Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


298

VYHLÁŠKA

ze dne 6. června 2006,

kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slova "Tato vyhláška" vkládají slova včetně poznámky pod čarou "zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a


1)   Směrnice Komise 2000/56/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17
Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy(K § 40 odst. 3 zákona)

(1) Test, kterým se provádí zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, je složen z 25 otázek s možností získání 50 bodů.

(2) Otázky v testu jsou sestaveny takto:

a)   10 otázek ověřujících znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích a jejich užití řidičem,
b)   4 otázky ověřující znalost zásad bezpečné jízdy a ovládání vozidla,
c)   3 otázky ověřující znalost dopravních značek, světelných a akustických signálů, výstražných světel, speciálních označení vozidel a osob, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace včetně náležitého chování řidiče, jež odpovídá jejich významu,
d)   3 otázky ověřující schopnost řešení dopravních situací,
e)   2 otázky ověřující znalost předpisů o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
f)   2 otázky ověřující znalost předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích,
g)   1 otázka ověřující znalost zdravotnické přípravy.

(3) V testu jsou použity následující typy otázek:

a)   otázka, ke které jsou přiřazeny 3 odpovědi, z nichž pouze jedna je správná,
b)   otázka, ke které jsou přiřazeny odpovědi "ano" nebo "ne",
c)   otázka, ke které jsou přiřazeny tři obrázky, z nichž pouze jeden je ve vztahu k otázce správný.

(4) Otázky v testu podle odstavce 2 písm. b), e) a f) jsou zaměřeny na prokázání znalostí žadatele o řidičské oprávnění v následujících oblastech:

a)   význam sledování situace v provozu na pozemních komunikacích, ohleduplného a ukázněného chování k ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích,
b)   vliv únavy, alkoholu, návykových látek a léčiv na reakční a rozpoznávací schopnosti řidiče, na reakční dobu a změnu v chování řidiče obecně,
c)   nejdůležitější zásady týkající se dodržování bezpečnostní vzdálenosti mezi vozidly, brzdných drah a řízení vozidla v souvislosti s různými povětrnostními podmínkami,
d)   vliv povětrnostních podmínek na stav pozemní komunikace a rizik vyplývajících z těchto změn pro řízení vozidla, včetně vlivu změn denní a noční doby na řízení vozidla,
e)   způsob řízení vozidla na jednotlivých kategoriích pozemních komunikací a rizik spojených s řízením vozidla na různých kategoriích pozemních komunikací při různé hustotě provozu, vlastností různých stavebních provedení pozemních komunikací a jejich vliv na bezpečnost řízení vozidla,
f)   zvláštní rizikové faktory, týkající se nedostatku zkušeností ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, jako jsou zejména děti, chodci, cyklisté a lidé se sníženou pohyblivostí,
g)   rizika spočívající v odlišnostech způsobu řízení různých druhů motorových vozidel, problematika zorného pole a zrakového vnímání řidiče při řízení různých druhů vozidel,
h)   doklady požadované při provozu vozidla,
i)   zásady chování a jednání v případě vzniku dopravní nehody nebo podobné události a opatření, která mají být v těchto případech provedena (označení místa dopravní nehody, oznámení dopravní nehody, poskytnutí první pomoci),
j)   pravidla zajištění bezpečné přepravy osob a věcí,
k)   bezpečnostní opatření při vystupování z vozidla,
l)   konstrukční součásti vozidla, které mají vliv na bezpečnost jízdy, zejména systém řízení, systém zavěšení kol, brzdový systém, pneumatiky, světlomety, světla, ukazatele směru, odrazová skla, zpětná zrcátka, ostřikovače čelního skla a stěrače, výfukový systém, bezpečnostní pásy a zvukové výstražné zařízení, včetně rozpoznání jejich běžných poruch a závad,
m)   bezpečnostní vybavení vozidla, zejména bezpečnostní pásy, opěrky hlav a dětské zádržné systémy,
n)   pravidla týkající se užívání vozidla ve vztahu k životnímu prostředí, zejména přiměřené používání zvukových výstražných zařízení, spotřeba pohonných hmot, omezení znečišťujících emisí.

(5) Otázky v testu podle odstavce 2 písm. b), e) a f) jsou vedle oblastí uvedených v odstavci 4 u skupin AM a A a podskupiny A1 dále zaměřeny na prokázání znalostí žadatele o řidičské oprávnění v následujících oblastech:

a)   používání ochranné výstroje, zejména rukavic, bot, oblečení a ochranné přilby,
b)   viditelnost motocyklisty pro jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích,
c)   rizikové faktory vyplývající ze stavu pozemní komunikace, se zřetelem na kluzké části pozemní komunikace např. kryty kanalizace, vodorovné dopravní značky a tramvajové koleje.

(6) Otázky v testu podle odstavce 2 písm. b), e) a f) jsou vedle oblastí uvedených v odstavci 4 u skupin C, C+E, D, D+E a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E dále zaměřeny na prokázání znalostí žadatele o řidičské oprávnění v následujících oblastech:

a)   doba řízení, bezpečnostní přestávky, doba odpočinku a užívání záznamových zařízení,
b)   přeprava nákladu nebo cestujících,
c)   doklady potřebné pro provoz vozidla a doklady potřebné pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu nákladu nebo cestujících,
d)   zásady chování a jednání v případě vzniku dopravní nehody nebo podobné události a opatření, která mají být v těchto případech provedena, včetně pravidel uplatňovaných při provádění záchranných akcí nebo evakuace cestujících,
e)   bezpečnostní opatření při demontáži nebo výměně kol,
f)   hmotnosti a rozměry vozidla,
g)   omezení zorného pole řidiče vyplývající z konstrukčního provedení vozidla,
h)   zásady platné pro nakládání vozidla, kontrolu nákladu, uložení a upevnění nákladu, charakteristické vlastnosti některých druhů nákladu (sypké materiály, tekutiny, zavěšené náklady), způsoby nakládky a vykládky rozměrných věcí při užití nakládacího zařízení (pouze u skupin C, C+E a podskupin C1 a C1+E),
i)   principy odpovědnosti řidiče platné pro přepravu cestujících s ohledem na zajištění pohodlí a bezpečnosti cestujících, zvláštnosti přepravy dětí, včetně kontroly prováděné před odjezdem vozidla (pouze u skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E),
j)   základy konstrukce a funkce spalovacího motoru, kapalin, palivového systému, elektrického systému, zapalovacího systému a převodového ústrojí (pouze u skupin C, C+E, D a D+E),
k)   zásady montáže a správného užívání pneumatik, včetně údržby,
l)   typy brzdných systémů, jejich hlavní části, napojení, užívání a denní údržba, typy omezovačů rychlosti,
m)   typy spojovacích systémů, jejich hlavních částí, včetně jejich zapojení, užívání a denní údržby (pouze u skupin C+E a D+E a podskupin C1+E a D1+E),
n)   metody používané k odhalení příčin poruch,
o)   zásady preventivní údržby vozidel a řádných oprav,
p)   odpovědnost řidiče při nakládce a vykládce nákladu (pouze u skupin C a C+E a podskupin C1 a C1+E).

(7) Jednotlivé správné odpovědi jsou hodnoceny jedním, dvěma nebo čtyřmi body. Jedním bodem se hodnotí správné zodpovězení otázek podle odstavce 2 písm. c), e) a g). Dvěma body se hodnotí správné zodpovězení otázek podle odstavce 2 písm. a), b) a f). Čtyřmi body se hodnotí správné zodpovězení otázek podle odstavce 2 písm. d).

(8) Pro hodnocení testu stupněm "prospěl" je potřebné získání nejméně 43 bodů.".

3. § 19 včetně nadpisu zní:

"§ 19
Zkouška z praktické jízdy(K § 42 odst. 5 zákona)

(1) V první části zkoušky z praktické jízdy žadatel o řidičské oprávnění prokazuje následující znalosti a dovednosti:

a)   u všech skupin a podskupin řidičského oprávnění
1.  před zahájením jízdy prověřit stav pneumatik, osvětlení vozidla a směrových světel, zvukového výstražného zařízení, funkčnost řízení a brzd, čelního skla, stěračů, provozních kapalin, přístrojové desky a funkčnost sdělovačů, přizpůsobit si sedadlo do správné polohy, přizpůsobit si zpětná zrcátka, zapnout si bezpečnostní pás a ověřit, že jsou zavřeny všechny dveře, u skupin C, C+E, D a D+E a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E navíc prověřit stav posilovačů brzd a systémů řízení, kol, disků kol, blatníků, oken a záznamového zařízení,
2.  následně nastartovat motor a provést plynulé rozjetí vozidla (v průběhu zkoušky provést rozjezd do kopce a z kopce), couvat se zatáčením vlevo i vpravo, zabrzdit vozidlo na přesnost zastavení, zaparkovat vozidlo a opustit parkovací prostor, zajet k obrubníku a vyjet od něho, objet stojící vozidla a překážky, u skupiny B a podskupiny B1 navíc otočit vozidlo přední částí do protisměru za použití chodu vpřed a zpětného chodu,
b)   u řidičského oprávnění skupin AM a A a podskupiny A1 přizpůsobit si ochrannou přilbu, rukavice, boty a oblečení, spustit motocykl ze stojánku a vést jej bez spuštěného motoru,
c)   u řidičského oprávnění skupin B, B+E, C, C+E, D, D+E a T a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E
1.  provést kontrolu karoserie, dveří pro řidiče a cestující, výbavy pro první pomoc a ostatního bezpečnostního vybavení,
2.  prokázat znalosti bezpečnosti práce při nakládání nákladu na vozidlo a jeho vykládání z vozidla, bezpečného zaparkování a zajištění vozidla pro nakládku a vykládku,
d)   u řidičského oprávnění skupin B+E, C+E, D+E a T a podskupin C1+E a D1+E připojit přívěs nebo návěs, aby se vytvořila jízdní souprava, přičemž tento úkon musí začínat s tažným vozidlem zaparkovaným vedle přívěsu nebo návěsu, tj. nikoliv v jedné řadě, a provést kontrolu spojovacího zařízení, brzd a elektrických spojení, a tento přívěs nebo návěs odpojit,
e)   u řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E a T a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E prokázat znalosti použití záznamových zařízení, principů brzdových systémů a omezovačů rychlosti a prověřit odlehčovací brzdu a řídicí systémy,
f)   u řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E
1.  provést kontrolu nouzových východů, hasicích přístrojů a ostatního bezpečnostního vybavení,
2.  prokázat znalost pravidel týkajících se zastavení a stání s ohledem na bezpečné nastupování cestujících do autobusu a vystupování z něj.

(2) Ve druhé části zkoušky z praktické jízdy žadatel o řidičské oprávnění prokazuje následující znalosti a dovednosti:

a)   u všech skupin a podskupin řidičského oprávnění
1.  schopnost ovládání motorového vozidla v podmínkách provozu na pozemních komunikacích, zejména zachování správného směru jízdy, zrychlení vozidla až na vhodnou rychlost a udržování této rychlosti i během řazení jednotlivých rychlostních stupňů, vjetí do křižovatky a její bezpečné projetí, přizpůsobení rychlosti vozidla při odbočování vlevo a vpravo, a pokud možno v omezeném prostoru, přizpůsobení rychlosti vozidla podmínkám provozu na pozemních komunikacích, zařazení se do jiného jízdního pruhu, míjení jedoucího vozidla, zejména v zúžených prostorech, dodržování správné vzdálenosti mezi vozidly v jednotlivých jízdních pruzích, předjíždění v různých situacích, odbočení na křižovatce vlevo i vpravo, odbočení mimo pozemní komunikaci,
2.  znalost jízdy na kruhovém objezdu, přejíždění železničního úrovňového přejezdu, jízdy podél zastávek tramvají, autobusů a trolejbusů, přejíždění přechodů pro chodce, jízdy s kopce a do kopce při velkém podélném sklonu, vjezd na dálnici nebo výjezd z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, zařazení do pruhu s rychleji jedoucími vozidly, přejezd do pruhu s pomaleji jedoucími vozidly, pokud jsou takové dopravní situace v místě konání zkoušky dostupné,
b)   u řidičského oprávnění skupin AM a A a podskupiny A1
1.  zaparkovat motocykl a postavit jej na stojánek,
2.  projet zatáčku tvaru U, při pomalé rychlosti provést slalom, při zařazeném druhém nebo třetím rychlostním stupni a rychlosti minimálně 30 km.h-1 provést jízdní úkon prokazující schopnost bezpečného ovládání motocyklu,
3.  při počáteční rychlosti minimálně 50 km.h-1, u skupiny AM přiměřeně snížené s ohledem na nejvyšší povolenou rychlost vozidla, provést jízdní úkon spočívající ve vyhýbání se překážce a dva jízdní úkony brzdění,
4.  prokázat ovládání motocyklu při různých rychlostech a různých provozních situacích, přičemž je třeba prokázat schopnost současně ovládat spojku a brzdu, udržovat rovnováhu a směr pohledu, polohu chodidel na stupačkách a prokázat ovládání techniky řízení a řazení a přední a zadní brzdy,
c)   u řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E a T a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E znalost vlastností vozidla, které mohou zabránit řidiči ve výhledu, vlivu větru na jízdu vozidla, opatření nutných pro předjíždění při stříkajícím blátě, užívání různých brzdových systémů, používání zpomalovací brzdy a přizpůsobení stopy délce vozidla a jeho přesahu při odbočování.

(3) Po celou dobu druhé části zkoušky z praktické jízdy podle odstavce 2 musí žadatel o řidičské oprávnění prokazovat ohleduplné, ukázněné, předvídavé a přizpůsobivé řidičské chování.

(4) Hodnocení zkoušky z praktické jízdy zahrnuje hodnocení přizpůsobivého a rozhodného způsobu jízdy, dodržování povinností řidiče v provozu na pozemních komunikacích, přizpůsobení jízdy aktuálním povětrnostním a jiným podmínkám provozu na pozemních komunikacích, respektování ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích a správné a včasné reakce na jejich chování, se zvýšenou opatrností vůči dětem, chodcům, cyklistům a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, schopnosti předvídání situací v provozu na pozemních komunikacích, schopnosti ovládat vozidlo a řádně používat jeho součásti a výbavu, provedení nezbytných opatření při opouštění vozidla.".

4. V § 21 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

E-shop

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Lukáš Ryšavý - C. H. Beck

Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentností, autonomie vůle stran s nezávislostí a nestranností atd. Aby mohlo rozhodčí řízení správně plnit svou funkci, je nezbytné rozumět ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice

Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice

Jana Lindová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává problematiku ochrany sociálních práv nezletilých v soukromém právu. Po úvodní obecné charakteristice koncepce sociálních práv a postavení nezletilých v soukromoprávních vztazích se autorka soustředí především na rozsah ochrany sociálních práv ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zákon o znalcích. Komentář

Zákon o znalcích. Komentář

Luboš Dörfl, Alexandr Krysl, Markéta Lehká, Radek Visinger - C. H. Beck

Komentář k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech je zpracován týmem autorů, jejichž odbornost zaručuje komplexní právně-teoretický i praktický přístup ke zpracování klíčových témat zákona, jenž mění pravidla pro přístup ke znalecké činnosti, jejího výkonu i ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.