Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


138

ZÁKON

ze dne 14. března 2006,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchČl. I

V Sazebníku správních poplatků uvedeném v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 64 včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:

"Položka 64
Přijetí žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)   Kč  3 000
Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů41) Kč  1 000
Přijetí žádosti o schválení systému certifikovaných dodavatelů41)   Kč 20 000
Přijetí žádosti o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů41) Kč  5 000

41)  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

Čl. II

V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, se část padesátá čtvrtá zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 437/2004 Sb .,kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Čl. III

V zákoně č. 437/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, se část třetí zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 60/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Čl. IV

V zákoně č. 60/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 124/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Čl. V

V zákoně č. 124/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky

Čl. VI

V zákoně č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky, se část dvacátá sedmá zrušuje.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

Čl. VII

V zákoně č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, se část čtrnáctá zrušuje.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

Čl. VIII

V zákoně č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), se část dvacátá osmá zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Čl. IX

V zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se část 61 zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

Čl. X

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

"§ 15

Pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti se zřizují regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS 26) (dále jen "region soudržnosti"). Jedná se o tyto regiony soudržnosti:

a)   Praha, vymezený územím hlavního města Prahy,
b)   Střední Čechy, vymezený územím Středočeského kraje,
c)   Jihozápad, vymezený územím Jihočeského a Plzeňského kraje,
d)   Severozápad, vymezený územím Karlovarského a Ústeckého kraje,
e)   Severovýchod, vymezený územím Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje,
f)   Jihovýchod, vymezený územím Jihomoravského kraje a kraje Vysočina,
g)   Střední Morava, vymezený územím Olomouckého a Zlínského kraje,
h)   Moravskoslezsko, vymezený územím Moravskoslezského kraje.

6)   Sdělení Českého statistického úřadu č. 228/2004 Sb., o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS).".

2. § 16 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6a a 6b zní:

"Regionální rada regionu soudržnosti
§ 16

(1) V regionech soudržnosti se zřizují:

a)   Regionální rada regionu soudržnosti Praha, se sídlem v Praze,
b)   Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem v Praze,
c)   Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, se sídlem v Českých Budějovicích,
d)   Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem v Ústí nad Labem,
e)   Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem v Hradci Králové,
f)   Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, se sídlem v Brně,
g)   Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem v Olomouci,
h)   Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem v Ostravě.

(2) Regionální rada regionu soudržnosti (dále jen "Regionální rada") je právnickou osobou.

(3) Regionální rada je řídícím orgánem6a) Regionálního operačního programu pro příslušný region soudržnosti.

(4) Orgány Regionální rady jsou výbor Regionální rady (dále jen "výbor"), předseda Regionální rady (dále jen "předseda") a úřad Regionální rady (dále jen "úřad").

(5) Na vztah státu a Regionální rady se při činnostech upravených zákonem vztahují ustanovení o přenesené působnosti krajů obdobně6b).


6a)   Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.
6b)   Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.".

3. Za § 16 se vkládají nové § 16a až 16g, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6c až 6f znějí:

"§ 16a

Regionální rada hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem6c) a zajišťuje výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu6d). Hospodaření Regionální rady za uplynulý kalendářní rok přezkoumává podle zvláštního právního předpisu6e) Ministerstvo financí.

§ 16b
Příjmy rozpočtu Regionální rady

Příjmy rozpočtu Regionální rady tvoří zejména:

a)   dotace ze státního rozpočtu na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie,
b)   dotace z rozpočtů krajů na financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie,
c)   dotace z rozpočtů krajů na činnost Regionálních rad,
d)   příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
e)   přijaté peněžité dary a příspěvky,
f)   přijaté půjčky, úvěry a návratné finanční výpomoci,
g)   úroky z vkladů, penále a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků Regionální rady.

§ 16c
Výdaje rozpočtu Regionální rady

Z rozpočtu Regionální rady se hradí zejména:

a)   výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a závazky vyplývající pro Regionální radu z plnění povinností uložených jí zákony,
b)   výdaje na vlastní činnost Regionální rady,
c)   splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí,
d)   sankce za porušení rozpočtové kázně.

Výbor
§ 16d

(1) Členy výboru volí ze svých členů zastupitelstva krajů, které tvoří region soudržnosti. Je-li region soudržnosti tvořen jedním krajem, má výbor 15 členů. Je-li region soudržnosti tvořen více kraji, je každý kraj ve výboru zastoupen 8 členy.

(2) Výbor vykonává své pravomoci i po ukončení volebního období zastupitelstev krajů až do zvolení nového výboru.

(3) Funkce člena výboru je veřejnou funkcí6f).

(4) Výbor rozhoduje usnesením.

(5) V případě regionu soudržnosti tvořeného jedním krajem je výbor usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru. K přijetí usnesení je v tom případě třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru.

(6) V případě regionu soudržnosti tvořeného z více krajů je výbor usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru zvolených v jednotlivých krajích tvořících region soudržnosti zvlášť. K přijetí usnesení je v tom případě třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů výboru zvolených v jednotlivých krajích tvořících region soudržnosti zvlášť. Není-li tímto způsobem přijato usnesení, výbor ustanoví dohodovací komisi složenou ze 2 členů výboru z každého kraje, která předloží návrh řešení sporné otázky výboru k novému projednání.

(7) Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.

(8) Další podrobnosti jednání a rozhodování výboru stanoví jednací řád výboru.

§ 16e

(1) Výbor jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního operačního programu, zejména pak schvaluje:

a)   realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního programu,
b)   opatření, týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu,
c)   výběr projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc,
d)   výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací Regionálního operačního programu,
e)   další záležitosti, pokud tak stanoví jednací řád výboru.

(2) Výboru je vyhrazeno schvalování rozpočtu Regionální rady a závěrečného účtu Regionální rady.

§ 16f
Předseda

(1) Výbor volí a odvolává z řad svých členů předsedu a místopředsedy. Počet místopředsedů se stanoví tak, aby každý kraj byl ve výboru zastoupen buď předsedou výboru nebo místopředsedou.

(2) Předseda je statutárním orgánem Regionální rady a zastupuje ji navenek. Ze své činnosti je odpovědný výboru.

(3) Předseda svolává a řídí zasedání výboru.

(4) Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda. Je-li zvoleno více místopředsedů, předsedu zastupují místopředsedové v pořadí stanoveném výborem.

§ 16g
Střet zájmů

(1) Výkon funkce člena výboru je neslučitelný s funkcí ředitele a s pracovním poměrem vůči Regionální radě.

(2) V případě střetu zájmů u předsedy, místopředsedy a člena výboru se postupuje podle zvláštního právního předpisu6b).


6c)   Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
6d)   Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
6e)   Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
6f)   § 2 odst. 1, § 124 a 206 zákoníku práce.".

4. § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17
Úřad

(1) Úřad je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny výboru podle § 16e.

(2) Úřad dále plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Regionální rady.

(3) V čele úřadu stojí ředitel úřadu (dále jen "ředitel"). Ředitele jmenuje a odvolává výbor na návrh předsedy; jmenování zakládá pracovní poměr k Regionální radě. Ředitel je podřízen předsedovi.

(4) Ředitel

a)   plní vůči zaměstnancům Regionální rady funkci statutárního orgánu zaměstnavatele,
b)   stanoví platy zaměstnancům Regionální rady v souladu s odstavcem 6,
c)   je nadřízeným všech zaměstnanců Regionální rady a kontroluje jejich činnost.

(5) Organizační strukturu, počet zaměstnanců a rozpočet úřadu stanoví výbor.

(6) Na postavení, práva a povinnosti zaměstnanců Regionální rady se vztahují ustanovení zákona o úřednících územních samosprávných celků obdobně.".

Čl. XI
Přechodné ustanovení

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí na Regionální rady regionů soudržnosti práva a závazky plynoucí z činnosti Regionální rady zřízené pro jednotlivé regiony soudržnosti podle dosavadní právní úpravy.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna rozpočtových pravidel

Čl. XII

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 546/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 11a zní:

"k)  dotace a návratné finanční výpomoci Regionálním radám regionů soudržnosti11a),

11a)   Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní písmena k) až v) se označují jako písmena l) až w).Dosavadní poznámky pod čarou č. 11a až 11e se označují jako poznámky pod čarou č. 11b až 11f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 7 odst. 2 se slova "písm. k) až n)" nahrazují slovy "písm. l) až o)".

3. V § 14 odst. 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno j), které zní:

"j)   seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, na které se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách.".

4. V § 14 se odstavec 10 zrušuje.

5. V § 37 odstavec 1 zní:

"(1) Národní fond je souhrn

a)   peněžních prostředků, které svěřují Evropská společenství České republice k realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, s výjimkou podpory Společenství pro rozvoj venkova, a
b)   peněžních prostředků finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a Švýcarska, které jsou České republice svěřeny na základě mezinárodních smluv.".

6. V § 37 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

7. Za § 75a se vkládá nový § 75b, který včetně poznámky pod čarou č. 34 zní:

"§ 75b

Ministerstvo vede centrální evidenci, v níž zpracovává údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších podobných transferech34) poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (dále jen "centrální evidence dotací"). Jejich poskytovatelé jsou povinni do centrální evidence dotací zaznamenávat údaje o nich a o jejich příjemcích, případně tyto údaje do ní přenášet z jiných evidencí, pokud obsahují stanovené údaje. Obsah a rozsah údajů zaznamenávaných nebo přenášených do centrální evidence dotací a postupy a lhůty, které při tomto zaznamenávání a přenášení poskytovatelé plní, stanoví ministerstvo vyhláškou.


34)   § 2 odst. 3 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.".

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. XIII

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004, zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"(4) Ustanoveními části druhé a třetí tohoto zákona se řídí také hospodaření Regionálních rad regionů soudržnosti2a) s výjimkou ustanovení § 7 až 10.


2a)   § 16 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.".

2. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k) dotace Regionální radě regionu soudržnosti.".

 3. V § 22 odstavci 3 se věta třetí nahrazuje větou "O jejím uložení rozhoduje u krajů, u hlavního města Prahy a u Regionálních rad regionu soudržnosti Ministerstvo financí a u obcí a svazků obcí příslušný krajský úřad v přenesené působnosti.".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o finanční kontrole

Čl. XIV

V § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 421/2004 Sb., se za slova "státních fondů" vkládají slova " , Regionálních rad regionů soudržnosti" a zrušují se slova "dokladů o".

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

Čl. XV

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slovy "města Prahy" slovo "a" zrušuje a za slova "dobrovolných svazků obcí" se vkládají slova "a Regionálních rad regionů soudržnosti".

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.".

3. V § 11 se za slovy "s hejtmanem kraje" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "s osobou určenou stanovami dobrovolného svazku obcí" se vkládají slova "a u Regionální rady regionu soudržnosti s jejím předsedou".

ČÁST PATNÁCTÁ
Účinnost

Čl. XVI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

Sagit, a. s.

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ... pokračování

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Václav Kupec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ... pokračování

Cena: 475 KčKOUPIT

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR

Irena Válková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva. ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Čtvrté vydání bylo aktualizováno zejména v souvislosti s legislativními změnami provedenými v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Jedná se především o změnu pravidel pro hospodaření s fondem kulturních a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné ... pokračování

Cena: 285 KčKOUPIT

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.