Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


312

ZÁKON

ze dne 23. května 2006

o insolvenčních správcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Insolvenční správci


Hlava první
Základní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje

a)   vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce1),
b)   seznam insolvenčních správců (dále jen "seznam"), údaje do něj zapisované, členění seznamu, jeho vedení a podmínky zápisu do seznamu,
c)   činnost hostujícího insolvenčního správce.

§ 2
Vymezení pojmů

(1) Insolvenčním správcem je fyzická osoba, která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.

(2) Insolvenčním správcem je rovněž i veřejná obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost nebo zahraniční sdružení, které poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost, a je založená podle práva členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (dále jen "zahraniční společnost") a která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.

(3) Hostujícím insolvenčním správcem je státní příslušník členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen "členský stát"), který vykonává funkci insolvenčního správce v jiném členském státě a má v úmyslu dočasně nebo příležitostně vykonávat funkci insolvenčního správce na území České republiky a který je oprávněn vykonávat činnost insolvenčního správce.

(4) Hostujícím insolvenčním správcem se dále rozumí i zahraniční společnost, která poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost a která vykonává funkci insolvenčního správce v jiném členském státě a má v úmyslu dočasně nebo příležitostně vykonávat funkci insolvenčního správce na území České republiky a která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.

Hlava druhá
Oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce

§ 3
Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

(1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí právní moci

a)   povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen "povolení"), nebo
b)   povolení hostujícího insolvenčního správce vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen "povolení hostujícího insolvenčního správce").

(2) Právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem2) nebo obchodníkem s cennými papíry, depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle zvláštního zákona3), vzniká dnem nabytí právní moci zvláštního povolení nebo zvláštního povolení hostujícího insolvenčního správce.

Vydání povolení a zvláštního povolení

§ 4
Návrh fyzické osoby

(1) Návrh fyzické osoby na vydání povolení musí obsahovat

a)   její jméno, popřípadě jména a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození,
b)   označení adresy, která má být jejím sídlem.

(2) K návrhu podle odstavce 1 musí být připojen

a)   doklad prokazující splnění podmínky vzdělání podle § 6 odst. 1 písm. b),
b)   doklad o složení zkoušky insolvenčního správce nebo rozdílové zkoušky insolvenčního správce,
c)   výpis z Rejstříku trestů nebo obdobný doklad vydaný státy, v nichž se v posledních třech letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů; při uznávání dokladu, který vydal příslušný orgán jiného členského státu, se postupuje podle zvláštního zákona4).

(3) Advokát, daňový poradce nebo auditor k návrhu připojí potvrzení příslušné komory o tom, že je zapsán v seznamu advokátů, seznamu daňových poradců, seznamu auditorů; notář připojí doklad o tom, že byl jmenován notářem.

(4) K návrhu fyzické osoby na vydání zvláštního povolení musí být dále přiložen doklad o složení zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

§ 5
Návrh veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti

(1) Návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti na vydání povolení musí obsahovat

a)   obchodní firmu,
b)   sídlo,
c)   identifikační číslo,
d)   jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození a trvalý pobyt společníka fyzické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jejímž prostřednictvím bude vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen "ohlášený společník").

(2) K návrhu podle odstavce 1 musí být připojeno prohlášení ohlášeného společníka, že bude nadále vykonávat činnost insolvenčního správce pouze v rámci veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti; podpis ohlášeného společníka musí být úředně ověřen.

(3) K návrhu veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti na vydání zvláštního povolení musí být dále připojen doklad o tom, že její ohlášený společník složil zvláštní zkoušku insolvenčního správce.

§ 6
Povolení a zvláštní povolení fyzické osoby

(1) Na návrh vydá Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") povolení fyzické osobě, která

a)   má plnou způsobilost k právním úkonům,
b)   na vysoké škole v členském státě získala nebo jí bylo členským státem uznáno vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,
c)   složila zkoušku insolvenčního správce nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního správce,
d)   je bezúhonná,
e)   uhradila ministerstvu správní poplatek k zápisu do seznamu ve výši 5 000 Kč a
f)   uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení nebo s činností zaměstnanců insolvenčního správce při výkonu funkce pro celou dobu trvání této funkce1) (dále jen "smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu").

(2) Na návrh vydá ministerstvo zvláštní povolení fyzické osobě, která

a)   splňuje podmínky podle odstavce 1 a
b)   vykonala zvláštní zkoušku insolvenčního správce.

(3) Podmínka podle odstavce 1 písm. b) a c) a odstavce 2 písm. b) je splněna, pokud fyzické osobě byla ministerstvem uznána odborná kvalifikace podle zvláštního právního předpisu3).

(4) Zvláštní povolení fyzické osobě může vydat ministerstvo za podmínek odstavce 2 pouze v případě, že ode dne vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce neuplynulo více než 5 let.

§ 7
Bezúhonnost

Podmínku bezúhonnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) nesplňuje fyzická osoba,

a)   která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce, nebo jiný úmyslný trestný čin proti hospodářské kázni,
b)   které insolvenční soud v posledních pěti letech před podáním návrhu zamítl žádost o prominutí zbytku jejích dluhů,
c)   jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší její úpadek nebo hrozící úpadek,
d)   která byla v posledních 3 letech statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek této právnické osoby,
e)   pro kterou dosud trvá překážka výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, nebo
f)   které bylo v posledních pěti letech před podáním návrhu zrušeno povolení postupem podle § 13 odst. 2.

§ 8
Vydání povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti

(1) Na návrh vydá ministerstvo povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti,

a)   která má ohlášeného společníka,
b)   jejíž ohlášený společník učinil prohlášení podle § 5 odst. 2 a
c)   která uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu.

(2) Na návrh vydá ministerstvo zvláštní povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti,

a)   která splňuje podmínky podle odstavce 1 a
b)   jestliže bylo jejímu ohlášenému společníkovi vydáno odpovídající zvláštní povolení podle § 6 odst. 2 nebo mu byla uznána odborná způsobilost podle zvláštního právního předpisu3).

Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce
§ 9

(1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce se insolvenčnímu správci pozastavuje

a)   dnem zveřejnění rozhodnutí o úpadku insolvenčního správce v insolvenčním rejstříku1),
b)   dnem, kdy se stalo vykonatelným rozhodnutí o vzetí insolvenčního správce do vazby,
c)   dnem, kdy insolvenční správce nastoupil výkon trestu odnětí svobody,
d)   jde-li o insolvenčního správce, který je ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, dnem, kdy veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce,
e)   dnem, ke kterému bylo pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce ohlášenému společníku veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti,
f)   dnem, kdy insolvenční správce začal vykonávat funkci člena vlády, člena orgánu územní samosprávy, poslance nebo senátora anebo jinou volenou či jmenovanou veřejnou funkci,
g)   dnem vydání rozhodnutí ministerstva o pozastavení práva podle § 10.

(2) Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká dnem, kdy pominula okolnost, která byla důvodem k pozastavení tohoto práva.

(3) Insolvenční správce je povinen skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a odstavci 2 neprodleně oznámit ministerstvu.

§ 10

(1) Ministerstvo může rozhodnout o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci,

a)   proti kterému bylo zahájeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,
b)   bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.

(2) Ministerstvo uveřejní údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce v seznamu v den, kdy bylo rozhodnutí vydáno.

§ 11

(1) Není-li dále stanoveno jinak, po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce nesmí insolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce. Pozastavením práva vykonávat činnost insolvenčního správce není dotčena povinnost insolvenčního správce být pojištěn na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Po dobu pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 9 odst. 1 písm. d)

a)   může insolvenční správce vykonávat činnost insolvenčního správce pouze jako ohlášený společník,
b)   nemá insolvenční správce povinnost být pojištěn na základě smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu.

Zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

§ 12

Právo vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká

a)   smrtí insolvenčního správce,
b)   byl-li prohlášen za mrtvého, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
c)   byl-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,
d)   dnem zrušení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti,
e)   podal-li ministerstvu písemné oznámení o ukončení činnosti insolvenčního správce, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena,
f)   jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost, dnem, ke kterému zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce jejímu ohlášenému společníku, nebo dnem, ke kterému ohlášený společník přestal být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti,
g)   dnem právní moci rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle § 13.

§ 13
Zrušení povolení nebo zvláštního povolení

(1) Nezaniklo-li právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 písm. a) až f), zruší ministerstvo

a)   povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 1 nebo podle § 8 odst. 1, nebo
b)   zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 2 nebo § 8 odst. 2; zvláštní povolení zruší i tehdy, uplynulo-li ode dne vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce více než 5 let.

(2) Ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který i přes písemné upozornění ministerstva opakovaně nebo závažným způsobem porušil povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zákonem upravujícím úpadek a způsoby jeho řešení.

§ 14
Změna údajů v povolení

Změnu některého z údajů obsažených v povolení nebo ve zvláštním povolení je insolvenční správce povinen bez zbytečného odkladu oznámit ministerstvu a požádat o změnu povolení nebo zvláštního povolení; k žádosti musí připojit doklad prokazující změnu příslušného údaje.

§ 15
Informační povinnost ministerstva

O vydání povolení, vydání zvláštního povolení, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce a zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce advokátovi, daňovému poradci, auditorovi nebo notáři vyrozumí ministerstvo neprodleně také příslušnou komoru.

Hlava třetí
Seznam

§ 16

Seznam obsahuje údaje podle tohoto zákona a údaje podle zvláštního právního předpisu1) týkající se insolvenčních správců a hostujících insolvenčních správců. Seznam je součástí insolvenčního rejstříku podle zvláštního právního předpisu1), který vede ministerstvo.

§ 17
Členění a obsah seznamu

(1) Seznam se člení na část obecnou a část zvláštní; osoby, které splňují podmínky pro zápis do zvláštní části seznamu, se zapisují do obou částí seznamu.

(2) Do obecné části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti, zahraniční společnost a hostující insolvenční správci, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce.

(3) Do zvláštní části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti, zahraniční společnosti a hostující insolvenční správci, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce a mohou vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem2) nebo obchodníkem s cennými papíry, depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem.

(4) V jednotlivých částech seznamu se příslušné osoby zapisují v abecedním pořadí.

Údaje zapisované do seznamu
§ 18

(1) Není-li dále stanoveno jinak, u každé zapisované osoby se do seznamu zapisuje

a)   údaj identifikující insolvenčního správce,
b)   údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,
c)   údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce,
d)   údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,
e)   změna údajů zapsaných podle písmen a) až c).

(2) Údaje podle odstavce 1 zapíše ministerstvo do seznamu bez zbytečného odkladu; ustanovení § 10 odst. 2 tím není dotčeno.

§ 19
Údaj identifikující insolvenčního správce

(1) V rámci údaje identifikujícího insolvenčního správce se do seznamu zapisuje

a)   jde-li o fyzickou osobu, její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození, a místo výkonu činnosti, pokud se liší od místa trvalého pobytu, a
b)   údaj o dosaženém vzdělání;
c)   jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční společnost, její obchodní firma, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, identifikační číslo, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození jejího ohlášeného společníka.

(2) Sídlem insolvenčního správce je adresa zapsaná v seznamu. Insolvenční správce je povinen uvést jako adresu svého sídla místo, ve kterém skutečně vykonává činnost.

(3) Je-li insolvenční správce advokátem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu advokátů.

(4) Je-li insolvenční správce daňovým poradcem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu daňových poradců.

(5) Je-li insolvenční správce auditorem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu auditorů.

(6) Je-li insolvenční správce notářem, zapíše se do seznamu sídlo notářského úřadu, do kterého byl jmenován.

(7) Je-li insolvenční správce veřejnou obchodní společností nebo zahraniční společností, zapíše se do seznamu její sídlo, popřípadě umístění organizační složky zapsané v obchodním rejstříku.

§ 20
Údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce

(1) V rámci údaje o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce se do seznamu zapisuje den, ke kterému příslušné fyzické osobě a veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce.

(2) Jde-li o osobu, která se zapisuje do zvláštní části seznamu, zapisuje se do seznamu den vykonání zvláštní zkoušky.

§ 21
Údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

V rámci údaje o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce se v seznamu uvede den, od kterého bylo insolvenčnímu správci pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod tohoto pozastavení.

§ 22
Údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce

V rámci údaje o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce se v seznamu uvede den, ke kterému insolvenčnímu správci zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce, a důvod tohoto zániku.

Hlava čtvrtá
Vzdělávání insolvenčních správců

§ 23

Insolvenční správce je povinen se soustavně vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti pro řádný výkon činnosti insolvenčního správce.

§ 24
Zkouška insolvenčního správce

(1) Není-li dále stanoveno jinak, ministerstvo umožní do 6 měsíců od doručení písemné žádosti vykonat zkoušku insolvenčního správce každé fyzické osobě, která

a)   splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) a
b)   uhradila ministerstvu poplatek za připuštění ke zkoušce insolvenčního správce ve výši 5 000 Kč. 

(2) Ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl, může do 30 dnů ode dne jejího konání písemně požádat ministerstvo, aby mu umožnilo její opakování. Ministerstvo umožní opakování zkoušky insolvenčního správce nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky, při které žadatel neuspěl; zkoušku lze opakovat pouze dvakrát.

(3) Ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl a nepodal ve lhůtě podle odstavce 2 žádost o její opakování, nebo ten, kdo při zkoušce insolvenčního správce neuspěl ani při jejím druhém opakování, může podat novou žádost o vykonání zkoušky až po uplynutí 3 let ode dne konání zkoušky, při které naposled neuspěl.

§ 25
Rozdílová zkouška insolvenčního správce

(1) Advokáti, daňoví poradci, auditoři nebo notáři jsou povinni vykonat namísto zkoušky insolvenčního správce rozdílovou zkoušku insolvenčního správce.

(2) Rozdílovou zkouškou insolvenčního správce se rozumí zkouška, jejíž obsah je oproti zkoušce insolvenčního správce zúžen

a)   u advokátů o znalosti, k jejichž prověření slouží advokátní zkouška5),
b)   u daňových poradců o znalosti, k jejichž prověření slouží kvalifikační zkouška nebo rozdílová zkouška6),
c)   u auditorů o znalosti, k jejichž prověření slouží auditorská zkouška nebo rozdílová auditorská zkouška7),
d)   u notářů o znalosti, k jejichž prověření slouží notářská zkouška8).

(3) Pro rozdílovou zkoušku insolvenčního správce se použije ustanovení § 24 obdobně.

§ 26
Zvláštní zkouška insolvenčního správce

(1) Není-li dále stanoveno jinak, ministerstvo umožní do 3 měsíců od doručení písemné žádosti vykonat zvláštní zkoušku insolvenčního správce každé fyzické osobě, která

a)   prokáže, že vykonala zkoušku insolvenčního správce nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního správce, a
b)   uhradila ministerstvu poplatek za připuštění ke zvláštní zkoušce insolvenčního správce ve výši 3 000 Kč. 

(2) Pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce se použije ustanovení § 24 odst. 2 a 3 obdobně.

Hlava pátá
Hostující insolvenční správce

§ 27
Povolení hostujícího insolvenčního správce

(1) Na návrh vypracovaný v českém jazyce vydá bez zbytečného odkladu ministerstvo povolení hostujícího insolvenčního správce státnímu příslušníkovi členského státu podle § 2 odst. 3 a zahraniční společnosti podle § 2 odst. 4, která

a)   předložila ověřenou kopii o jeho jmenování nebo jiné osvědčení vydané příslušným orgánem členského státu, které dokládá, že vykonává předmětnou činnost v členském státě v souladu s předpisy tohoto členského státu (dále jen "osvědčení hostujícího insolvenčního správce"),
b)   uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu.

(2) Jedná-li se o návrh státního příslušníka členského státu podle § 2 odst. 3, musí návrh podle odstavce 1 obsahovat

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení hostujícího insolvenčního správce, trvalý pobyt, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození,
b)   označení adresy pro doručování na území České republiky,
c)   předpokládanou dobu výkonu činnosti insolvenčního správce.

(3) Jedná-li se o návrh zahraniční společnosti podle § 2 odst. 4, musí návrh podle odstavce 1 obsahovat

a)   obchodní firmu a její formu,
b)   sídlo,
c)   identifikační číslo nebo jiný obdobný identifikační údaj,
d)   jména a příjmení, rodná čísla, a nejsou-li přidělena, data narození a trvalý pobyt všech společníků,
e)   označení adresy pro doručování na území České republiky.

§ 28
Zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce

(1) Na návrh v českém jazyce vydá ministerstvo bez zbytečného odkladu zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce státnímu příslušníkovi členského státu podle § 2 odst. 3 a zahraniční společnosti podle § 2 odst. 4, který splní podmínky § 27 odst. 1 a zároveň složil zvláštní zkoušku insolvenčního správce nebo předložil ověřenou kopii o svém jmenování nebo jiné osvědčení vydané příslušným orgánem členského státu, které dokládá, že hostující insolvenční správce vykonává činnost insolvenčního správce dlužníka, který je finanční institucí se zvláštním režimem2), či obchodníkem s cennými papíry, depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem v souladu s předpisy tohoto členského státu (dále jen "zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce").

(2) Pro návrh podle odstavce 1 platí ustanovení § 27 odst. 2 a 3 obdobně.

(3) Podmínka složení zvláštní zkoušky insolvenčního správce podle odstavce 1 je splněna, pokud byla hostujícímu insolvenčnímu správci uznána jeho odborná kvalifikace podle zvláštního právního předpisu4).

§ 29
Zápis do seznamu

(1) U hostujícího insolvenčního správce se do seznamu zapisuje

a)   údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce,
b)   údaj o osvědčení hostujícího insolvenčního správce nebo o zvláštním osvědčení hostujícího insolvenčního správce,
c)   údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,
d)   údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce,
e)   údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce,
f)   změnu údajů zapsaných podle písmen a) až d).

(2) Pro zápis údajů podle odstavce 1 písm. c) až e) platí § 20, 21 a 22 obdobně.

§ 30
Údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce

V rámci údajů identifikujících hostujícího insolvenčního správce se uvede

a)   jde-li o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 3, jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození,
b)   jde-li o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 4, jeho forma, obchodní firma, sídlo, identifikační číslo nebo jiný obdobný údaj, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození všech společníků,
c)   adresa pro doručování na území České republiky.

§ 31
Údaj o osvědčení hostujícího insolvenčního správce nebo o zvláštním osvědčení hostujícího insolvenčního správce

V rámci údaje o osvědčení hostujícího insolvenčního správce nebo zvláštním osvědčení hostujícího insolvenčního správce se uvede

a)   členský stát a orgán, který osvědčení hostujícího insolvenčního správce nebo zvláštní osvědčení hostujícího insolvenčního správce vydal,
b)   doba platnosti a den vydání osvědčení hostujícího insolvenčního správce nebo zvláštního osvědčení hostujícího insolvenčního správce,
c)   skutečnost, jde-li o hostujícího insolvenčního správce, který podle zvláštního povolení insolvenčního správce může vykonávat činnost insolvenčního správce úpadce, který je podle zvláštního právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem2) nebo obchodníkem s cennými papíry, depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem.

§ 32
Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

(1) Ministerstvo může rozhodnout o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce hostujícímu insolvenčnímu správci,

a)   proti kterému bylo zahájeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,
b)   bylo-li zahájeno řízení o způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,
c)   bylo-li na území jiného členského státu zahájeno řízení o zrušení oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce podle právního řádu tohoto členského státu, a to nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.

(2) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce se pozastavuje dnem vydání rozhodnutí. Ministerstvo uveřejní údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce v seznamu v den, kdy bylo vydáno.

(3) Hostující insolvenční správce je povinen bez odkladu informovat ministerstvo o skutečnostech podle odstavce 1.

§ 33
Zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce

Právo vykonávat činnost insolvenčního správce zaniká hostujícímu insolvenčnímu správci

a)   nastanou-li skutečnosti uvedené v § 12 odst. 1 písm. a) až e),
b)   jedná-li se o hostujícího insolvenčního správce podle § 2 odst. 4, zánikem této zahraniční obchodní společnosti,
c)   zrušením oprávnění hostujícího insolvenčního správce vykonávat činnost insolvenčního správce v jiném členském státě, a to ke dni právní moci takového rozhodnutí,
d)   dnem právní moci rozhodnutí ministerstva podle § 34.

§ 34

Ministerstvo může zrušit povolení hostujícího insolvenčního správce nebo zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce hostujícímu insolvenčnímu správci, který opakovaně závažným způsobem porušil povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zákonem upravujícím úpadek a způsoby jeho řešení.

§ 35
Informační povinnost hostujícího insolvenčního správce

Hostující insolvenční správce je povinen neprodleně informovat ministerstvo o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na trvání nebo rozsah jeho práva vykonávat činnost insolvenčního správce.

Hlava šestá
Působnost ministerstva

§ 36

(1) Ministerstvo vykonává dohled nad výkonem činnosti insolvenčních správců.

(2) Ministerstvo zajišťuje výměnu informací o činnosti hostujícího insolvenčního správce a o opatřeních trestněprávní či správněprávní povahy s příslušnými orgány jiných členských států.

§ 37

(1) Obsah a další náležitosti zkoušky insolvenčního správce a rozdílové zkoušky stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Obsah a další náležitosti zvláštní zkoušky insolvenčního správce stanoví vyhláškou ministerstvo v dohodě s orgánem, který je oprávněn vykonávat dozor nebo dohled nad činností finanční instituce se zvláštním režimem2), obchodníkem s cennými papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem.

Hlava sedmá
Společná ustanovení

§ 38

Tento zákon se nevztahuje na insolvenční správce ustanovené v řízení zahájeném podle práva jiného členského státu9).

§ 39

Minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění podle § 6 odst. 1 písm. f) a § 8 odst. 1 písm. c) stanoví ministerstvo vyhláškou.

Přechodná ustanovení
§ 40

(1) Fyzická osoba nebo veřejná obchodní společnost, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních právních předpisů zapsána v seznamu správců podle § 1 vyhlášky č. 476/1991 Sb., se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pokládá za osobu oprávněnou vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 písm. a) a podle § 3 odst. 2.

(2) Oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce podle odstavce 1 po uplynutí dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká.

(3) Osoba uvedená v odstavci 1 nemusí splnit podmínku § 6 odst. 1 písm. e), podá-li návrh podle § 4 ve lhůtě podle odstavce 2.

§ 41

Fyzická osoba uvedená v § 40 odst. 1 nemusí po dobu šesti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splňovat podmínku vzdělání podle § 6 odst. 1 písm. b).

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

§ 42

V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se v položce 10 doplňuje písmeno d), které zní:

"d)

 zápis do seznamu insolvenčních správců Kč 5 000.".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o advokacii

§ 43

V § 15 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, se za slova "výkon advokacie" vkládají slova "nebo výkon činnosti insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu4a)".Poznámka pod čarou č. 4a zní:


"4a)  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).".Dosavadní poznámka pod čarou č. 4a se označuje jako poznámka pod čarou č. 4b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky

§ 44

V § 3 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Daňový poradce může též vykonávat funkci insolvenčního správce, předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu3a).".Poznámka pod čarou č. 3a zní:


"3a)  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).".Dosavadní poznámky pod čarou č. 3a až 3c se označují jako poznámky pod čarou č. 3b až 3d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

§ 45

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se mění takto:

1. V § 21 odst. 2 písm. a) se slova "právnického nebo ekonomického směru" zrušují.

2. V § 84 odst. 1 se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "Česká národní banka".

3. V § 139 odst. 1 písm. h) se slova "Komisi pro cenné papíry" nahrazují slovy "Českou národní banku".

4. V § 247 písm. b) se slova "Komisi pro cenné papíry" nahrazují slovy "Českou národní banku" a slova "Komise pro cenné papíry" se nahrazují slovy "České národní banky".

5. V § 365 odst. 3 se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní banky".

6. V § 366 odst. 1 písm. b) se slova "Komise pro cenné papíry" nahrazují slovy "České národní banky".

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

§ 46

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.


1)   Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
2)   § 2 písm. j) zákona č. 182/2006 Sb.
3)   § 316 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb.
4)   Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
9)   Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven.

Nabídka k tématu

Právní psaní. 2. vydání

Právní psaní. 2. vydání

Jan Vučka - C. H. Beck

Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. Druhé vydání ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Oldřich Solanský - C. H. Beck

Ani ty nejlepší právnické znalosti a zkušenosti nezaručí úspěch v oboru, pokud člověk neumí správně jednat s klientem. Nikdo z nás není dokonalý. Tato publikace by vám měla pomoci mnohé vaše drobné nedokonalosti a nedostatky při jednání s lidmi odstranit. Kniha obsahuje spoustu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář, 2. vydání

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář, 2. vydání

Antonín Stanislav, Jan Kozák, Adam Sigmund - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přinášíme druhé, aktualizované vydání komentáře zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, jenž je důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva a upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolvenčními ...

Cena: 610 KčKOUPIT

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nový zákon o preventivní restrukturalizaci, jehož klíčovým posláním je předcházení úpadku obchodních společností a družstev; zákon řeší také roli notářů při přijímaní restrukturalizačního plánu. Na tento zákon navazuje novela insolvenčního zákona a zákona o ...

Cena: 167 KčKOUPIT

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o ...

Cena: 209 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1486 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 12 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily dvakrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ...

Cena: 95 KčNedostupné

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.