Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


310

ZÁKON

ze dne 23. května 2006

o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Nakládání s věcmi určenými k obranným a bezpečnostním účelům

Hlava I
Základní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje nakládání s věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům a výkon státní správy v této oblasti, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu České republiky, nestanoví jinak1).

(2) Nakládáním podle odstavce 1 se rozumí nabývání vlastnictví, držení, nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, úprava, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení věcí, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu (dále jen "bezpečnostní materiál"). Výčet těchto věcí stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou.

(3) Tento zákon se nevztahuje na

a)   vývoz a dovoz vojenského materiálu podle zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem2),
b)   věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou nabývány do vlastnictví státu a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky3), bezpečnostních sborů4) nebo jsou uloženy ve státních hmotných rezervách,
c)   věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou ve vlastnictví státu a se kterými jsou příslušné hospodařit nebo je mají v držení Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva5) nebo právnické osoby nebo organizační složky státu založené anebo zřízené Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem financí nebo Ministerstvem spravedlnosti, a to jen v rozsahu jejich hlavního předmětu podnikání nebo hlavního předmětu činnosti,
d)   věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou nabývány do vlastnictví obcí a které jsou určeny pro provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a k ochraně obyvatelstva,
e)   věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem financí nebo Bezpečnostní informační službou určeny ke sbírkovým nebo výzkumně vývojovým účelům,
f)   věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou kulturními památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty a které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí.

HLAVA II
Podmínky nakládání s bezpečnostním materiálem

§ 2
Nakládání s bezpečnostním materiálem

(1) Nakládání s bezpečnostním materiálem při podnikatelské činnosti6) fyzických nebo právnických osob podléhá povolení (koncesi) a evidenci podle tohoto zákona.

(2) Nakládání s bezpečnostním materiálem při jiné než podnikatelské činnosti fyzických nebo právnických osob podléhá registraci a evidenci podle tohoto zákona.

Nakládání s bezpečnostním materiálem při podnikatelské činnosti

§ 3
Povolení k provozování podnikatelské činnosti

(1) K nakládání s bezpečnostním materiálem v rámci podnikatelské činnosti je oprávněn pouze držitel  koncese  podle  živnostenského  zákona7). Ustanovení § 69a živnostenského zákona platí obdobně.

(2) Živnostenský úřad vydá koncesi na základě stanoviska okresního (městského, obvodního) ředitelství Policie České republiky (dále jen "policie"), příslušného podle místa trvalého pobytu fyzické osoby, popřípadě místa podnikání, jde-li o občana členského státu Evropské unie, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo umístění organizační složky podniku takové zahraniční fyzické osoby, nebo podle sídla právnické osoby, popřípadě podle sídla (umístění) organizační složky podniku zahraniční právnické osoby (dále jen "příslušný útvar policie"). Příslušný útvar policie posuzuje, zda fyzická nebo právnická osoba, která žádá o koncesi, splňuje podmínky způsobilosti podle § 4 a zda její provozovna je z hlediska bezpečnosti způsobilá k provozovaní příslušné živnosti.

(3) Živnostenský úřad v souladu s ustanoveními živnostenského zákona8) informuje do 7 dnů příslušný útvar policie o výsledku řízení o vydání koncese a dalších případných změnách po jejím vydání.

§ 4
Způsobilost fyzické a právnické osoby

(1) Za způsobilou se podle tohoto zákona považuje fyzická osoba starší 21 let, která je způsobilá k právním úkonům, bezúhonná a spolehlivá.

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný

a)   úmyslně, nebo
b)   z nedbalosti, pokud byl spáchán v souvislosti s nakládáním s bezpečnostním materiálem, střelnými zbraněmi, střelivem nebo výbušninami,

pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen9).

(3) Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten,

a)   jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, po jejímž uplynutí má být rozhodnuto, zda se osvědčil, nebo
b)   kdo byl v posledních 3 letech pravomocně uznán vinným z přestupku
1.  na úseku zbraní a střeliva,
2.  na úseku používání výbušnin,
3.  na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi,
4.  na úseku obrany České republiky,
5.  proti veřejnému pořádku,
6.  proti občanskému soužití,
7.  proti majetku, nebo
8.  uvedeného v § 17.

(4) Právnická osoba se považuje podle tohoto zákona za způsobilou, jestliže její statutární orgán či členové jejího statutárního orgánu, členové dozorčí rady, prokurista, odpovědný zástupce, je-li ustanoven, a vedoucí její organizační složky splňují podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3.

§ 5
Práva a povinnosti držitele koncese

(1) Držitel koncese k nakládání s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona je povinen

a)   zabezpečit, aby s bezpečnostním materiálem nakládaly pouze fyzické osoby, které jsou k držiteli koncese v pracovním, členském nebo obdobném poměru a splňují podmínky bezúhonnosti podle živnostenského zákona10),
b)   zabezpečit bezpečnostní materiál, který vlastní nebo drží, proti odcizení nebo zneužití třetí osobou; způsob zabezpečení musí odpovídat povaze bezpečnostního materiálu tak, aby nedocházelo k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí,
c)   v případě ztráty nebo odcizení bezpečnostního materiálu tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému útvaru policie,
d)   poskytovat bezpečnostní materiál k užívání nebo převést vlastnické právo k bezpečnostnímu materiálu jen na takovou osobu, která je držitelem koncese podle tohoto zákona nebo povolení podle zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem2), anebo držitelem potvrzení o registraci podle § 7 odst. 4 u příslušného útvaru policie,
e)   na výzvu příslušného útvaru policie předložit oprávnění k podnikání a bezpečnostní materiál včetně příslušných dokladů ke kontrole,
f)   u skupin bezpečnostního materiálu podle § 13 odst. 2 písm. a) předložit oprávnění k podnikání a bezpečnostní materiál včetně příslušných dokladů ke kontrole též Ministerstvu obrany nebo zahraničním inspekčním týmům v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany; za tím účelem je povinen umožnit vstup do objektu nebo provozoven a provedení kontroly,
g)   vést evidenci o bezpečnostním materiálu podle § 9 (dále jen "evidence"), který má ve vlastnictví nebo držení, a zpřístupnit tuto evidenci orgánu dozoru; současně je povinen zabezpečit údaje obsažené v evidenci před zneužitím třetími osobami,
h)   provozovat svou podnikatelskou činnost pouze v provozovně schválené podle § 3 odst. 2,
i)   v případě zániku živnostenského oprávnění nebo pozastavení nebo přerušení provozování živnosti na dobu delší než 2 měsíce předat do 30 dnů ode dne pozastavení nebo přerušení provozování živnosti bezpečnostní materiál, který vlastní nebo drží, do držení osoby oprávněné nakládat s bezpečnostním materiálem, nebo převést vlastnictví k bezpečnostnímu materiálu na osobu oprávněnou nakládat s bezpečnostním materiálem, nebo zajistit zničení tohoto bezpečnostního materiálu.

(2) Nakládat s bezpečnostním materiálem skupin 1, 5, 6 nebo 10 uvedených v příloze k tomuto zákonu je držitel koncese oprávněn pouze za podmínky, že

a)   je držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu11), jedná-li se o fyzickou osobu; to platí i pro odpovědného zástupce, je-li ustanoven,
b)   členové statutárního orgánu, dozorčí rady, prokuristé a odpovědný zástupce jsou držiteli platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu11), jedná-li se o právnickou osobu.

Nakládání s bezpečnostním materiálem mimo podnikatelskou činnost

§ 6
Podmínky nakládání s bezpečnostním materiálem

(1) Fyzická nebo právnická osoba může nakládat s bezpečnostním materiálem v rámci jiné než podnikatelské činnosti jen za předpokladu, že je zaregistrována u příslušného útvaru policie a je jí vydáno potvrzení o registraci.

(2) U bezpečnostního materiálu uvedeného v příloze k tomuto zákonu ve skupině 4 příslušný útvar policie neprodleně oznámí Ministerstvu obrany registraci nebo zrušení registrace fyzické nebo právnické osoby.

§ 7
Registrace

(1) Fyzickou nebo právnickou osobu uvedenou v § 6 odst. 1, která splňuje podmínky stanovené v § 4, zaregistruje příslušný útvar policie na základě její žádosti.

(2) Žádost musí obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození a místo pobytu fyzické osoby (dále jen "osobní údaje"), anebo název nebo obchodní firmu, právní formu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a osobní údaje osoby, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu, případně prokuristou, a dále osobní údaje odpovědného zástupce, je-li ustanoven (dále jen "údaje identifikující právnickou osobu"), a skupinu bezpečnostního materiálu, se kterým hodlá nakládat.

(3) K žádosti je žadatel povinen připojit výpis z evidence Rejstříku trestů12). Pokud se žadatel o registraci v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky, je povinen předložit též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků; nemůže-li takový doklad předložit, protože jej tento stát nevydává, předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, pro který nemůže být považován za bezúhonného podle § 4 odst. 2, nebo pravomocně uznán vinným z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého podle § 4 odst. 3.

(4) Splní-li žadatel podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3 a v § 4, vydá příslušný útvar policie žadateli potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci má povahu dokladu13).

(5) Příslušný útvar policie rozhodne o zrušení registrace, jestliže zjistí, že fyzická nebo právnická osoba

a)   přestala splňovat podmínky stanovené v § 4, nebo
b)   porušila povinnosti uvedené v § 8 odst. 2.

(6) Příslušný útvar policie rovněž rozhodne o zrušení registrace, jestliže o to fyzická nebo právnická osoba požádá.

§ 8
Práva a povinnosti osob při nakládání s bezpečnostním materiálem mimo podnikatelskou činnost

(1) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno potvrzení o registraci podle § 7 odst. 4 (dále jen "oprávněná osoba"), je oprávněna nabývat do vlastnictví, držet, užívat a mimo podnikatelskou činnost kupovat, prodávat, opravovat, upravovat a půjčovat bezpečnostní materiál, s výjimkou bezpečnostního materiálu skupin 1, 5, 6 a 10 uvedených v příloze k tomuto zákonu.

(2) Oprávněná osoba je povinna

a)   zabezpečit bezpečnostní materiál, který vlastní nebo drží, proti odcizení nebo zneužití třetí osobou; způsob zabezpečení musí odpovídat povaze bezpečnostního materiálu tak, aby nedocházelo k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí,
b)   v případě ztráty nebo odcizení bezpečnostního materiálu tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému útvaru policie,
c)   poskytovat bezpečnostní materiál k užívání nebo převést vlastnické právo k bezpečnostnímu materiálu jen na takovou osobu, která je držitelem koncese podle tohoto zákona nebo povolení podle zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem2), anebo držitelem potvrzení o registraci u příslušného útvaru policie,
d)   na výzvu příslušného útvaru policie předložit potvrzení o registraci podle § 7 odst. 4 a bezpečnostní materiál včetně příslušných dokladů ke kontrole,
e)   u bezpečnostního materiálu uvedeného v příloze k tomuto zákonu ve skupině 4 předložit bezpečnostní materiál včetně příslušných dokladů ke kontrole též Ministerstvu obrany nebo zahraničním inspekčním týmům v doprovodu zaměstnance Ministerstva obrany; za tím účelem je povinna umožnit vstup do objektu za účelem provedení kontroly,
f)   vést evidenci o bezpečnostním materiálu podle § 9, který má ve vlastnictví nebo držení, a zpřístupnit evidenci orgánu dozoru; současně je povinna zabezpečit údaje obsažené v evidenci před zneužitím třetími osobami,
g)   v případě zrušení registrace podle § 7 odst. 5 do 30 dnů ode dne zrušení registrace

1. 

předat bezpečnostní materiál, který vlastní nebo drží, do držení osoby oprávněné nakládat s bezpečnostním materiálem, nebo převést vlastnictví k bezpečnostnímu materiálu na osobu oprávněnou nakládat s bezpečnostním materiálem nebo zajistit zničení tohoto bezpečnostního materiálu a

2. 

odevzdat příslušnému útvaru policie potvrzení o registraci.

§ 9
Evidence bezpečnostního materiálu

(1) Každý kus příslušné skupiny bezpečnostního materiálu musí být evidován samostatně. Zjištěné rozdíly mezi evidovaným a skutečným stavem bezpečnostního materiálu je osoba, která nakládá s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona, povinna neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie.

(2) Evidence bezpečnostního materiálu musí být uchovávána nejméně 5 let od konce kalendářního roku, v němž byl bezpečnostní materiál předán jiné osobě, ztracen nebo zničen. V případě zániku právnické osoby předá správce konkursní podstaty nebo likvidátor evidenci příslušnému útvaru policie.

(3) Obsahem evidence musí být

a)   osobní údaje a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b)   údaje identifikující právnickou osobu,
c)   identifikační údaje každého kusu bezpečnostního materiálu podle jednotlivých skupin uvedených v příloze k tomuto zákonu, a pokud jsou tyto údaje k dispozici, též název, výrobní číslo, číslo podvozku, číslo korby, výrobní číslo hlavně, výrobní číslo těla nebo nosiče závěru, typ a číslo motoru, popřípadě jiné číslo nebo znak umožňující přesnou identifikaci příslušného kusu dané skupiny,
d)   adresa místa nakládání s bezpečnostním materiálem, kde se tento bezpečnostní materiál nachází déle než 7 dnů, a způsob jeho zabezpečení, v případě jeho ničení též postup používaný pro ničení a odstraňování zničeného bezpečnostního materiálu, u bezpečnostního materiálu podle § 13 odst. 2 písm. a) též zápis z kontroly jeho ničení provedené Ministerstvem obrany nebo zahraničními inspekčními týmy v doprovodu zaměstnanců Ministerstva obrany, popřípadě jiné údaje a informace, které vyžadují zvláštní právní předpisy nebo mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu České republiky14),
e)   identifikační údaje uvedené v písmenu a) nebo b) o osobách, od kterých byl bezpečnostní materiál získán nebo kterým byl předán nebo na ně byl převeden,
f)   údaje o dalším naložení s bezpečnostním materiálem, například znehodnocení nebo zničení.

HLAVA III
Informační systém, uchovávání a poskytování údajů

§ 10
Informační systém

(1) Policie při plnění úkolů podle tohoto zákona vede informační systém obsahující údaje o

a)   vydaných stanoviscích k žádostem o koncesi,
b)   držitelích koncese k nakládání s bezpečnostním materiálem v rámci podnikání,
c)   oprávněných osobách (§ 8),
d)   ztracených, odcizených nebo zrušených potvrzeních o registraci,
e)   ztraceném nebo odcizeném bezpečnostním materiálu.

(2) Informační systém vedený podle odstavce 1 obsahuje údaje v rozsahu údajů uváděných v žádosti a na ostatních tiskopisech vyplňovaných podle tohoto zákona nebo údajů získaných v řízení podle tohoto zákona.

(3) Ministerstvo vnitra je oprávněno nepřetržitě, a je-li to technicky možné, i způsobem umožňujícím dálkový přístup, vstupovat do informačního systému podle odstavce 1 a využívat údaje v něm uvedené k plnění úkolů podle tohoto zákona.

§ 11
Uchovávání údajů a dokumentace

(1) Údaje v informačním systému mohou být uchovávány v písemné formě, v elektronické podobě na technických nosičích dat nebo způsobem kombinujícím uvedené formy a ve stejné formě i přenášeny.

(2) Údaje podle odstavce 1 se v informačním systému uchovávají do uplynutí doby 15 let ode dne zániku platnosti dokladů, ke kterým se vztahují.

§ 12
Poskytování údajů

(1) Policie poskytuje údaje z informačního systému vedeného podle tohoto zákona ozbrojeným bezpečnostním sborům a Ministerstvu obrany k plnění jejich úkolů vyplývajících z tohoto zákona a ze zvláštních právních předpisů.

(2) Policie je oprávněna zveřejňovat čísla ztracených, odcizených nebo zrušených potvrzení o registraci, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

HLAVA IV
Výkon státní správy

§ 13

(1) Státní správu ve věcech nakládání s bezpečnostním materiálem podle tohoto zákona vykonávají živnostenské úřady, Ministerstvo vnitra, policie a Ministerstvo obrany.

(2) Ministerstvo obrany je správním orgánem příslušným

a)   ke kontrole bezpečnostního materiálu skupin 1, 4 a 6 uvedených v příloze k tomuto zákonu,
b)   k vedení evidence ve svých informačních systémech o výsledcích provedených kontrol, včetně kontrol provedených zahraničními inspekčními týmy.

(3) Zjistí-li Ministerstvo obrany při výkonu kontroly porušení tohoto zákona, je povinno to neprodleně oznámit Policejnímu prezidiu České republiky.

Dozor
§ 14

(1) Ministerstvo vnitra kontroluje výkon dozoru prováděného u podnikajících osob Policejním prezidiem České republiky, správou policie v kraji nebo příslušným útvarem policie.

(2) Dozor nad dodržováním tohoto zákona vykonává

a)   Policejní prezidium České republiky, pokud činnost držitele koncese přesahuje územní působnost správy policie v kraji,
b)   správa policie v kraji, pokud činnost držitele koncese přesahuje územní působnost příslušného útvaru policie, a
c)   příslušný útvar policie, pokud činnost držitele koncese nepřesahuje rámec jeho územní působnosti.

(3) Při výkonu dozoru se postupuje podle zákona o státní kontrole15). Příslušný orgán dozoru je oprávněn

a)   vstupovat při výkonu kontroly do objektů a provozoven kontrolovaných osob,
b)   požadovat předložení bezpečnostního materiálu, jeho evidence a příslušných dokladů o jeho nabytí ke kontrole,
c)   při důvodném podezření z porušení tohoto nebo jiného zákona bezpečnostní materiál zajistit; o převzetí vydá příslušný útvar policie kontrolované osobě potvrzení.

(4) Příslušný orgán dozoru bez zbytečného odkladu informuje živnostenský úřad, který koncesi vydal, o zjištěném protiprávním jednání a uložených sankcích a v případech závažného porušení zákona dává návrh na zrušení živnostenského oprávnění nebo na pozastavení provozování živnosti.

§ 15

(1) Dozor nad dodržováním tohoto zákona vykonává u oprávněných osob nakládajících s bezpečnostním materiálem příslušný útvar policie.

(2) Při provádění dozoru je příslušný útvar policie oprávněn

a)   požadovat předložení bezpečnostního materiálu a příslušných dokladů o jeho nabytí ke kontrole,
b)   požadovat předložení evidence bezpečnostního materiálu ke kontrole,
c)   při důvodném podezření z porušení tohoto nebo jiného zákona bezpečnostní materiál zajistit; o převzetí vydá příslušný útvar policie kontrolované osobě potvrzení.

HLAVA V
Správní delikty

§ 16
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nakládá s bezpečnostním materiálem bez potvrzení o registraci podle § 7, nebo
b)   jako oprávněná osoba poruší při nakládání s bezpečnostním materiálem povinnost podle § 8 odst. 2.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nakládá s bezpečnostním materiálem za účelem podnikatelské činnosti bez koncese podle § 3, nebo
b)   jako držitel koncese podle § 3 poruší při nakládání s bezpečnostním materiálem za účelem podnikatelské činnosti povinnost podle § 5 odst. 2.

(3) Za správní delikt se uloží propadnutí bezpečnostního materiálu nebo pokuta

a)   do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
b)   do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
c)   do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a),
d)   do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b).

§ 17
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   nakládá s bezpečnostním materiálem bez potvrzení o registraci podle § 7, nebo
b)   jako oprávněná osoba poruší při nakládání s bezpečnostním materiálem povinnost podle § 8 odst. 2.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu

a)   do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b)   do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).

§ 18
Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo orgán dozoru příslušný k výkonu dozoru podle § 14 odst. 1, jestliže správní delikt právnické nebo podnikající fyzické osoby zjistil při výkonu dozoru.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby6) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Propadnutí bezpečnostního materiálu podle § 16 odst. 3 lze uložit, jestliže bezpečnostní materiál náleží pachateli a byl

a)   ke spáchání správního deliktu užit nebo určen, nebo
b)   správním deliktem získán nebo nabyt za věc správním deliktem získanou.

(7) Propadnutí bezpečnostního materiálu nelze uložit, je-li jeho hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu. Vlastníkem propadlého bezpečnostního materiálu se stává stát.

(8) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Pokuty uložené orgánem dozoru vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

§ 19
Zabrání bezpečnostního materiálu

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí bezpečnostního materiálu podle § 16 odst. 3, lze rozhodnout, že se bezpečnostní materiál zabírá, jestliže

a)   náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt postihnout, nebo
b)   nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela

a vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obecný zájem.

(2) Rozhodnout o zabrání bezpečnostního materiálu nelze, jestliže je jeho hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu nebo jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly 2 roky.

(3) Vlastníkem zabraného bezpečnostního materiálu se stává stát.

HLAVA VI
Společná ustanovení

§ 20

Na řízení podle tohoto zákona se použije správní řád16), nestanoví-li tento zákon jinak.

HLAVA VII
Přechodná ustanovení

§ 21

(1) Osoby, které nakládají s bezpečnostním materiálem v rámci své podnikatelské činnosti, jsou povinny do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat o vydání koncese pro činnosti, které spadají do oboru živnosti "Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu". Učiní-li tak ve stanovené lhůtě, mohou v činnosti, která je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona obsahem této koncesované živnosti, pokračovat v rozsahu daném živnostenským oprávněním podle dosavadní právní úpravy až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi. Pokud ve stanovené lhůtě nepodají žádost o vydání koncese, dosavadní oprávnění k provozování činností, které jsou obsahem koncesované živnosti uvedené ve větě první, zanikají marným uplynutím této lhůty.

(2) Osoby, které nakládají s bezpečnostním materiálem skupin 1, 5, 6 nebo 10 uvedených v příloze k tomuto zákonu v rámci své podnikatelské činnosti, jsou povinny

a)   požádat do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby11), jde-li o fyzickou osobu; to platí i pro odpovědného zástupce, je-li ustanoven,
b)   zajistit, aby statutární orgán nebo členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady, prokuristé a odpovědný zástupce, je-li ustanoven, a vedoucí její organizační složky požádali do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, jde-li o právnickou osobu.

(3) Nepožádají-li osoby uvedené v odstavci 2 o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, nesmí po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2 s bezpečnostním materiálem nakládat. Pokud osobám uvedeným v odstavci 2 nebude vydán doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, nesmí počínaje dnem zamítnutí žádosti o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby s tímto bezpečnostním materiálem nakládat.

(4) Osoby, které nakládají s bezpečnostním materiálem jinak než k podnikatelským účelům, jsou povinny do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat příslušný útvar policie o registraci.

ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona

§ 22

V zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb. a zákona č. 214/2006 Sb., se v příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI, ve skupině 302: "Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví"

za obor živnosti "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava, znehodnocování a ničení střeliva" vkládá nový obor živnosti, který zní: "Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu",

text ve sloupci 2 zní: "dosažení věku 21 let a alespoň středoškolské vzdělání technického, ekonomického, vojenského nebo policejního zaměření",

text ve sloupci 3 zní: "bezúhonnost všech zaměstnanců (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.)",

text ve sloupci 4 zní: "souhlas okresního (městského, obvodního) ředitelství Policie České republiky" a

text ve sloupci 5 zní: "§ 3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb.".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o zbraních

§ 23

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písmeno f) zní:

"f)  dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,".

2. V § 39 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "tuto povinnost nemá držitel zbrojní licence skupiny A při výrobě zbraní nebo střeliva a s tím souvisejících činnostech u osoby, s výjimkou osoby provádějící zkušební střelbu, která

1.  provádí výrobní a související činnosti při výrobě zbraní a střeliva,
2.  je k držiteli zbrojní licence skupiny A v oboru zbraní a střeliva v pracovním, členském nebo obdobném poměru,
3.  je uvedena vymezením pracovního zařazení ve vnitřním předpisu vydaném podle písmene d), po předchozím schválení příslušným útvarem policie,
4.  je prokazatelně poučena o způsobu bezpečného zacházení se zbraněmi,
5.  vedoucí zaměstnanec této osoby je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny,".

3. V § 58 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Příslušný útvar policie může dále držiteli zbrojní licence skupiny A povolit jiný způsob zabezpečení přechovávaných zbraní kategorie A, B, C za podmínky, že přechovávané zbraně nebo střelivo budou řádně zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.".

4. V příloze v části první (Druhy zbraní) bod 22 zní:

"22.
 Historická zbraň - střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890.".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o spotřebních daních

§ 24

V zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se v § 140 doplňují odstavce 16 a 17, které znějí:

"(16) Cigarety v jednotkovém balení obsahujícím méně než 20 kusů mohou být na daňovém území České republiky uvedeny do volného daňového oběhu do 31. ledna 2007. V takovém případě se ustanovení § 135b odst. 1 písm. b) a § 135b odst. 3 písm. b) nepoužijí.

(17) Fyzické nebo právnické osoby, které nakoupily cigarety v jednotkovém balení obsahujícím méně než 20 kusů za účelem jejich dalšího prodeje, mohou tyto cigarety prodávat nejdéle do 30. června 2007. V takovém případě se ustanovení § 135b odst. 1 písm. h) a § 135b odst. 3 písm. e) nepoužijí.".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o povinném značení lihu

§ 25

V zákoně č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb., se v § 15 doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Držiteli, který podal návrh na registraci do 31. prosince 2005, odebere kontrolní pásky do 31. května 2006 a vrátí celnímu úřadu nepoužité kontrolní pásky do 30. září 2006, vrátí celní úřad hodnotu, za kterou byly kontrolní pásky zakoupeny.".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o vysokých školách

§ 26

V zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb., se v § 95 na konci odstavce 1 doplňuje věta "Státní vysoké škole mohou být poskytnuty prostředky podle § 18 odst. 5.".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích

§ 27

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 235/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 33 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

"(3) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné komunikační sítě je povinen poskytovat bezodkladně a bezplatně podnikateli zajišťujícímu připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, aktuální osobní údaje všech svých účastníků-fyzických osob a identifikační údaje všech svých účastníků-právnických osob pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání. Tyto údaje je poskytující podnikatel povinen průběžně aktualizovat.

(4) Podnikatel zajišťující připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, je povinen

a)   zřídit a vést aktuální databázi údajů uvedených v odstavci 3 a
b)   zajistit subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, bezodkladné a bezplatné zpřístupnění jednotlivých údajů z databáze uvedené v písmenu a) způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně bezodkladného a bezplatného zpětného přenosu údajů z této databáze.

Údaje vedené v databázi lze využívat jen pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání.

(5) Podnikateli uvedenému v odstavci 4 náleží úhrada nákladů za zřízení a vedení databáze podle odstavce 4 písm. a) od subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání. Výši a způsob jejich úhrady stanoví prováděcí právní předpis.".Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 6 až 9.

2. V § 33 odst. 6 se za slovo "veřejnou" vkládá slovo "mobilní" a věta druhá se zrušuje.

3. V § 33 odst. 7 se slova "zajišťující veřejnou telefonní síť" nahrazují slovy "poskytující veřejně dostupnou telefonní službu".

4. V § 33 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Rozsah, formu a způsob předávání údajů podle odstavce 3, formu a způsob vedení databáze podle odstavce 4 písm. a) a rozsah, formu a způsob předávání údajů podle odstavce 4 písm. b) a odstavce 6 stanoví prováděcí právní předpis.".

5. V § 38 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Podnikatelům poskytujícím veřejně dostupnou telefonní službu, kteří podali přihlášku a vyhověli podmínkám účasti ve výběrovém řízení podle § 39, Úřad uloží povinnost umožnit osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám podle § 43 odst. 4 v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu (dále jen "zvláštní ceny").".

6. V § 38 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou "Zvláštní ceny se poskytují osobě s nízkým příjmem nebo se zvláštními sociálními potřebami, která se prokáže svému poskytovateli veřejně dostupné telefonní služby doklady podle odstavce 4; zdravotně postižená osoba se prokáže doklady podle § 43 odst. 5.".

7. V § 38 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova " , výši cenového zvýhodnění pro tyto osoby a způsob kontroly čerpání cenového zvýhodnění".

8. V § 38 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Pověřené obecní úřady v přenesené působnosti potvrzují pro osoby s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními potřebami skutečnosti nutné pro doložení nároku na zvláštní ceny.".

9. V § 118 odst. 1 se na konci písmen q) a r) slovo "nebo" zrušuje.

10. V § 118 odst. 1 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a za ni se doplňuje slovo "nebo".

11. V § 118 odst. 1 se doplňuje písmeno t), které zní:

"t)   využívá údaje v databázi k jinému účelu, než stanoví § 33 odst. 4.".

12. V § 118 odst. 4 se na konci písmene k) slovo "nebo" zrušuje.

13. V § 118 odst. 4 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až o), která znějí:

"m)   nepředá osobní nebo identifikační údaje účastníků pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího podle § 33 odst. 3,
n)   nezajistí průběžnou aktualizaci údajů podle § 33 odst. 3, nebo
o)   nezajistí informování veřejnosti o existenci a používání čísel tísňového volání podle § 33 odst. 7.".

14. V § 118 odst. 5 písm. a) se slova "podle § 33 odst. 3" nahrazují slovy "podle § 33 odst. 6".

15. V § 118 odst. 5 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

16. V § 118 odst. 9 se na konci písmene e) slovo "nebo" zrušuje.

17. V § 118 odst. 9 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

"g)   nezřídí nebo nevede aktuální databázi účastníků podle § 33 odst. 4 písm. a), nebo
h)   nezajistí bezodkladný a bezplatný dálkový přístup do databáze a zpětný přenos údajů podle § 33 odst. 4 písm. b).".

18. V § 118 odst. 11 se za slova "v odstavci 1 písm. a) až l)" vkládají slova "a písm. t)" a za slova "odstavci 9 písm. a) až d)" se vkládají slova "a písm. h)".

19. V § 118 odst. 12 se za slova "odstavci 4 písm. d) až k)" vkládají slova "a písm. m) až o)" a za slova "odstavci 9 písm. e)" se vkládají slova "a písm. g)".

20. V § 118 odst. 12 se slova "odstavci 5 písm. d) a e)" nahrazují slovy "odstavci 5 písm. d)".

21. V § 118 odst. 13 se slova "odstavci 5 písm. f)" nahrazují slovy "odstavci 5 písm. e)".

22. V § 150 odst. 3 se slova "§ 33 odst. 3" nahrazují slovy "§ 33 odst. 10".

23. V § 150 odst. 5 se za slova "k provedení" vkládají slova "§ 33 odst. 5 a".

ČÁST OSMÁ
Účinnost

§ 28

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Například zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988  Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č.  50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.
2)   Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Příloha č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 55 živnostenského zákona.
9)   Například § 60, 60a a 70 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
10)   § 6 odst. 2 živnostenského zákona.
11)   § 80 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
12)   Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.
13)   § 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
14)   Například zákon č. 19/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
15)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
16)   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Kristýna Solomonová, Lukáš Balada, Tatiana Kunštátová, František Dickelt - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k živnostenskému zákonu svým pojetím navazuje na jeho předchozí vydání a reflektuje právní stav zákona k 15. 1. 2023, kdy byl zatím naposled novelizován zákonem č. 416/2022 Sb. V reakci na přijaté novely je převážná část komentáře přepracována a rozšířena, a to ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ... pokračování

Cena: 710 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban, Klára Horzinková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ... pokračování

Cena: 465 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ... pokračování

Cena: 945 KčKOUPIT

ÚZ č. 1499 - Vysoké školství

ÚZ č. 1499 - Vysoké školství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o vysokých školách a aktuální znění 5 nařízení vlády a vyhlášek, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. Nově je zařazen zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s válkou na Ukrajině. Všechny změny textů jsou vyznačeny ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1579 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně, 2024

ÚZ č. 1579 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o spotřebních daních vč. rozsáhlých změn od 1. 1. 2024. V publikaci jsou dále aktuální texty zákona o lihu a zákonů upravujících daň ze zemního plynu, daň z pevných ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.