Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


375

VYHLÁŠKA

ze dne 18. července 2006,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 31 odst. 3 písm. a) a b), § 33 odst. 6 písm. b) a c) a § 37 odst. 5 písm. a) zákona:

ČÁST PRVNĺ
Změna vyhlášky o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech

Čl. I

Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění vyhlášky č. 232/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova "skupině A" nahrazují slovy "skupinách A a B 2 písm. d)".

2. V § 17 odst. 2 písm. b) se slova "B 2" nahrazují slovy "B 2 písm. a), b), c), e) a f)".

3. V § 24 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou "Jestliže kontroly prokážou přítomnost nepovolených látek nebo přípravků, nebo překročení stanovených limitů, postupují orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu podle článků 19 až 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.".

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o veterinárních kontrolách  při obchodování se živočišnými produkty

Čl. II

Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 164/2005 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek produkce určitých produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a jejich uvádění na trh, a kterou se zrušují směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES.".

2. V příloze č. 3 část A zní:

" ČÁST A
Zvláštní právní předpisy, které se vztahují na živočišné produkty podléhající při obchodování veterinárním kontrolám podle této vyhlášky

1. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky, ve znění pozdějších předpisů, ve kterých je transponována směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

3. Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve které je transponována směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS.

4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.".

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Čl. III

V § 13 odst. 1 vyhlášky č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, se slovo " , kontrolu" zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky o veterinárních kontrolách  dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí

Čl. IV

Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1a se slova "Směrnice 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat." zrušují.

2. V § 2 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 1c a 1d zní:

"a)  produkty - produkty živočišného původu, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy1b), vedlejší živočišné produkty podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1c), produkty, na něž se vztahuje přímo použitelný předpis Evropských společenství1d), a rostlinné produkty uvedené v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce,

1c)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.
1d)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 1c a 1d se označují jako poznámky pod čarou č. 1e a 1f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

3. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.

4. V § 24 se odstavec 4 zrušuje.

5. V § 25 odst. 1 písm. b) se slova "§ 36 odst. 2" nahrazují slovy "§ 36 odst. 2 až 6".

6. V příloze č. 4 části A písm. f) se slova "nemůže být" nahrazují slovy "může být" a slova "může být" se nahrazují slovy "nemůže být".

7. V příloze č. 8 části B bodu 4 podbodu 2 se číslo "374" nahrazuje číslem "394".

8. V příloze č. 8 části B bodu 4 podbodu 3 se slova "podle úředního" nahrazují slovy "pro úředního".

ČÁST PÁTÁ
Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na obchodování se živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Čl. V

Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek produkce určitých produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a jejich uvádění na trh, a kterou se zrušují směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES.".

2. V § 4 úvodní části ustanovení se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

3. V § 4 písm. a) se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

4. V § 5 odst. 1 se slova "nebo 2" zrušují.

5. V § 10 úvodní části ustanovení se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

6. V § 10 písm. a) se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

7. V § 10 písm. b) se slova "není-li v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedeno jinak," zrušují.

8. V § 13 odst. 1 se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

9. Příloha č. 2 se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Čl. VI

Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 201/2004 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   Směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.
Směrnice Rady 93/54/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.
Směrnice Rady 95/22/ES ze dne 22. června 1995, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.
Směrnice Rady 97/79/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se mění směrnice 71/118/EHS, 72/462/EHS, 85/73/EHS, 91/67/EHS, 91/492/EHS, 91/493/EHS, 92/45/EHS a 91/118/EHS, pokud jde o veterinární kontrolu produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí.
Směrnice Rady 98/45/ES ze dne 24. června 1998, kterou se mění směrnice 91/67/EHS o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek produkce určitých produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a jejich uvádění na trh, a kterou se zrušují směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES.".

2. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova " , produktů rybolovu a živých mlžů" zrušují.

3. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova " , produktů rybolovu a živých mlžů" zrušují.

4. V § 1 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

5. V § 1 odst. 1 písm. d) se slova "produktů rybolovu a živých mlžů," zrušují.

6. V § 1 odst. 3 se slova "produktů rybolovu a živých mlžů," zrušují.

7. V § 2 písmeno c) zní:

"c) produkty akvakultury - produkty pocházející z živočichů pocházejících z akvakultury, které jsou určeny buď k chovu - například pohlavní buňky, anebo k lidské spotřebě,".

 8. V § 2 se písmena d), e), i), j), l) až x) zrušují.Dosavadní písmena f) až h), k) a y) se označují jako písmena d) až h).

9. V nadpisu oddílu 2 se slova " , produkty rybolovu a živé mlže" zrušují.

10. Nadpis nad § 18 se zrušuje.

11. § 18 až 23 se zrušují.

12. Nadpis nad § 24 se zrušuje.

13. § 24 až 27 se zrušují.

14. V nadpisu oddílu 3 se slova " , produktů rybolovu a živých mlžů" zrušují.

15. § 29 a 30 se včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušují.

16. V § 33 se slova "produktů rybolovu a živých mlžů," zrušují.

17. V § 34 odst. 2 se slova " , produktů rybolovu a živých mlžů" zrušují.

18. Přílohy č. 6 až 9 se zrušují.

ČÁST SEDMÁ
účinnost

Čl. VII

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

E-shop

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Marek Beneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Vladimír Pelc - C. H. Beck

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické ... pokračování

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.