Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


214

ZÁKON

ze dne 20. dubna 2006,

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna živnostenského zákona

Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie a není rodinným příslušníkem občana České republiky nebo občana jiného členské státu Evropské unie, nemůže provozovat živnost, která je uvedena v nařízení vlády vydaném podle § 73a odst. 4.".

2. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou:

a)   dosažení věku 18 let,
b)   způsobilost k právním úkonům,
c)   bezúhonnost,
d)   skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání,
e)   skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
f)   skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění.".

3. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Skutečnosti podle odstavce 1 písm. d) a e) se prokazují potvrzením příslušného orgánu státní správy, nebo pokud potvrzení není doloženo, ověří danou skutečnost živnostenský úřad u příslušného orgánu státní správy nebo v příslušném informačním systému veřejné správy. Skutečnost podle odstavce 1 písm. f) se dokládá čestným prohlášením.".

4. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova "v § 47 odst. 5" nahrazují slovy "v § 47 odst. 6" a slova "v § 47 odst. 6" se nahrazují slovy "v § 47 odst. 7".

5. V § 11 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " ; to neplatí, bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost nebyla provozována po dobu delší než 4 roky".

6. V § 11 odst. 4 písmeno b) zní:

"b) podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (§ 7), nejedná-li se o ohlašovací živnost provozovanou průmyslovým způsobem. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba osobu, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Zahraniční právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího organizační složky podniku umístěné na území České republiky, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.".

 7. V § 11 odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

8. V § 13 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo", v písmenu c) se slova "v písmenu b)" nahrazují slovy "v písmenu c)", na konci písmene c) se čárka nahrazuje tečkou, písmeno d) se zrušuje a pod úvodní část ustanovení odstavce 1 se vkládá nové písmeno a), které včetně poznámky pod čarou č. 29 zní:

"a) správce dědictví29),

29)   § 175e a 175f občanského soudního řádu.
§ 480a až 480e občanského zákoníku.".Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).

9. V § 13 odst. 2 a 4 se slova "písm. a) až c)" nahrazují slovy "písm. b) až d)".

10. V § 13 odst. 3 se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. a)".

11. V § 14 větě poslední se slova "podle § 47 odst. 5, § 47 odst. 6" nahrazují slovy "podle § 47 odst. 6, § 47 odst. 7".

12. V § 31 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.".

13. V § 31 odstavce 12 a 13 znějí:

"(12) Přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Provozování živnosti lze přerušit vždy nejdéle na dobu 2 let. Živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

(13) Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno podle odstavce 12, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.".

14. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který včetně poznámek pod čarou č. 36b až 36g zní:

"§ 45a

(1) Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadu též

a)   podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení36b),
b)   oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti36c),
c)   podat přihlášku k důchodovému pojištění36d),
d)   podat přihlášku k nemocenskému pojištění36e),
e)   oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení36f),
f)   podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění36g).

(2) Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadu též

a)   podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení36b),
b)   oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení36d).

(3) Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, podávané podle odstavců 1 a 2, se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

(4) Živnostenský úřad předá

a)   příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daní z příjmů údaje získané podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a), příslušnému orgánu sociálního zabezpečení údaje získané podle odstavce 1 písm. b) až d), příslušnému úřadu práce údaje podle odstavce 1 písm. e) a podle odstavce 2 písm. b) a příslušné zdravotní pojišťovně údaje získané podle odstavce 1 písm. f),
b)   ohlašovateli nebo žadateli o koncesi jeho identifikační číslo pro placení pojistného, čísla účtů pro placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na nemocenské pojištění.

(5) Podnikatel může na příslušném živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů podle odstavců 1 a 2, pokud tak učiní současně s oznámením podle § 49 odst. 1 nebo podle § 56 odst. 1.

(6) Údaje podle předchozích odstavců, včetně oznámení jejich změn, živnostenský úřad předá příslušným orgánům do 5 pracovních dnů; tato lhůta počíná běžet ode dne vzniku živnostenského oprávnění nebo ode dne, kdy byly odstraněny závady ohlášení nebo ohlášeny změny. Tyto údaje mohou být předávány v elektronické podobě, a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup.


36b)   § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
36c)   § 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
36d)   § 48a zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
36e)   § 145b odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.
36f)   § 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č.  214/2006 Sb.
36g)   § 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 36c a 36d se označují jako poznámky pod čarou č. 36h a 36i, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

15. V § 46 odst. 1 se v úvodní části ustanovení za slovo "ohlášení" vkládají slova " , pokud zákon nestanoví jinak".

16. V § 46 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova " , státy, ve kterých se dlouhodobě (více než 3 měsíce nepřetržitě) zdržoval v posledních 3 letech" nahrazují slovy " ; věta druhá bodu 2 se použije obdobně".

17. V § 46 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo k objektu nebo prostorám, v němž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí,".

 18. V § 46 odst. 2 písmena d) a e) znějí:

"d)  doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí,
e)   doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí,".

19. V § 46 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Živnostenský úřad si vyžádá u příslušných orgánů potvrzení podle § 6 odst. 1 písm. d) nebo e), nejsou-li k ohlášení živnosti doložena. Živnostenský úřad si dále, není-li doložen k ohlášení živnosti, vyžádá postupem podle § 72 výpis z Rejstříku trestů, stanoví-li tak tento zákon. Tyto údaje mohou být vyžádány a předávány i v elektronické podobě, a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

20. V § 47 odst. 2 písm. f) se slova "§ 5 odst. 4" nahrazují slovy "§ 5 odst. 5".

21. V § 47 odst. 4 se za slova "a 46" vkládají slova " , s výjimkou postupu podle § 46 odst. 6".

22. V § 47 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Pokud si živnostenský úřad vyžádá u příslušného orgánu státní správy nebo od Rejstříku trestů potvrzení nebo jiný doklad potřebný k ohlášení živnosti, neběží lhůta pro vydání živnostenského listu. Tato lhůta neběží ode dne odeslání vyžádání do dne doručení potvrzení nebo jiného dokladu od tohoto orgánu státní správy. O této skutečnosti živnostenský úřad informuje podnikatele bez zbytečného odkladu.".

Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 6 až 12.

23. V § 47 odst. 9 se číslo "7" nahrazuje číslem "8", za slovo "nevzniklo" se vkládají slova " , nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění" a číslo "5" se nahrazuje číslem "6".

24. V § 47 odst. 10 se za slova "podle odstavce 4" vkládají slova " nebo odstavce 5".

25. V § 48 odst. 1 se za slovo "způsobem" vkládají slova "(§ 60 odst. 6)", slova "a Českému statistickému úřadu. Opis živnostenského listu zašle živnostenský úřad též" se nahrazují slovy " , Českému statistickému úřadu,", za slova "podniku zahraniční osoby" se vkládají slova " , příslušné zdravotní pojišťovně, je-li mu známa," a slova "podle § 47 odst. 10 a 11" se nahrazují slovy "podle § 47 odst. 11 a 12".

26. V § 48 odst. 3 se slova "podle § 47 odst. 11" nahrazují slovy "podle § 47 odst. 12" a na konci textu odstavce se doplňují slova " , pokud tento zákon nestanoví jinak".

27. V § 49 odst. 4 se za větu první vkládá věta "Není-li doložen výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce, a vyžaduje-li jej tento zákon, postupuje živnostenský úřad podle § 72.".

28. § 51 zní:

"(1) Zjistí-li živnostenský úřad, že k žádosti o koncesi nejsou doloženy doklady potvrzující skutečnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) nebo e) nebo výpis z Rejstříku trestů, postupuje podle § 46 odst. 6; po tuto dobu se řízení o udělení koncese přerušuje. Zjistí-li, že další náležitosti nejsou splněny, vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na základě písemného podnětu žadatele lhůtu i opakovaně prodloužit. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě se řízení o udělení koncese přerušuje.

(2) Odstraní-li žadatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí projednání žádosti. Neodstraní-li žadatel závady ve lhůtě, živnostenský úřad řízení zastaví.".

29. V § 52 odst. 3 se slova "podle § 47 odst. 7 a 8" nahrazují slovy "podle § 47 odst. 8 a 9".

30. V § 53 odst. 4 se slova "§ 5 odst. 4" nahrazují slovy "§ 5 odst. 5".

31. V § 56 odst. 4 se slova "§ 27 odst. 2" nahrazují slovy "§ 27 odst. 3" a na konci odstavce se doplňuje věta "Není-li doložen výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce, a vyžaduje-li jej tento zákon, postupuje živnostenský úřad podle § 72.".

32. V § 58 odst. 2 se slova "(§ 5 odst. 4)" nahrazují slovy "(§ 5 odst. 5)".

33. V § 60 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 38c zní:

"(1) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy38c), jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady v rozsahu stanoveném odstavci 2 až 6 a krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném odstavci 4 a 5. Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.


38c)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.".

34. V § 60 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

35. V § 60 odstavec 6 zní:

"(6) Živnostenský úřad poskytuje údaje z rejstříku orgánům uvedeným v § 48 v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

36. V § 60 odst. 7 a 8 se slova "ústřední evidence podnikatelů39)" nahrazují slovem "rejstříku".

37. V § 65 odst. 4 písm. b) se za slovo "údajů" vkládají slova "a dokladů".

38. V § 72 se doplňují věty "Žádosti o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů mohou být předávány v elektronické podobě, a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Správce Rejstříku trestů vydá výpis z Rejstříku trestů podle tohoto ustanovení do sedmi dnů ode dne doručení žádosti.".

39. V § 73a se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Vláda může s ohledem na situaci na trhu práce stanovit nařízením seznam živností, které nemohou provozovat fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 7.".

40. V příloze č. 1 Řemeslné živnosti, části A, ve skupině 101: Kovy a kovové výrobky, se za obor živnosti Kovářství vkládá nový obor živnosti "Podkovářství".

41. V příloze č. 1 Řemeslné živnosti, části A, ve skupině 113: Stavebnictví, se doplňuje nový obor živnosti "Malířství, lakýrnictví a natěračství".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o živnostenských úřadech

Čl. II

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 284/2004 Sb., se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 5g zní:

"§ 2
Obecní živnostenský úřad

(1) Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem5), plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo

a)   přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu5a) od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
b)   přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy5b),
c)   přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení5c),
d)   přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem5d).

(2) Obecní živnostenský úřad předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem5e) podání, která obdrží podle odstavce 1, příslušným správním úřadům5f), které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.

(3) Obecní živnostenský úřad je provozovatelem5g) živnostenského rejstříku.


5)   Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5a)   § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
5b)   § 10a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.
5c)   § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
5d)   § 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.
5e)   § 45a odst. 6 živnostenského zákona.
5f)   § 45a odst. 4 živnostenského zákona.
5g)   § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.".

2. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slovo "činnost" vkládají slova " , a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst,".

3. V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) je provozovatelem5g) živnostenského rejstříku,".

 4. V § 5 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)   je správcem5g) živnostenského rejstříku,".

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. III

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odstavec 3 zní:

"(3) Pracovník správce daně má právo provést nebo si vyžádat z účetních písemností, záznamů nebo jiných informací bezúplatně výpis nebo kopii, a to i na technických nosičích dat. V rozsahu nezbytném k prověření údajů na technických nosičích dat má pracovník správce daně právo na informace o používaných programech výpočetní techniky a je oprávněn využívat programové vybavení, ve kterém byly informace pořízeny.".

2. V § 16 odst. 2 písm. c) se na konci textu za slova "pravdivostí" doplňují slova "Pracovník správce daně má při provádění daňové kontroly oprávnění podle § 15 odst. 3".

3. V § 24 odst. 6 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

"n) obecním živnostenským úřadům (dále jen "živnostenský úřad"), ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, potvrzení o tom, zda ohlašovatel živnosti nebo žadatel o koncesi má nebo nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání.".

 4. V § 33 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 29b zní:

"(8) Poplatník, který podniká na základě živnostenského oprávnění, splní povinnosti podle odstavců 1 a 7 též tehdy, podá-li přihlášku nebo učiní-li oznámení na živnostenském úřadu příslušném na základě zvláštního právního předpisu29b).


29b)   § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.".Dosavadní odstavce 8 až 17 se označují jako odstavce 9 až 18.

5. V § 33 odst. 10 se za slovo "ministerstvem" vkládají slova " , s výjimkou plnění registrační povinnosti nebo oznamovací povinnosti podle odstavce 8".

6. V § 62 odst. 7 se na konci textu doplňují slova "a pro potřeby živnostenského úřadu doklad o tom, že fyzická osoba nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z podnikání".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. IV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 24/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se na konci textu doplňují slova "a obecní živnostenské úřady (dále jen "živnostenské úřady")".

2. V § 6 odst. 4 se na konci písmene y) doplňují slova "a vydávají živnostenskému úřadu na jeho žádost do 7 dnů potvrzení o tom, že ohlašovatel živnosti nebo žadatel o koncesi nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti".

3. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 32c a 32d zní:

"§ 10a
Živnostenské úřady

(1) Živnostenské úřady přijímají v případech stanovených tímto zákonem od osob samostatně výdělečně činných, které samostatnou výdělečnou činnost provozují na základě oprávnění podle živnostenského zákona32c), oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, přihlášky k účasti na důchodovém pojištění a na nemocenském pojištění, odhlášky z účasti na nemocenském pojištění a hlášení podle § 48 odst. 1 písm. a) až d).

(2) Živnostenské úřady oznamují ve stanovené lhůtě32d) příslušným okresním správám sociálního zabezpečení

a)   skutečnosti podle odstavce 1, a to s uvedením dne, kdy tyto skutečnosti byly živnostenskému úřadu sděleny,
b)   vznik nebo zánik oprávnění provozovat živnost, pozastavení nebo přerušení výkonu živnosti, a to s uvedením dne, ke kterému tyto skutečnosti nastaly.

32c)   § 9 odst. 3 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
32d)   § 45a odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 214/2006 Sb.".

4. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Orgány sociálního zabezpečení a živnostenské úřady si v mezích své působnosti vzájemně předávají údaje potřebné k provádění sociálního zabezpečení u osob uvedených v § 10a odst. 1. Tyto údaje mohou být vyžádány a předávány i v elektronické podobě, a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

5. V § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

"n) živnostenským úřadům, u nichž osoby uvedené v § 10a odst. 1 podaly oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti nebo přihlášku k účasti na důchodovém pojištění nebo na nemocenském pojištění, identifikační číslo této osoby, čísla účtů pro placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na nemocenské pojištění a údaj o výši pojistného nebo záloh na pojistné na nemocenské pojištění.".

 6. Za § 48c se vkládá nový § 48d, který včetně poznámky pod čarou č. 60a zní:

"§ 48d

Osoba uvedená v § 10a odst. 1 může hlášení podle § 48 odst. 1 písm. a) až d) a přihlášky a odhlášky podle § 48b odst. 2 a 3 učinit na předepsaném tiskopise60a) u příslušného živnostenského úřadu; povinnost učinit tato hlášení u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení se v tomto případě považuje za splněnou.


60a)   § 45a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 214/2006  Sb.".

7. V § 120a se za slova "sociálního zabezpečení" vkládají slova " , popřípadě ve stanovených případech (§ 48d) příslušnému živnostenskému úřadu,".

8. Za § 123f se vkládá nový § 123g, který zní:

"§ 123g

Tiskopisy60a), které v případech stanovených tímto zákonem (§ 48d) používají osoby uvedené v § 10a odst. 1 vůči živnostenským úřadům, se vydávají po projednání s Českou správou sociálního zabezpečení.".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. V

V § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 32a a 32b zní:

"(2) Oznámení podle odstavce 1 může zaměstnavatel učinit, v případě, že tak stanoví zvláštní právní předpis32a), též u místně příslušného obecního živnostenského úřadu. Živnostenský úřad předá oznámení příslušnému úřadu práce ve stanovené lhůtě32b).


32a)   § 45a odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 214/2006 Sb.
32b)   § 45a odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 214/2006  Sb.".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. VI

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 3 se doplňuje věta "Pojištěnec, podnikající na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu17b).".Poznámka pod čarou č. 17b zní:


"17b)   § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.".

2. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně poznámky pod čarou č. 18a zní:

"§ 10a
Živnostenské úřady

(1) Živnostenské úřady, které přijaly oznámení podle § 10 odst. 3 věty druhé, předají tyto údaje ve stanovené lhůtě18a) zdravotní pojišťovně, kterou ve svém oznámení pojištěnec uvedl (dále jen "příslušná pojišťovna").

(2) Živnostenské úřady sdělují nejpozději do 5 pracovních dnů příslušné pojišťovně vznik prvního nebo zánik posledního oprávnění provozovat živnost a pozastavení výkonu živnosti, a to s uvedením dne, ke kterému tyto skutečnosti nastaly.

(3) Živnostenské úřady předají na vyžádání zdravotní pojišťovně kopie dokladů, které pojištěnec připojil ke svému oznámení podle odstavce 1.

(4) Živnostenské úřady a zdravotní pojišťovny si v mezích své působnosti vzájemně předávají údaje potřebné k provádění veřejného zdravotního pojištění osob samostatně výdělečně činných, které podnikají na základě živnostenského oprávnění.


18a)   § 45a odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 214/2006 Sb.".

3. V § 40 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Zdravotní pojišťovny dávají podnět živnostenskému úřadu ke zrušení živnostenského oprávnění podnikateli z důvodu neplnění závazků podnikatele platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění.".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. VII

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 6 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 40c zní:

"h) živnostenským úřadům, u nichž osoby samostatně výdělečně činné podnikající na základě živnostenského oprávnění podaly oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, údaje potřebné k plnění povinností podle zvláštního právního předpisu40c).

40c)   Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 24 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 40d znějí:

"(4) Osoba samostatně výdělečně činná podnikající na základě živnostenského oprávnění může oznámení uvedená v odstavci 1, jsou-li podávána při zahájení nebo ukončení výdělečné činnosti, učinit na předepsaném tiskopise40d) u příslušného živnostenského úřadu; povinnost učinit tato oznámení u příslušné zdravotní pojišťovny se v tomto případě považuje za splněnou.

(5) Za den splnění oznamovací povinnosti se považuje den, ve kterém bylo oznámení předáno příslušné zdravotní pojišťovně, nebo podáno v případech stanovených v odstavci 4 příslušnému živnostenskému úřadu, nebo den, v němž byla podána poštovní zásilka obsahující oznámení.


40d)   § 45a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 214/2006  Sb.".

3. V § 28 se na konci doplňuje věta "Tiskopisy, které v případech stanovených tímto zákonem (§ 24 odst. 4) používají osoby samostatně výdělečně činné vůči živnostenským úřadům, se vydávají po projednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky.".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o některých službách informační společnosti

Čl. VIII

§ 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zní:

" Šíření obchodních sdělení
§ 7

(1) Obchodní sdělení lze šířit elektronickými prostředky jen za podmínek stanovených tímto zákonem.

(2) Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.

(3) Nehledě na odstavec 2, pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle požadavků ochrany osobních údajů upravených zvláštním právním předpisem5), může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

(4) Zaslání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení je zakázáno, pokud

a)   tato není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení,
b)   skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, nebo
c)   je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.

5)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 159/1999 Sb.

Čl. IX

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 37/2004 Sb. a zákona č. 39/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

2. V § 2 odst. 1 větě první se za slovo "oprávněn" vkládá slovo "organizovat".

3. V § 2 odst. 1 se doplňují věty, které znějí: "Cestovní kanceláří je také osoba, která má v době podpisu cestovní smlouvy sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, než je Česká republika (dále jen "cestovní kancelář usazená na území jiného státu"). Cestovní kancelář usazená na území jiného státu musí podnikat na základě oprávnění tohoto státu k provozování cestovní kanceláře a musí mít sjednané pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, nebo být jinak pro tento případ zajištěna, alespoň v rozsahu stanoveném tímto zákonem.".

4. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova "a na základě individuální objednávky prodávat jejich kombinace" zrušují.

5. V § 3 odst. 4 se slovo "jméno" nahrazuje slovem "firma".

6. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Cestovní agentura je dále povinna

a)   v propagačních, nabídkových a jiných materiálech, včetně jejich elektronických forem, vždy informovat, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdu zprostředkováván,
b)   před uzavřením cestovní smlouvy předložit zájemci o uzavření cestovní smlouvy (dále jen "zájemce") na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, pro kterou zprostředkovává prodej zájezdu,
c)   před zahájením zprostředkování prodeje zájezdů pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu bezodkladně informovat o této skutečnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo"), a to včetně údajů o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů,
d)   při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu předložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávnění k provozování cestovní kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu a informovat zájemce o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů,
e)   při zprostředkování prodeje zájezdu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku6a) poskytnout zájemci s dostatečným předstihem údaje uvedené v § 10.".

Poznámka pod čarou č. 6a zní:


"6a)   § 53 a 53a občanského zákoníku.".

7. V § 5 odst. 1 se slova "Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovem "ministerstvo".

8. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se pojištění vztahovalo na veškeré zájezdy prodané v době platnosti pojistné smlouvy, ledaže cestovní kancelář uzavře pojistnou smlouvu novou. Okamžikem prodeje zájezdu se rozumí okamžik uzavření cestovní smlouvy. Ujednání pojistné smlouvy, která jsou v rozporu s podmínkou podle věty prvé, jsou neplatná.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

9. § 9 včetně nadpisu zní:

" Povinnosti cestovní kanceláře
§ 9

(1) Cestovní kancelář

a)   je povinna po celou dobu své podnikatelské činnosti mít uzavřenu pojistnou smlouvu podle § 6 až 8,
b)   nesmí zprostředkovávat prodej zájezdu podle § 2 odst. 2 písm. d) pro subjekt, který není cestovní kanceláří ve smyslu § 2 odst. 1,
c)   je povinna označit provozovnu a propagační a jiné materiály určené zákazníkovi slovy "cestovní kancelář", pokud toto označení neobsahuje již její obchodní firma; názvy "cestovní kancelář" nebo "CK" může používat pouze podnikatel, který je držitelem platné koncese4).

(2) Cestovní kancelář je dále povinna

a)   předložit před uzavřením cestovní smlouvy zájemci na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře,
b)   při zprostředkování prodeje zájezdu pro jinou cestovní kancelář dodržet povinnosti

1. 

v propagačních, nabídkových a jiných materiálech, včetně jejich elektronických forem, vždy informovat, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdu zprostředkováván,

2. 

před uzavřením cestovní smlouvy předložit zájemci o uzavření cestovní smlouvy (dále jen "zájemce") na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, pro kterou zprostředkovává prodej zájezdu,

3. 

před zahájením zprostředkování prodeje zájezdů pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu neprodleně informovat o této skutečnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo"), a to včetně údajů o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů,

4. 

při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář usazenou na území jiného státu předložit zájemci na jeho žádost k nahlédnutí opis oprávnění k provozování cestovní kanceláře včetně jeho úředně ověřeného překladu a informovat zájemce o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů,

5. 

při zprostředkování prodeje zájezdu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku6a) poskytnout zájemci s dostatečným předstihem údaje uvedené v § 10.

(3) Cestovní kancelář usazená na území jiného státu je povinna před zahájením prodeje zájezdů bezodkladně informovat o této skutečnosti ministerstvo, a to včetně údajů o rozsahu pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nebo jiné formy zajištění těchto zájezdů.".

10. V § 11 se slova "§ 6 odst. 3" nahrazují slovy "§ 6 odst. 4" a slova "§ 9 písm. a) a b)" se nahrazují slovy "§ 9 odst. 1 písm. a) a b)".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o hospodaření energií

Čl. X

V § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, odstavec 2 zní:

"(2) Územní energetickou koncepci pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy a magistráty statutárních měst (dále jen "pořizovatel") v přenesené působnosti. Územní energetická koncepce je součástí územně plánovací dokumentace.".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. XI

V § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb., se za slova "nebo místě podnikání" doplňují věty "Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.".

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. XII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb. a zákona č. 552/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 70 odst. 1 se na konci věty první doplňují slova " , není-li dále stanoveno jinak".

2. V § 70 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Oznámení se nedoručuje, dojde-li ke změně dávky z důvodu zvýšení částek životního minima nebo u nezaopatřeného dítěte z důvodu dosažení věku stanoveného pro používání vyšší částky životního minima. Pro podání námitek platí odstavce 2 a 3 obdobně.".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Přechodná ustanovení

Čl. XIII

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazu živnostenského oprávnění pro volnou ohlašovací živnost u právnické osoby se dokončí podle živnostenského zákona, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Rozhodnutí o pozastavení provozování volné ohlašovací živnosti u právnické osoby z důvodu neustanovení odpovědného zástupce pozbývá právních účinků dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně živnosti z ohlašovací živnosti volné na ohlašovací živnost řemeslnou, nabývají dnem účinnosti zákona č. 214/2006 Sb., fyzické a právnické osoby splňující podmínky k výkonu takové živnosti živnostenského oprávnění k této řemeslné živnosti.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Účinnost

Čl. XIV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení článku XIII bodu 4, které nabývá účinnost dnem 1. ledna 2007.

v z. Kasal v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1527 - Zdravotní pojištění 2023

ÚZ č. 1527 - Zdravotní pojištění 2023

Sagit, a. s.

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění; v publikaci dále najdete aktuální znění zákona o veřejném zdravotním pojištění a znění zákonů o ...

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o daňovém poradenství, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, a řadu dalších ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1522 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od roku 2023 došlo k dalším změnám živnostenského zákona, jehož aktuální znění se všemi tučně zvýrazněnými novelami najdete v úzetku č. 1522. Dále zde najdete nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 1 085 KčKOUPIT

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.