Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


226

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2006,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o silniční dopravě

Čl. I

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4d zní:

"b)   v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství4d) zajistit, aby řidiči dodržovali ustanovení týkající se doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku, pokud pro určité kategorie vozidel prováděcí právní předpis anebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, nestanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství4d) doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku jinak,

4d)   Čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.".

2. V § 3 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

3. V § 3 odst. 1 na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)   v mezinárodní dopravě zajistit, aby najaté vozidlo bylo používáno pouze za předpokladu, že je najato bez řidiče, vozidlo řídí dopravce sám nebo jeho zaměstnanec, a aby ve vozidle byla při jeho provozu smlouva o nájmu s uvedením registrační značky najatého vozidla a pracovní smlouva řidiče, pokud není řidič zároveň dopravcem.".

4. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu vozidly určenými k přepravě osob, s výjimkou osobních vozidel používaných pro vlastní potřebu, a dopravce provozující silniční dopravu vozidly určenými k přepravě zvířat a věcí, jejichž celková hmotnost včetně přívěsu nebo návěsu přesahuje 3,5 tuny, je povinen zajistit, aby řidič vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, a tento záznam je povinen uchovávat po dobu 1 roku od ukončení přepravy, nejde-li o osobní vozidla používaná tuzemským dopravcem k silniční dopravě pro vlastní potřebu.".

5. V § 9 odst. 3 písm. b) se za slovo "přestupek" vkládají slova "spáchaný v posledních třech letech".

6. V § 9 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

7. V § 18a odst. 1 písm. c) se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "odstavce 3".

8. V § 18a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 10a a 10b zní:

"(2) Pro účely podání návrhu na zahájení řízení o zaplacení jízdného a přirážky podle zvláštního právního předpisu10a) proti cestujícímu, který nezaplatil jízdné a přirážku, je dopravce prostřednictvím osoby pověřené statutárním orgánem oprávněn vyžadovat doplnění, popřípadě upřesnění zjištěných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a u osob do 18 let jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu zákonného zástupce z informačního systému evidence obyvatel vedeného podle zvláštního právního předpisu10b) .


10a)   Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
10b)   § 8 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

9. V § 18a odst. 5 se slova "odstavci 2" nahrazují slovy "odstavce 3".

10. V § 18a odst. 3 se na konci písmene c) doplňují slova "číslo tohoto osobního dokladu, a v případě cestujícího, který ještě nedosáhl věku 18 let, též jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu jeho zákonného zástupce,".

11. V § 27 se věta druhá nahrazuje větou "Zahraniční dopravci jsou však povinni zajistit, aby řidiči vedli záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a aby dodržovali stanovenou dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku.".

12. V § 33b odst. 2 se slova "§ 9 odst. 3 písm. d)" nahrazují slovy "§ 9 odst. 4 písm. d)".

13. V § 34 odst. 1 se v poslední větě za slova "osádek vozidel" vkládají slova "ve vnitrostátní a" a za slova "dopravním úřadům" slova "nebo Ministerstvu dopravy".

14. V § 34 odst. 1 se na konci doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 7f zní: "Jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru7f) stanoví prováděcí právní předpis.


7f)   Směrnice Komise 112/2004/ES, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku Směrnice Rady 50/1995/ES o jednotných postupech kontroly při přepravě nebezpečných věcí.
Směrnice Rady 599/1988/ES o jednotném postupu při provádění nařízení (EHS) 3820/1985 a nařízení (EHS) 3821/1985.
Směrnice Rady 50/1995/ES o jednotných postupech kontroly při přepravě nebezpečných věcí.".

15. V § 34 se na konci textu odstavce 2 doplňuje čárka a slova "a umožnit jim přístup k záznamovému zařízení.".

16. V § 35 odst. 1 písm. b) se za slova "době odpočinku" vkládají slova "nebo nezajistí jeho řádné vedení".

17. V § 35b odst. 4 větě druhé se slova "kaucí a doklady" nahrazují slovy "kaucí nebo doklady".

18. V § 37 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Řidič vozidla je povinen předložit orgánům uvedeným ve větě první doklady předepsané tímto zákonem a umožnit jim přístup k záznamovému zařízení.".

19. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně poznámky pod čarou č. 4e zní:

"§ 38a

(1) Ministerstvo dopravy v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství4e) zajišťuje výrobu paměťových kontrolních karet.

(2) Ministerstvo dopravy vydává paměťové kontrolní karty subjektům vykonávajícím státní odborný dozor nebo kontrolu dodržování dob řízení vozidel, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku řidičů a vede centrální evidenci paměťových kontrolních karet. Paměťová kontrolní karta platí 5 let ode dne vydání.

(3) Vzor paměťové kontrolní karty stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství4e) prováděcí právní předpis.


4e)   Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.".

20. V § 41 odst. 2 se za slova "§ 18b odst. 2," vkládají slova "§ 19a odst. 3,", slova "§ 19b odst. 5" se nahrazují slovy "§ 19b odst. 6", za slova "§ 30 odst. 2," se vkládají slova "§ 34 odst. 1," a na konci textu odstavce se doplňují slova "a § 38a odst. 3".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. II

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Součástí evidence silničních motorových vozidel je evidence paměťových karet vozidel, která jsou vybavena podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) záznamovým zařízením.".Poznámka pod čarou č. 1a zní:


"1a)   Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 4 odst. 4 se na konci písmene o) doplňují slova "silničního motorového vozidla a přípojného vozidla".

3. V § 4 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

"p)   vydání paměťové karty vozidla, pokud je silniční motorové vozidlo vybaveno podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) záznamovým zařízením.".

4. V § 4 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

"q)   stát poslední registrace a registrační značka silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, není-li státem poslední registrace Česká republika.".

5. V § 4 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)   odejmutí osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technického průkazu silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie.".

6. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Ministerstvo oznámí do dvou měsíců od zápisu silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla do registru silničních vozidel příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie odejmutí osvědčení o registraci a technického průkazu silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, které bylo ke dni podání žádosti o registraci zapsáno v registru jiného členského státu Evropské unie. Na žádost příslušného orgánu jiného členského státu Evropské unie vrátí ministerstvo odňaté osvědčení o registraci a technický průkaz tomuto orgánu do 6 měsíců od jejich odejmutí.".Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

7. V § 6 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)   u silničních motorových vozidel, která jsou vybavena podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) záznamovým zařízením, též žádost o vydání paměťové karty vozidla.".

8. V § 6 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i)   osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské unie, které bylo v tomto členském státě Evropské unie provozováno.".

9. V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)   odejme osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předá je ministerstvu.".

10. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:

"§ 7a

(1) Pokud s přihláškou o registraci silničního motorového vozidla, které je vybaveno podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) záznamovým zařízením, byla podána žádost o vydání paměťové karty vozidla, obecní úřad obce s rozšířenou působností ověří na základě této žádosti, zda jsou splněny podmínky pro vydání paměťové karty vozidla žadateli, a pokud nezjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání paměťové karty vozidla, vydá žadateli do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti paměťovou kartu vozidla. Jde-li o silniční motorové vozidlo, které je vybaveno podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) záznamovým zařízením až po jeho registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli paměťovou kartu vozidla do 15 pracovních dnů od doručení žádosti o její vydání.

(2) Vydání paměťové karty vozidla se považuje za vydání osvědčení podle části čtvrté správního řádu6a).

(3) Vzor paměťové karty vozidla stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství1a) prováděcí právní předpis.


6a)   § 154 a následující zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

11. V § 11 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Vlastník silničního motorového vozidla, kterému byla vydána paměťová karta vozidla, a další osoby, jichž se záznam v registru vozidel týká, jsou povinni písemně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů v ní zapisovaných do 10 pracovních dnů od vzniku těchto změn. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá vlastníku silničního motorového vozidla náhradní paměťovou kartu vozidla do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o ohlášení změny údaje.

(3) Vlastník silničního motorového vozidla a další osoby, jichž se záznam v registru vozidel týká, jsou povinni u vozidla, které bylo vybaveno záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) až po registraci tohoto vozidla podle § 7, požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání paměťové karty vozidla do 10 pracovních dnů od vybavení vozidla tímto záznamovým zařízením.".

12. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)   vlastník motorového vozidla předloží potvrzení o převzetí autovraku, vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu6a).".

13. V § 13 odstavec 2 zní:

"(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností trvale vyřadí vozidlo z registru na žádost jeho vlastníka. Tuto skutečnost vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu6a). Vlastník vozidla přitom odevzdá tabulky s přidělenou registrační značkou. Jedná-li se o žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel podle odstavce 1 písm. a), je vlastník motorového a přípojného vozidla povinen doložit způsob jeho zániku.".

14. V § 13 odst. 3 větě druhé se za slova "tabulku s přidělenou registrační značkou" vkládá čárka a slova "paměťovou kartu vozidla, pokud byla vydána".

15. V § 14 odst. 2 větě první se za slova "tabulku s přidělenou registrační značkou" vkládá čárka a slova "paměťovou kartu vozidla".

16. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6b zní:

"§ 14a
Vydávání paměťových servisních karet

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností ověří na základě žádosti metrologického střediska autorizovaného k ověřování záznamového zařízení podle zvláštního právního předpisu6b), zda jsou splněny podmínky pro vydání paměťové servisní karty pro údržbu, seřizování a opravu záznamových zařízení podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a), a pokud nezjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání paměťové servisní karty, vydá ji do 15 pracovních dnů od doručení žádosti.

(2) Vydání paměťové servisní karty se považuje za vydání osvědčení podle části čtvrté správního řádu6a).

(3) Paměťová servisní karta platí 1 rok ode dne vydání.

(4) Držitel paměťové servisní karty je povinen nahlásit změny údajů, poškození, odcizení nebo ztrátu paměťové servisní karty do 10 pracovních dnů od vzniku těchto skutečností obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá do 5 pracovních dnů od doručení oznámení uvedených skutečností náhradní paměťovou servisní kartu.

(5) Jestliže držitel paměťové servisní karty pozbyl oprávnění k výkonu autorizované činnosti podle zvláštního právního předpisu6b), je povinen ji odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne právní moci rozhodnutí o pozbytí autorizace na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

(6) Vzor paměťové servisní karty stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství1a) prováděcí právní předpis.


6b)   § 16 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.".

17. V § 24 se odstavec 4 zrušuje.

18. V § 34 odstavec 3 zní:

"(3) Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě, musí být doložena těmito doklady:

a)   osvědčením o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technickým průkazem silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán,
b)   protokolem o evidenční kontrole.".

19. V § 34 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 8a znějí:

"(4) U vozidel dovezených z jiného než členského státu Evropské unie musí být žádost dále doložena těmito doklady:

a)   dokladem o celním odbavení vozidla8a),
b)   technickým protokolem vydaným zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 splňující emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2 jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo jedná-li se o vozidlo kategorie L, O1, O2, T nebo S jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo jedná-li se o vozidlo ostatních kategorií jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 5 let.

(5) Pro doložení žádosti doklady o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které nebylo doposud registrováno a je nově vyrobeno, platí odstavce 3 a 4 přiměřeně.


8a)   Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

20. V § 35 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě, jestliže pro vozidlo bylo prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu ES, nebo bylo prokázáno schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisů platných v jiném členském státě Evropské unie za podmínky, že vozidlo, jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky splňovaly v době schvalování technické způsobilosti typu vozidla v jiném členském státě Evropské unie technické požadavky pro schvalování technické způsobilosti typu vozidla platné v téže době v České republice a určené v prováděcím právním předpise.

(2) Jedná-li se o jednotlivě dovezené silniční vozidlo, u něhož je prokázáno udělení osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisů platných v tomto státě, pokud toto vozidlo, jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky nesplňovaly v době schvalování technické způsobilosti typu vozidla v jiném členském státě Evropské unie technické požadavky pro schvalování technické způsobilosti typu vozidla platné v téže době v České republice a určené v prováděcím právním předpisu, obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o schválení technické způsobilosti vozidla na základě technického protokolu vydaného zkušební stanicí. Zkušební stanice vydá technický protokol, splňuje-li vozidlo technické požadavky stanovené právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, a které byly platné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla.".

21. V § 35 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Jedná-li se o jednotlivě dovezené silniční vozidlo, u něhož není prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu ES, nebo osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisů platných v tomto státě, obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o schválení technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná

a)   o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené ze státu, který není členským státem Evropské unie, kategorie M1, M2 nebo N1 splňující emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo o vozidlo kategorie L, O1, O2, T nebo S, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo o vozidlo ostatních kategorií, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 5 let, nebo
b)   o člena diplomatické mise,

na základě technického protokolu vydaného zkušební stanicí. Zkušební stanice vydá technický protokol, splňuje-li vozidlo technické požadavky stanovené právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, a které byly platné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla.

(4) Pro schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které nebylo doposud registrováno a je nově vyrobeno, platí odstavce 1 až 3 přiměřeně.".Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 5 až 8.

22. V § 35 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Prováděcí právní předpis stanoví, ve kterých případech vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské unie, u něhož je prokázáno udělení osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisů platných v tomto státě, nebo jeho systémy, konstrukční části, nebo samostatné technické celky splňovaly v době schvalování technické způsobilosti typu vozidla v jiném členském státě Evropské unie technické požadavky pro schvalování technické způsobilosti typu vozidla platné v téže době v České republice.".

23. V § 80 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až v), která znějí:

"s)   zajišťuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1a) výrobu a na základě požadavků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností i distribuci paměťových karet vozidla a paměťových servisních karet,
t)   vede centrální seznam autorizovaných metrologických středisek oprávněných k této činnosti podle zvláštního právního předpisu6b),
u)   vede centrální seznam paměťových servisních karet,
v)   vede centrální seznam paměťových karet vozidel.".

24. V § 80 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) a x), která znějí:

"w)   oznamuje příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie odejmutí osvědčení o registraci a technického průkazu silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, které bylo ke dni podání žádosti o registraci zapsáno v registru jiného členského státu Evropské unie,
x)   vrací příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie na jeho žádost odňaté osvědčení o registraci a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, které bylo ke dni podání žádosti o registraci zapsáno v registru tohoto jiného členského státu Evropské unie.".

25. V § 80 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až r), která znějí:

"l)   objednává u ministerstva paměťové karty vozidla a paměťové servisní karty,
m)   vydává a odebírá paměťovou servisní kartu,
n)   předává ministerstvu údaje o seznamu paměťových karet vozidel vedených v centrálním registru silničních vozidel,
o)   vydává a odebírá paměťovou kartu vozidla,
p)   předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových karet vozidel,
r)   předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových servisních karet.".

26. V § 80 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

"s)   odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu.".

27. § 83 včetně nadpisu zní:

"Správní delikty

§ 83
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 6 odst. 1 a 2 nepřihlásí k registraci silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo, které hodlá provozovat na území České republiky,
b)   jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla v rozporu s § 7 odst. 2 neumístí na vozidlo tabulku s registrační značkou,
c)   jako výrobce, který je držitelem osvědčení o homologaci typu silničního vozidla nebo systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, v rozporu s § 24 odst. 2 písm. a) vyrobí a uvede na trh silniční vozidlo nebo systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla, který neodpovídá typu, pro který bylo uděleno osvědčení o homologaci typu, bez schválení technické způsobilosti,
d)   jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla provozuje vozidlo, které je podle § 37 technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích,
e)   jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji v registru silničních vozidel, nebo
f)   provádí technické prohlídky silničních vozidel bez oprávnění podle § 56 nebo provádí měření emisí silničních vozidel bez oprávnění podle § 65.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. f) lze uložit pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle odstavce a), b), d) lze uložit pokutu do 50 000 Kč. V blokovém řízení lze uložit pokutu do 5 000 Kč.".

28. Za § 83 se vkládá nový § 83a, který včetně nadpisu zní:

"§ 83a
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   jako provozovatel vozidla vybaveného záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) nebo jako držitel paměťové servisní karty poškodí nebo pozmění údaje v tomto záznamovém zařízení,
b)   v rozporu s § 6 odst. 1 a 2 nepřihlásí k registraci silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo, které hodlá provozovat na území České republiky,
c)   jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla v rozporu s § 7 odst. 2 neumístí na vozidlo tabulku s registrační značkou,
d)   jako držitel paměťové servisní karty nenahlásí změny údajů, poškození, odcizení nebo ztrátu paměťové servisní karty podle § 14a odst. 4,
e)   jako držitel paměťové servisní karty neodevzdá tuto kartu podle § 14a odst. 5,
f)   jako výrobce, který je držitelem osvědčení o homologaci typu silničního vozidla nebo systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, v rozporu s § 24 odst. 2 písm. a) vyrobí a uvede na trh silniční vozidlo nebo systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla, který neodpovídá typu, pro který bylo uděleno osvědčení o homologaci typu, bez schválení technické způsobilosti,
g)   jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. f) provozuje vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji v registru silničních vozidel,
h)   provádí technické prohlídky silničních vozidel bez oprávnění podle § 56,
i)   provádí měření emisí silničních vozidel bez oprávnění podle § 65,
j)   provozuje stanici technické kontroly v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o udělení oprávnění k jejímu provozování podle § 56 písm. e) a f),
k)   provozuje stanici měření emisí v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o oprávnění k jejímu provozování podle § 65 písm. e) a f),
l)   jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla provozuje vozidlo, které je podle § 37 technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. f) se uloží pokuta do 10 000 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. g) pokuta do 5 000 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), e), h), i), j), k) pokuta do 500 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) a l) pokuta do 50 000 Kč. 

(3) Jestliže je správní delikt podle odstavce 1 písm. f) spáchán hromadnou výrobou a hromadným uváděním na trh silničních vozidel, systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatných technických celků vozidla, uloží se pokuta do 50 000 000 Kč.".

29. § 84 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13a zní:

"Společná ustanovení
§ 84

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm příslušný orgán nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

a)   ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností podle své působnosti uvedené v § 80 odst. 2 a 4, jde-li o správní delikty podle § 83 odst. 1 písm. c) a e) a § 83a odst. 1 písm. a), d), e), f), g),
b)   krajský úřad, jde-li o správní delikty podle § 83a odst. 1 písm. h), i), j),
c)   obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o správní delikty podle § 83 odst. 1 písm. a), b), d) a f) a § 83a odst. 1 písm. b), c), k) a l).

(5) Přestupky podle § 83 odst. 1 písm. b) až d) mohou projednat orgány Policie České republiky nebo Celní správy České republiky v blokovém řízení.

(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby13a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem obce s rozšířenou působností a pokuty uložené krajským úřadem jsou příjmem kraje. Pokuty uložené ministerstvem a pokuty uložené v blokovém řízení jsou příjmem státního rozpočtu.


13a)   § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".

30. V § 91 odst. 1 se za slova "§ 7 odst. 2 a 4" vkládají slova "§ 7a odst. 3, § 14a odst. 6" a za slova "§ 33 odst. 2" vkládají slova "§ 35 odst. 9".

31. V § 91 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Bližší podmínky k provedení technických předpisů uvedených v odstavci 5 stanoví ministerstvo vyhláškou.".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o silničním provozu

Čl. III

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 76/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písmena f) a g) včetně poznámky pod čarou č. 7 znějí:

"f)   podrobit se na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
g)   podrobit se na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,

7)   Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.".

2. V § 6 odst. 3 písm. b) se za slova "služebních povinností," vkládají slova "ve vozidle obecní policie při plnění jejích povinností".

3. V § 7 odst. 5 se za slova "služebních povinností" vkládají slova "řidiče vozidla obecní policie při plnění jejích povinností".

4. V § 8a odstavec 2 zní:

"(2) Učitel autoškoly je povinen v souvislosti s prováděním výcviku podle zvláštního právního předpisu4)

a)   podrobit se na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
b)   podrobit se na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou.".

5. V § 12 odstavec 4 zní:

"(4) Na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 užít k jízdě výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky; v ostatních jízdních pruzích smí jet jen tehdy, jestliže je to nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování.".

6. V § 27 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.".

7. V § 32 odst. 1 se ve větě první za slovem "nebo" vypouští slovo "obrysová".

8. V § 67 odst. 3 se za slova "řidiči s označením O1" vkládají slova "a praktičtí lékaři ve službě podle odstavce 1".

9. V § 67 odst. 7 se věta druhá zrušuje.

10. V § 81 odst. 4 se číslovka "15" zrušuje.

11. V § 110 odst. 4 se za slovo "do 5" vkládá slovo "pracovních".

12. Za § 110 se vkládá nový § 110a, který včetně poznámek pod čarou č. 32a až 32c zní:

"§ 110a

(1) Paměťovou kartu řidiče vydá na základě žádosti do 15 pracovních dnů od jejího doručení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči

a)   vozidla silniční dopravy stanoveného přímo použitelným předpisem Evropských společenství32a),
b)   který je držitelem řidičského oprávnění pro tato vozidla a
c)   který řídí silniční motorové vozidlo vybavené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství32b) záznamovým zařízením.

Pokud při ověření podmínek pro vydání paměťové karty řidiče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání paměťové karty řidiče, paměťovou kartu řidiče nevydá.

(2) Pokud žadatel o udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění vozidla vybaveného podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství32b) záznamovým zařízením nebo žadatel o vydání řidičského průkazu pro řízení vozidel silniční dopravy podle odstavce 1 písm. a) podá současně žádost o vydání paměťové karty řidiče, vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po ověření podmínek pro vydání paměťové karty řidiče s řidičským průkazem žadateli současně paměťovou kartu řidiče.

(3) Vydání paměťové karty řidiče se považuje za vydání osvědčení podle části čtvrté správního řádu32c).

(4) Řidič je povinen převzít paměťovou kartu řidiče osobně na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Poškozenou nebo nefunkční paměťovou kartu řidiče je řidič povinen vrátit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Po předání paměťové karty řidiče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností znehodnotí dosavadní paměťovou kartu řidiče.

(5) Pro vydávání paměťových karet řidiče a jejich evidenci využívá obecní úřad obce s rozšířenou působností údaje vedené v centrálním registru řidičů.

(6) Paměťová karta řidiče platí 5 let ode dne vydání. Jestliže platnost dokladu, na jehož podkladě byla paměťová karta řidiče vydána, skončí v kratší lhůtě, než je doba platnosti paměťové karty řidiče, omezuje se její platnost na dobu platnosti tohoto dokladu. Jestliže řidič přestal být držitelem řidičského oprávnění k řízení silničních motorových vozidel vybavených podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství32a) záznamovým zařízením nebo jeho řidičské oprávnění k řízení těchto vozidel bylo pozastaveno, je držitel paměťové karty řidiče povinen odevzdat ji do 5 pracovních dnů od právní moci rozhodnutí o odnětí nebo pozastavení řidičského oprávnění nebo do 5 pracovních dnů od podání písemného oznámení o vzdání se řidičského oprávnění příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

(7) Vzor paměťové karty řidiče stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství32b) prováděcí právní předpis.


32a)   Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.
32b)   Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
32c)   Zákon č. 500/2004 Sb.".

13. V § 118 odst. 2 se slova "podle § 116 odst. 5" nahrazují slovy "podle § 116 odst. 6".

14. V § 118a se odstavec 8 zrušuje.Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

15. V § 119 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Obecní úřad obce s rozšířenou působností je vkladatelem údajů do evidence vydaných, odcizených, ztracených a vadných paměťových karet řidiče32b).".

16. V § 122 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Ministerstvo je správcem centrální evidence paměťových karet řidiče.".

17. V § 122 odst. 2 se za slova "v centrálním registru" vkládají slova "a v centrální evidenci paměťových karet řidiče" a za slova "registru řidičů" se vkládají slova "a z evidence vydaných, odcizených, ztracených nebo vadných paměťových karet řidiče".

18. Za § 122b se vkládá nový § 122c, který zní:

"§ 122c
Poskytování údajů z evidence paměťových karet řidiče a centrální evidence paměťových karet řidiče

Při poskytování údajů z evidence paměťových karet řidiče a z centrální evidence paměťových karet řidiče postupují obecní úřad obce s rozšířenou působností a ministerstvo obdobně jako obecní úřad obce s rozšířenou působností a ministerstvo při poskytování údajů z registru řidičů podle § 121 a 122.".

19. V § 123c odst. 3 se slova "pozbyl odbornou způsobilost podle odstavce 3" nahrazují slovy "dosáhl celkového počtu 12 bodů".

20. V § 123d odst. 1 se slova "uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu, spáchaných jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na jehož základě dosáhl celkového počtu 12 bodů" se nahrazují slovy "pozbytí řidičského oprávnění podle § 123c odst. 3".

21. V § 124 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

"g)   zabezpečuje výrobu a na základě požadavků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností i distribuci paměťových karet řidiče a vede jejich centrální evidenci,".

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

22. V § 124 odst. 9 písm. d) se slova "a 118c" zrušují.

23. V § 124 odst. 9 písmena f) a g) znějí:

"f)   vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
g)   vyzvat řidiče a učitele autoškoly k vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,".

24. V § 124 odst. 9 písm. h) se slova "podle § 6 odst. 3" zrušují.

25. V § 124 odst. 9 písm. j) se slova "parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené znakem O1" nahrazují slovy "vyhrazeném parkovišti".

26. V § 124 odst. 9 písm. l) se slova "§ 125b" nahrazují slovy "§ 125a".

27. § 125a se zrušuje.Dosavadní § 125b a 125c se označují jako § 125a a 125b.

28. V § 129 odst. 1 se za slovo "102" vkládají slova " , 110a".

29. V § 137 odst. 2 se za slova "§ 110 odst. 6" vkládají slova " , § 110a odst. 7" a slova "§ 125b odst. 8 a § 125c odst. 3" nahrazují slovy "§ 125a odst. 8 a § 125b odst. 3".

30. V příloze k zákonu položce druhé za 7 bodů se slova "řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3 %0 nebo užitím jiné návykové látky" nahrazují slovy "řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky".

31. V příloze k zákonu položce první za 6 bodů se slova "řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem" nahrazují slovy "řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 %0, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem".

32. V příloze k zákonu položce šesté za 3 body se slova "řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 %0" nahrazují slovy "řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 %0".

33. V příloze k zákonu položce první za 1 bod se slova "nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 60 km.h-1" nahrazují slovy "nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 80 km.h-1".

34. V příloze k zákonu položce čtvrté za 1 bod se slova "Zóna s dopravním omezením" zrušují.

35. V příloze k zákonu položce páté za 1 bod se slova "a zákazové značky B 29 - zákaz stání" nahrazují slovy "a zákazových značek B 28 - zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. IV

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se v části II položce 26 za písmeno g) doplňují písmena h) až j), která znějí:

"h)   vydání paměťové karty vozidla    Kč 700
i)   vydání paměťové servisní karty    Kč 700
j)   vydání paměťové karty řidiče Kč 700".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o přestupcích

Čl. V

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)   se přes výzvu podle zvláštního právního předpisu3f) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,".

2. V § 22 odst. 3 písmeno d) zní:

"d)   se přes výzvu podle zvláštního právního předpisu3f) odmítne podrobit vyšetření, zda při provádění výcviku nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.".

3. V § 22 odst. 3 se písmena e) a f) zrušují.

4. V § 22 odst. 4 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a písm. h).".

5. V § 22 odst. 8 se za slovo "i)" vkládá čárka a slovo "j)".

6. V § 23 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova "anebo nesplní povinnost stanovenou řidiči vozidla vybaveného záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3e),".Poznámka pod čarou č. 3e zní:


"3e)   Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2006, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 10, 11, 16, 23, 25 a 30, čl. III bodů 12, 15, 17, 18, 21, 28 a 29 a čl. IV, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2007.

v z. Kasal v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

Úmluva CMR - Praktický komentář

Úmluva CMR - Praktický komentář

Václav Roubal, Radek Novák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úmluva CMR zavedla jednotnou úpravu podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady a odpovědnost dopravce. Česká republika k Úmluvě přistoupila v roce 1976 (vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění sdělení č. 108/2006 Sb. m. ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k velkým změnám zákona o silničním provozu (změny pokut a bodového systému, řízení od 17 let pod dohledem mentora, zadržení řidičského průkazu a registračních značek a další); zavádějí se některé nové informativní značky a upřesňuje vodorovné značení; mění ... pokračování

Cena: 217 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu - Komentář

Zákon o silničním provozu - Komentář

Daniel Novopacký, Pavel Vetešník, Karel Bezděkovský - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.), zpracovaný podle právního stavu ke dni 1. 8. 2022. Autoři v rámci komentáře hledají odpovědi na řadu právních otázek, na které dosud teorie ani praxe neposkytuje jednoznačné odpovědi, nebo které ... pokračování

Cena: 1 995 KčKOUPIT

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1562 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývá účinnosti zásadní novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí); další změny tohoto zákona ... pokračování

Cena: 273 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.