Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 300/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 94, ze dne 22. 6. 2006

300

VYHLÁŠKA

ze dne 13. června 2006,

kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 40 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") a podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb.:

ČÁST PRVNĺ

§ 1
Příslušné matriční úřady

Příslušné matriční úřady, před nimiž se činí prohlášení, jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

Způsob vedení knihy registrovaného partnerství
§ 2

(1) Knihu registrovaného partnerství tvoří tiskopisy (§ 22) svázané do svazků. Každý svazek knihy registrovaného partnerství obsahuje úvodní list, list podpisových vzorů a listy, na které se zapisuje uzavření partnerství (dále jen "list"). Jednotlivé listy jsou předem očíslovány.

(2) Svazek knihy registrovaného partnerství obsahuje maximálně 100 listů. Listem se rozumí dvě protilehlé strany.

(3) Každý svazek knihy registrovaného partnerství má na přední straně vazby vyznačen název knihy, označení příslušného matričního úřadu, pořadové číslo svazku a uvedení počátečního a konečného data zápisů.

(4) Úvodní list každého svazku knihy registrovaného partnerství vyplní matrikář1). Údaje uvedené na tomto listu ověří zaměstnanec kraje pověřený činností na úseku matrik.

(5) Na konci každého svazku knihy registrovaného partnerství se vede rejstřík. Každé učiněné prohlášení se vyznačí v rejstříku s odkazem na číslo listu. Pokud má kniha registrovaného partnerství více svazků pro zápisy učiněné v jednom kalendářním roce, může být veden společný rejstřík v prvním svazku této knihy; v tomto případě se v rejstříku vyznačí i číslo svazku knihy registrovaného partnerství, v němž je zápis proveden.

(6) V rejstříku se zapisují příjmení a jména do dvou sloupců, do levého mužů, do pravého žen. Příjmení se uvádějí vždy před jménem. Učiněná prohlášení se zapíší do rejstříku podle příjmení obou partnerů.

(7) Dojde-li ke změně jména nebo příjmení osoby zapsané v knize registrovaného partnerství, vyznačí se tato změna v rejstříku novým zápisem.

§ 3

(1) Zápis do knihy registrovaného partnerství provádí matrikář čitelným vyplněním jednotlivých oddílů příslušného listu. Zápis se označí pořadovým číslem při jeho provádění.

(2) V oddíle "Záznamy a opravy před podpisem" se vždy uvede pravomocné rozhodnutí o povolení přijetí prohlášení jiným příslušným matričním úřadem (§ 2 odst. 4 zákona) a pravomocné rozhodnutí o prominutí předložení dokladů potřebných k prohlášení (§ 25 odst. 5 zákona).

(3) Zápisy do knihy registrovaného partnerství provádí matrikář vlastnoručně dokumentním inkoustem v úřední místnosti příslušného matričního úřadu nejpozději do 30 dnů od přijetí prohlášení nebo veřejné listiny.

(4) Oddíl listu, který nelze vyplnit pro neexistenci údajů v době provádění zápisu, se proškrtne vodorovnou čarou. Nevyplněná část oddílu "Záznamy a opravy před podpisem" se proškrtne čarou napříč. Nelze proškrtnout oddíl "Dodatečné záznamy a opravy".

(5) Místo údajů, které se do uzavření zápisu nepodařilo zjistit, uvede matrikář v příslušných oddílech listu slovo "nezjištěno".

(6) Zůstal-li některý údaj nezjištěn i po uzavření zápisu a po následném dalším šetření, učiní se o tom záznam v oddíle listu "Dodatečné záznamy a opravy".

§ 4

(1) Do knihy registrovaného partnerství se zapisují prohlášení učiněná v témže kalendářním roce podle jejich časové posloupnosti. Za posledním zápisem kalendářního roku se vynechají tři listy a v zápisech prohlášení nastalých v následujících letech se pokračuje, dokud není popsán celý svazek knihy registrovaného partnerství. Zápisy se v každém ročníku číslují samostatně s tím, že se v záhlaví listu, na němž je uveden první zápis v roce, uvede označení roku, a to i v případě, že v kalendářním roce nebude proveden žádný zápis.

(2) Bude-li svazek knihy registrovaného partnerství popsán před skončením kalendářního roku, použije se další svazek, přičemž se v číslování zápisů pokračuje.

(3) Jednotlivé svazky knihy registrovaného partnerství následující za sebou a zápisy v nich se číslují pořadovými arabskými čísly.

§ 5
Vynechání listu

Vynechá-li se omylem jeden nebo více listů knihy registrovaného partnerství, přeškrtne matrikář prázdný list čarou napříč a tento list označí doložkou "omylem vynecháno". K doložce připojí svůj podpis a datum.

§ 6
Zrušení zápisu

Chybný neuzavřený zápis nebo chybně zapsaný uzavřený zápis se zruší tím způsobem, že se přeškrtne čarou napříč a v oddíle "Dodatečné záznamy a opravy" se poznamená, že zápis se považuje za zrušený s uvedením důvodu. Pořadové číslo zrušeného zápisu je nutno považovat za neučiněné, pokud za zrušeným zápisem není proveden další zápis.

§ 7
Datum v zápisech

Den, měsíc a rok v zápisu, dodatečném záznamu a opravě zápisu, a den, měsíc a rok jejich provedení se uvádějí arabskými číslicemi podle gregoriánského kalendáře tak, že se pro kalendářní den použije označení 01 až 31, pro kalendářní měsíc 01 až 12 a pro kalendářní rok pořadové číslo. Uvedená označení se oddělí tečkami.

§ 8
Místo prohlášení

Místo prohlášení se v zápise uvede

a)   názvem obce, a je-li členěna na části, i její části, popřípadě i názvem katastrálního území, a číslem popisným nebo evidenčním; shoduje-li se název obce s názvem části obce, název části obce se neuvádí,
b)   v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech názvem města a názvem městské části nebo městského obvodu, názvem katastrálního území, číslem popisným nebo evidenčním.

§ 9
Místo narození, státní občanství, pohlaví, příjmení a trvalý pobyt

(1) Místo narození se uvede v zápise

a)   názvem obce nebo vojenského újezdu a okresu, jde-li o narození v České republice, nebo
b)   názvem obce a názvem státu, jde-li o místo narození v cizině.

(2) Státní občanství se v zápise uvede názvem státu. Jde-li o osobu, která není státním občanem žádného státu, údaj o státním občanství se proškrtne a do oddílu "Záznamy a opravy před podpisem" se uvede, že zapsaná osoba je osobou bez státního občanství.

(3) Pohlaví se v zápise uvede zkratkou M pro pohlaví mužské a F pro pohlaví ženské.

(4) V zápise se k příjmení zapisovaných osob vyplní údaj o rodném příjmení pouze tehdy, jde-li o osobu, která dříve uzavřela manželství a u které v důsledku toho došlo ke změně příjmení.

(5) Místo trvalého pobytu se uvede způsobem uvedeným v § 8 doplněným o název ulice, číslo orientační, je-li přiděleno, a název okresu. Pokud osoba nemá trvalý pobyt v České republice, uvede se místo jejího pobytu v cizině způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. b).

§ 10
Zkratky

Zkratek lze v zápisech užívat jen tehdy, jestliže jsou běžné a není-li to na závadu úplnosti a jasnosti provedeného zápisu. Nelze však zkracovat jméno, popřípadě jména, příjmení, označení rodinného stavu a názvy obcí, částí obcí, městských částí a městských obvodů.

§ 11
Oprava zápisu

(1) Chybné nebo nesprávné údaje zjištěné v zápise matrikář podtečkuje nebo podčárkuje a správné údaje uvede

a)   před jeho uzavřením v oddíle "Záznamy a opravy před podpisem", nebo
b)   po jeho uzavření v oddíle "Dodatečné záznamy a opravy".

(2) Chybně zapsané pořadové číslo zápisu se opraví přeškrtnutím chybného čísla, nad které se uvede správné číslo.

§ 12
Podpis zápisu, dodatečného záznamu a opravy zápisu

(1) Matrikář podepíše každý zápis, dodatečný záznam a opravu zápisu.

(2) Podpis matrikáře musí odpovídat podpisovému vzoru uvedenému v listu podpisových vzorů.

§ 13
Dodatečný záznam

(1) Dodatečný záznam se provede v oddíle "Dodatečné záznamy a opravy" u zápisu, ke kterému náleží.

(2) Je-li oddíl "Dodatečné záznamy a opravy" zcela zaplněn, lze pro další záznamy vlepit ke středu knihy registrovaného partnerství u příslušného zápisu nepřesahující list papíru. Tento list papíru se opatří na dvou místech, kde byl přilepen, otiskem úředního razítka příslušného matričního úřadu tak, aby část otisku razítka byla otištěna do knihy registrovaného partnerství. Na vlepeném listu se uvede: "Dodatek k zápisu prohlášení č. knihy registrovaného partnerství sv.  (označení příslušného matričního úřadu) .".

Vedení sbírky listin a vydávání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin
§ 14

(1) Listiny, které tvoří sbírku listin, označí matrikář číslem zápisu, listu, svazku a ročníku knihy registrovaného partnerství.

(2) Na listiny určené k založení do sbírky listin uložené u příslušného krajského úřadu vyznačí matrikář též údaj o tom, kdy byly dodatečný záznam a oprava zápisu provedeny. Současně matrikář připojí datum, podpis a otisk úředního razítka.

(3) Příslušný matriční úřad předá krajskému úřadu sbírku listin za kalendářní rok s vyznačením názvu příslušného matričního úřadu. Dále uvede název knihy, ročník, svazek a čísla zápisů v ní obsažených.

(4) Příslušný matriční úřad předá krajskému úřadu jedenkrát měsíčně k založení do sbírky listin, uložené u krajského úřadu, listiny, na jejichž podkladě provedl dodatečný záznam či opravu zápisu v knize registrovaného partnerství.

§ 15

Potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin obsahuje

a)   označení příslušného matričního úřadu nebo krajského úřadu, který potvrzení vydal, a číslo jednací,
b)   údaj o tom, komu bylo potvrzení vydáno,
c)   důvod vydání potvrzení,
d)   datum a místo prohlášení,
e)   jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, jíž se prohlášení týká,
f)   potvrzovanou skutečnost uvedenou ve sbírce listin,
g)   místo a datum vyhotovení potvrzení,
h)   jméno, popřípadě jména, a příjmení matrikáře nebo zaměstnance kraje pověřeného činností na úseku matrik, jeho podpis a otisk úředního razítka kraje.

§ 16

Potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin příslušný matriční úřad nebo krajský úřad

a)   předá žadateli osobně, nebo
b)   doručí žadateli.

Postup při vydávání dokladu o partnerství
§ 17

(1) Doklad o partnerství je výpisem z knihy registrovaného partnerství a vydává se pouze z uzavřeného zápisu na předepsaném tiskopise. Údaje se vyplňují strojopisně nebo pomocí výpočetní techniky. Kopie prvního vydaného dokladu o partnerství, kopie dokladu o partnerství vydaného po provedení dodatečného záznamu, nebo opravy zápisu v knize registrovaného partnerství, nebo kopie každého dalšího dokladu o partnerství se založí do spisu.

(2) Údaje o skutečnostech zapsaných v knize registrovaného partnerství se v dokladu o partnerství uvádějí podle stavu ke dni vydání výpisu.

(3) Názvy obcí, částí obcí, městských částí a městských obvodů a okresů nebo států se v dokladu o partnerství uvádějí současným názvem. Na žádost se původní název uvede do poznámky dokladu o partnerství.

§ 18

Doklad o partnerství příslušný matriční úřad

a)   předá žadateli osobně, nebo
b)   doručí žadateli.

§ 19
Postup při zasílání dokladů do ciziny

Doklad o partnerství nebo potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin do ciziny zasílá příslušný matriční úřad nebo krajský úřad

a)   žadateli, byl-li uhrazen správní poplatek za jeho vydání nebo je-li jeho vydání od úhrady správního poplatku osvobozeno,
b)   zastupitelskému úřadu České republiky k předání žadateli, pokud poplatek za vydání dokladu nebyl uhrazen a jeho vydání není od správního poplatku osvobozeno.

§ 20
Uvádění příjmení žen v knize registrovaného partnerství a na dokladu o partnerství

(1) Předloží-li žena, jíž se prohlášení o vstupu do partnerství týká, příslušnému matričnímu úřadu žádost o provedení zápisu příjmení v mužském tvaru do knihy registrovaného partnerství (§ 28 odst. 2 zákona), zapíše matrikář příslušného matričního úřadu do knihy registrovaného partnerství na prvním místě příjmení v souladu s pravidly českého pravopisu a na druhém místě za lomítko příjmení v mužském tvaru. Do oddílu "Záznamy a opravy před podpisem" se uvede, jaké příjmení si žadatelka zvolila.

(2) V případech, kdy již byl zápis prohlášení proveden, učiní se záznam o užívání příjmení do oddílu "Dodatečné záznamy a opravy" a vystaví se nový doklad o partnerství.

§ 21
Postup při předávání knihy registrovaného partnerství a sbírek listin k archivaci

(1) Před předáním knih registrovaného partnerství příslušnému státnímu oblastnímu archivu provede příslušný matriční úřad ověření, zda je u krajského úřadu vedena příslušná sbírka listin.

(2) Před předáním sbírky listin příslušnému státnímu oblastnímu archivu provede krajský úřad ověření, že je u příslušného matričního úřadu vedena příslušná kniha registrovaného partnerství.

§ 22
Vzory tiskopisů

V příloze č. 2 jsou uvedeny vzory těchto tiskopisů:

1.   úvodní list knihy registrovaného partnerství,
2.   list podpisových vzorů,
3.   list knihy registrovaného partnerství,
4.   abecední jmenný rejstřík,
5.   dotazník k registrovanému partnerství,
6.   protokol o prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství,
7.   doklad o registrovaném partnerství.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 207/2001 S b ., kterou se provádí zákon č. 301/2000 S b ., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 23

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb. a vyhlášky č. 539/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za bod 11 vkládá nový bod 12, který zní:

"12. 

Úmrtní list, s uvedením údajů žijícího partnera, nastalo-li úmrtí za trvání partnerství".Dosavadní body 12 až 15 se označují jako body 13 až 16.

2. V příloze č. 2 se ve vzoru 7 slova "Žijící manžel" nahrazují slovy "Žijící manžel/partner".

3. V příloze č. 2 se za vzor 11 vkládá nový vzor 12, který zní:

" VZOR 12
Úmrtní list, s uvedením údajů žijícího partnera, nastalo-li úmrtí za trvání partnerství".   

Dosavadní vzory 12 až 15 se označují jako vzory 13 až 16.

§ 24

Matriční tiskopis "List matriční knihy úmrtí" v podobě podle dosavadních právních předpisů může být používán nejdéle do dne 31. prosince 2007, za předpokladu, že v něm bude vyznačena změna uvedená v § 23 bodu 2.

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

§ 25

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Ministr:
Mgr. Bublan v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 9 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.  578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb. a zákona č. 21/2006 Sb.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Kromě rozsáhlých změn z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.