodě 2, písm. e) až h); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
b)   za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1
1.  140 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2.  70 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
c)   160 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

§ 11
Centra denních služeb

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.  pomoc při úkonech osobní hygieny,
2.  pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3.  pomoc při použití WC,
b)   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1.  zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2.  pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
c)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
2.  podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
d)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
e)   sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
f)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb činí

a)   85 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), písm. b) bodě 2 a písm. c) až f); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
b)   za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě 1
1.  140 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2.  70 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

§ 12
Denní stacionáře

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1.  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4.  pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
b)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.  pomoc při úkonech osobní hygieny,
2.  pomoc při použití WC,
c)   poskytnutí stravy:
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
d)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1.  pracovně výchovná činnost,
2.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3.  vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f)   sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí

a)   85 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a d) až g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
b)   za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c)
1.  140 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2.  70 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

§ 13
Týdenní stacionáře

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   poskytnutí ubytování:
1.  ubytování,
2.  úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 b)   poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.  pomoc při úkonech osobní hygieny,
2.  pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3.  pomoc při použití WC,
d)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 1.  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
4.  pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
e)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1.  pracovně výchovná činnost,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
3.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4.  vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
f)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
g)   sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
h)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích činí

a)   160 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b)   za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)
1.  140 Kč denně za celodenní stravu,
2.  70 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

§ 14
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   poskytnutí ubytování:
1.  ubytování,
2.  úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b)   poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1.  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3.  pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4.  pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
5.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
d)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.  pomoc při úkonech osobní hygieny,
2.  pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3.  pomoc při použití WC,
e)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1.  pracovně výchovná činnost,
2.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3.  vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
4.  volnočasové a zájmové aktivity,
f)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.  podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
g)   sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
h)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením činí

a)   160 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b)   za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)
1.  140 Kč denně za celodenní stravu,
2.  70 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

§ 15
Domovy pro seniory

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   poskytnutí ubytování:
1.  ubytování,
2.  úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b)   poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1.  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3.  pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4.  pomoc při podávání jídla a pití,
5.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
d)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.  pomoc při úkonech osobní hygieny,
2.  pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3.  pomoc při použití WC,
e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.  podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f)   sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g)   aktivizační činnosti:
1.  volnočasové a zájmové aktivity,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
3.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory činí

a)   160 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b)   za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)
1.  140 Kč denně za celodenní stravu,
2.  70 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

§ 16
Domovy se zvláštním režimem

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   poskytnutí ubytování:
1.  ubytování,
2.  úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b)   poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.  pomoc při úkonech osobní hygieny,
2.  pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3.  pomoc při použití WC,
d)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1.  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3.  pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4.  pomoc při podávání jídla a pití,
5.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.  podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f)   sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g)   aktivizační činnosti:
1.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem činí

a)   160 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b)   za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)
1.  140 Kč denně za celodenní stravu,
2.  70 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

§ 17
Chráněné bydlení

(1) Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1.  pomoc s přípravou stravy,
2.  zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
b)   poskytnutí ubytování:
1.  ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
2.  v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
c)   pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1.  pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
2.  pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
3.  podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
d)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3.  zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
4.  podpora v oblasti partnerských vztahů,
5.  podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.  doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
2.  podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
3.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f)   sociálně terapeutické činnosti:
ocioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování chráněného bydlení činí

a)   za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a)
1.  140 Kč denně za celodenní stravu,
2.  70 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
b)   160 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

§ 18
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   poskytnutí ubytování:
1.  ubytování,
2.  úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b)   poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.  pomoc při úkonech osobní hygieny,
2.  pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3.  pomoc při použití WC,
d)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1.  pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2.  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4.  pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
5.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.  podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f)   sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g)   aktivizační činnosti:
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

  (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče činí

a)   160 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b)   za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)
1.  140 Kč denně za celodenní stravu,
2.  70 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

  § 19
Raná péče

Základní činnosti při poskytování rané péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1.  zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním,
2.  specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,
3.  podpora a posilování rodičovských kompetencí,
4.  upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,
5.  vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury,
6.  nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,
7.  instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální,
b)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
2.  podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
c)   sociálně terapeutické činnosti:
1.  psychosociální podpora formou naslouchání,
2.  podpora výměny zkušeností,
3.  pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny,
d)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů,
2.  doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte.

 § 20
Telefonická krizová pomoc

Základní činnosti při poskytování telefonické krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   telefonická krizová pomoc:
krizová práce s osobou spočívající v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu osoby s pracovištěm telefonické krizové intervence,
b)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

§ 21
Tlumočnické služby

Základní činnosti při poskytování tlumočnických služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.  tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,
2.  tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku v ruce, nebo obdobných metod pro osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením,
b)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

§ 22
Azylové domy

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1.  vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
2.  zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
  tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,
b)   poskytnutí ubytování:
1.  ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
2.  umožnění celkové hygieny těla,
3.  vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
c)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v azylových domech činí

a)   za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a) bodě 2
1.  140 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2.  70 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
b)   za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b) celkem
1.  90 Kč denně, nebo
2.  jde-li o rodinu s nezletilými dětmi 60 Kč denně za dospělou osobu a 30 Kč denně za dítě,
  včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

§ 23
Domy na půl cesty

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   poskytnutí ubytování:
1.  ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
2.  vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 b)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
2.  podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
c)   sociálně terapeutické činnosti:
1.  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
2.  aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce,
d)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2.  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty činí za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) 90 Kč denně celkem, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

§ 24
Kontaktní centra

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v kontaktních centrech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   sociálně terapeutické činnosti:
1.  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
2.  poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod,
b)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
c)   poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.  zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
2.  zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.

  § 25
Krizová pomoc

Základní činnosti při poskytování krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1.  ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,
2.  úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b)   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
c)   sociálně terapeutické činnosti:
krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,
d)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 § 26
Nízkoprahová denní centra

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových denních centrech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.  umožnění celkové hygieny těla,
2.  pomoc při osobní hygieně,
b)   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1.  vytvoření podmínek pro přípravu stravy,
2.  poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;
  tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,
c)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

§ 27
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1.  zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
2.  pracovně výchovná činnost s dětmi,
3.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4.  zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
b)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
c)   sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
d)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

§ 28
Noclehárny

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v noclehárnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1.  zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
2.  zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
b)   poskytnutí přenocování:
1.  přenocování,
2.  úklid, výměna ložního prádla.

  § 29
Služby následné péče

Základní činnosti při poskytování služeb následné péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
b)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
c)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

  § 30
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1.  pracovně výchovná činnost s dětmi ,
2.  pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
3.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
4.  zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
5.  zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
b)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
c)   sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
d)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 § 31
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,
b)   sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
c)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 § 32
Sociálně terapeutické dílny

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
b)   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1.  zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2.  pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
c)   nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
1.  nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2.  nácvik přesunu na vozík a z vozíku,
d)   podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
1.  nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách činí za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě 1

1.  140 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2.  70 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

§ 33
Terapeutické komunity

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   poskytnutí stravy:
1.  vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
2.  zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
b)   poskytnutí ubytování:
1.  ubytování,
2.  zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,
3.  zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
c)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
d)   sociálně terapeutické činnosti:
1.  pracovní terapie a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
2.  výchovné, vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity,
e)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

  (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách činí

a)   za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a) bodě 2
1.  140 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2.  70 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
b)   130 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

§ 34
Terénní programy

Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
b)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  3.  sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
  4.  poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.

 § 35
Sociální rehabilitace

(1) Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
1.  nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
2.  nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,
3.  nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
4.  nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
5.  nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,
b)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.  doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
2.  nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
3.  nácvik chování v různých společenských situacích,
4.  nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
c)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
d)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1.  podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
2.  informační servis a zprostředkovávání služeb,
e)   poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
1.  ubytování,
2.  úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
f)   poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
1.  zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní stravy, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
2.  pomoc při podávání jídla a pití,
g)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
1.  pomoc při úkonech osobní hygieny,
2.  pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3.  pomoc při použití WC.

  (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb činí

a)   160 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. e), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b)   za úkon uvedený v odstavci 1 písm. f) bodě 1
1.  140 Kč za celodenní stravu,
2.  70 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
c)   85 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

ČÁST TŘETÍ
Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb

§ 36

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

a)   zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b)   osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
c)   chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.

ČÁST ČTVRTÁ
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

§ 37

(1) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se skládá z obecné a zvláštní části.

(2) Obecná část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:

a)   úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb,
b)   základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace,
c)   úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie,
d)   základy ochrany zdraví,
e)   etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost,
f)   základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě,
g)   sociálně právní minimum,
h)   metody sociální práce.

(3) Zvláštní část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:

a)   základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění,
b)   aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času,
c)   prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,
d)   základy výuky péče o domácnost,
e)   odborná praxe,
f)   krizová intervence,
g)   úvod do problematiky zdravotního postižení,
h)   zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany.

(4) Minimální rozsah kurzu je celkem 150 výukových hodin, přičemž zvláštní část kurzu činí minimálně 80 výukových hodin.

(5) Počet výukových hodin jednotlivých tematických okruhů zvláštní části kurzu se stanoví s přihlédnutím k odbornému zaměření účastníků kurzu, jejich pracovnímu zařazení a druhu sociální služby, kterou poskytují.

ČÁST PÁTÁ
Hodnocení plnění standardů kvality sociálních služeb

§ 38

(1) Plnění standardů kvality sociálních služeb se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou

a)   3 body, jestliže kritérium je splněno výborně,
b)   2 body, jestliže kritérium je splněno dobře,
c)   1 bod, jestliže kritérium je splněno dostatečně, nebo
d)   0 bodů, jestliže kritérium není splněno.

(2) Standardy kvality sociálních služeb jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Poskytovatel sociálních služeb (dále jen "poskytovatel")

a)   splňuje standardy kvality sociálních služeb výborně, jestliže celkový počet bodů činí 90 až 100 % z maximálního celkového počtu bodů, kterého podle přílohy č. 2 může dosáhnout,
b)   splňuje standardy kvality sociálních služeb dobře, jestliže celkový počet bodů činí 70 až 89 % z maximálního celkového počtu bodů, kterého podle přílohy č. 2 může dosáhnout,
c)   splňuje standardy kvality sociálních služeb dostatečně, jestliže celkový počet bodů činí 50 až 69 % z maximálního dosažitelného celkového počtu bodů, kterého podle přílohy č. 2 může dosáhnout,
d)   nesplňuje standardy kvality sociálních služeb, jestliže
1.  některé z kritérií, které je označeno v příloze č. 2 jako zásadní, není hodnoceno počtem bodů podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nebo
2.  celkový počet bodů je nižší než 50 % z maximálního celkového počtu bodů, kterého podle přílohy č. 2 může dosáhnout.

  ČÁST ŠESTÁ
Zvláštní oprávnění zaměstnance obce

§ 39

Vzor zvláštního oprávnění zaměstnance obce, kterým se prokazuje při provádění sociálního šetření a kontroly využívání příspěvku na péči, je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

ČÁST SEDMÁ
Přechodné ustanovení

§ 40

Za kvalifikační kurz podle § 37 se považuje i kurz uskutečněný přede dnem 1. ledna 2007 vzdělávací institucí akreditovanou podle předpisů o zaměstnanosti1), pokud obsah a rozsah tohoto kurzu byl srovnatelný s kvalifikačním kurzem podle § 37, a akreditovaný kvalifikační kurz v oboru všeobecný sanitář podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních2) uskutečněný přede dnem 1. ledna 2007.

ČÁST OSMÁ
Účinnost

§ 41

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:
RNDr. Nečas v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2005 Sb.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.
2)   Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005  Sb.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1356 - Sociální zabezpečení 2020

ÚZ č. 1356 - Sociální zabezpečení 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byl změněn především zákon o státní sociální podpoře (rodičovský ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.