Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 325/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 100, ze dne 28. 6. 2006

325

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 31. května 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb. a nařízení vlády č. 152/2004 Sb., se mění takto:

1. § 1 zní:

"§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") právnickými a fyzickými osobami ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami (dále jen "podpora") na opravy a modernizace panelových bytových domů.".

2. V § 2 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

3. V § 2 písmeno b) zní:

"b)  opravou nebo modernizací panelového domu činnost uvedená v příloze č. 2 k tomuto nařízení,".

4. V § 3 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Podporu může získat fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem

a)   panelového domu, nebo
b)   bytu nebo nebytového prostoru podle zákona o vlastnictví bytů3) (dále jen "jednotka") v panelovém domě.

(2) V panelovém domě, ve kterém vzniká společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů4), může podporu získat i tato právnická osoba.".

5. V § 3 se odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

6. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Podporu lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)   předmětem opravy nebo modernizace panelového domu musí být alespoň oprava statických poruch nebo zlepšení tepelně technických vlastností; to neplatí, jestliže stav panelového domu žádnou z těchto oprav nebo modernizací nevyžaduje,
b)   žádost o poskytnutí podpory je podána před zahájením opravy nebo modernizace, a to do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru, a je doložena kladným stanoviskem podle odstavce 4 a prohlášením žadatele o podporu, že ke dni podání žádosti nemá splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, kraji, obci, svazku obcí nebo bance,
c)   dodavatelem opravy nebo modernizace panelového domu jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem odpovídajícím příslušné české technické normě7),
d)   stavební povolení nabylo právní moci nejpozději k datu podání žádosti o poskytnutí podpory; pokud stavební povolení není vydáváno, doloží žadatel doklad o ohlášení stavebnímu úřadu, případně nařízení stavebního úřadu k údržbě stavby nebo k nezbytným úpravám.".

7. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení větě první se slova "podle odstavce 4 písm. c)" zrušují.

8. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení větě druhé se slova "lze zařadit fyzickou osobu, která prokáže" nahrazují slovy "se zařadí fyzická osoba, která požádala o zařazení do seznamu a prokázala" a slova " , modernizaci nebo regeneraci" se nahrazují slovy "nebo modernizaci".

9. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení větě třetí se slova "lze dále zařadit právnickou osobu" nahrazují slovy "se zařadí právnická osoba".

10. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení se na konci textu věty čtvrté doplňují slova "nebo obchodní jméno nebo název právnické osoby a její sídlo".

11. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení větě páté se slova "do 60 dnů, a jde-li o panelové domy, které byly postiženy povodní, bude vydáno" zrušují.

12. V § 3 odst. 4 písmena a) až d) včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:

"a)   projektové dokumentace navrhované opravy nebo modernizace panelového domu,
b)   rozpočtu, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na opravu nebo modernizaci panelového domu, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
c)   dokladu o podlahové ploše bytů v panelovém domě, na jehož opravu nebo modernizaci byl poskytnut úvěr,
d)   energetický průkaz budovy podle požadavků stanovených právním předpisem9a), a to v případě, že oprava nebo modernizace panelového domu se týká úspor energií.

9a)   Vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.".

13. V § 3 odst. 4 se písmena e) a f) zrušují.

14. V § 3 odstavec 5 zní:

"(5) Dojde-li při opravě nebo modernizaci panelového domu ke změně stavby ve smyslu stavebního zákona, musí být splněny podmínky měrné spotřeby tepla panelového domu stanovené právním předpisem9a).".

15. V § 3 odst. 6 se slova " , modernizace nebo regenerace" nahrazují slovy "nebo modernizace".

16. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4
Výše podpory

(1) Podpora se poskytuje ve výši rozdílu splátek k úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru nejvýše o 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby.

(2) Výše podpory se stanoví v závislosti na počáteční výši úvěru nebo jeho části, ke které se poskytuje podpora, úrokové sazbě sjednané při uzavření úvěrové smlouvy a teoretickém rozložení splátek vycházejícím z předpokladu pravidelných stejných měsíčních splátek zahrnujících jistinu a úrok od data podání žádosti o podporu do data splatnosti úvěru uvedeného v úvěrové smlouvě, nejvýše však po dobu 15 let.

(3) Je-li úvěr poskytnut v jiné než české měně, přepočte se úvěr před výpočtem výše podpory na českou měnu. Pro přepočet se použije směnný kurs České národní banky platný ke dni uzavření úvěrové smlouvy.

(4) Podpora se vztahuje na úvěr nebo jeho část, jehož výše nepřekročí částku 5 500 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytů11), a to i když je poskytnutý úvěr vyšší.

(5) Podporu lze poskytnout pouze k té části úvěru, která nepřevyšuje rozpočtové náklady na opravy nebo modernizace panelového domu uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to i v případě, že úvěr byl poskytnut i na financování jiných činností.

(6) Do konečného výpočtu výše podpory se promítne zákaz kumulace veřejných podpor a pravidla pro určování výše regionální podpory podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o založení Evropského společenství.".

17. V § 5 odst. 1 větě poslední se slova " , a to" zrušují a na konci textu se doplňují slova "do data splatnosti úvěru stanoveného ve smlouvě o úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data podání žádosti o podporu".

18. V § 5 odst. 2 se za slovo "podpory" vkládají slova " , nejméně však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory,".

19. V § 5 odst. 3 větě první a druhé se za slova "novému vlastníkovi" vkládají slova "případně společenství vlastníků jednotek,".

20. V § 5 odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) Nepřevezme-li nový vlastník práva a závazky podle odstavce 3, podpora se vyplácí dále původnímu vlastníkovi, případně společenství vlastníků jednotek, pokud řádně splácí úvěr, opravy nebo modernizace byly ukončeny a jsou zachovány i ostatní podmínky pro poskytování podpory. Ukončením opravy nebo modernizace panelového domu se rozumí sepsání zápisu o předání zhotoveného předmětu díla podepsaného zhotovitelem a příjemcem podpory podle tohoto nařízení; je-li více zhotovitelů, ukončením oprav nebo modernizací se rozumí poslední zápis o předání zhotoveného předmětu díla.

(5) Příjemce ztratí na získanou podporu nárok, není-li ukončena oprava nebo modernizace panelového domu do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru, ke kterému je poskytována podpora.".

21. V § 5 odst. 8 větě první se slova " , modernizaci nebo regeneraci" nahrazují slovy " nebo modernizaci".

22. V § 7 odst. 1 se slova "a příjemce podpory je povinen na výzvu Fondu odvést již čerpanou podporu na účet Fondu spolu s penále stanoveným zvláštním právním předpisem12)" včetně poznámky pod čarou č. 12 zrušují.

23. V § 9 odst. 2 se slova "§ 3 odst. 5" nahrazují slovy "§ 3 odst. 4".

24. Nadpis přílohy č. 2 zní: "Seznam oprav a modernizací panelových domů, na které lze poskytnout podporu".

25. V příloze č. 2 se vysvětlivka označená*) včetně odkazu na ni v položkách 36 až 39 zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí dosavadními právními předpisy.

2. Žádosti o podporu podle nařízení vlády č. 299/2001 Sb., podané do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, budou posouzeny a vyřízeny podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Mgr. Martínek v. r.

E-shop

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Kolektiv autorů -

Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotlivých kapitol je zodpovědět otázku, nakolik korporační úprava ochrany zájmů obchodní společnosti, jejích společníků a dalších na ni ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsahu nabyl o cca jednu třetinu. Při ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.