Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


472

VYHLÁŠKA

ze dne 12. října 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 19 odst. 3, § 59 odst. 2, § 60 odst. 1 a 3 a § 83e odst. 2 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje

a)   obsah a rozsah kursů v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných a znalosti, které musí osoba prokázat při zkoušce odborné způsobilosti k provádění hodnocení zdravotních rizik,
b)   náležitosti přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a základní obsah této zkoušky,
c)   složení zkušebních komisí a podmínky provedení zkoušky v oborech podle písmene a).".

2. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "místo trvalého pobytu," nahrazují slovy "adresa místa trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li osoba trvalý pobyt na území České republiky,".

3. V § 3 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

4. V § 3 odst. 2 se slova "§ 58 odst. 2 až 4 a odst. 5 písm. c)" nahrazují slovy "§ 58 odst. 1 až 3" a na konci textu se doplňují slova " , pokud ho osoba absolvovala".

5. V § 7 odst. 3 se slovo "okresní" nahrazuje slovem "krajské".

6. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   § 82 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005  Sb.".

7. § 8 a 9 se zrušují.

8. § 11 zní:

"§ 11

Pro zkoušku a její průběh platí § 5 odst. 2 a § 7 odst. 1 a 3 obdobně.".

9. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

"§ 11a
Zkouška odborné způsobilosti k provádění hodnocení zdravotních rizik

(1) Zkouška znalostí nutných k provádění hodnocení zdravotních rizik se sestává

a)   z písemné části, ve které má žadatel prokázat obecné znalosti o zásadách hodnocení zdravotních rizik podle části A přílohy č. 4 k této vyhlášce, a
b)   z ústní části, ve které má žadatel prokázat obecné znalosti metod hodnocení zdravotních rizik a znalosti v rozsahu hodnocení zdravotních rizik expozic ve specifických oblastech podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

Písemnou část zkoušky žadatel vykoná před ústní zkouškou. Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky odborné způsobilosti k provádění hodnocení zdravotních rizik je úspěšné vykonání její písemné části, které spočívá ve správných odpovědích alespoň na dvě třetiny položených otázek. Zkouška je neveřejná.

(2) Zkušební komise ustavená ke zkoušce odborné způsobilosti k získání autorizace pro hodnocení zdravotních rizik je tříčlenná. Skládá se z předsedy a dvou dalších členů. Předsedou zkušební komise a jejími členy může být jmenována jen vysokoškolsky vzdělaná osoba činná nejméně 5 let na úseku hodnocení zdravotních rizik.

(3) Pro vyrozumění žadatele o konání zkoušky a o průběhu zkoušky platí ustanovení § 6 a 7 obdobně. Protokol o průběhu zkoušky se ukládá u autorizující osoby po dobu 10 let.

(4) Znalosti, které musí žadatel prokázat při zkoušce odborné způsobilosti k získání autorizace pro provádění hodnocení zdravotních rizik, jsou upraveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.".

10. V příloze č. 1 bodu 1 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 1".

11. V příloze č. 1 bodu 1 kolonce Obsah kursu text podbodu 4. zní:

"4.  Obsah právní úpravy v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci podle zákona v rozsahu povinností osob v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace 4 hodiny".

12. V příloze č. 1 bodu 2 se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 2".

13. V příloze č. 1 bodu 3 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 3".

14. Příloha č. 2 se zrušuje.

15. V příloze č. 3 se doplňuje bod 3, který zní:

"3.  Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence nemocí způsobených vodou u osob přicházejících při pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů do přímého styku s vodou jsou:
a) požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících příslušnou činnost,
b) zásady osobní hygieny při práci,
c) zásady hygienicky nezávadné obsluhy a údržby vodárenských zařízení,
d)
1. základní znalosti o příčinách, epidemiologii a zásadách předcházení vzniku a šíření nákaz, na kterých se může podílet voda,
2. základní znalosti o příčinách otravy z vody,
e)  speciální hygienická problematika podle pracovní činnosti v rozsahu provozního řádu úpravny vody nebo vodovodu.".

16. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 490/2000 Sb.

Znalosti nutné ke zkoušce odborné způsobilosti k získání autorizace pro hodnocení zdravotních rizik

 A. Obecné znalosti o zásadách hodnocení zdravotních rizik:

1.  Základy systému hodnocení zdravotních rizik a jeho návaznost na epidemiologii.
2.  Nebezpečné vlastnosti hluku a vztah expozice a biologického účinku.
3.  Nebezpečné vlastnosti neionizujícího záření a vztah expozice a biologického účinku.
4.  Nebezpečné vlastnosti chemických látek a prachu.
5.  Nebezpečné vlastnosti biologických agens a vztah expozice a biologického účinku.
6.  Identifikace nebezpečnosti a vybrané kapitoly z toxikologie, tj. reprodukční a vývojová toxicita, neurotoxicita, genotoxicita, karcinogenita, alergická hypersenzitivita, hepatotoxicita, nefrotoxicita, imunotoxicita, lokální a systémové účinky, akutní a chronické účinky látek.
7.  Vztah dávky (expozice) a účinku (odezvy) chemických látek.
8.  Odhad expozice biologickým agens v prostředí, charakterizace zdravotních rizik.
9.  Odhad expozice hluku v životním prostředí a vnitřním prostředí, charakterizace zdravotních rizik.
10.  Odhad expozice neionizujícímu záření v životním prostředí a vnitřním prostředí, charakterizace zdravotních rizik.
11.  Odhad expozice chemickým látkám v ovzduší a půdě, charakterizace zdravotních rizik.
12.  Odhad expozice chemickým a biologickým agens ve vodách, charakterizace zdravotních rizik.
13.  Odhad expozice chemickým látkám z výrobků a materiálů, charakterizace zdravotních rizik.
14.  Odhad expozice chemickým a biologickým agens z potravin a pokrmů, charakterizace zdravotních rizik.
15.  Odhad expozice vyšetřením biomarkerů.
16.  Odhad expozice a zdravotních rizik z pracovního prostředí.
17.  Vybrané statistické metody, modelování dat, expoziční modely používané v hodnocení zdravotních rizik.
18.  Vztah laboratorních dat na hodnocení expozice.
19.  Zásady pro popis a charakterizaci zdravotního rizika.

 B. Obecné znalosti metod hodnocení zdravotních rizik.

1.  Identifikace nebezpečnosti agens - základní nebezpečné vlastnosti a nepříznivé účinky fyzikálních, chemických a biologických agens.
2.  Posouzení vztahu mezi dávkou a odezvou - stanovení vztahu mezi expozicí a projevem anebo intenzitou účinku.
3.  Odhad expozice - posouzení zdrojů nebezpečných agens, expozičních cest a míst interakce s organismem, stanovení veličin popisujících expozice nebo dávky, u chemických látek jejich osud v organismu, jejich přeměny a vylučování; popis exponované populace.
4.  Charakterizace zdravotního rizika - odhad výskytu a intenzity nepříznivých účinků agens, které se mohou projevit v populaci osob v důsledku skutečné nebo předpokládané expozice, a který zahrnuje kvantitativní odhad nebo hodnocení zdravotního rizika.
5.  Posuzování vlivu na veřejné zdraví, negativní a pozitivní vlivy, vliv socioekonomických faktorů, vnímání zdravotních rizik a komunikace v oblasti zdravotních rizik.".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Osvědčení vydaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za osvědčení vydaná podle této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2006 s výjimkou bodu 15, který nabývá účinnosti dnem 1. února 2007.

Ministr:
MUDr. Julínek v. r.

E-shop

Náklady řízení

Náklady řízení

Svoboda, Hromada, Levý, Vláčil, Tlášková, Pirk - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení praktických problémů v této oblasti. Kromě vymezení obecných pojmů čtenář v publikaci najde pasáže věnované rozvržení ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Petr Lavický a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se ...

Cena: 3 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o obchodních korporacích, do kterého jsou promítnuty změny, které nabývají účinnosti v lednu a červenci 2023. Vedle zákona o obchodních korporacích obsahuje publikace také aktuální znění zákona o evropské společnosti a zákona o evropské ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.