Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


213

ZÁKON

ze dne 20. dubna 2006,

kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o užívání státních symbolů České republiky

Čl. I

Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova "v souladu s tímto zákonem, a to" zrušují.

2. V § 2 písm. i) se za slovem "a" slovo "ozbrojené" zrušuje.

3. V § 2 písm. r) se slova "a školy, školská a předškolní zařízení zařazené do sítě škol, školských a předškolních zařízení" nahrazují slovy " , školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku".

4. Poznámka pod čarou č. 3 zní:


"3)   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 2 písm. t) se slova "svěřeno vydávání správních aktů nebo listin osvědčujících důležité skutečnosti" nahrazují slovy "nebo na základě zákona svěřen výkon státní správy".

6. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Za oprávněné osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až t) mohou státní znak užívat v souvislosti s výkonem působnosti oprávněné osoby fyzické osoby, oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů oprávněné osoby nebo pověřené vedoucím oprávněné osoby.".

7. V § 3 odst. 1 písm. b) se za slova "§ 2" vkládají slova "odst. 1".

8. V § 3 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f)  se vyobrazuje na sbírkách rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu vydávaných těmito soudy podle zvláštních právních předpisů,".Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

9. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova "§ 2 písm. a) až e), g) až j) a m)" nahrazují slovy "§ 2 odst. 1 písm. a) až e) a g) až m)".

10. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slova "§ 2" vkládají slova "odst. 1".

11. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) užít v souvislosti s výkonem působnosti oprávněných osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až t).".

 12. V § 4 odst. 1 se za slova "§ 2" vkládají slova "odst. 1".

13. V § 4 odst. 3 se za slova "§ 2" vkládají slova "odst. 1".

14. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

"§ 4a

V případech, kdy zákon ukládá nebo umožňuje užití velkého státního znaku, může oprávněná osoba užít i jeho jednobarevnou napodobeninu z kovu, kamene, skla, keramiky nebo jiného materiálu, která svým vyobrazením odpovídá vyobrazení velkého státního znaku.".

15. V § 5 se za slova "§ 2" vkládají slova "odst. 1" a slova "úředních aktech nebo na listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při výkonu své zákonem stanovené působnosti" se nahrazují slovy "listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při výkonu státní moci, který jim byl svěřen zákonem nebo na základě zákona5a).".Poznámka pod čarou č. 5a zní:


"5a)   § 13 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
§ 9 odst. 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).".

16. V § 7 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 5b zní:

"(1) Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až s) na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků5b) a při příležitostech celostátního významu, zejména v den smutku nebo v den státního smutku, vyhlášených vládou.


5b)   § 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.".

17. V § 7 odst. 4 se za slova "§ 2" vkládají slova "odst. 1".

18. § 8 zní:

"§ 8

(1) Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt

a)   vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,
b)   uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek,
c)   v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek,
d)   první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu vlajek než 5.

(2) Obdobně se použijí pravidla stanovená v odstavci 1 při vyvěšení státní vlajky s jinými vlajkami.".

19. § 13 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5c zní:

"§ 13
Přestupek

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku5c) tím, že zneužije, úmyslně poškodí nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč. 


5c)   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.".Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

20. Za § 13 se vkládá nadpis " Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" a vkládají se nové § 13a a 13b, které včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

"§ 13a

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   užije malý státní znak v rozporu s § 5,
b)   užije velký státní znak v rozporu s § 6 odst. 2,
c)   nevyvěsí státní vlajku, ač je k tomu podle § 7 odst. 1 povinna, nebo
d)   vyvěsí státní vlajku v rozporu s § 8 nebo 9.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   15 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c),
b)   10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d).

§ 13b

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby6) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.


6)   § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o přestupcích

Čl. II

V § 42 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 62/2002 Sb., se za slovo "zneváží" vkládají slova "jiný symbol než" a slova "nebo jiný symbol" se zrušují.

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení.

v z. Kasal v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.\

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.