Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


504

VYHLÁŠKA

ze dne 15. listopadu 2006,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 80 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, (dále jen "zákon"):

§ 1
Rámcový obsah aktivizačního plánu(K § 19 odst. 2 zákona)

Aktivizační plán obsahuje

a)   popis příčin vzniku hmotné nouze fyzické osoby (dále jen "osoba") a důvody jejího dlouhodobého setrvávání v hmotné nouzi,
b)   určení rozsahu potřeby a způsobů pomoci k překonání hmotné nouze,
c)   návaznost na individuální akční plán, je-li pro osobu úřadem práce zpracován1),
d)   rozsah spolupráce osoby v hmotné nouzi se zaměstnancem příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi,
e)   způsob prokazování vlastní snahy osoby o zvyšování příjmu vlastní prací2),
f)   způsob zjišťování a prokazování možnosti zvýšení příjmu využitím majetku3),
g)   způsob zjišťování a prokazování možnosti zvýšení příjmu uplatněním zákonných nároků a pohledávek4),
h)   možnosti a způsob řešení zadluženosti osoby,
i)   harmonogram pro plnění jednotlivých úkolů aktivizačního plánu a termíny pro kontrolu jeho plnění.

§ 2
Rámcový obsah programu individuálního motivačního postupu
(K § 20 odst. 2 zákona)

Program individuálního motivačního postupu obsahuje

a)   popis skutečností, které mohou vést k sociálnímu vyloučení osoby, a odůvodnění poskytnutí pomoci v hmotné nouzi,
b)   určení rozsahu potřeby a způsobů pomoci k překonání hmotné nouze osoby tak, aby získala
1.  základní důstojné podmínky pro život (například nocleh, ubytování, stravu, popřípadě přiměřené ošacení a obuv odpovídající ročnímu období),
2.  zdroj příjmů,
3.  osobní doklady,
4.  doklady týkající se pracovněprávních a jiných obdobných vztahů, popřípadě samostatné výdělečné činnosti,
5.  přístup ke zdravotní péči,
6.  doklady o dosaženém vzdělání a další doklady prokazující znalosti a dovednosti (například certifikáty, osvědčení),
7.  základní sociální návyky a aby byl minimalizován vliv sociálně patologických jevů,
8.  možnost spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, zejména v oblasti sociálního poradenství a služeb sociální prevence (například azylovými domy, domy na půl cesty, službami následné péče, terénními programy), popřípadě též s odborným zdravotnickým zařízením nebo se střediskem Probační a mediační služby,
c)   rozsah spolupráce osoby v hmotné nouzi se zaměstnancem příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi,
d)   časový rozpis pro plnění jednotlivých úkolů tohoto programu a termíny pro kontrolu jeho plnění.

§ 3
Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování
(K § 29 zákona)

(1) Částka živobytí stanovená zákonem se u osob, jejichž zdravotní stav podle doporučení příslušného odborného lékaře vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování, zvyšuje měsíčně

a)   u diety nízkobílkovinné o 1 320 Kč,
b)   u diety při dialýze o   960 Kč,
c)   u diety pankreatické o 1 000 Kč,
d)   u diety nízkocholesterolové při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii o 1 000 Kč,
e)   u diety diabetické o 1 080 Kč,
f)   u diety při onemocnění fenylketonurií o 2 120 Kč,
g)   u diety při onemocnění celiakií o 2 680 Kč,
h)   u diety při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita poklesla o více než o 25 %, tj. T-skóre je horší
než -2,5 o 1 040 Kč,
i)   u diety při laktózové intoleranci o 1 020 Kč,
j)   u diety v těhotenství a při kojení do 1 roku věku dítěte o 1 050 Kč.

(2) Odborným lékařem příslušným k potvrzení potřeby příslušného typu diety se rozumí pro dietu

a)   nízkobílkovinnou lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo nefrologie,
b)   při dialýze lékař příslušného oddělení zdravotnického zařízení, kde je osoba v dialyzačním programu,
c)   pankreatickou lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie,
d)   nízkocholesterolovou, při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii, lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo endokrinologie,
e)   diabetickou lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru diabetologie nebo registrující praktický lékař, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,
f)   při onemocnění fenylketonurií lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie, u dětí a mládeže lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie, nebo registrující praktický lékař pro děti a dorost, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,
g)   při onemocnění celiakií lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie, u dětí a mládeže lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie, nebo registrující praktický lékař pro děti a dorost, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,
h)   při osteoporóze lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství, endokrinologie, revmatologie, ortopedie nebo gynekologie a porodnictví,
i)   při laktózové intoleranci lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru gastroenterologie,
j)   v těhotenství lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru gynekologie a porodnictví,
k)   při kojení do 1 roku věku dítěte jeho registrující praktický lékař pro děti a dorost.

(3) Pokud zdravotní stav osoby vyžaduje více typů dietního stravování, zvyšuje se částka živobytí osoby pouze jednou, a to o částku odpovídající té z diet, která je nejvyšší.

§ 4
Průkaz zaměstnance oprávněného k provádění sociálního šetření
(K § 63 odst. 1 zákona)

(1) Průkaz zaměstnance příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi oprávněného k provádění sociálního šetření obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, titul zaměstnance a jeho podpis,
b)   barevnou fotografii zaměstnance o rozměrech 35 mm x 45 mm,
c)   název a otisk úředního razítka příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi, který průkaz vydal,
d)   číslo průkazu,
e)   dobu platnosti průkazu.

(2) Vzor průkazu zaměstnance oprávněného k provádění sociálního šetření je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. 

Vyhláška č. 308/2003 Sb., kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování.

2. 

Vyhláška č. 270/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.  308/2003 Sb., kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:
RNDr. Nečas v. r.

Příloha k vyhlášce č. 504/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 33 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
2)   § 12 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
3)   § 14 zákona č. 111/2006 Sb.
4)   § 13 zákona č. 111/2006 Sb.

E-shop

Občanský zákoník, velký komentář, I. svazek (§ 1 až 117)

Občanský zákoník, velký komentář, I. svazek (§ 1 až 117)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je – s jistou nadsázkou – shrnuto to nejpodstatnější pro ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc -  Komentář, 4. vydání

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc - Komentář, 4. vydání

Vojtek, Bičák - C. H. Beck

Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Publikace vykládá základní otázky, rozebírá ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Soudní dohled

Soudní dohled

Radek Visinger - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie Soudní dohled je na českém trhu první komplexní prací věnovanou dohledu podle zákona o soudech a soudcích. Spojuje mnohdy unikátní a málo dostupné poznatky o skutečné praxi soudní správy s podrobným výkladem stěžejních témat dohledu: průtahy v řízení a ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.