Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


256

VYHLÁŠKA

ze dne 22. května 2006

o podrobnostech systému prevence závažných havárií

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 7 odst. 2, § 9 odst. 5, § 11 odst. 5, § 17 odst. 5, § 19 odst. 5 a § 25 odst. 5 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen "zákon"):

§ 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška1) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství2) a upravuje způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, způsob zpracování bezpečnostního programu, způsob zpracování a strukturu bezpečnostní zprávy, způsob a strukturu zpracování vnitřního havarijního plánu, způsob zpracování a strukturu písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování, způsob provedení aktualizace bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob informace a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.

§ 2
Způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie(K § 7 odst. 2 zákona)

(1) Analýza a hodnocení rizik závažné havárie (dále jen "analýza a hodnocení rizik") se provádí a dokumentuje v rozsahu odpovídajícím riziku závažné havárie, to je pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti možných dopadů, s využitím kvalitativních a kvantitativních analytických metod.

(2) Analýza a hodnocení rizik se provádí pro

a)   všechny fáze životního cyklu objektu nebo zařízení počínaje zpracováním projektové dokumentace až po likvidaci,
b)   normální i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského činitele nebo možného vnějšího ohrožení.

(3) V rámci analýzy a hodnocení rizik se provádí

a)   identifikace zdrojů rizik, jejich ocenění a výběr pro podrobnou analýzu rizik za účelem zjištění, jakou měrou jednotlivé zdroje rizika přispívají k celkovému riziku analyzovaného objektu nebo zařízení,
b)   určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou havárii, a výběr reprezentativních scénářů těchto událostí, ve kterých musí být zahrnuty zdroje rizik s nejzávažnějšími dopady na zdraví a životy osob, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek,
c)   odhad dopadů reprezentativních scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek,
d)   odhad pravděpodobnosti reprezentativních scénářů závažných havárií,
e)   stanovení míry rizika reprezentativních scénářů závažných havárií, která vychází z výsledků provedených stanovení následků scénářů, odhadu jejich dopadů a pravděpodobností těchto scénářů,
f)   hodnocení přijatelnosti rizika závažných havárií.

(4) V případě, že výsledná hodnota rizika závažné havárie se jeví pro daný zdroj rizika jako nepřijatelná, provede se podrobnější analýza rizika, a dle potřeby se stanoví a realizují organizační a technická opatření ke snížení tohoto rizika, prověřená opakovanou analýzou a hodnocením rizika. Přijatelnost nebo nepřijatelnost rizika pro daný objekt nebo zařízení je dána souhrnem výsledků provedené analýzy a hodnocení rizik a vyhodnocení dalších místních podmínek a faktorů, zejména sociálních, ekonomických, užívání území a dalších.

(5) Postup zpracování a rozsah analýzy a hodnocení rizik je stanoven v příloze č. 1.

Způsob zpracování bezpečnostního programu(K § 9 odst. 5 zákona)
§ 3

(1) Bezpečnostní program se člení na následující části:

a)   základní informace o objektu nebo zařízení, údaje o provozované činnosti a počtech zaměstnanců,
b)   analýzu a hodnocení rizik závažné havárie v rozsahu odpovídajícím míře rizika závažných havárií a závažnosti jejich následků,
c)   zásady, cíle a politiku prevence závažné havárie,
d)   popis systému řízení bezpečnosti,
e)   závěrečné shrnutí.

(2) V popisu systému řízení bezpečnosti se uvedou údaje k

a)   organizaci prevence závažných havárií,
b)   řízení provozu objektu a zařízení,
c)   řízení změn v objektu a zařízení,
d)   havarijnímu plánování,
e)   sledování plnění programu prevence závažné havárie,
f)   auditu a kontrole.

(3) Systém řízení bezpečnosti zahrnuje popis organizační struktury, stanovení odpovědností a stanovení plánovacích činností, pravidel, praktik, postupů, procesů, včetně zdrojů k vyvíjení, zavádění, naplňování a prověřování politiky prevence závažné havárie.

(4) Popis systému řízení bezpečnosti může být zpracován formou samostatného dokumentu nebo lze využít dokumentů k systémům řízení, rozpracovaných podle jiných právních předpisů nebo norem, pokud jsou zpracovány v příslušné struktuře a rozsahu a odpovídají svým obsahem požadavkům na prevenci závažných havárií nebo jsou ve smyslu těchto požadavků doplněny a upraveny.

§ 4

(1) Zásady prevence vycházejí z analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, musí odpovídat charakteru zdrojů rizika a stanoví se rámcově tak, aby vždy jasně a srozumitelně směřovaly k zajištění odpovídající struktury a funkčnosti systému prevence závažné havárie a řízení bezpečnosti.

(2) Celkové cíle obsahují popis rámcových úkolů vedoucích k zajištění odpovídající úrovně prevence závažné havárie. Stanovení konkrétních cílů a úkolů nutných pro naplnění zásad a rámcových cílů prevence závažné havárie se vztahuje na všechny oblasti systému řízení bezpečnosti a zahrnuje vytvoření a zavedení ukazatelů, parametrů a kritérií umožňujících sledování úrovně plnění úkolů a hodnocení účinnosti realizovaných opatření.

(3) Politika prevence závažné havárie obsahuje prohlášení provozovatele, kterým se hlásí k závazku, záměru a zásadám naplňování prevence závažné havárie.

(4) Obsah částí a kapitol dokumentu bezpečnostního programu je stanoven v příloze č. 2.

§ 5
Způsob zpracování a struktura bezpečnostní zprávy(K § 11 odst. 5 zákona)

(1) Bezpečnostní zpráva se člení na následující části:

a)   základní informace o objektu nebo zařízení,
b)   popisy, informace a data o objektu nebo zařízení a jeho okolí,
c)   analýzu a hodnocení rizik závažné havárie,
d)   popis systému prevence závažné havárie,
e)   popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie,
f)   závěrečné shrnutí.

(2) Obsah částí a kapitol dokumentu bezpečnostní zprávy je stanoven v příloze č. 3.

§ 6
Způsob zpracování zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy(K § 11 odst. 5 zákona)

(1) Zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy (dále jen "zpráva o posouzení") vychází ze změn uvedených ve změnových listech, které jsou součástí bezpečnostní zprávy.

(2) Zpráva o posouzení se člení na následující části:

a)   základní informace o objektu nebo zařízení,
b)   seznam a popis změn vedoucích ke změnám v systému řízení bezpečnosti, technických změn a skutečností a poznatků z oblasti bezpečnostních opatření, které byly provedeny nebo uplatněny v objektu nebo zařízení,
c)   zhodnocení vlivu popsaných změn na bezpečnost provozu (změnu rizika, odpovídající bezpečnostní opatření a přijatelnost rizika), případně podrobné věcné a odborné zdůvodnění, proč nebyla provedena nebo nenastala potřeba provést aktualizaci bezpečnostní zprávy,
d)   závěrečné shrnutí.

(3) Pokud k některé části nebo kapitole nejsou dostatečné informace, tato skutečnost se výslovně uvede ve zprávě o posouzení.

(4) Obsah částí a kapitol dokumentu zprávy o posouzení je stanoven v příloze č. 4.

§ 7
Způsob a struktura zpracování vnitřního havarijního plánu(K § 17 odst. 5 zákona)

(1) Vnitřní havarijní plán je písemný dokument, který stanoví

a)   způsob zajištění havarijní připravenosti včetně informačních, materiálních, lidských a ekonomických zdrojů pro případ vzniku havárie,
b)   způsob zvládání možných havárií,
c)   opatření zajišťující vhodný monitoring následků a sanaci místa havárie,
d)   způsob dokumentace protokolů, změn a aktualizací.

(2) Vnitřní havarijní plán je aktualizován na základě

a)   změn vyplývajících z aktualizace bezpečnostní zprávy,
b)   výsledků prověřování audity a praktickými cvičeními, podnětů zaměstnanců a inspekce.

(3) Postup zpracování a struktura vnitřního havarijního plánu jsou stanoveny v příloze č. 5.

§ 8
Způsob zpracování a struktura písemných podkladů provozovatele pro stanovení zóny havarijního plánování(K § 19 odst. 5 zákona)

(1) Pro stanovení zóny havarijního plánování se poskytují údaje na základě hodnocení scénářů závažných havárií podle § 1 a 3, zvláště se zřetelem k umístěným nebezpečným látkám a s ohledem na dopady závažné havárie na zdraví a životy osob, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek.

(2) Obsah kapitol dokumentu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování je stanoven v příloze č. 6.

§ 9
Způsob provedení aktualizace bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování(K § 9 odst. 5, § 11 odst. 5, § 17 odst. 5, § 19 odst. 5 zákona)

Aktualizace dokumentu bezpečnostního programu (§ 3), bezpečnostní zprávy (§ 4), vnitřního havarijního plánu (§ 6), písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování (§ 7) se provede jedním z dále uvedených způsobů, a to zpracováním:

a)   kompletního nového dokumentu nebo podkladů a jejich zaměněním za neplatné dokumenty nebo podklady,
b)   dodatku ke stávajícímu dokumentu nebo podkladům nebo jejich příloze,
c)   nových příslušných stránek dokumentu nebo podkladů a jejich zaměněním za stránky neplatné v případě, že to struktura dokumentu umožňuje a změny jsou menšího rozsahu.

§ 10
Rozsah a způsob informace a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování(K § 25 odst. 5 zákona)

(1) Informace určená veřejnosti obsahuje jednoduchým a srozumitelným způsobem uvedené údaje o nebezpečných látkách a povaze rizika závažné havárie včetně odhadu následků a jejich dopadů na životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v zóně havarijního plánování.

(2) Součástí informace určené veřejnosti jsou údaje o způsobu varování osob a jejich žádoucím chování, které jsou uvedeny v návaznosti na vnější havarijní plán, zpracovaný podle zvláštního právního předpisu3).

(3) Informování veřejnosti se provádí zasláním písemné informace.

(4) Informují se osoby, které mají v zóně havarijního plánování místo bydliště, osoby, které mají v zóně havarijního plánování místo výkonu práce, a osoby, které mají v zóně havarijního plánování místo podnikání.

(5) Podrobnosti o obsahu informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování jsou stanoveny v příloze č. 7.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2006.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


1)   Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta.
2)   Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnujících nebezpečné látky, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES.
3)   Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právo pro zdravotnické pracovníky - 2. vydání

Právo pro zdravotnické pracovníky - 2. vydání

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná publikace je druhým doplněným a upraveným vydáním publikace z roku 2014. Jak již název napovídá, je určena zejména pro zdravotnické pracovníky všech kategorií. Klade si za cíl seznámit je se základy zdravotnického práva, s jejich právy a povinnostmi při výkonu povolání. ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Správní právo. Zvláštní část, 2. vydání

Správní právo. Zvláštní část, 2. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie a nově i správou hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.