Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


207

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b zní:

"(1) Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a) a upravuje hygienické požadavky na materiály a předměty určené pro styk s potravinami upravené přímo použitelným předpisem Evropských společenství1b) (dále jen "výrobky určené pro styk s potravinami").


1)   Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné předpisy Evropských společenství promítnuty.
1a)   Směrnice Rady 78/142/EHS z 30. ledna 1978, která se týká aproximace práva členských států, vztahujícího se na materiály, které obsahují monomerní vinylchlorid a jsou určené pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 80/766/EHS z 18. července 1980, kterou se ustanovuje analytická metoda pro účely úřední kontroly množství monomerního vinylchloridu v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 81/432/EHS z 29. dubna 1981, kterou se ustanovuje analytická metoda pro účely úřední kontroly uvolněného vinylchloridu z materiálů a předmětů do potravin.
Směrnice Rady 82/711/EHS z 18. října 1982, která ustanovuje základní pravidla pro migrační zkoušky složek plastů a předmětů z nich vyrobených a určených pro styk s potravinami.
Směrnice Rady 84/500/EHS z 15. října 1984, která se týká aproximace právních předpisů členských států, vztahujících se na keramické předměty určené pro styk s potravinami.
Směrnice Rady 85/572/EHS z 19. prosince 1985, která ustanovuje seznam simulantů potravin používaných při migračních zkouškách složek plastů a předmětů z nich vyrobených a určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 93/10/EHS z 15. března 1993, která se týká materiálů a předmětů vyrobených z fólie z regenerované celulózy určené pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 93/11/EHS z 15. března 1993, která se týká stanovení N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek uvolněných ze saviček a sosáků vyrobených z eleastomerů nebo pryže.
Směrnice Komise 93/111/ES ze dne 10. prosince 1993, kterou se mění směrnice 93/10/EHS o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 97/48/ES ze dne 29. července 1997, kterou se podruhé mění směrnice Rady 82/711/EHS, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2004/1/ES ze dne 6. ledna 2004, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, týkající se pozastavení používání azodikarbonamidu jako nadouvadla do plastů.
Směrnice Komise 2004/14/ES ze dne 29. ledna 2004, kterou se mění a doplňuje směrnice 93/10/EHS, která se týká materiálů a výrobků vyrobených z fólie z regenerované celulózy (celofánu) a určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2004/19/ES ze dne 1. března 2004, kterou se mění a doplňuje směrnice 2002/72/ES, týkající se materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami.
1b)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.".

2. V § 3 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:

"(6) Materiály a výrobky z plastů, laky, nátěrové hmoty a výrobky opatřené povrchovou úpravou, jakož i lepidla, která obsahují, nebo jsou vyrobena z jedné nebo více následujících látek

a)   2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan a některé jeho deriváty,
b)   bis(2,3-epoxypropyl)ethery bis(hydroxyfenyl)methanu a některé jejich deriváty,
c)   novolac-glycidylethery a některé jejich deriváty,

musí vyhovovat požadavkům přímo použitelného předpisu Evropských společenství1c).


1c)   Nařízení Komise č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.".

3. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) K ověřování hygienických požadavků stanovených touto vyhláškou se používají validované analytické metody podle pravidel a podmínek upravených v přílohách č. 1 až 14 k této vyhlášce. Pokud metoda není takto upravena, lze používat metodu s přiměřenými charakteristikami s ohledem na příslušný hygienický limit stanovený touto vyhláškou.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

4. V § 11 odstavec 3 zní:

"(3) Seznamy látek upravené v příloze č. 3 k této vyhlášce nezahrnují

a)   monomery a jiné výchozí látky a přísady používané při výrobě
1.  povrchových nátěrů z pryskyřic nebo polymerů v kapalné, práškové nebo dispergované formě, jako jsou laky a nátěry,
2.  epoxidových pryskyřic,
3.  lepidel a povlaků zlepšujících přilnavost,
4.  tiskařských barev, nebo
b)   barviva,
c)   rozpouštědla.".

5. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

"§ 11a

(1) Pokud jsou při výrobě plastových výrobků určených pro styk s potravinami použity přísady, které jsou povoleny jako přídatné látky do potravin nebo jako látky určené k aromatizaci potravin podle zvláštních právních předpisů3), nesmějí se tyto látky uvolňovat do potravin

a)   v množstvích, která mají technologickou funkci v hotových potravinách,
b)   v nichž jsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo látky určené k aromatizaci, v množstvích překračujících omezení stanovená podle zvláštních právních předpisů nebo omezení upravených v § 11; dodržení tohoto ustanovení se posuzuje podle omezení, které je přísnější,
c)   v nichž nejsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo látky k aromatizaci v množstvích překračujících omezení upravená v § 11.

3)   Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č.  152/2005 Sb. a vyhlášky č. 431/2005 Sb.
Vyhláška č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.".

6. V § 13 odstavec 9 zní:

"(9) U látek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce v Neúplném seznamu přísad, které mohou být použity pro výrobu plastů, jeho oddílu B se při ověřování shody jejich migrace se specifickými migračními limity v simulantu D nebo ve zkušebním médiu náhradních migračních zkoušek postupuje podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.".

7. V § 23 odstavec 5 zní:

"(5) Odstavce 2 až 4 se nevztahují na celofánová střeva.".

8. V § 23 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) K celofánu podle odstavce 2 patří fólie z regenerované celulózy

a)   bez povrchové úpravy,
b)   s povrchovou úpravou na bázi celulózy,
c)   s povrchovou úpravou z plastu.".

9. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

"§ 23a

(1) Při výrobě fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm. a) a b) lze použít pouze látky nebo skupiny látek upravené v příloze č. 13 k této vyhlášce, jejích částech I a II, a to za podmínek upravených v této příloze. Při výrobě fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm c) lze použít pouze látky nebo skupiny látek upravené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Výrobky určené pro styk s potravinami vyrobené z fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm. c) musí být v souladu s požadavky upravenými v § 12 až 14.".

10. Příloha č. 2 se zrušuje.

11. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

12. V příloze č. 13 části II. Povrchově upravený celofán bod 1. Polymery se věta "Úhrnné množství látek nesmí na straně přicházející do styku s potravinami překročit 50 mg.kg-1 povrchové úpravy" zrušuje.

13. V příloze č. 13 části II. Povrchově upravený celofán se bod 1.3 a podbody 1.3.1 až 1.3.12 zrušují.

14. V příloze č. 13 části II. Povrchově upravený celofán text pod nadpisem bodu 2. Pryskyřice zní: "Celkové množství látek nesmí přesáhnout 12,5 mg.dm-2 nánosové vrstvy fólie na straně kontaktu s potravinou, a to pouze pro přípravu celofánů s povrchovou úpravou na bázi nitrátu celulózy:".

15. V příloze č. 13 části II. Povrchově upravený celofán bod 3. Změkčovadla podbod 3.6 zní:

"3.6  2-ethylhexyl-difenyl-fosfát (synonymum: 2-ethyl-hexylester difenyl-fostátu), nejvýše 2,4 mg.kg-1 potraviny, která je ve styku s tímto typem fólie, nebo 0,4 mg.dm-2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je určena pro styk s potravinami.".

16. V příloze č. 13 části II. Povrchově upravený celofán bod 3. Změkčovadla se podbod 3.11 zrušuje.

17. V příloze č. 13 v části II. Povrchově upravený celofán bod 5. Rozpouštědla se podbody 5.15, 5.16, 5.17 a 5.18 zrušují.

18. Příloha č. 15 se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Rath v. r.

E-shop

Občanské právo hmotné 4

Občanské právo hmotné 4

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům. Dědické právo po ... pokračování

Cena: 365 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ... pokračování

Cena: 3 645 KčKOUPIT

Pozemkové vlastnictví

Pozemkové vlastnictví

Hana Adamová, Luboš Brim, Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Jakub Hanák, Anna Pekařová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). ... pokračování

Cena: 1 825 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.