Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


193

VYHLÁŠKA

ze dne 13. dubna 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 a k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 4, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2, § 66 odst. 3, § 67 odst. 1 a 10 a § 68 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb. a vyhlášky č. 176/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích, na dopravních zařízeních a na zařízeních pro dopravní informace nesmí být vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace.".

2. V § 6 odstavec 3 zní:

"(3) Zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající ze svislé dopravní značky končí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, pokud není dříve ukončen jinak; to neplatí pro omezení vyjádřené svislou dopravní značkou "Zóna s dopravním omezením" (č. IP 25a), které se ukončuje pouze svislou dopravní značkou "Konec zóny s dopravním omezením" (č. IP 25b), svislou dopravní značku "Obytná zóna" (č. IP 26a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka "Konec obytné zóny" (č. IP 26b), a svislou dopravní značku "Pěší zóna" (č. IP 27a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka "Konec pěší zóny" (č. IP 27b).".

3. V § 6 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4, 5 a 6, které znějí:

"(4) Značky upravující přednost "Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací" (č. P 1), "Hlavní pozemní komunikace" (č. P 2), "Konec hlavní pozemní komunikace" (č. P 3), "Dej přednost v jízdě!" (č. P 4), "Dej přednost v jízdě tramvaji!" (č. P 5) a "Stůj, dej přednost v jízdě!" (č. P 6) platí pro nejbližší křižovatku.

(5) Není-li způsob a uspořádání dovoleného stání vyznačen vodorovnými dopravními značkami, nebo není-li platnost dopravních značek č. IP 11a "Parkoviště" až č. IP 13c "Parkoviště s parkovacím automatem" ukončena jiným způsobem, končí platnost dopravní značky č. IP 11a "Parkoviště" až č. IP 13c "Parkoviště s parkovacím automatem" 5 m před hranicí nejbližší křižovatky.

(6) Platnost dopravní značky č. IP 11a "Parkoviště" až č. IP 13c "Parkoviště s parkovacím automatem" přerušuje vjezd na místa ležící mimo pozemní komunikace nebo výjezd z nich.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.

4. V § 6 odstavec 7 zní:

"(7) Dočasná neplatnost dopravního zařízení, dopravní značky nebo její části se vyjadřuje škrtnutím nebo překrytím oranžovo-černým pruhem; tímto způsobem však nemůže být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost.".

5. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují slova "značka je vždy doplněna značkou č. P 4 nebo č. P 6,".

6. V § 12 odst. 1 písm. h) se za slovo "platí" vkládá slovo "zvláštní".

7. V § 12 odst. 1 písm. m) se za slova "č. IP 11g;" vkládají slova "značka č. IP 12, kde je uveden symbol označení č. O 1, označující parkoviště vyhrazené podle zvláštního předpisu6a), je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou "Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" (č. V 10f).".Poznámka pod čarou č. 6a) zní:


"6a)   § 5 odst. 2 vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.".

8. V § 12 odst. 1 písm. v) se v části věty poslední za středníkem slova "č. IP 20a a č. IP 21" nahrazují slovy "č. IP 20a, č. IP 21 a č. IS 10d)".

9. V § 13 odst. 1 písmeno t) zní:

"t)   "Obec" (č. IS 12a), která označuje začátek obce a informuje o názvu obce; značka ukončuje platnost značky č. B 20a,".

10. V § 13 odst. 1 písmeno u) zní:

"u)   "Konec obce" (č. IS 12b), která označuje konec obce; značka ukončuje platnost značky č. IS 12a a značky č. B 20a,".

11. V § 13 odst. 1 písmeno w) zní:

"w)   "Hranice územního celku" (č. IS 14), která označuje hranici příslušného katastrálního území územního celku, například kraje, okresu; značka nesmí být doplněna dalším textem nebo znakem městské části, obce, okresu nebo kraje,".

12. V § 14 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)   "Zastávka" (č. IJ 4a), která je umístěna zejména na označníku, označuje zastávku pro vozidla městské hromadné dopravy a v případě, že je společná se zastávkou linkové osobní dopravy, i zastávku linkové osobní dopravy, je-li v označníku uveden symbol vozidla hromadné dopravy osob; je-li ve značce uveden nápis TAXI, je zastávka určena pouze pro vozidla taxislužby; na sloupku označníku zastávky lze umístit další doplňující dopravní informace, například jízdní řády, čísla linek,".

13. V § 14 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)   "Zastávka" (č. IJ 4b), která je umístěna zejména na označníku, označuje zastávku linkové osobní dopravy; ve značce se může uvést nápis ZASTÁVKA nebo symbol autobusu, popřípadě údaj o provozovateli linkové osobní dopravy; na sloupku označníku zastávky lze umístit další doplňující dopravní informace, například jízdní řády, čísla linek,".

14. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene f) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "značka přerušuje platnost značek č. B 28 a č. B 29 a č. IP 11a až č. IP 13c,".

15. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene g) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "značka přerušuje platnost značek č. B 28 a č. B 29 a č. IP 11a až č. IP 13c,".

16. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene h) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "značka přerušuje platnost značek č. B 28 a č. B 29 a č. IP 11a až č. IP 13c,".

17. V § 19 se na konci textu písmene b) čárka nahrazuje tečkou a doplňují se věty "Na tramvajovém pásu lze značku č. V 7 vyznačit jen při současném stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích světelnými signály č. S 9a, S 9b a S 15a až S 15g. Přechodná změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích může být provedena též obrysem značky č. V 7,".

18. V § 20 se na konci textu písmene a) čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta "Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích může být provedena pouze obrysem značky č. V 9a,".

19. V § 21 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Značka "Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" (č. V 10f) je vždy doplněna značkou "Vyhrazené parkoviště" č. IP 12, kde je uveden symbol označení č. O 1.".

20. § 25 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5a a 5b zní:

"§ 25
Akustické signály

(1) Akustické signály slouží k orientaci nevidomých osob na křižovatkách a přechodech pro chodce řízených světelnými signály pro chodce, v místech křížení železnice s pozemní komunikací určenou podle zvláštního předpisu5a) a na místech se signálem dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel.

(2) Signál pro chodce se znamením "Stůj!" (č. S 9a), "Signál pro chodce a cyklisty se znamením Stůj!" (č. S 11a) nebo "Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel" (č. S 13) jsou vyjádřeny akustickým (zvukovým) signálem o kmitočtu cca 1,5 Hz.

(3) Signál pro chodce se znamením "Volno" (č. S 9b) nebo "Signál pro chodce a cyklisty se znamením Volno" jsou vyjádřeny akustickým (zvukovým) signálem o kmitočtu cca 8 Hz.

(4) Význam světelných signálů a akustických signálů musí být shodný včetně jejich časové synchronizace.

(5) Akustické signály na přechodech mají zvuk přerušovaně spínaného relé (tikání) nebo krátkých tónových pulsů o frekvenci 450 až 550 Hz. Akustické signály doplňující světelné přejezdové zabezpečovací zařízení křížení železnice s pěší komunikací musí mít charakter krátkých tónových pulsů o frekvenci 900 až 1100 Hz .

(6) Zařízení pro akustickou signalizaci je nedílnou součástí světelných signalizačních zařízení na místech, která jsou uvedena v odstavci 1. V místech s akustickou signalizací se provádějí stavebně technické úpravy podle zvláštního předpisu5b).

(7) Zařízení pro akustickou signalizaci musí umožňovat nevidomé osobě, která přistupuje k místu (stožáru) s akustickou signalizací, bezpečně rozlišit, je-li v jejím směru chůze signál pro chodce se znamením "Stůj!" nebo signál pro chodce se znamením "Volno".


5a)   Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.
5b)   Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.".

21. V § 26 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)   "Vodící deska" (č. Z 5a až č. Z 5d); vodící desky č. Z 5a až č. Z 5c usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů; "Vodící deska středová" (č. Z 5d) odděluje jízdní pruhy a plní funkci podélné čáry souvislé,".

22. V § 26 odst. 1 se na konci textu písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno r), které zní:

"r)   dopravně bezpečnostní zařízení, kterými jsou zejména tlumiče nárazu a zařízení pro dopravně bezpečnostní a dopravně výchovné informace.".

23. V § 27 odst. 1 se na konci textu písmene d) tečka nahrazuje středníkem a doplňují slova "označení č. O 4 má rozměry 400 x 400 mm, je žlutohnědé barvy a umísťuje se viditelně za zadním oknem autobusu a na pravé straně za předním oknem autobusu, přičemž nesmí vpředu omezovat výhled z místa řidiče,".

24. V § 27 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které zní:

"e)   "Označení vozidla praktického lékaře ve službě" (č. O 5).".

25. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zní:

"§ 27a
Označení sedadel vybavených zádržným systémem(K § 10 odst. 4 zákona)

(1) U každého sedadla vozidla kategorie M2 a M34) registrovaného v České republice, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, je viditelně umístěn výrazně zobrazený piktogram7) (č. O 6), který může být v horní části doplněn textem "PŘIPOUTEJTE SE".

(2) Základní plocha piktogramu je kruh modré barvy a symbol postavy, který je proveden barvou bílou. Průměr kruhu piktogramu nesmí být menší než 7,5 cm. Vyobrazení vzoru piktogramu7) je uvedeno v příloze č. 7a.


7)   Článek 2 odst. 2 písm. b) směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkající se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny, naposledy změněná směrnicí 2003/20/ES.".

26. § 34 včetně nadpisu zní:

"§ 34
Přechodné ustanovení

Dopravní značky a dopravní zařízení podle právních předpisů účinných ke dni 30. ledna 2001, které svým provedením neodpovídají této vyhlášce, platí do doby jejich nahrazení dopravními značkami a dopravními zařízeními podle této vyhlášky, nejdéle do 31. prosince 2007.".

27. V příloze č. 3 bodě 5 písm. a) se u dopravní značky "Omezení v jízdním pruhu" nahrazuje dosavadní text "IP 21a" textem "IP 21".

28. V příloze č. 6 se doplňuje vyobrazení a název značky "Z 5d Vodící deska středová.".

Z 5d Vodící deska středová

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

30. V příloze č. 7 se doplňuje vyobrazení "Označení vozidla praktického lékaře ve službě" č. O 5.

Označení vozidla praktického lékaře ve službě (č. O 5)

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Rozměry: Bílý čtverec velikosti 150 mm x 150 mm.V horní části označení, nad znakem, je nápis "LÉKAŘ VE SLUŽBĚ" a v dolní části, pod znakem, je uvedena série a pořadové číslo vydaného označení.V pravém horním rohu, pod nápisem "LÉKAŘ VE SLUŽBĚ", je umístěn hologram.Uprostřed označení je umístěn lékařský znak v modré barvě.".

31. Za přílohu č. 7 se vkládá nová příloha č. 7a, která zní:

"Příloha č. 7a k vyhlášce č. 30/2001 Sb. Vzor piktogramu, upozorňujícího na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém, stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3 (č. O 6).

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

"Čl. II
Přechodné ustanovení

Vozidla kategorie M2 a M34) provozovaná ke dni účinnosti této vyhlášky se označí piktogramem uvedeným v příloze č. 7a vyhlášky č. 30/2001 Sb., ve znění této vyhlášky, nejpozději do 31. prosince 2006. Do 31. prosince 2006 provozovatel informuje přepravované osoby o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém

a)   ústní informací, kterou sdělí přepravovaným osobám řidič vozidla, průvodčí, průvodce nebo osoba stanovená jako vedoucí skupiny přepravovaných osob, nebo
b)   audiovizuálními prostředky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

E-shop

Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech

Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je první českou příručkou zaměřenou na oceňování nemovitostí ve zvláštních případech. Autor čerpá ze své dlouholeté znalecké praxe a nabízí praktická řešení znaleckých úkolů, které vznikají v souvislosti s oceňováním věcných břemen, práva stavby, stavby na cizím pozemku, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Podnikání včera, dnes a zítra

Podnikání včera, dnes a zítra

Aleš Zuzaňák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Přemýšlíte o podnikání nebo začínáte podnikat? Víte, jaké musíte mít vlastnosti a co vás čeká? Víte, jak a kde hledat vhodný podnikatelský nápad? Víte, jak se oblékat při žádosti investora o vstup do svého startupu? Víte, jak vyhledávat zákazníky a vést prodejní ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.