Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


337

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 21. června 2006

o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 3 a § 11d odst. 9 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpis Evropských společenství") některé podmínky provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru.

§ 2
Základní pojmy

V tomto nařízení se rozumí

a)   cukrovarnickým podnikem osoba, která vyrábí cukr a má sídlo na území České republiky3),
b)   cukrovarem zařízení cukrovarnického podniku určené k výrobě cukru, které se nachází na území České republiky4),
c)   cukrovou řepou produkt zemědělské výroby5) vypěstovaný na území České republiky pro výrobu cukru v cukrovaru,
d)   zpracovatelem osoba podle předpisu Evropských společenství6), která zpracovává cukr na výrobky uvedené v předpise Evropských společenství7).

§ 3
Schválení cukrovarnického podniku

(1) Žádost o schválení cukrovarnického podniku podá cukrovarnický podnik Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") do 15. července 2006 na formuláři vydaném Fondem.

(2) Cukrovarnický podnik k žádosti podle odstavce 1 přiloží

a)   výpis z obchodního rejstříku, jímž prokáže, že předmětem jeho podnikání je výroba cukru,
b)   prohlášení, že je uživatelem strojně-technologického zařízení určeného ke zpracování cukrové řepy a k výrobě cukru,
c)   prohlášení, že bude poskytovat Fondu údaje o své podnikatelské činnosti a že se podrobí kontrole v souladu s předpisem Evropských společenství8),
d)   prohlášení, že s ním není vedeno řízení o pozastavení nebo odnětí schválení8).

(3) Fond rozhodne o schválení cukrovarnického podniku podle předpisu Evropských společenství8). Schválení cukrovarnického podniku spolu se sdělením výše kvóty podle předpisu Evropských společenství3) oznámí Fond tomuto cukrovarnickému podniku; v oznámení Fond uvede členění přidělené výše kvóty podle jednotlivých cukrovarů příslušného cukrovarnického podniku4).

§ 4
Úprava kvót

(1) Dojde-li předpisem Evropských společenství k úpravě kvóty9) stanovené pro Českou republiku pro hospodářský rok 2006/2007, Fond do 31. října 2006 písemně oznámí cukrovarnickému podniku výši kvóty pro hospodářský rok 2006/200710), v členění podle jednotlivých cukrovarů cukrovarnického podniku.

(2) Dojde-li předpisem Evropských společenství k úpravě kvóty9) stanovené pro Českou republiku pro hospodářské roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 nebo 2010/201110), Fond do konce února předchozího hospodářského roku11) písemně oznámí cukrovarnickému podniku výši kvóty pro příslušný hospodářský rok, v členění podle jednotlivých cukrovarů cukrovarnického podniku.

§ 5
Dodatečná kvóta

(1) Fond do 15. srpna 2006 oznámí cukrovarnickému podniku3) podíl na něj připadajícího množství cukru v rámci maximální dodatečné kvóty stanovené pro Českou republiku předpisem Evropských společenství12), který odpovídá podílu kvóty přidělené cukrovarnickému podniku a kvóty přidělené České republice předpisem Evropských společenství13) (dále jen "podílové množství").

(2) Žádost o přidělení dodatečné kvóty14) na období od začátku hospodářského roku 2006/2007 může podat cukrovarnický podnik Fondu do 30. září 2006. V žádosti o přidělení dodatečné kvóty14) cukrovarnický podnik uvede nejvýše podílové množství podle odstavce 1. K žádosti cukrovarnický podnik přiloží doklad nebo znalecký posudek prokazující, že je schopen vzhledem k výrobní kapacitě svých cukrovarů vyrobit množství cukru, které odpovídá jemu přidělené kvótě zvýšené o dodatečnou kvótu.

(3) Cukrovarnický podnik v žádosti podle odstavce 2 současně uvede, zda požaduje na období od začátku hospodářského roku 2007/2008 přidělení případného zbývajícího množství cukru z dodatečné kvóty přidělené České republice předpisem Evropských společenství.

(4) Fond přidělí dodatečnou kvótu podle odstavce 2 na období od začátku hospodářského roku 2006/2007 cukrovarnickému podniku, který požádal, aby mu byla přidělena od začátku tohoto hospodářského roku, s podmínkou, že cukrovarnický podnik uhradí Fondu do 28. února 2007 jednorázovou částku za přidělenou dodatečnou kvótu stanovenou předpisem Evropských společenství15).

(5) Žádost o přidělení dodatečné kvóty14) na období od začátku hospodářského roku 2007/2008 může podat cukrovarnický podnik, který nepodal žádost podle odstavce 2, do 30. září 200716). V žádosti o přidělení dodatečné kvóty cukrovarnický podnik uvede nejvýše podílové množství podle odstavce 1. K žádosti cukrovarnický podnik přiloží doklad nebo znalecký posudek, kterým prokáže, že je schopen vzhledem k výrobní kapacitě svých cukrovarů vyrobit množství cukru, které odpovídá jemu přidělené kvótě zvýšené o dodatečnou kvótu.

(6) Cukrovarnický podnik v žádosti podle odstavce 5 současně uvede, zda požaduje na období od začátku hospodářského roku 2007/2008 přidělení případného zbývajícího množství cukru z dodatečné kvóty přidělené České republice předpisem Evropských společenství.

(7) Fond přidělí dodatečnou kvótu podle odstavce 5 na období od začátku hospodářského roku 2007/2008 cukrovarnickému podniku, který požadoval, aby mu byla přidělena od začátku hospodářského roku 2007/2008, s podmínkou, že cukrovarnický podnik uhradí Fondu do 30. listopadu 2007 jednorázovou částku za přidělenou dodatečnou kvótu stanovenou předpisem Evropských společenství15).

(8) Fond do 31. prosince 2007 zveřejní v celostátním deníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup zbývající množství cukru z maximální dodatečné kvóty přidělené České republice předpisem Evropských společenství12), o které nebylo požádáno podle odstavce 2 nebo 5, nebo které nebylo ve lhůtě podle odstavce 4 nebo 7 uhrazeno.

(9) V případě, že cukrovarnický podnik podle odstavce 3, popřípadě podle odstavce 6, požadoval přidělení případného zbývajícího množství cukru z maximální dodatečné kvóty přidělené České republice předpisem Evropských společenství12) a po rozdělení dodatečné kvóty podle odstavců 4 a 7 má Fond ještě k dispozici zbývající množství cukru, přidělí je na období od začátku hospodářského roku 2007/2008 cukrovarnickému podniku s podmínkou, že uhradí Fondu do 28. února 2008 jednorázovou částku za přidělenou dodatečnou kvótu stanovenou předpisem Evropských společenství15).

(10) V případě, že požadavek podle odstavce 3, popřípadě podle odstavce 6, uplatnil více než jeden cukrovarnický podnik, Fond rozdělí zbývající množství cukru mezi cukrovarnické podniky poměrně v množství, které odpovídá podílu dodatečné kvóty přidělené cukrovarnickému podniku podle odstavce 4 nebo 7, a součtu dodatečných kvót přidělených cukrovarnickým podnikům, které požadovaly přidělení případného zbývajícího množství cukru.

§ 6
Převod kvóty při změně vlastnických nebo uživatelských vztahů

Dojde-li u cukrovarnického podniku ke změně skutečnosti uvedené v předpise Evropských společenství17), oznámí cukrovarnický podnik tuto změnu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, Fondu na formuláři vydaném Fondem. Jde-li o změnu mající vliv na výši kvóty, provede Fond převod kvóty nebo její části18) a oznámí příslušnou změnu dosavadnímu, popřípadě novému držiteli kvóty.

§ 7
Ukončení činnosti

(1) Cukrovarnický podnik oznámí písemně Fondu ukončení výroby cukru19) nebo uzavření jím provozovaného cukrovaru17), a to do 15 dnů ode dne ukončení výroby cukru nebo uzavření cukrovaru.

(2) Pokud cukrovarnický podnik ve lhůtě podle odstavce 1 prokáže Fondu, že smlouvu o dodávce cukrové řepy od pěstitele smluvně převedl na jiný jím provozovaný cukrovar, část kvóty připadající na uzavřený cukrovar mu zůstane zachována. Jinak Fond kvótu nebo část kvóty přidělí jinému cukrovarnickému podniku, který

a)   převzal závazky vůči pěstiteli cukrové řepy dodávajícímu cukrovou řepu cukrovarnickému podniku podle odstavce 1, a to v rozsahu, v jakém tyto závazky odpovídají kvótě nebo části kvóty cukrovarnického podniku podle odstavce 1,
b)   doloží znaleckým posudkem nebo jiným dokladem, že je schopen vzhledem k výrobní kapacitě jím provozovaných cukrovarů vyrobit množství cukru, které odpovídá kvótě nebo její části.

Změnu kvóty Fond neprodleně oznámí příslušnému držiteli kvóty.

§ 8
Oznámení o převodu přebytkového cukru

Oznámení o převodu přebytkového cukru do následujícího hospodářského roku, provedeném za podmínek stanovených předpisem Evropských společenství20), podává cukrovarnický podnik Fondu do 1. února příslušného hospodářského roku na formuláři vydaném Fondem.

§ 9
Minimální cena cukrové řepy

Minimální cena cukrové řepy stanovená předpisem Evropských společenství21) se považuje za úředně stanovenou cenu22).

§ 10
Výrobní náhrada

(1) Fond poskytne výrobní náhradu podle předpisu Evropských společenství7) zpracovateli, kterého podle předpisu Evropských společenství8) schválí na základě žádosti podané Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Žádost o osvědčení o výrobní náhradě podává zpracovatel Fondu na formuláři vydaném Fondem.

(3) Zpracovatel podává Fondu předběžné hlášení o předpokládaných dodávkách výrobků nejpozději 2 pracovní dny před uskutečněním dodávky. Zpracovatel může podat předběžné hlášení nejdříve současně s žádostí o osvědčení o výrobní náhradě.

(4) Zpracovatel podává Fondu na formulářích vydaných Fondem hlášení o uskutečněných dodávkách výrobků do 2 týdnů po poslední dodávce oznámené v předběžném hlášení.

(5) Zpracovatel podává Fondu na formulářích vydaných Fondem hlášení o ukončení zpracování výrobků, a to nejpozději do 12 měsíců po ukončení platnosti osvědčení o výrobní náhradě.

§ 11
Restrukturalizační podpora

(1) Cukrovarnický podnik, kterému Fond pro příslušný hospodářský rok poskytl restrukturalizační podporu23) a na jehož smluvní vztahy se ke dni podání žádosti o tuto podporu nevztahuje mezioborová dohoda uzavřená podle předpisu Evropských společenství24), vyplatí z této podpory pěstitelům cukrové řepy25) a smluvním poskytovatelům strojů25) částku ve výši 25 %, přičemž smluvním poskytovatelům strojů25) lze vyplatit nejvýše 5 % z poskytnuté restrukturalizační podpory.

(2) Cukrovarnický podnik podle odstavce 1 poskytne Fondu nejpozději do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž obdržel druhou splátku restrukturalizační podpory26), doklady, kterými prokáže, že částku podle odstavce 1 převedl na účty oprávněných osob.

§ 12
Informace o výrobě cukru v rámci kvót

Cukrovarnický podnik oznámí Fondu do 31. července 2006 informaci o své roční konečné výrobě cukru27) za hospodářský rok 2005/2006 na formuláři vydaném Fondem.

§ 13
Poskytování informací

(1) Cukrovarnický podnik poskytuje Fondu vedle informací uvedených v § 12 a v předpisu Evropských společenství2) informace o

a)   množství cukrové řepy určené k výrobě cukru podléhajícího kvótám a množství cukrové řepy určené k výrobě cukru nepodléhajícího kvótám, na která uzavřel smlouvy o dodání cukrové řepy v příslušném hospodářském roce; informace se podává před zasetím do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodání uzavřel,
b)   předpokládaných výnosech cukrové řepy podle písmene a) na hektar a předpokládaných výnosech cukru na hektar; informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodání cukrové řepy uzavřel,
c)   dohodnuté cukernatosti v cukrové řepě podle písmene a); informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodání cukrové řepy uzavřel,
d)   odhadované výtěžnosti cukru z cukrové řepy podle písmene a); informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodání cukrové řepy uzavřel,
e)   sklizňových plochách cukrové řepy podle písmene a) v příslušném hospodářském roce a množství cukrové řepy podle písmene a), které v příslušném hospodářském roce převzal od prodejců cukrové řepy; informace se podává do 31. ledna příslušného hospodářského roku,
f)   odhadu údajů podle písmene d) pro následující hospodářský rok; informace se podává do 1. května příslušného hospodářského roku,
g)   zahájení a ukončení zpracování cukrové řepy v cukrovaru; informace se podává do 10 dnů po dni ukončení zpracování cukrové řepy v cukrovaru,
h)   inventurní zásobě cukru ke dni 31. ledna a ke dni 30. června příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data,
i)   množství jím vyrobeného průmyslového cukru28) za příslušný hospodářský rok; informace se podává do 31. října příslušného kalendářního roku,
j)   množství jím vyrobeného přebytkového cukru29) za příslušný hospodářský rok; informace se podává do 31. října příslušného kalendářního roku,
k)   skutečnostech uvedených v příslušném ustanovení předpisu Evropských společenství30) za každý kalendářní měsíc; informace se podává do konce následujícího kalendářního měsíce.

(2) Cukrovarnický podnik, který není držitelem kvóty, poskytuje Fondu informace o

a)   množství jím vyrobeného průmyslového a přebytkového cukru za příslušný hospodářský rok; informace se podává do 31. října příslušného kalendářního roku,
b)   množství jím vyrobeného přebytkového cukru, které vyvezl během předcházejícího měsíce příslušného hospodářského roku; informace se podává do konce následujícího měsíce,
c)   inventurní zásobě cukru ke dni 31. ledna a ke dni 30. června příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data,
d)   změně svých vlastnických nebo uživatelských vztahů k provozovanému zařízení na výrobu cukru do 10 dnů ode dne, kdy taková změna vstoupila v platnost.

(3) Fond je oprávněn si vyžádat od cukrovarnického podniku originální znění platné smlouvy nebo její úředně ověřenou kopii, kterou tento cukrovarnický podnik v příslušném hospodářském roce uzavřel s prodejcem cukrové řepy31).

(4) Jestliže dojde k uzavření mezioborové dohody podle předpisu Evropských společenství32), poskytne Fondu každá smluvní strana této dohody informaci o jejím uzavření.

§ 14
Přechodné ustanovení

Zpracovatel nebo výrobce meziproduktu, který byl před 1. červencem 2006 registrován Fondem podle dosavadního právního předpisu33), se považuje za schváleného podle § 10 odst. 1.

§ 15
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 548/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 154/2006 Sb., se zrušuje.

§ 16
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru.
Nařízení Rady (ES) č. 319/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.
Nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky.
Nařízení Komise (EHS) č. 1043/1967 ze dne 22. prosince 1967 o prováděcích pravidlech pro stanovení základních kvót v odvětví cukru, v platném znění.
Rozhodnutí Rady (EHS) č. 583/1974 ze dne 20. listopadu 1974 o sledování pohybu cukru.
Nařízení Komise (EHS) č. 1516/1974 ze dne 18. června 1974 o dohledu členských států nad smlouvami uzavřenými mezi výrobci cukru a producenty cukrové řepy.
Nařízení Komise (ES) č. 1262/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o nákup a prodej cukru intervenčními agenturami, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 493/2006 ze dne 27. března 2006, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru a kterým se mění nařízení (ES) č. 1265/2001 a nařízení (ES) č. 314/2002.
3)   Čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
4)   Čl. 7 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
5)   § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č.  85/2004 Sb.
6)   Nařízení Komise (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování výrobní náhrady pro některé výrobky z odvětví cukru používané v chemickém průmyslu.
7)   Čl. 13 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
8)   Čl. 17 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
9)   Čl. 10 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
10)   Čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
11)   Příloha V bod VI nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
12)   Příloha IV nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
13)   Příloha III nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
14)   Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
15)   Čl. 8 odst. 3 až 5 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
16)   Čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
17)   Příloha V bod I nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
18)   Čl. 11 odst. 2 a 3 a příloha V nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
19)   Bod II odst. 3 přílohy V nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
20)   Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
21)   Čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
22)   § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
23)   Čl. 3 a 10 nařízení Rady (ES) č. 320/2006.
24)   Čl. 2 odst. 11 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
25)   Čl. 3 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 320/2006.
26)   Čl. 10 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 320/2006.
27)   Čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 314/2002.
28)   Čl. 2 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
29)   Čl. 2 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
30)   Čl. 17 odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
31)   Nařízení Komise (EHS) č. 1516/1974.
32)   Čl. 2 odst. 11 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
33)   § 10 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 548/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru.

E-shop

Podvojné účetnictví 2020

Podvojné účetnictví 2020

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tvrdý, Vavrušková - C. H. Beck

Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Oldřich Solanský - C. H. Beck

Ani ty nejlepší právnické znalosti a zkušenosti nezaručí úspěch v oboru, pokud člověk neumí správně jednat s klientem. Nikdo z nás není dokonalý. Tato publikace by vám měla pomoci mnohé vaše drobné nedokonalosti a nedostatky při jednání s lidmi odstranit. Kniha obsahuje spoustu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.