Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


324

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 7. června 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:

ČÁST PRVNĺ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb., nařízení vlády č. 492/2004 Sb. a nařízení vlády č. 100/2005 Sb., se mění takto:

1. V čísle oboru 1. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se slova "- kování koní" zrušují.

2. V čísle oboru 31. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se za slova "- dekorace porcelánu" doplňují slova "a keramiky".

3. V čísle oboru 40. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se slovo "- lakování" zrušuje.

4. V čísle oboru 45. sloupci "Obor živnosti" se slovo "televizních" zrušuje.

5. V čísle oboru 66. sloupci "Obor živnosti" se slova "Úprava a rozvod užitkové vody a provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu" nahrazují slovy "Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody" a ve sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se vkládá nový text, který zní: "- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu", "- provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu" a "- úprava a rozvod užitkové vody".

6. V čísle oboru 69. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se slova "- malířské a natěračské práce" zrušují.

7. V čísle oboru 77. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se doplňují slova "- prodej zboží pomocí prodejních automatů" a "(jiný maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny)".

8. V čísle oboru 85. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se slova "- doprava lyžařskými vleky" zrušují.

9. V čísle oboru 91. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se doplňují slova "(jiné související činnosti)".

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností

Čl. II

Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb. a nařízení vlády č. 100/2005 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 Obsahové náplně řemeslných živností, skupina 101 "Kovy a kovové výrobky" se za obor živnosti "Kovářství" vkládá nový obor živnosti, který včetně textu obsahové náplně zní:

"Podkovářství

Strojní a ruční výroba podkov různých velikostí a typů (dostihové, parkurové, lehké sportovní a podobně), podkování koní chovaných pro účely jezdecké, kočárové i tažné a související činnosti.

V rámci živnosti lze provádět úpravy a ošetřování paznehtů skotu, ovcí, koz a prasat.".

2. V příloze č. 1 Obsahové náplně řemeslných živností, část A, skupina 113 "Stavebnictví" se u oboru živnosti "Kamnářství" v obsahové náplni za slova "V rámci živnosti lze provádět" vkládají slova "navrhování, instalaci a zkoušky teplovzdušných rozvodů,".

3. V příloze č. 1 Obsahové náplně řemeslných živností, skupina 113 "Stavebnictví" se doplňuje obor živnosti, který včetně textu obsahové náplně zní:

"Malířství, lakýrnictví a natěračství

Malířské, lakýrnické a natěračské práce v interiéru a exteriéru novodobých i historických objektů; příprava podkladů pro malbu, odstraňování starých maleb, úprava povrchů pomocí malířských směsí a stěrek, jejich uhlazení, přebroušení, bandážování, penetrování a izolace skvrn. Provádění maleb vápenných, klihových, disperzních, silikátových, včetně jejich tónování; provádění a obnova linkrust, zdobné malířské techniky, válečkování, linkování, šablonování, batikování, dekorační nástřiky, speciální malířské techniky. Lakování a natírání kovů, dřeva, plastů, omítek a betonů. Aplikace speciálních laků, nátěrů a technik (patinování, mramorování, fládrování, nástřiky a podobně).

V rámci živnosti lze provádět veškeré tapetářské práce s úpravou podkladů, lepení dekoračních prvků (lišty, rozety, bordury a jiné), zlacení, písmomalířské práce, přípravu podkladů pod laky a nátěry (tmelení, broušení, napouštění a podobně), odstraňování starých laků a nátěrů mechanickou nebo chemickou cestou.".

4. V příloze č. 1 Obsahové náplně řemeslných živností, část B, skupina 114 "Ostatní" u oboru živnosti "Kosmetické služby" text obsahové náplně zní:

"Aplikace kosmetických přípravků určených pro péči o kůži celého těla za účelem zlepšení a udržování jejího vzhledu, zpomalení příznaků stárnutí (pěsticí kosmetika) s vyloučením masérských postupů. Zdobení kůže těla včetně líčení a zdobení pomocí speciálních tužek a barev probarvujících dočasně povrch kůže (dekorativní kosmetika). Aplikace masek a nezahřívajících zábalů, konečná úprava, odborné líčení, barvení řas a obočí, lepení řas, úprava obočí, depilace a epilace. Kosmetická masáž v oblasti obličeje, krku a dekoltu - s vyloučením masáže oční bulvy přes oční víčko. K výkonu kosmetických služeb se používají odpovídající kosmetické přístroje, kosmetické prostředky, kosmetické postupy a technologie (například diagnostika pleti, povrchové čištění pleti, peeling, napářka, odstraňování komedonů a mílií nekrvavou cestou). Nelze provádět ošetřování sliznic, manipulace s mateřskými znaménky, porušování integrity lidské kůže vpravováním cizorodých látek, manikúru, pedikúru a masérské služby.

V rámci živnosti lze dále provádět poradenské služby, včetně poradenství barevné typologie, líčení pro modeling, fotografii, film, televizi, divadlo, vyhodnocování kosmetických prostředků.".

5. V příloze č. 2 Obsahové náplně vázaných živností, skupina 203 "Motorové a ostatní dopravní prostředky" u oboru živnosti "Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu" se v obsahové náplni živnosti slova "kontejnerů a výměnných nástaveb, která jsou konstruována a vyráběna pro provozování dráhy nebo drážní dopravy, a slouží-li pro provozování dráhy nebo drážní dopravy" nahrazují slovy "která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo lyžařských vleků".

6. V příloze č. 2 Obsahové náplně vázaných živností, skupina 203 "Motorové a ostatní dopravní prostředky" se v názvu oboru živnosti slova "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky" nahrazují slovy "Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení" a text obsahové náplně živnosti zní:

"Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení určených pro použití v civilním letectví a leteckých pozemních zařízení podle zvláštního právního předpisu.".

7. V příloze č. 2 Obsahové náplně vázaných živností, skupina 205 "Elektrické stroje a přístroje" u oboru živnosti "Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení" v obsahové náplni živnosti se slova "pulty centralizované ochrany, elektronická zabezpečovací signalizace včetně komunikátorů, elektrická požární signalizace včetně komunikátorů, sirény, automatické telefonní hlásiče" nahrazují slovy "komunikátory pro poplachové systémy" a slova "rádiové zabezpečovací systémy" se nahrazují slovy "rádiová přenosová zařízení pro poplachové systémy".

8. V příloze č. 2 Obsahové náplně vázaných živností, skupina 205 "Elektrické stroje a přístroje" se obor živnosti "Poskytování telekomunikačních služeb" zrušuje.

9. V příloze č. 2 Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" v názvu oboru živnosti "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin" se na konci textu doplňují slova "nebo biocidními přípravky".

10. V příloze č. 2 Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" se v názvu oboru živnosti "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" čárka za slovem "objektech" nahrazuje slovem "a" a slova "a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" se zrušují.

11. V příloze č. 2 Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" se v názvu oboru živnosti "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin" a na konci textu obsahové náplně živnosti slova " , včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin" zrušují.

12. V příloze č. 2 Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" se v názvu oboru živnosti "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" slova "a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče" zrušují.

13. V příloze č. 2 Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" se obor živnosti "Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu" zrušuje.

14. V příloze č. 2 Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" se v názvu oboru živnosti "Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků" a v textu obsahové náplně za slova "prodej zdravotnických prostředků" vkládají slova "a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa" a na konci textu obsahové náplně se doplňuje věta "V rámci živnosti lze nakupovat, skladovat a prodávat kondomy, pokud tato činnost není provozována na základě jiného živnostenského oprávnění.".

15. V příloze č. 2 Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" se v názvu oboru živnosti "Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií" za slova "Měření znečišťujících a pachových látek," vkládají slova "ověřování množství emisí skleníkových plynů a" a v obsahové náplni živnosti se za slova "emisemi škodlivin." vkládá věta "Ověřování množství emisí skleníkových plynů ze zařízení, na které se vztahuje povolení k emisím skleníkových plynů, a ověřování všech souvisejících údajů, které jsou podkladem pro vykazované množství emisí skleníkových plynů.".

16. V příloze č. 2 Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" se doplňuje obor živnosti, který včetně textu obsahové náplně zní:

"Provozování lyžařských vleků

Doprava osob lyžařskými vleky. Činnosti spojené se zabezpečením provozu a údržby lyžařských vleků, spočívající zejména v obsluze příslušného technického zařízení.

Obsahem živnosti nejsou činnosti spočívající v provádění oprav, revizí, prohlídek a zkoušek lyžařských vleků.".

17. V příloze č. 3 Obsahové náplně koncesovaných živností, skupina 314 "Ostatní" u oboru živnosti "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob" text obsahové náplně zní:

"Projektování, montáž, kontrola, údržba a opravy elektronických poplachových systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných a kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich okolí. Montáž, údržba, revize a správa mechanických zábranných systémů, dodatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.".

18. V příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností u oboru číslo 1. "Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví" se v obsahové náplni slova "a kování koní" zrušují.

19. V příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností u oboru živnosti číslo 3. "Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb" se v první větě obsahové náplně na konci textu doplňují slova "a prodej zvířat z tohoto vlastního chovu" a v poslední větě se slova "prodej zvířat určených" nahrazují slovy "obchod se zvířaty určenými".

20. V příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností u oboru číslo 40. "Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů" se v obsahové náplni slova "nátěrovými hmotami (tmely, laky, emaily)" zrušují.

21. V příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností se v názvu oboru živnosti číslo 45. "Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén" a v textu obsahové náplně slovo "televizních" zrušuje.

22. V příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností název oboru živnosti číslo 66. zní: "Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody"; obsahová náplň živnosti zní:

"Souhrn činností, kterými se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod pro veřejnou i neveřejnou potřebu, zejména provozování zařízení pro odběr, úpravu a dopravu pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné a další související činnosti. Činnosti spojené se sběrem, čištěním a rozvodem užitkové vody.

Obsahem živnosti není správa majetku ani rozvoj v oblasti vodovodů a kanalizací.".

23. V příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností u oboru číslo 69. "Dokončovací stavební práce" se v obsahové náplni slova " , malířské a natěračské práce" zrušují a za slovo "štukatérství," se vkládají slova "malířství, natěračství,".

24. V příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností u oboru číslo 80. "Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství" se v obsahové náplni slovo "lakováním," zrušuje.

25. V příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností u oboru číslo 85. "Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy" se v obsahové náplni slova "lyžařské vleky," zrušují.

26. V příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností u oboru živnosti číslo 91. "Realitní činnost" v obsahové náplni se ve větě první slova "a prodej" nahrazují slovy "prodej nemovitostí,".

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2006, s výjimkou ustanovení v části první bodech 1, 3 a 6 a v části druhé bodech 1, 3, 18, 20, 23 a 24, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2006.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.

E-shop

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Pavel Mates (ed.), Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Osobnostní práva sestávají z dílčích práv, která jsou chráněna právem soukromým i veřejným. Význam jejich ochrany stoupá úměrně tomu, jak se zvyšuje jejich reálné i potenciální ohrožení vlivem masového používání moderních komunikačních technologií. Zvláštní důraz je přitom kladen na ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Michal Králík, Jiří Spáčil a kol. - C. H. Beck

Od prvního vydání třetího dílu komentáře k absolutním majetkovým právům v Nakladatelství C. H. Beck uplynulo již více než 8 let. V prvním vydání bylo třeba vyrovnat se s řadou problémů; relevantní literatura ...

Cena: 3 590 KčKOUPIT

Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. vydání

Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. vydání

Horáček, Čada, Hajn - C. H. Beck

Předkládaná publikace je dalším, třetím, vydáním učebnice Práva k průmyslovému vlastnictví dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku průmyslového vlastnictví poprvé v celé jeho šíři, včetně teoretických otázek soutěžního chování při užívání průmyslových práv, licencí, ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.