Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


375

VYHLÁŠKA

ze dne 18. července 2006,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 31 odst. 3 písm. a) a b), § 33 odst. 6 písm. b) a c) a § 37 odst. 5 písm. a) zákona:

ČÁST PRVNĺ
Změna vyhlášky o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech

Čl. I

Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění vyhlášky č. 232/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova "skupině A" nahrazují slovy "skupinách A a B 2 písm. d)".

2. V § 17 odst. 2 písm. b) se slova "B 2" nahrazují slovy "B 2 písm. a), b), c), e) a f)".

3. V § 24 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou "Jestliže kontroly prokážou přítomnost nepovolených látek nebo přípravků, nebo překročení stanovených limitů, postupují orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu podle článků 19 až 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.".

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o veterinárních kontrolách  při obchodování se živočišnými produkty

Čl. II

Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 164/2005 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek produkce určitých produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a jejich uvádění na trh, a kterou se zrušují směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES.".

2. V příloze č. 3 část A zní:

" ČÁST A
Zvláštní právní předpisy, které se vztahují na živočišné produkty podléhající při obchodování veterinárním kontrolám podle této vyhlášky

1. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky, ve znění pozdějších předpisů, ve kterých je transponována směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

3. Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve které je transponována směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS.

4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.".

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Čl. III

V § 13 odst. 1 vyhlášky č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, se slovo " , kontrolu" zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky o veterinárních kontrolách  dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí

Čl. IV

Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1a se slova "Směrnice 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat." zrušují.

2. V § 2 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 1c a 1d zní:

"a)  produkty - produkty živočišného původu, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy1b), vedlejší živočišné produkty podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1c), produkty, na něž se vztahuje přímo použitelný předpis Evropských společenství1d), a rostlinné produkty uvedené v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce,

1c)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.
1d)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 1c a 1d se označují jako poznámky pod čarou č. 1e a 1f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

3. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.

4. V § 24 se odstavec 4 zrušuje.

5. V § 25 odst. 1 písm. b) se slova "§ 36 odst. 2" nahrazují slovy "§ 36 odst. 2 až 6".

6. V příloze č. 4 části A písm. f) se slova "nemůže být" nahrazují slovy "může být" a slova "může být" se nahrazují slovy "nemůže být".

7. V příloze č. 8 části B bodu 4 podbodu 2 se číslo "374" nahrazuje číslem "394".

8. V příloze č. 8 části B bodu 4 podbodu 3 se slova "podle úředního" nahrazují slovy "pro úředního".

ČÁST PÁTÁ
Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na obchodování se živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Čl. V

Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek produkce určitých produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a jejich uvádění na trh, a kterou se zrušují směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES.".

2. V § 4 úvodní části ustanovení se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

3. V § 4 písm. a) se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

4. V § 5 odst. 1 se slova "nebo 2" zrušují.

5. V § 10 úvodní části ustanovení se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

6. V § 10 písm. a) se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

7. V § 10 písm. b) se slova "není-li v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedeno jinak," zrušují.

8. V § 13 odst. 1 se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

9. Příloha č. 2 se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Čl. VI

Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 201/2004 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   Směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.
Směrnice Rady 93/54/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.
Směrnice Rady 95/22/ES ze dne 22. června 1995, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.
Směrnice Rady 97/79/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se mění směrnice 71/118/EHS, 72/462/EHS, 85/73/EHS, 91/67/EHS, 91/492/EHS, 91/493/EHS, 92/45/EHS a 91/118/EHS, pokud jde o veterinární kontrolu produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí.
Směrnice Rady 98/45/ES ze dne 24. června 1998, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek produkce určitých produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a jejich uvádění na trh, a kterou se zrušují směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES.".

2. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova " , produktů rybolovu a živých mlžů" zrušují.

3. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova " , produktů rybolovu a živých mlžů" zrušují.

4. V § 1 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

5. V § 1 odst. 1 písm. d) se slova "produktů rybolovu a živých mlžů," zrušují.

6. V § 1 odst. 3 se slova "produktů rybolovu a živých mlžů," zrušují.

7. V § 2 písmeno c) zní:

"c) produkty akvakultury - produkty pocházející z živočichů pocházejících z akvakultury, které jsou určeny buď k chovu - například pohlavní buňky, anebo k lidské spotřebě,".

 8. V § 2 se písmena d), e), i), j), l) až x) zrušují.Dosavadní písmena f) až h), k) a y) se označují jako písmena d) až h).

9. V nadpisu oddílu 2 se slova " , produkty rybolovu a živé mlže" zrušují.

10. Nadpis nad § 18 se zrušuje.

11. § 18 až 23 se zrušují.

12. Nadpis nad § 24 se zrušuje.

13. § 24 až 27 se zrušují.

14. V nadpisu oddílu 3 se slova " , produktů rybolovu a živých mlžů" zrušují.

15. § 29 a 30 se včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušují.

16. V § 33 se slova "produktů rybolovu a živých mlžů," zrušují.

17. V § 34 odst. 2 se slova " , produktů rybolovu a živých mlžů" zrušují.

18. Přílohy č. 6 až 9 se zrušují.

ČÁST SEDMÁ
účinnost

Čl. VII

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

E-shop

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi? •Nevíte, jak ...

Cena: 335 KčKOUPIT

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky, komentář

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky, komentář

doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a zákon o technických požadavcích na výrobky jsou dva stěžejní právní předpisy regulující uvádění výrobků na trh. Oba právní předpisy vycházejí mimo jiné z evropské právní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.