Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


485

VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2006,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:

Čl. I

Vyhláška č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu, se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 

"g) tabulkami traťových poměrů pomůcka obsahující seznamy a označení částí dráhy (traťové úseky) a technickoprovozní údaje, rozhodné pro bezpečné provozování drážní dopravy.".

2. V § 4 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

3. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Součástí provozního řádu důlní dráhy jsou tabulky traťových poměrů.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

4. V § 7 odstavec 7 zní:

"(7) Každý vlak musí být označen návěstmi "Začátek vlaku" a "Konec vlaku" a první vůz sunutého vlaku musí být vybaven akustickou signalizací.".

5. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9
Rizikové činnosti v kolejišti

(1) Za rizikovou činnost v kolejišti se považuje práce v kolejišti za provozu, posun a činnosti při posunu, výluky kolejí a trakčního vedení.

(2) Před započetím činnosti podle odstavce 1 organizace vypracuje provozní dokumentaci.

(3) Za snížené viditelnosti lze práce při údržbě a opravách zařízení v kolejišti provádět jen při výluce a při zajištění koleje proti vjezdu vozidel.".

6. Za § 9 se vkládají nové § 9a a 9b, které včetně nadpisu znějí:

"§ 9a
Práce skupiny osob v kolejišti

(1) V kolejišti za provozu, při opravě a údržbě zařízení smí pracovat skupina nejméně dvou zaměstnanců. Samotný zaměstnanec smí v kolejišti za provozu vykonávat jen takovou kontrolní činnost nebo úkony související s prohlídkou zařízení a výkonem práce, která mu umožní sledovat provoz na koleji v obou směrech.

(2) Použije-li pracovní skupina kolejiště jako cestu na pracoviště a z pracoviště, vykoná tuto cestu celá skupina zaměstnanců společně pod dozorem vedoucího práce (dále jen "předák"). Všichni zaměstnanci postupují stanoveným způsobem, v čele jde určený zaměstnanec, poslední zaměstnanec pracovní skupiny je předák. Za snížené viditelnosti je povinen mít ve směru postupu první zaměstnanec rozsvícenou svítilnu s bílým světlem. Spatří-li zaměstnanci blížící se vozidlo, opustí bezodkladně stanoveným způsobem ohrožený prostor. Zařízení, zabezpečení a pomůcky nezbytné pro danou činnost stanoví v provozní dokumentaci organizace.

(3) Při pracovní přestávce se pracovní skupina zdržuje v bezpečném prostoru stanoveném pravidly provozu.

(4) Nářadí, pomůcky a materiál se odklidí stanoveným způsobem z koleje, po které jede vozidlo, a to zaměstnanci, kteří s nimi pracovali.

§ 9b
Dozor nad skupinou osob pracujících v kolejišti

(1) Pracuje-li v kolejišti skupina dvou a více zaměstnanců, technický dozor určí předák.

(2) Předák i samotný zaměstnanec vykonávající činnost dle § 9a odst. 1 je povinen předem oznámit zaměstnanci odpovědnému za provoz příslušného úseku dráhy (hradlaři), popřípadě jinému zaměstnanci určenému provozním řádem druh a místo práce nebo činnosti. Stejným způsobem pak oznámit ukončení práce nebo činnosti. Oznámení musí být zaznamenáno stanoveným způsobem.

(3) Organizací určený zaměstnanec je povinen před započetím výluky a po jejím ukončení provést záznam do provozní dokumentace.

(4) Předák stanoví bezpečnostní hlídku v případech, kdy

a)   je zaneprázdněn řízením nebo výkonem práce,
b)   jeho rozhled na obě strany kolejí pracoviště je menší než zábrzdná vzdálenost stanovená touto vyhláškou,
c)   pracovní skupina je rozmístěna tak, že sám nemůže zajistit její bezpečnost.

(5) Bezpečnostní hlídce určí předák stanoviště tak, aby mohla zpozorovat blížící se vozidlo v zábrzdné vzdálenosti stanovené touto vyhláškou a bezpečně viděla na pracovní skupinu a skupina na ni. Bezpečnostní hlídka varuje pracovní skupinu hlasitým voláním "Pozor vlak", případně jiným optickým nebo akustickým signálem. Varování bezpečnostní hlídky potvrdí předák vzpažením ruky. Zjistí-li bezpečnostní hlídka, že pracovní skupina varování nevzala na vědomí, využije všech možností k zastavení vozidla.

(6) Bezpečnostní hlídka vykonává stálý dozor. Bezpečnostní hlídka zaujímá stanoviště dříve, než pracovní skupina zahájí práci nebo činnost. Do doby, než je práce nebo činnost ukončena, popřípadě přerušena a kolej vyklizena, setrvává bezpečnostní hlídka na svém stanovišti.".

7. V § 10 odst. 1 se slova "Brzdící účinek" nahrazují slovy "Účinek brzd" a za slovo "na" se vkládá slovo "stanovenou".

8. V § 10 odst. 2 větě první se za slovo "a" vkládají slova "používaných drážních vozidel a" a ve větě druhé se slovo "nesmí" nahrazuje slovem "musí".

9. Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb. zní:

"Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

E-shop

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář - Wolters Kluwer, a. s.

Příručka Smlouvy přípravného druhu, která byla aktualizována a revidována, přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Smluvní pokuta v ČR a Evropě

Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Odborná monografie přináší ucelený teoreticko-praktický pohled na jedno z nejčastějších smluvních ujednání. Kniha vychází z rozboru české právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva a současně představuje různá pojetí tohoto institutu v právních řádech vybraných evropských ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Správní řád - Praktický komentář

Správní řád - Praktický komentář

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Martin Škurek, Eva Horzinková, - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů). Příslušná ustanovení správního řádu se autoři pokusili ...

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.