Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


238

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2006,

kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona

Ministerstvo financí stanoví podle § 34 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon):

§ 1
Náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy podle § 1 odst. 2 koncesního zákona

(1) Žádost územního samosprávného celku, příspěvkové organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, nebo jiné právnické osoby podle § 2 odst. 1 písm. d) koncesního zákona, je-li územní samosprávný celek ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 koncesního zákona (dále jen "žadatel"), o předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy podle § 1 odst. 2 koncesního zákona (dále jen "koncesní smlouva"), obsahuje vybrané náležitosti koncesní smlouvy včetně ekonomického rozboru jejich dopadů, a to:

a)   vymezení předmětu koncesní smlouvy,
b)   u koncesionáře nebo vybraného uchazeče (dále jen "koncesionář"), je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu a identifikační číslo,
c)   u koncesionáře, je-li fyzickou osobou, jméno, příjmení, případně obchodní firmu, místo podnikání, případně místo trvalého pobytu, je-li odlišné od místa podnikání, a identifikační číslo,
d)   předpokládanou hodnotu předmětu koncesní smlouvy,
e)   předpokládaný příjem koncesionáře,
f)   výši finančních závazků žadatele vyplývajících z koncesní smlouvy, včetně výše jednotlivých plateb a jejich časového rozložení, popřípadě výši a způsob zajištění závazků koncesionáře souvisejících s koncesní smlouvou žadatelem,
g)   ostatní závazky žadatele vyplývající z realizace předmětu koncesní smlouvy,
h)   práva žadatele vyplývající z realizace předmětu koncesní smlouvy,
i)   výši plnění hrazených žadateli koncesionářem nebo jejich limity, pokud z koncesní smlouvy vyplývá jejich existence, a způsob jejich určení,
j)   výši úhrad plynoucích koncesionáři přímo od uživatelů nebo jejich limity, pokud z koncesní smlouvy vyplývá oprávnění tyto úhrady vybírat, a způsob jejich určení,
k)   dobu, na kterou se koncesní smlouva uzavírá,
l)   popis rozložení rizik mezi zadavatele a koncesionáře,
m)   stanovení reálné hodnoty aktiv a vymezení použitých zdrojů včetně jejich výše, z nichž jsou jednotlivá aktiva pořizována, pokud tvorba těchto aktiv vyplývá z koncesní smlouvy,
n)   vymezení právních vztahů smluvních stran k majetku, který je určen k realizaci předmětu koncesní smlouvy po celou dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy,
o)   způsob vypořádání závazků vyplývajících z koncesní smlouvy,
p)   podmínky ukončení koncesní smlouvy a důsledky, které z ukončení koncesní smlouvy plynou pro žadatele.

(2) K žádosti územního samosprávného celku o předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření koncesní smlouvy se přikládá

a)   rozhodnutí zastupitelstva územního samosprávného celku (dále jen "zastupitelstvo") o schválení koncesního projektu (§ 22 koncesního zákona), jde-li o významnou koncesní smlouvu,
b)   poslední dva zastupitelstvem projednané a schválené závěrečné účty územního samosprávného celku včetně zpráv o výsledcích přezkoumání hospodaření,
c)   poslední zastupitelstvem schválený rozpočtový výhled1).

(3) K žádosti příspěvkové organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, a k žádosti jiné právnické osoby podle § 2 odst. 1 písm. d) koncesního zákona, je-li územní samosprávný celek ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 koncesního zákona, o předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření koncesní smlouvy se přikládá

a)   rozhodnutí zastupitelstva o schválení koncesního projektu (§ 22 koncesního zákona), jde-li o významnou koncesní smlouvu,
b)   řádná účetní závěrka sestavená za účetní období předcházející datu podání žádosti o předchozí stanovisko.

§ 2
Náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko ke změně uzavřené koncesní smlouvy

(1) Žádost žadatele o předchozí stanovisko Ministerstva financí ke změně uzavřené koncesní smlouvy (dále jen "stanovisko ke změně") obsahuje návrh změny koncesní smlouvy a vyhodnocení jejího vlivu na vybrané náležitosti uzavřené koncesní smlouvy.

(2) K žádosti územního samosprávného celku o stanovisko ke změně se přikládá

a)   rozhodnutí zastupitelstva o schválení uzavřené koncesní smlouvy,
b)   uzavřená koncesní smlouva,
c)   poslední dva zastupitelstvem projednané a schválené závěrečné účty územního samosprávného celku včetně zpráv o výsledcích přezkoumání hospodaření,
d)   poslední zastupitelstvem schválený rozpočtový výhled1).

(3) K žádosti příspěvkové organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, a k žádosti jiné právnické osoby podle § 2 odst. 1 písm. d) koncesního zákona, je-li územní samosprávný celek ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 koncesního zákona, o stanovisko ke změně se přikládá

a)   rozhodnutí zastupitelstva o schválení uzavřené koncesní smlouvy,
b)   uzavřená koncesní smlouva,
c)   řádná účetní závěrka sestavená za účetní období předcházející datu podání žádosti o stanovisko ke změně.

§ 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


1)   § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Sagit, a. s.

Do textů publikace jsou zapracovány změny zákona o zadávání veřejných zakázek, které nabývají účinnosti 1. 1. a 1. 5. 2021. Ke změnám došlo také u zákona o investičních pobídkách, zákona o registru smluv a u ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.