Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


139

ZÁKON

ze dne 14. března 2006

o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení
Předmět úpravy a základní pojmy

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje podmínky a postup veřejného zadavatele při uzavírání koncesních smluv v rámci spolupráce mezi veřejnými zadavateli a jinými subjekty, pokud tyto podmínky a postup neupravuje zvláštní právní předpis1). Tento zákon dále zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2).

(2) Ustanovení § 16 odst. 3 až 5, § 18, 19, § 21 až 23 a § 30 tohoto zákona platí i pro smlouvy, na jejichž základě se realizují nadlimitní veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách3), jestliže

a)   smlouva je uzavřena na dobu určitou a to nejméně na dobu 5 let a
b)   dodavatel nese některá ekonomická rizika spojená s realizací této veřejné zakázky, která obvykle nese zadavatel.

(3) U smluv podle odstavce 2 se pro účely tohoto zákona koncesním řízením rozumí zadávací řízení, koncesní smlouvou smlouva, na jejímž základě je realizovaná veřejná zakázka, koncesionářem vybraný uchazeč, koncesním dialogem soutěžní dialog a předpokládaným příjmem koncesionáře předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách3).

§ 2
Veřejný zadavatel

(1) Veřejným zadavatelem (dále jen "zadavatel") se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   Česká republika4),
b)   státní příspěvková organizace,
c)   územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek5),
d)   jiná právnická osoba, pokud
1.  byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a
2.  je financována převážně státem nebo jiným zadavatelem nebo je státem nebo jiným zadavatelem ovládána nebo stát nebo jiný zadavatel jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím nebo kontrolním orgánu.

(2) Za zadavatele se též považuje jakékoli spojení zadavatelů nebo zadavatele a jiných osob za účelem společného postupu směřujícího k výběru koncesionáře, je-li alespoň jeden z účastníků spojení zadavatel uvedený v odstavci 1. V takovém případě uzavřou tyto osoby před zahájením koncesního řízení písemnou smlouvu, ve které si upraví vzájemná práva a povinnosti související s koncesním řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím osobám.

§ 3
Obecné výjimky z působnosti zákona

Tento zákon se nevztahuje na smlouvy uzavírané zadavateli, jestliže

a)   jejich předmětem jsou utajované informace6) nebo uveřejnění koncesní dokumentace by mohlo ohrozit ochranu utajovaných informací,
b)   jde o koncesní smlouvy, které jsou podle zvláštních právních předpisů spojeny se zvláštními bezpečnostními opatřeními7), nebo jejichž uzavření souvisí s ochranou základních bezpečnostních zájmů státu8),
c)   jejich uzavírání se řídí zvláštními procesními pravidly a jsou uzavírány v návaznosti na mezinárodní smlouvu, která se vztahuje k pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky nebo k vyslání ozbrojených sil České republiky na území jiných států, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,
d)   na jejich uzavírání se vztahují pravidla daná zvláštními postupy mezinárodních organizací,
e)   jsou uzavírány zadavatelem v návaznosti na mezinárodní smlouvu uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než členským státem Evropské unie a zahrnují služby nebo stavební práce určené pro společnou realizaci nebo využití smluvními stranami; Česká republika uzavření takové smlouvy sdělí Komisi Evropských společenství,
f)   jejich předmětem jsou služby poskytované Českou národní bankou při výkonu její působnosti podle zvláštních právních předpisů9),
g)   jejich předmětem je zhotovení veřejných telekomunikačních sítí, nebo
h)   jejich předmětem je závazek veřejné služby podle zvláštních předpisů10).

ČÁST DRUHÁ
Koncesní řízení

Hlava I
Obecná ustanovení

§ 4

Před zahájením koncesního řízení zadavatel zjistí předpokládanou hodnotu předmětu koncesní smlouvy a předpokládaný celkový příjem koncesionáře, který vyplývá z realizace koncesní smlouvy (dále jen "předpokládaný příjem koncesionáře"); způsob výpočtu předpokládané hodnoty předmětu koncesní smlouvy a předpokládaného příjmu koncesionáře stanoví prováděcí právní předpis.

§ 5

(1) Zadavatel vybere koncesionáře pro uzavření koncesní smlouvy v koncesním řízení.

(2) Zadavatel nemusí postupovat podle této části zákona, činí-li předpokládaný příjem koncesionáře méně než 20 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Hlava II
Koncesní řízení

Zahájení koncesního řízení
§ 6

(1) Koncesní řízení se zahajuje uveřejněním oznámení o zahájení koncesního řízení.

(2) Zadavatel může koncesní řízení zrušit pokud si to vyhradí v oznámení podle odstavce 1. Mimo to platí pro zrušení koncesního řízení rovněž příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách o zrušení zadávacího řízení, včetně důvodů tohoto zrušení.

(3) Pro elektronickou komunikaci v koncesním řízení platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách o elektronických prostředcích obdobně.

§ 7

(1) Oznámení o zahájení koncesního řízení je výzvou neomezenému počtu dodavatelů k podání žádostí o účast v koncesním řízení a k prokázání splnění požadované kvalifikace; oznámení se uveřejní podle § 31. V případě postupu podle odstavce 5 písm. a) zadavatel uvede v oznámení dílčí kritéria pro hodnocení nabídek, včetně jejich váhy; v případě postupu podle odstavce 5 písm. b) zadavatel uvede předběžná dílčí kritéria, včetně jejich váhy.

(2) Lhůta pro doručení žádosti o účast v koncesním řízení nesmí být kratší než 52 dnů ode dne uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení.

(3) Pro posuzování kvalifikace dodavatelů a pro jejich vylučování platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o kvalifikaci, jejíž prokázání požaduje po dodavateli veřejný zadavatel, a o jejich vylučování obdobně.

(4) Zadavatel může omezit počet kvalifikovaných dodavatelů, pokud to uvedl v oznámení o zahájení koncesního řízení, včetně uvedení kritérií pro jejich omezení; k podání nabídky nebo k účasti v koncesním dialogu vyzve v tomto případě nejméně 3 dodavatele.

(5) Po posouzení kvalifikace dodavatelů a případném omezení jejich počtu zadavatel

a)   vyzve kvalifikované dodavatele k podání nabídek (§ 8) s tím, že o těchto nabídkách může dále jednat (§ 9), nebo
b)   vyzve kvalifikované dodavatele k účasti v koncesním dialogu (§ 10), jehož účelem je nalezení jednoho nebo více vhodných řešení koncesního projektu; po nalezení jednoho či více vhodných řešení postupuje zadavatel podle písmene a).

(6) Postupuje-li zadavatel podle odstavce 5 písm. b), uvede tuto skutečnost v oznámení o zahájení koncesního řízení.

§ 8
Výzva k podání nabídek

(1) Písemná výzva k podání nabídek podle § 7 odst. 5 písm. a) v případě, že zadavatel s dodavateli o podaných nabídkách nejedná, obsahuje alespoň

a)   koncesní dokumentaci nebo podmínky jejího poskytnutí; pro obsah koncesní dokumentace platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o zadávací dokumentaci obdobně,
b)   lhůtu pro podání nabídek, která nesmí být kratší než 40 dnů ode dne odeslání výzvy k podání nabídek; pokud zadavatel neodešle dodavateli veškeré podklady potřebné pro zpracování nabídky spolu s výzvou k podání nabídek nebo mohou-li být nabídky předloženy pouze po prohlídce místa plnění, zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek,
c)   místo podání nabídky a
d)   informaci o tom, v jakém jazyce má být nabídka podána.

(2) Pokud se zadavatel rozhodne o nabídkách podaných podle § 7 odst. 5 písm. a) jednat, písemná výzva podle odstavce 1 dále obsahuje

a)   způsob jednání o nabídkách, zejména zda bude jednání probíhat se všemi dodavateli současně anebo odděleně,
b)   způsob výběru dodavatelů pro další jednání, pokud se zadavatel rozhodne postupně omezovat jejich počet; § 7 odst. 4 věta za středníkem platí obdobně.

(3) Pro zadávací lhůtu, technické podmínky, klasifikaci předmětu koncesní smlouvy, poskytování koncesní dokumentace dodavatelům, dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídku místa plnění platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

(4) Pro podání nabídek a jejich obsah platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

§ 9
Jednání o nabídkách

(1) Pokud se zadavatel rozhodne o nabídkách dále jednat, vyzve písemně všechny dodavatele, kteří nebyli vyloučeni z účasti v koncesním řízení, k jednání o nabídkách.

(2) Pokud budou probíhat další jednání, použijí se pro průběh těchto jednání ustanovení zákona o veřejných zakázkách o jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním obdobně; pro úpravu návrhu koncesní smlouvy platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

§ 10
Výzva k účasti v koncesním dialogu

(1) Písemná výzva k účasti v koncesním dialogu podle § 7 odst. 5 písm. b) obsahuje alespoň

a)   popis předmětu jednání, který obsahuje zejména specifikaci potřeb a požadavků zadavatele na předmět koncesní smlouvy,
b)   informaci o místě a době jednání,
c)   informaci o jazyce jednání.

(2) Pro postup zadavatele při hledání vhodného řešení v koncesním dialogu platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o průběhu soutěžního dialogu obdobně.

(3) O ukončení jednání v koncesním dialogu vyrozumí zadavatel písemně všechny dodavatele, kteří byli vyzváni k účasti v koncesním dialogu, a zároveň je vyzve k podání nabídek; ve výzvě podle § 8 uvede rovněž dílčí kritéria pro hodnocení nabídek, včetně jejich váhy.

§ 11
Posouzení a hodnocení nabídek

(1) Pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

(2) Pro posouzení a hodnocení nabídek platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně s tím, že hodnotícím kritériem pro výběr koncesionáře je pouze ekonomická výhodnost nabídky.

Hlava III
Výběr koncesionáře

§ 12

(1) Na základě výsledků koncesního řízení vybere zadavatel pro uzavření koncesní smlouvy dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

(2) Zadavatel odešle oznámení o výběru koncesionáře nejpozději do 5 dnů ode dne výběru koncesionáře všem dodavatelům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v koncesním řízení.

(3) Oznámení o výběru koncesionáře obsahuje

a)   identifikační údaje dodavatelů, kteří nebyli vyloučeni z účasti v koncesním řízení,
b)   výsledek hodnocení nabídek, včetně jejich pořadí, údajů, které byly předmětem hodnocení, a údaje o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií,
c)   odůvodnění výběru koncesionáře, pokud zadavatel vybral koncesionáře v rozporu s doporučením hodnotící komise.

(4) Proti podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru koncesionáře a proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v koncesním řízení se použijí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně.

(5) Pro uzavření koncesní smlouvy platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách o uzavření smlouvy obdobně.

§ 13
Uzavření koncesní smlouvy ve zvláštním případě

Zadavatel může uzavřít koncesní smlouvu místo s vybraným dodavatelem s právnickou osobou, která se koncesního řízení neúčastnila, jestliže

a)   v nabídce vybraného dodavatele byla taková možnost uvedena, včetně právní formy, minimálního navrhovaného základního kapitálu, navrhované vlastnické struktury a návrhu obsazení orgánů takové osoby,
b)   ji zadavatel nebo vybraný dodavatel v době uzavření koncesní smlouvy přímo nebo nepřímo ovládá11),
c)   jejím předmětem činnosti je realizace předmětu koncesní smlouvy, a
d)   splňuje základní kvalifikační předpoklady.

Hlava IV
Subdodávky

§ 14

(1) V případě koncesní smlouvy s předpokládanou hodnotou jejího předmětu vyšší než 165 288 000 Kč, jejímž hlavním předmětem je zhotovení stavby (dále jen "nadlimitní koncesní smlouva na stavby"), může zadavatel požadovat, aby

a)   koncesionář zadal subdodávky na nejméně 30 % z předpokládané hodnoty stavebních prací třetím osobám; minimální výše podílu se uvede v koncesní smlouvě, nebo
b)   dodavatel uvedl v nabídce případný předpokládaný procentní podíl z předpokládané hodnoty stavebních prací, který má v úmyslu zadat třetím osobám jako subdodávky.

(2) Požadavky podle odstavce 1 uvede zadavatel v oznámení o zahájení koncesního řízení.

§ 15

(1) Koncesionář, který

a)   není zadavatelem podle zákona o veřejných zakázkách, jde-li o nadlimitní koncesní smlouvu na stavby, a
b)   má v úmyslu zadat třetí osobě část plnění stavebních prací v rozsahu dosahujícím nejméně 165 288 000 Kč, a nebyly-li by jinak splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona o veřejných zakázkách3), tento svůj záměr uveřejní s tím, že lhůta pro podání nabídek činí nejméně 40 dnů ode dne výzvy k podání nabídek. Pro uveřejnění oznámení použije koncesionář formulář podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství.

(2) Za třetí osobu se pro účely odstavce 1 nepovažují osoby, které koncesionáře ovládají, a osoby jím ovládané11); úplný seznam těchto osob je součástí žádosti o účast v koncesním řízení. Dodavatel, a po uzavření koncesní smlouvy koncesionář, tento seznam aktualizují bez zbytečného odkladu poté, co dojde ke změnám v jejich vztazích.

ČÁST TŘETĺ
Koncesní smlouva

§ 16

(1) Koncesní smlouvou se koncesionář zavazuje poskytovat služby nebo i provést dílo a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla, popřípadě spolu s poskytnutím části plnění v penězích.

(2) Podstatnou část rizik spojených s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla nese koncesionář; rozdělení ostatních rizik mezi zadavatele a koncesionáře stanoví koncesní smlouva.

(3) Koncesní smlouva obsahuje

a)   důvody, na jejichž základě může dojít k předčasnému ukončení smlouvy, a
b)   vymezení právních vztahů smluvních stran k majetku, který je určen k realizaci koncesní smlouvy včetně pravidel jejich vypořádání, pokud dojde k ukončení smlouvy podle písmene a).

(4) Koncesní smlouvu lze uzavřít pouze na dobu určitou.

(5) Koncesní smlouva musí být písemná a projevy vůle smluvních stran musí být na téže listině.

(6) Koncesní smlouva se dále řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

§ 17

(1) Koncesní smlouvy může zadavatel uzavírat, pokud to nevylučuje zvláštní právní předpis.

(2) Koncesionář nesmí na předmět koncesní smlouvy ani na jeho část uzavírat další koncesní smlouvy.

§ 18

V koncesní smlouvě zadavatel může koncesionáři umožnit vybírat od uživatelů úhrady za poskytované služby pouze v případě, že by sám zadavatel měl právo takové úhrady od uživatelů vybírat.

§ 19

(1) Při uzavírání koncesních smluv se zadavatelé mohou zavázat k budoucímu plnění, které není kryto z rozpočtu zadavatele platného v okamžiku uzavření koncesní smlouvy.

(2) Vede-li koncesionář účetnictví podle zvláštního právního předpisu12), sestavuje účtový rozvrh tak, aby účetní závěrka obsahovala i členění položek podle činností spojených s předmětem koncesní smlouvy a podle ostatních činností, kterými se zabývá. Koncesionář uvede v účtovém rozvrhu nákladové a výnosové účty související na straně jedné s činnostmi spojenými s předmětem koncesní smlouvy a na straně druhé s jinými činnostmi, kterými se zabývá. Obsahové vymezení těchto účtů stanoví koncesionář vnitřním předpisem.

(3) Za škodu způsobenou koncesionářem v přímé souvislosti s poskytováním služby uživatelům odpovídá uživatelům služby zadavatel.

ČÁST ČTVRTÁ
Významné koncestní smlouvy

§ 20

(1) Zadavatel postupuje i podle této části zákona, pokud předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně částky uvedené v odstavci 2.

(2) Podle této části zákona postupuje

a)   Česká republika, státní příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li Česká republika ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 500 000 000 Kč,
b)   kraj, hlavní město Praha, příspěvkové organizace, u nichž vykonávají funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li kraj nebo hlavní město Praha ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 250 000 000 Kč,
c)   obec nad 100 000 obyvatel, příspěvková organizace, u níž vykonává funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li tato obec ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 200 000 000 Kč,
d)   obec nad 25 000 do 100 000 obyvatel, příspěvková organizace, u níž vykonává funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li tato obec ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 100 000 000 Kč,
e)   obec do 25 000 obyvatel, příspěvková organizace, u níž vykonává funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li tato obec ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 50 000 000 Kč, a
f)   jiný zadavatel, jestliže předpokládaný příjem koncesionáře činí nejméně 100 000 000 Kč.

§ 21
Koncesní projekt

(1) Před zahájením koncesního řízení, nebo v případě postupu podle § 7 odst. 5 písm. b) před podáním výzvy k podání nabídek zadavatel zajistí vypracování koncesního projektu.

(2) Koncesním projektem se rozumí základní vymezení činnosti, která má být předmětem koncesní smlouvy, základní vymezení ekonomických podmínek a právních vztahů vyplývajících z realizace koncesní smlouvy a ekonomické posouzení výhodnosti jejího zajištění formou koncesní smlouvy; podrobnosti obsahu koncesního projektu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 22
Schválení koncesního projektu

(1) Nejpozději před zahájením koncesního řízení, nebo v případě postupu podle § 7 odst. 5 písm. b) před podáním výzvy k podání nabídek musí být schválen koncesní projekt.

(2) Schválený koncesní projekt je podkladem pro vypracování koncesní dokumentace.

(3) O schválení koncesního projektu rozhoduje

a)   vláda v případě koncesního projektu České republiky, státní příspěvkové organizace nebo jiné právnické osoby podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li Česká republika ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2,
b)   zastupitelstvo kraje v případě koncesního projektu kraje, příspěvkové organizace, u níž plní kraj funkci zřizovatele, nebo jiné právnické osoby podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li tento kraj ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2,
c)   zastupitelstvo obce v případě koncesního projektu obce, příspěvkové organizace, u níž plní obec funkci zřizovatele, nebo jiné právnické osoby podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li tato obec ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2,
d)   orgán rozhodující o otázkách hospodaření podle zvláštního právního předpisu13) v případě koncesního projektu jiného zadavatele.

(4) Nedodržení postupu podle odstavce 1 nebo 2 zadavatelem nemá vliv na platnost smlouvy.

§ 23
Schválení koncesní smlouvy

(1) Koncesní smlouvu, kterou uzavírá

a)   Česká republika, státní příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li Česká republika ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, schvaluje vláda,
b)   kraj, příspěvková organizace, u níž plní funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li tento kraj ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, schvaluje zastupitelstvo kraje,
c)   obec, příspěvková organizace, u níž plní funkci zřizovatele, nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li tato obec ve vztahu k této osobě v postavení zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2, schvaluje zastupitelstvo obce,
d)   jiný zadavatel, schvaluje orgán rozhodující o otázkách jeho hospodaření podle zvláštního právního předpisu13).

(2) Podmínkou platnosti koncesní smlouvy je její schválení podle odstavce 1.

(3) Nebyla-li koncesní smlouva schválena, zruší zadavatel koncesní řízení.

(4) V případě změny koncesní smlouvy, která vede ke zvýšení předpokládaného příjmu koncesionáře o více než 20 %, nebo v jejímž důsledku dosáhne nebo přesáhne předpokládaný příjem koncesionáře částky uvedené v § 20 odst. 2, se postupuje podle odstavců 1 a 2.

ČÁST PÁTÁ
Dohled nad dodržováním zákona

§ 24
Dohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

(1) Dohled nad dodržováním tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad").

(2) Úřad

a)   rozhoduje o tom, zda zadavatel postupoval v souladu s tímto zákonem,
b)   ukládá nápravná opatření,
c)   ukládá pokuty za správní delikty.

(3) Pro stanovení nákladů řízení platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

Nápravné opatření
§ 25

(1) Nedodrží-li zadavatel postup stanovený tímto zákonem a tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit hodnocení nabídek, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, může úřad zrušit úkon zadavatele.

(2) Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena14).

§ 26

(1) Úřad v nápravném opatření uvede, zda se lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, staví a dobu, na kterou se staví.

(2) Řízení o uložení nápravného opatření se zahajuje na žádost stěžovatele nebo z moci úřední; na podmínky zahájení řízení, včetně zaplacení kauce, platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách obdobně, v ostatním se použije správní řád.

(3) Účastníkem řízení o uložení nápravného opatření je pouze zadavatel, pokud bylo řízení zahájeno na žádost, též žadatel. Je-li předmětem řízení přezkoumání výběru koncesionáře, je účastníkem řízení též tento koncesionář.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o uložení nápravného opatření nemá odkladný účinek.

§ 27
Správní delikty

(1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro schválení koncesního projektu podle § 22,
b)   nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro výběr koncesionáře s tím, že tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr koncesionáře podle § 12,
c)   nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro schválení významné koncesní smlouvy podle § 23 odst. 1 nebo 4,
d)   zruší koncesní řízení, aniž byly splněny podmínky podle § 6 odst. 2,
e)   nepořídí nebo neuchová dokumentaci koncesního řízení podle § 33, nebo
f)   nesplní povinnosti podle § 31 odst. 1 nebo 2.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) lze uložit pokutu do 5 % z předpokládaného příjmu koncesionáře a za správní delikt podle odstavce 1 písm. d) až f) do 10 000 000 Kč.

(3) Správní delikty projednává v prvním stupni úřad.

(4) Pokuty vybírá a vymáhá úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 28

(1) Zadavatel za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost zadavatele za správní delikt zaniká, jestliže úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

§ 29
Společné ustanovení k dohledu

Úřad uveřejňuje pravomocná rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ČÁST ŠESTÁ
Společná a závěrečná ustanovení

Hlava I
Společná ustanovení

§ 30
Rozpočtový dozor Ministerstva financí

(1) K uzavření koncesní smlouvy územním samosprávným celkem, příspěvkovou organizací, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, nebo jinou právnickou osobou podle § 2 odst. 1 písm. d), je-li územní samosprávný celek ve vztahu k této osobě v postavení podle § 2 odst. 1 písm. d) bodu 2 (dále jen "žadatel"), a k její změně, je žadatel povinen vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí (dále jen "stanovisko"). Vyžádání stanoviska k uzavření nebo změně koncesní smlouvy a jeho projednání při schvalování koncesní smlouvy nebo její změny je podmínkou platnosti koncesní smlouvy. O stanovisko ke změně koncesní smlouvy není nutné žádat, pokud se navrhované změny koncesní smlouvy netýkají vybraných náležitostí uzavřené koncesní smlouvy podle odstavce 2.

(2) Žádost o stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo její změně podle odstavce 1 obsahuje kromě obecných náležitostí15) vybrané náležitosti koncesní smlouvy nebo jejich změny, ekonomický rozbor dopadů koncesní smlouvy nebo její změny na ekonomickou situaci žadatele, včetně údajů o stavu zadluženosti žadatele, které jsou nezbytné pro posouzení jeho schopnosti dostát závazkům z koncesní smlouvy; náležitosti obsahu žádosti stanoví prováděcí právní předpis. Ministerstvo financí při posuzování žádosti nemůže hodnotit žádné jiné skutečnosti, než ty, které jsou podle odstavce 4 rozhodné pro posouzení žádosti.

(3) Územní samosprávný celek předkládá žádosti o stanovisko k uzavření nebo změně koncesní smlouvy i za ostatní žadatele uvedené v odstavci 1.

(4) Ministerstvo financí žádost o stanovisko posoudí z hlediska možných dopadů přijímaných závazků obsažených v koncesní smlouvě a jejich vlivu na ekonomickou situaci žadatele nebo na mezinárodní závazky České republiky.

(5) Pokud se Ministerstvo financí nevyjádří do 60 dnů od doručení, platí, že Ministerstvo financí nemá námitek k uzavření nebo změně koncesní smlouvy.

§ 31
Uveřejňování

(1) Oznámení o zahájení koncesního řízení, jde-li o nadlimitní koncesní smlouvy na stavby, a oznámení koncesionáře podle § 15 odst. 1 se uveřejní v informačním systému o veřejných zakázkách podle zákona o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství. Pro uveřejnění oznámení se použije formulář podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství16).

(2) Oznámení o zahájení koncesního řízení u ostatních koncesních smluv se uveřejní pouze v informačním systému podle odstavce 1. Pro uveřejnění oznámení se použije formulář, který obsahuje zejména identifikační údaje o zadavateli, stručný popis koncesního projektu, kritéria pro výběr koncesionáře; podrobnosti obsahu formuláře stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Pro uveřejňování platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách.

§ 32
Rejstřík koncesních smluv

(1) Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje vedení rejstříku koncesních smluv. Rejstřík je veřejně přístupný a je součástí informačního systému o veřejných zakázkách podle zákona o veřejných zakázkách.

(2) Předmětem zápisu do rejstříku jsou

a)   u zadavatele obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma a identifikační číslo,
b)   u koncesionáře, je-li právnickou osobou, obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma a identifikační číslo,
c)   u koncesionáře, je-li fyzickou osobou, jméno, příjmení, případně obchodní firma, datum narození, místo podnikání, případně místo trvalého pobytu, je-li odlišné od místa podnikání, a identifikační číslo,
d)   základní vymezení předmětu koncesní smlouvy,
e)   předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy a předpokládaná hodnota příjmu koncesionáře,
f)   oprávnění vybírat úhrady od uživatelů a jejich výše, případně způsob jejich určení, nebo jejich limity, pokud takové oprávnění vyplývá z koncesní smlouvy,
g)   doba, na kterou se koncesní smlouva uzavírá,
h)   datum uzavření koncesní smlouvy.

(3) Zadavatel předá Ministerstvu pro místní rozvoj údaje podle odstavce 2 do 30 dnů ode dne účinnosti koncesní smlouvy; v případě změn, které se týkají zapsaných údajů, postupuje obdobně.

(4) Pro účely odstavce 3 zadavatel použije formulář podle prováděcího právního předpisu.

(5) Ministerstvo pro místní rozvoj zapíše údaje podle odstavce 2 do 30 dnů ode dne jejich předání zadavatelem do rejstříku koncesních smluv a vymaže tyto údaje z rejstříku koncesních smluv ke dni ukončení platnosti koncesní smlouvy.

§ 33
Uchovávání dokumentace

Zadavatel uchovává dokumentaci koncesního řízení po dobu 5 let od ukončení účinnosti koncesní smlouvy nebo ode dne zrušení koncesního řízení. Dokumentací koncesního řízení se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné podobě nebo na nosičích dat, jejichž pořízení vyžaduje tento zákon v průběhu koncesního řízení, popřípadě po jeho ukončení, včetně úplného znění nabídek všech dodavatelů, koncesní smlouvy a všech jejích změn.

Hlava II
Závěrečná ustanovení

§ 34
Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo pro místní rozvoj vydá ve spolupráci s Ministerstvem financí vyhlášku k provedení § 4, 21, § 31 odst. 2 a § 32 odst. 4.

(2) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení § 30 odst. 2.

ČÁST SEDMÁ
Účinnost

§ 35

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.


1)   Například § 18a až 18f zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.
Směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách.
3)   Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
4)   Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
7)   Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Například ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
10)   Například § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
11)   § 66a obchodního zákoníku.
12)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
13)   Například § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
14)   Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
15)   § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
16)   Nařízení Komise č. 1564/2005.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.