Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


374

VYHLÁŠKA

ze dne 17. července 2006,

kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3, § 19, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 31 odst. 1, § 71, § 83 odst. 5, § 84 odst. 3 a § 85 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, se mění takto:

1. V § 1 se za slova "jejich označování jsou:" vkládají slova "gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště,".

2. V § 2 odst. 1 se číslo "80" nahrazuje číslem "60".

3. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 1a znějí:

"(2) Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "nehodnocen(a)".

(3) Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn1a), uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "uvolněn(a)".


1a)   § 67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.".Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 4 až 9.

4. V § 3 odst. 6 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)   nehodnocen(a).".

5. V § 3 odst. 9 se za slova "5 - nedostatečný" vkládají slova "nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí1b)".Poznámka pod čarou č. 1b zní:


"1b)   § 69 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.".

6. V § 3 se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:

"(10) Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu1c).


1c)   § 69 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.".

7. V § 4 nadpis zní: "

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků".

8. V § 4 v uvozovací větě se slovo "Podrobnosti" nahrazuje slovy "Pravidla pro" a za slova "vzdělávacích programů" se vkládají slova " , jsou součástí školního řádu".

9. V § 6 odst. 1 písm. a) se za slovo "oborech" vkládá slovo "vzdělání".

10. V § 6 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)   koná-li komisionální přezkoušení5).".

11. V § 6 odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 5a znějí:

"(2) Komisionální zkoušku podle odstavce 1 písm. b) a c) může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

(3) Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy.

(4) Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální zkoušky, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitel školy5a) a zveřejní je na přístupném místě ve škole.


5a)   § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.".

12. V § 6 se odstavec 5 zrušuje.

13. V § 10 odst. 1 se slova "po projednání v pedagogické radě" zrušují.

14. V § 10 odst. 2 se za slova "třídní učitel" vkládají slova "nebo učitel odborného výcviku".

15. V § 10 odst. 3 se za slovo "Při" vkládá slovo "zaviněném".

16. V § 10 odst. 3 se na konci písmena d) za čárku vkládá slovo "nebo".

17. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) V předmětech, které obsahují vybrané učivo, může být součástí teoretického vyučování cvičení. Cvičení se uskutečňuje zpravidla v učebnách, odborných učebnách a laboratořích. Podmínky, za nichž se cvičení uskutečňuje, stanoví školní vzdělávací program.".

18. V § 12 písm. f) se slovo "práci" nahrazuje slovem "činnost".

19. V § 12 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy a zaměstnance fyzické nebo právnické osoby při organizaci a řízení praktického vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob.".

 20. V § 13 odst. 2 se slova " , ve vyšších ročnících nesmí být delší než 7 vyučovacích hodin" zrušují.

21. § 14 zní:

"§ 14
Cvičení

Cvičení je součástí praktického vyučování v předmětech, které posilují odborné vzdělávání a přípravu žáků. Cvičení se uskutečňuje zpravidla v odborných učebnách, laboratořích a dílnách nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob. Podmínky, za nichž se cvičení uskutečňuje, stanoví školní vzdělávací program.".

22. § 15 zní:

"§ 15
Učební praxe, odborná praxe a umělecká praxe

(1) Učební praxe, odborná praxe a umělecká praxe se uskutečňuje v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem ve školách, ve školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

(2) Učební praxe se uskutečňuje jako součást vyučování pravidelně. Odborná praxe a umělecká praxe se uskutečňuje jako součást vyučování v blocích, zpravidla v celých týdnech.

(3) Učební praxi, odbornou praxi a uměleckou praxi vyučuje učitel odborných a uměleckých odborných předmětů a učitel praktického vyučování. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo právnických osob lze provádět za vedení a dozoru instruktorů.

(4) Organizační uspořádání učební praxe, odborné praxe nebo umělecké praxe stanoví ředitel školy podle zaměření daného oboru vzdělání a podle podmínek stanovených pro průběh vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu.".

23. V § 21 se slova "nebo náhradní činnosti" přesouvají za slova "náhradní způsob vzdělávání žáka".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2006.

Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1392 - Regionální školství a pedagogičtí pracovníci - vč. aktualizačního dodatku k 3. 3. 2021

ÚZ č. 1392 - Regionální školství a pedagogičtí pracovníci - vč. aktualizačního dodatku k 3. 3. 2021

Sagit, a. s.

Základní vydání publikace obsahuje především text školského zákona, který prošel rozsáhlou novelizací s účinností od 1. 10. 2020; ke změnám došlo i u některých nařízení vlády a vyhlášek. Publikace obsahuje ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.