Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


311

ZÁKON

ze dne 23. května 2006

o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Pohonné hmoty a jejich používání

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a)   požadavky na složení a jakost pohonných hmot a sledování a monitorování složení a jakosti prodávaných pohonných hmot,
b)   prodej a výdej pohonných hmot,
c)   evidenci čerpacích stanic pohonných hmot.

§ 2
Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a)   pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, zkapalněné ropné plyny, biopalivo, směsné palivo, stlačený a zkapalněný zemní plyn, pokud jsou určeny k pohonu motoru vozidla nebo zvláštního vozidla,
b)   vozidlem motorové vozidlo vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,
c)   zvláštním vozidlem motorové vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích nebo pojízdný stroj,
d)   čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen "čerpací stanice") stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota prodává nebo vydává zpravidla do palivové nádrže vozidla,
e)   výdejem bezúplatné přemístění pohonných hmot ze skladovací nádrže do palivové nádrže vozidla,
f)   provozovatelem čerpací stanice osoba, která je vlastníkem pohonných hmot prodávaných na čerpací stanici; pokud vlastník čerpací stanice neprokáže, kdo je vlastníkem pohonných hmot prodávaných na čerpací stanici, má se za to, že provozovatelem čerpací stanice je její vlastník,
g)   dovozem přeprava z území jiného státu na území České republiky,
h)   vývozem přeprava z území České republiky na území jiného státu.

§ 3
Pohonné hmoty

(1) Pohonné hmoty lze prodávat nebo vydávat, pouze pokud splňují požadavky na jejich jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy2) a českými technickými normami.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na složení a jakost pohonných hmot a způsob sledování a monitorování jejich složení a jakosti.

§ 4
Evidence pohonných hmot

(1) Výrobce, dovozce, vývozce a prodejce pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice je povinen každoročně do 28. února předat Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") souhrnnou zprávu o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot jím vyrobených, dovezených, vyvezených nebo prodaných v předchozím kalendářním roce. V souhrnné zprávě provozovatele čerpací stanice jsou tyto údaje uvedeny pro každou čerpací stanici zvlášť. Prováděcí právní předpis stanoví údaje, které musí být v souhrnné zprávě obsaženy.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na čerpací stanice, na kterých se prodávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil3) nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb4).

§ 5
Prodej a výdej pohonných hmot

(1) Prodej nebo výdej pohonných hmot je povolen z čerpací stanice, která

a)   je stavbou, splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy5) a českými technickými normami6) a její provoz byl povolen kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, nebo
b)   není stavbou a její provoz je povolen rozhodnutím podle odstavce 2.

(2) Stavební úřad na žádost vlastníka čerpací stanice vydá podle odstavce 1 písm. b) písemné povolení jejího provozu, pokud žadatel

a)   doloží, že není umístěna v ochranném nebo bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení, ropovodu, produktovodu nebo zařízení elektrizační soustavy bez souhlasu vlastníka příslušného chráněného zařízení, nebo není umístěna v záplavovém území, ochranném pásmu vodního díla, vodního zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zvláště chráněném území, na pozemku sousedícím s korytem vodního toku, na pozemku určeném k plnění funkcí lesa nebo na zemědělském půdním fondu bez souhlasu orgánu nebo organizace vykonávající pro příslušnou oblast státní správu,
b)   prokáže, že zařízení není umístěno v rozporu se stavebním zákonem,
c)   prokáže zajištění dostatečné ochrany před bleskem a účinky statické elektřiny,
d)   prokáže zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou v množství postačujícím pro zajištění první pomoci a teplou tekoucí vodou7),
e)   prokáže zajištění nepropustnosti manipulačních ploch a jejich vyspádování do záchytné jímky o objemu nejméně 5 m3, nebo jiným technickým řešením zajistí zachycení nebo zneškodnění závadných vod podle písmene f),
f)   prokáže zajištění zneškodňování odpadních vod v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění,
g)   prokáže zajištění vybavení čerpací stanice rekuperací benzinových par I. a II. stupně v případě prodeje a výdeje motorového benzinu,
h)   prokáže, že čerpací stanice je certifikována jako celek8), je zajištěna přiměřená protipožární ochrana9) a ochrana života a zdraví osob, jejich majetku a životního prostředí,
i)   prokáže zajištění nepřetržité ostrahy dostatečné k zabránění neoprávněnému nakládání s čerpací stanicí; v prodejní době musí být zajištěna přítomnost fyzické osoby starší 18 let zajišťující obsluhu čerpací stanice nebo prokáže, že čerpací stanice je certifikována jako bezobslužná,
j)   prokáže, že plán opatření pro případy havárie byl schválen příslušným vodoprávním úřadem,
k)   prokáže, že nadzemní nádrže čerpací stanice jsou provedeny z nehořlavých hmot odolných proti chemickým účinkům pohonných hmot, konstruovány a vyrobeny s přihlédnutím na přirozený úbytek materiálů (např. korozí) a dostatečně chráněny před poškozením,
l)   prokáže zajištění nasazení potřebného počtu sil a prostředků k uhašení požáru a ochraně okolí v časovém pásmu 7 minut nebo instalaci obdobně účinného požárně bezpečnostního zařízení9).

(3) Stavební úřad zruší rozhodnutí o povolení provozu čerpací stanice podle odstavce 1 písm. b), pokud při jejím provozu nejsou splněny požadavky podle odstavce 2.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na prodej nebo výdej pohonných hmot do palivové nádrže vozidla základní složky integrovaného záchranného systému10) a vozidla ozbrojených sil3) a na prodej nebo výdej stlačeného zemního plynu.

(5) Na čerpací stanici je zakázáno plnění mobilních tlakových nádob zkapalněnými ropnými plyny, s výjimkou čerpání zkapalněných ropných plynů do pevně zabudovaných palivových nádrží motorových vozidel.

(6) Provozovatel čerpací stanice, v níž je prodáván nebo vydáván motorový benzin a není bezobslužná, je povinen zajistit, aby v této čerpací stanici byly prodávány nebo vydávány též aditivační přísady, které umožní spolehlivý provoz motoru, který je konstruován pro použití olovnatého motorového benzinu, nebo bezolovnatý motorový benzin s těmito aditivačními přísadami. Aditivační přísady a jejich dávkování stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Prodávat nebo vydávat olovnaté motorové benziny nebo je používat k pohonu motoru vozidla je zakázáno.

(8) Vlastník čerpací stanice podle odstavce 1 písm. b) je povinen zajistit, aby při jejím provozu nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí.

§ 6
Evidence čerpacích stanic

(1) Ministerstvo vede evidenci čerpacích stanic. Evidence čerpacích stanic je neveřejná a je vedena v elektronické podobě; údaje z ní se zpřístupňují ostatním správním orgánům, a to v rozsahu nezbytném ke splnění účelu, k němuž jsou požadovány.

(2) Do evidence čerpacích stanic se zapisují

a)   údaje o vlastníku čerpací stanice a údaje o provozovateli čerpací stanice, není-li zároveň jejím vlastníkem, a to
1.  u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
2.  u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě též obchodní firma, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
b)   typ nebo stručný popis čerpací stanice,
c)   adresa čerpací stanice nebo, v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu čerpací stanice,
d)   datum uvedení čerpací stanice do provozu a datum ukončení provozu čerpací stanice.

(3) Vlastník čerpací stanice je povinen ministerstvu

a)   před uvedením čerpací stanice do provozu oznámit údaje podle odstavce 2 písm. a) až c),
b)   bez zbytečného odkladu oznámit uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2 písm. a) až c).

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na čerpací stanice, ve kterých se vydávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil3), vozidel základní složky integrovaného záchranného systému10) nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb4).

§ 7
Státní správa a státní dozor

(1) Ministerstvo

a)   vede evidenci čerpacích stanic a zpřístupňuje údaje z této evidence ostatním správním orgánům,
b)   předkládá Komisi Evropských společenství každoročně zprávu o jakosti motorového benzinu a motorové nafty na území České republiky za předchozí kalendářní rok a zprávu o celkovém množství motorového benzinu a motorové nafty uvedených na trh na území České republiky11).

(2) Česká obchodní inspekce kontroluje

a)   složení a jakost pohonných hmot u výrobce, prodejce, dovozce, vývozce, a to i během přepravy, podle zvláštního právního předpisu12) a sleduje a monitoruje složení a jakost pohonných hmot v souladu s prováděcím právním předpisem vydaným podle § 3 odst. 2; provádění rozborů je zajišťováno prostřednictvím akreditovaných osob,
b)   plnění povinností podle § 3 odst. 1 a § 5 odst. 2, 5, 6 a 7,
c)   ve spolupráci s orgány správního dozoru podle zvláštních předpisů plnění povinnosti podle § 5 odst. 1 a 8.

(3) Česká obchodní inspekce je povinna vždy do patnáctého dne kalendářního měsíce předat ministerstvu zprávu o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní měsíc. Česká obchodní inspekce je povinna každoročně do 31. března předat ministerstvu souhrnnou zprávu o výsledcích sledování složení a jakosti pohonných hmot za předchozí kalendářní rok. Zprávu podle předchozích vět předává Česká obchodní inspekce též elektronicky. Bližší vymezení obsahu těchto zpráv a souhrnných zpráv stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Stavební úřad rozhoduje o udělení povolení provozu čerpací stanice podle § 5 odst. 2 a o jeho zrušení podle § 5 odst. 3.

Správní delikty

§ 8
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   prodá nebo vydá pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1,
b)   umístí do skladovací nádrže v čerpací stanici pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1,
c)   prodá nebo vydá olovnatý motorový benzin nebo jej použije k pohonu motoru vozidla v rozporu s § 5 odst. 7,
d)   jako vlastník čerpací stanice, nejde-li o čerpací stanici uvedenou v § 6 odst. 4, v rozporu s § 6 odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením čerpací stanice do provozu údaje do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nebo v rozporu s § 6 odst. 3 písm. b) neoznámí uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací stanice anebo změnu údaje zapisovaného do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c), nebo
e)   naplní na čerpací stanici zkapalněným ropným plynem mobilní tlakovou nádobu v rozporu s § 5 odst. 5.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 3 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 50 000 Kč. 

§ 9
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba13) se dopustí správního deliktu tím, že

a)   prodá nebo vydá pohonnou hmotu v rozporu s § 5 odst. 1,
b)   prodá nebo vydá pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1,
c)   umístí do skladovací nádrže v čerpací stanici pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1,
d)   prodá nebo vydá olovnatý motorový benzin nebo jej použije k pohonu motoru vozidla v rozporu s § 5 odst. 7,
e)   jako provozovatel čerpací stanice v rozporu s § 5 odst. 5 umožní plnění mobilních tlakových nádob zkapalněnými ropnými plyny,
f)   jako provozovatel čerpací stanice v rozporu s § 5 odst. 6 nezajistí prodej nebo výdej aditivačních přísad do motorového benzinu,
g)   jako vlastník čerpací stanice, nejde-li o čerpací stanici uvedenou v § 6 odst. 4, v rozporu s § 6 odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením čerpací stanice do provozu údaje do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nebo v rozporu s § 6 odst. 3 písm. b) neoznámí uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací stanice anebo změnu údaje zapisovaného do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b) nebo c),
h)   jako výrobce, dovozce, vývozce nebo prodejce pohonných hmot nebo provozovatel čerpací stanice, nejde-li o čerpací stanici uvedenou v § 4 odst. 2, nepředá souhrnnou zprávu podle § 4 odst. 1, nebo
i)   jako vlastník čerpací stanice podle § 5 odst. 1 písm. b) v rozporu s § 5 odst. 8 nezajistí, aby při jejím provozu nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a i) se uloží pokuta do 20 000 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až d) pokuta do 5 000 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. e) až g) pokuta do 3 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. h) pokuta do 1 000 000 Kč.

§ 10
Společná ustanovení o správních deliktech

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

a)   ředitel inspektorátu České obchodní inspekce, jde-li o správní delikty podle § 8 odst. 1 písm. a) až c) a e) a § 9 odst. 1 písm. a) až f) a i),
b)   ministerstvo, jde-li o správní delikty podle § 8 odst. 1 písm. d) a § 9 odst. 1 písm. g) až h).

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil, a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 11
Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 2, § 4 odst. 1, § 5 odst. 6 a § 7 odst. 3.

§ 12
Přechodná ustanovení

(1) Souhrnnou zprávu o množství pohonných hmot prodaných v předchozím kalendářním roce výrobce, dovozce, vývozce a prodejce pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice předloží poprvé za kalendářní rok 2006, a to do 28. února 2007.

(2) Prodávat nebo vydávat pohonné hmoty z čerpací stanice podle § 5 odst. 1 písm. b), která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze bez podání žádosti o vydání povolení podle § 5 odst. 2 nejdéle po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo ode dne podání žádosti o vydání povolení podle § 5 odst. 2, nejdéle však po dobu 120 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) U čerpací stanice, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se datem uvedení čerpací stanice do provozu podle § 6 odst. 2 písm. d) rozumí datum jejího uvedení do provozu osobou, která byla vlastníkem této čerpací stanice ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Vlastník čerpací stanice, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen ministerstvu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit údaje podle § 6 odst. 2.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

§ 13

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb., se mění takto:

1. Nadpis pod označením § 77 zní: " Provozní hmoty a maziva".

2. V § 77 odst. 1 se věta první zrušuje.

3. Poznámky pod čarou č. 10 a 11 včetně odkazů na ně se zrušují.

4. V § 77 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 10 a 11 zní:

"(2) K pohonu motoru vozidla a k plnění mazacích, chladicích a jiných systémů a zařízení vozidla lze používat pouze pohonné hmoty10) a provozní hmoty předepsané výrobcem tohoto motoru, systému nebo zařízení, nebo výrobcem vozidla. Provozní hmoty používané v provozu silničních motorových vozidel musí svou jakostí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními předpisy11) a českými technickými normami.


10)   § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách).
11)   Například zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 77 se odstavce 3 až 5 zrušují.

6. V § 80 odst. 5 větě první se slova "jakost pohonných hmot u výrobce, prodávajícího a dovozce" a " , sleduje a monitoruje jakost pohonných hmot v souladu s prováděcím právním předpisem vydaným podle § 77 odst. 5" zrušují.

7. V § 80 odst. 5 se věty druhá a třetí zrušují.

8. V § 91 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pozemních komunikacích

§ 14

V § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)  umisťovat nebo provozovat pojízdné nebo přenosné zařízení, které je určeno k prodeji zkapalněných ropných plynů (čerpací stanice).".

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícím po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady č. 93/12/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice č. 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty.
2)   Například zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.
6)   ČSN 73 6060.
7)   Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
8)   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice 94/9/EC.
9)   Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a například ČSN 65 0201, ČSN 65 0202.
10)   Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11)   Čl. 8 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady č. 93/12/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/17/ES, a Rozhodnutí Komise č. 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o jednotném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech.
12)   Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
13)   § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Zákon o pozemních komunikacích. Komentář

Barbora Košinárová - C. H. Beck

Publikace vychází z aktuálního znění zákona o pozemních komunikacích. Obsahuje systematický a analytický výklad jednotlivých ustanovení s důrazem na relevantní judikaturu, odbornou literaturu a dostupná stanoviska příslušných orgánů veřejné moci. Výklad je zasazen do kontextu celého ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Roman Kočí - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 9. 2021. V novém vydání byl komentář doplněn o všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které od minulého vydání nabyly ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývá účinnosti zásadní novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí); další změny tohoto zákona ... pokračování

Cena: 273 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.