Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


115

ZÁKON

ze dne 26. ledna 2006

o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Registrované partnerství

Hlava I
Obecné ustanovení

§ 1

(1) Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem (dále jen "partnerství").

(2) Partnerem se v tomto zákoně rozumí osoba, která uzavřela partnerství.

Hlava II
Vznik partnerství

§ 2

(1) Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství (dále jen "prohlášení").

(2) Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matričním úřadem1) v kraji, který je podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z osob vstupujících do partnerství příslušný k přijetí prohlášení (dále jen "příslušný matriční úřad"). Příslušné matriční úřady stanoví vyhláškou Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo").

(3) Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na území České republiky, je příslušným matričním úřadem úřad pověřený vedením zvláštní matriky.

(4) Jsou-li pro to závažné důvody, příslušný matriční úřad může na žádost osob vstupujících do partnerství povolit, aby prohlášení přijal jiný příslušný matriční úřad.

(5) Příslušný matriční úřad přijímá prohlášení na místě, které k tomu určí.

§ 3

(1) Prohlášení se činí před matrikářem2) na základě otázky, položené osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství.

(2) Dříve, než učiní prohlášení, osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.

(3) O prohlášení se sepíše protokol, který podepisují

a)   osoby vstupující do partnerství,
b)   matrikář,
c)   tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení nutná.

(4) Příslušný matriční úřad zapíše partnerství do knihy registrovaného partnerství.

§ 4

(1) Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje.

(2) Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky (dále jen "občan").

(3) Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

(4) Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která

a)   nedosáhla věku 18 let,
b)   nemá způsobilost k právním úkonům, nebo
c)   již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

Hlava III
Neexistence a neplatnost partnerství

§ 5

Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou vadou, spočívající zejména v nedostatku svobodného a úplného projevu vůle, nebo pokud bylo prohlášení učiněno v omylu týkajícím se právního úkonu vzniku partnerství. Partnerství nevznikne ani tehdy, jestliže ani jedna z osob, které prohlášení učinily, nebyla v té době občanem nebo pokud bylo partnerství uzavřeno na základě nepravdivých údajů, které některá z osob vstupujících do partnerství úmyslně uvedla v dokladech požadovaných k prohlášení.

§ 6

(1) Vzniklo-li partnerství přes to, že vstupu do partnerství bránil zákonný zákaz, soud prohlásí partnerství za neplatné.

(2) O partnerství, které bylo prohlášeno za neplatné, se má za to, že nevzniklo.

§ 7

(1) Návrh, aby soud prohlásil, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, může podat ten, kdo na věci prokáže právní zájem.

(2) To, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, rozhodne soud i bez návrhu.

Hlava IV
Povinnosti a práva partnerů

§ 8

(1) Partneři mají v partnerství stejné povinnosti a stejná práva.

(2) O záležitostech partnerského soužití rozhodují oba partneři společně; nedohodnou-li se v podstatných věcech, rozhodne na návrh některého z nich soud.

§ 9

(1) Partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(2) Jednání jednoho z partnerů při obstarávání běžných záležitostí partnerství zavazuje oba partnery společně a nerozdílně; to platí pro závazky vzniklé v době trvání partnerství, i v případě, že partnerství následně bylo prohlášeno za neplatné nebo zaniklo.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, jestliže jiné osobě bylo známo, že druhý partner účinky vyplývající z těchto odstavců proti ní výslovně vyloučil.

§ 10
Vyživovací povinnost mezi partnery

(1) Partneři mají vzájemnou vyživovací povinnost.

(2) Neplní-li jeden z partnerů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti se stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou partnerů byla zásadně stejná.

(3) Vyživovací povinnost mezi partnery předchází vyživovací povinnosti dětí.

§ 11
Vyživovací povinnost po zrušení partnerského soužití

(1) Pokud bylo partnerské soužití zrušeno, může bývalý partner, který není schopen se sám živit, žádat od bývalého partnera, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich.

(2) Bývalému partnerovi, který se na trvalém rozvratu společného vztahu nepodílel a jemuž byla zrušením partnerského vztahu způsobena závažná újma, může soud přiznat proti druhému bývalému partnerovi až na dobu tří let od zrušení partnerského soužití výživné ve stejném rozsahu, v jakém by vznikla vyživovací povinnost v případě, že partnerské soužití by nebylo zrušeno.

(3) Vyživovací povinnost mezi bývalými partnery předchází vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům.

(4) Právo na výživné mezi bývalými partnery zaniká dnem

a)   smrti povinného partnera nebo jeho prohlášením za mrtvého, anebo
b)   kdy oprávněný bývalý partner uzavře manželství nebo nové partnerské soužití.

(5) Právo na výživné zanikne též dnem vyplacení jednorázové částky na základě písemné smlouvy mezi bývalými partnery.

§ 12
Společné ustanovení pro určení a splatnost výživného mezi partnery nebo bývalými partnery

(1) Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným potřebám oprávněného, jakož i k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika.

(2) Výživné nelze přiznat, jestliže by bylo v rozporu s dobrými mravy.

(3) Výživné se poskytuje v pravidelných opětujících se částkách.

(4) Proti pohledávkám na výživné je započtení vzájemných pohledávek přípustné jen dohodou.

(5) Právo na výživné se nepromlčuje; lze je však přiznat výhradně ode dne zahájení soudního řízení. Práva na jednotlivá opětující se plnění se však promlčují. O změně nebo zrušení rozhodnutí o výživném soud rozhodne pouze na návrh.

§ 13

(1) Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy. Partner, který je rodičem, je povinen zajistit vývoj dítěte a důsledně chránit jeho zájmy při použití přiměřených výchovných prostředků, tak aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a ohroženo jeho zdraví a tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

(2) Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.

(3) Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se na výchově dítěte i druhý partner; povinnosti týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte se vztahují i na tohoto partnera.

Hlava V
Zánik partnerství

§ 14

Partnerství zaniká

a)   smrtí jednoho z partnerů nebo prohlášením jednoho partnera za mrtvého,
b)   zrušením rozhodnutím soudu.

§ 15

(1) Partnerství zaniká dnem smrti partnera. Byl-li partner prohlášen za mrtvého, zaniká partnerství dnem, kdy rozhodnutí o prohlášení za mrtvého nabylo právní moci.

(2) Jestliže bylo prohlášení za mrtvého zrušeno, protože se zjistilo, že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, žije, má se za to, že jeho partnerství nepřetržitě trvalo; pokud ale jeho partner mezitím uzavřel nové partnerství nebo manželství, dřívější partnerství se neobnoví.

§ 16

Soud rozhodne o zrušení partnerství na návrh jednoho z partnerů, prokáže-li žalobce, že partnerský vztah již fakticky netrvá.

§ 17

Jestliže se k návrhu na zrušení partnerství druhý partner připojí, soud nezkoumá, zda partnerský vztah již fakticky netrvá, a rozhodne o zrušení partnerství.

Hlava VI
Registrace partnerství

§ 18

Registrace partnerství (dále jen "registrace") je evidencí fyzických osob vedenou v knize registrovaného partnerství, které na území České republiky vstoupily do partnerství.

§ 19

Působnost při registraci vykonávají

a)   příslušné matriční úřady,
b)   krajské úřady,
c)   ministerstvo.

§ 20

Příslušný matriční úřad

a)   vede knihu registrovaného partnerství,
b)   vede sbírku listin ke knize registrovaného partnerství (dále jen "sbírka listin"),
c)   vydává výpisy z knihy registrovaného partnerství (dále jen "doklad o partnerství") na stanovených tiskopisech,
d)   umožňuje nahlížení do knihy registrovaného partnerství a pořizování výpisů a opisů z ní,
e)   umožňuje nahlížení do sbírky listin a pořizování výpisů a opisů z ní,
f)   vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin.

§ 21

Krajský úřad

a)   provádí nejméně jednou ročně kontrolu vedení knihy registrovaného partnerství a sbírky listin u příslušného matričního úřadu ve svém správním obvodu,
b)   vede a aktualizuje sbírku listin,
c)   umožňuje nahlížení do sbírky listin a pořizování výpisů a opisů z ní,
d)   vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin.

§ 22

Ministerstvo vykonává dozor nad výkonem působnosti orgánů územních samosprávných celků3) podle tohoto zákona.

Hlava VII
Doklady potřebné k prohlášení

§ 23

Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před prohlášením předepsaný tiskopis a předloží jej příslušnému matričnímu úřadu.

§ 24

(1) Jestliže občan, který chce vstoupit do partnerství, má na území České republiky trvalý pobyt, je povinen prokázat příslušnému matričnímu úřadu svoji totožnost a k tiskopisu podle § 23 připojit

a)   rodný list,
b)   osvědčení o státním občanství České republiky, pokud je občanem (§ 5 odst. 2)4), které nesmí být k datu prohlášení starší 3 měsíců,
c)   výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen "výpis z evidence obyvatel") o místě trvalého pobytu,
d)   výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e)   pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý, anebo úmrtní list zemřelého partnera, zaniklo-li partnerství smrtí druhého partnera, nebo úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu.

(2) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) občan prokazuje občanským průkazem. Pokud občan tyto skutečnosti občanským průkazem prokázat nemůže, ověří si je příslušný matriční úřad v informačním systému evidence obyvatel způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Jestliže má občan, který chce vstoupit do partnerství, trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit doklady uvedené v odstavci 1 nebo obdobné doklady anebo potvrzení cizího státu, že tento stát takové doklady nevydává. Doklady uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) musí být vydány státem, na jehož území má občan, který chce vstoupit do partnerství, trvalý pobyt.

§ 25

(1) Jestliže je osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem a na území České republiky pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, je povinna se příslušnému matričnímu úřadu prokázat průkazem o povolení k pobytu5) a k tiskopisu uvedenému v § 23 připojit

a)   rodný list,
b)   doklad o státním občanství,
c)   potvrzení o osobním stavu,
d)   pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedená, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělá, anebo úmrtní list zemřelého partnera, zaniklo-li partnerství smrtí druhého partnera, nebo úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu.

(2) Jestliže je osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem a nemá povolen trvalý pobyt na území České republiky, je povinna příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 23 připojit doklady stanovené v odstavci 1 písm. a) až d) a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které není k datu prohlášení starší sedmi pracovních dnů.

(3) Jestliže je osoba, která chce vstoupit do partnerství, státním příslušníkem jednoho nebo více členských států Evropské unie, je povinna příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 23 připojit doklady stanovené v odstavci 1 písm. a) až d).

(4) Doklady uvedené v odstavcích 1 až 3 nebo obdobné doklady nepředkládá osoba, která chce vstoupit do partnerství, doloží-li potvrzením cizího státu, že tento stát takové doklady nevydává.

(5) U osoby, která chce vstoupit do partnerství a které byl udělen azyl6), může příslušný matriční úřad připustit, aby doklady uvedené v odstavcích 1 až 3 nahradila čestným prohlášením.

§ 26

(1) Pokud osoba, která chce vstoupit do partnerství, nemluví nebo nerozumí česky, nebo je neslyšící anebo němá, je při prohlášení nutná přítomnost tlumočníka7). Účast tlumočníka zajišťuje na vlastní náklady jedna z osob, které chtějí vstoupit do partnerství, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak8).

(2) Nejde-li o tlumočníka zapsaného v seznamu znalců a tlumočníků, musí tlumočník složit do rukou matrikáře slib ve znění uvedeném ve zvláštním právním předpisu7).

Hlava VIII
Kniha registrovaného partnerství

§ 27

(1) Kniha registrovaného partnerství je vytvořena z předem svázaných stanovených tiskopisů.

(2) Údaje v knihách registrovaného partnerství jsou neveřejné.

(3) Příslušný matriční úřad je povinen zabezpečit ochranu knihy registrovaného partnerství před zneužitím údajů v ní obsažených a před jejím zničením nebo poškozením.

(4) Kniha registrovaného partnerství zůstane po provedení posledního zápisu uložena u příslušného matričního úřadu po dobu 75 let a poté se předá k archivaci příslušnému archivu.

§ 28

(1) Do knihy registrovaného partnerství se zapisují prohlášení a dále

a)   jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, rodná čísla, osobní stav a státní občanství partnerů,
b)   den, měsíc, rok a místo prohlášení,
c)   jména a příjmení, popřípadě rodná příjmení, den, měsíc, rok a místo narození rodičů partnerů,
d)   datum zápisu a podpis matrikáře,
e)   rozhodnutí soudu o zániku partnerství,
f)   další skutečnosti, jimiž se mění a doplňují zápisy provedené v knize registrovaného partnerství.

(2) Příjmení žen se zapisuje v souladu s pravidly českého pravopisu. Při zápisu prohlášení lze na základě žádosti ženy, jíž se prohlášení týká, uvést v knize registrovaného partnerství její příjmení v mužském tvaru, jde-li o

a)   cizinku,
b)   občanku, která má bydliště v cizině,
c)   občanku, jejíž partnerka je cizinka, nebo
d)   občanku, která je jiné než české národnosti.

(3) Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat u příslušného matričního úřadu a lze ji podat i zpětně, byl-li již zápis prohlášení v knize registrovaného partnerství proveden; podání žádosti není časově omezeno.

§ 29

(1) Zápisy do knihy registrovaného partnerství se provádějí na základě

a)   protokolu o prohlášení,
b)   veřejných listin.

(2) Zapisované údaje matrikář ověří z dokladů potřebných k prohlášení.

(3) Jsou-li podklady k provedení zápisu do knihy registrovaného partnerství neúplné a nelze-li údaje pro zápis zjistit od osob, jichž se zápis týká, je příslušný matriční úřad oprávněn, aby údaje, které jsou pro zápis rozhodující, požadoval i na jiných osobách, pokud jsou jim známy.

(4) Při splnění podmínek uvedených v odstavci 3 může příslušný matriční úřad požádat o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel, a to v rozsahu údajů zapisovaných do knihy registrovaného partnerství. Provozovatel tohoto systému je povinen tyto údaje příslušnému matričnímu úřadu poskytnout.

§ 30

(1) Zápisy do knihy registrovaného partnerství, dodatečné záznamy a opravy k těmto zápisům se provádějí na základě veřejných listin.

(2) Veřejné listiny, které slouží jako podklad pro zápisy do knihy registrovaného partnerství, opravy a dodatečné záznamy tvoří sbírku listin.

(3) Příslušný matriční úřad předá sbírku listin za uplynulý kalendářní rok vždy nejpozději do konce února následujícího roku příslušnému krajskému úřadu k úschově.

(4) Příslušný matriční úřad jedenkrát měsíčně předává krajskému úřadu k založení do sbírky listin vedené u krajského úřadu listiny, na jejichž podkladě provedl opravy či dodatečné záznamy v knize registrovaného partnerství.

§ 31

(1) Příslušný matriční úřad uloží sbírku listin odděleně od knihy registrovaného partnerství. Příslušný matriční úřad a krajský úřad jsou povinny zabezpečit ochranu sbírky listin před zneužitím údajů v ní obsažených a před jejím zničením nebo poškozením.

(2) Je-li osvědčen právní zájem a nelze-li zjistit údaj z knihy registrovaného partnerství, popřípadě je-li vznesena námitka o správnosti zápisu v knize registrovaného partnerství, vydá příslušný matriční úřad nebo krajský úřad potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin.

(3) Sbírka listin za kalendářní rok, ve kterém byla pořízena, zůstane uložena u krajského úřadu po dobu 75 let a poté se předá k archivaci příslušnému archivu.

§ 32

(1) Za veřejnou listinu podle tohoto zákona se považuje listina, která osvědčuje skutečnosti zapisované do knihy registrovaného partnerství, pokud byla vydána státním orgánem nebo orgánem územní samosprávy v mezích jejich pravomoci, nebo listina, která byla zvláštním právním předpisem za veřejnou listinu prohlášena, anebo listina, která se za veřejnou považuje podle zvláštního právního předpisu nebo podle mezinárodní smlouvy.

(2) Listiny vydané orgány cizího státu, které v místě, kde byly vydány, platí za veřejné listiny a které jsou podkladem pro zápis nebo dodatečný záznam anebo opravu zápisu v knize registrovaného partnerství, se předkládají s úředním překladem do českého jazyka7).

(3) Listiny uvedené v odstavci 2 musí být opatřeny předepsanými ověřeními9).

§ 33

(1) Příslušný matriční úřad nebo krajský úřad na žádost vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, nebo povolí nahlédnout do sbírky listin a činit výpisy nebo opisy z ní v přítomnosti matrikáře nebo zaměstnance kraje pověřeného činností na úseku matrik

a)   fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zplnomocněnému zástupci,
b)   pro úřední potřebu orgánů moci výkonné a orgánů územní samosprávy; jiným orgánům a právnickým a fyzickým osobám, pokud je jim zákonem svěřen výkon veřejné moci,
c)   zastupitelskému úřadu cizího státu v České republice,
d)   fyzické nebo právnické osobě, pokud prokáže na vydání potvrzení nebo na nahlédnutí do sbírky listin právní zájem.

(2) Matrikář nebo zaměstnanec kraje pověřený činností na úseku matrik je oprávněn vyzvat osobu, která žádá o povolení k nahlédnutí do sbírky listin nebo o povolení výpisu nebo opisu z ní, aby prokázala svou totožnost. Osoba je povinna výzvě vyhovět.

§ 34

(1) Po provedení zápisu do knihy registrovaného partnerství se vydává doklad o partnerství, který obsahuje

a)   den, měsíc, rok a místo prohlášení o vstupu do partnerství,
b)   jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení partnerů a jejich rodná čísla,
c)   den, měsíc, rok a místo narození partnerů,
d)   osobní stav partnerů,
e)   jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení rodičů partnerů,
f)   datum, jméno, příjmení a podpis matrikáře, označení příslušného matričního úřadu a otisk úředního razítka příslušného matričního úřadu, který doklad vydává.

(2) Příslušný matriční úřad vydá doklad o partnerství fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zplnomocněnému zástupci.

§ 35

(1) Příslušný matriční úřad na žádost vydá doklad o partnerství nebo povolí nahlédnout do knihy registrovaného partnerství a činit výpisy nebo opisy z nich v přítomnosti matrikáře

a)   fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zplnomocněnému zástupci,
b)   pro úřední potřebu orgánů moci výkonné a orgánů územní samosprávy; jiným orgánům a právnickým a fyzickým osobám, pokud je jim zákonem svěřen výkon veřejné moci,
c)   zastupitelskému úřadu cizího státu v České republice,
d)   fyzické nebo právnické osobě, pokud prokáže na vydání dokladu o partnerství nebo na nahlédnutí do knihy registrovaného partnerství právní zájem.

(2) Matrikář je oprávněn vyzvat osobu, která žádá o povolení k nahlédnutí do knihy registrovaného partnerství nebo o povolení k výpisu nebo opisu z ní, aby prokázala svou totožnost. Osoba je povinna výzvě vyhovět.

(3) Požádá-li fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její zplnomocněný zástupce o vydání dokladu o partnerství písemně, musí být podpis osoby na písemné žádosti a případně i na plné moci úředně ověřen.

Hlava IX
Vymezení některých pojmů a postupu příslušného matričního úřadu

§ 36

(1) Zápisem do knihy registrovaného partnerství se rozumí zapsání údajů o partnerství podle časové posloupnosti prohlášení.

(2) Dodatečným záznamem do knihy registrovaného partnerství se rozumí zapsání změn skutečností po uzavření zápisu.

(3) Opravou zápisu v knize registrovaného partnerství se rozumí opravení chybných či nesprávných údajů v zápisu nebo v dodatečném záznamu.

(4) Zápis, dodatečný záznam nebo oprava zápisu v knize registrovaného partnerství jsou uzavřeny podpisem matrikáře a uvedením data, kdy byly provedeny.

§ 37

Jestliže se kniha registrovaného partnerství nebo sbírka listin ztratí nebo zničí, zajistí příslušný matriční úřad a krajský úřad jejich obnovení podle zvláštního právního předpisu10).

§ 38

Partnerství se zapisuje na místo rodinného stavu v občanském průkazu partnera a v jiných veřejných listinách, ve kterých je rodinný stav uváděn.

§ 39

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo příslušnému matričnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 40

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)   příslušné matriční úřady, před kterými lze učinit prohlášení o vstupu do partnerství,
b)   technický způsob vedení knihy registrovaného partnerství,
c)   vedení sbírky listin a vydávání potvrzení o údajích uváděných v ní,
d)   postup při vydávání dokladu o partnerství,
e)   postup při zasílání dokladu o partnerství do ciziny,
f)   způsob uvádění příjmení žen v knize registrovaného partnerství a na dokladu o partnerství,
g)   postup při předávání knihy registrovaného partnerství a sbírek listin k archivaci,
h)   vzory tiskopisů k prohlášení.

ČÁST DRUHÁ
Změna trestního zákona

§ 41

V § 89 odst. 8 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 148/1969 Sb. a zákona č. 175/1990 Sb., se za slovo "manžel" vkládá slovo " , partner".

ČÁST TŘETÍ
Změna trestního řádu

§ 42

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 37 odst. 1 se za slovo "manžel" vkládá slovo " , partner".

2. V § 100 odst. 1 se za slovo "manžel" vkládá slovo " , partner".

3. V § 100 odst. 2 se za slovo "manželu" vkládá slovo " , partneru".

4. V § 163 odst. 1 se za slovo "manželem" vkládá slovo " , partnerem".

5. V § 247 odst. 2 se ve větě první za slovo "manžel" vkládá slovo " , partner".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o rodině

§ 43

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 72/1995 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 301/2000 Sb., zákona č. 109/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 321/2002 Sb. a zákona č. 315/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 6 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta "Osoba, která dříve uzavřela registrované partnerství3c) nebo obdobný svazek osob stejného pohlaví v zahraničí (dále jen "partnerství"), je povinna prokázat, že toto partnerství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.".Poznámka pod čarou č. 3c zní:


"3c)   Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".

2. V § 11 odst. 1 se za slova "vdanou ženou" vkládají slova "anebo s osobou, která uzavřela partnerství, pokud toto partnerství trvá".

3. V § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "anebo jakmile dřívější partnerství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné".

ČÁST PÁTÁ
Změna občanského soudního řádu

§ 44

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 80 písm a) se za slova "je či není" vkládají slova "o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci registrovaného partnerství33c) (dále jen "partnerství"),".Poznámka pod čarou č. 33c zní:


"33c)   Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".

2. V § 96 se na konci odstavce 4 doplňují slova "anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci partnerství".

3. V § 107 odst. 5 větě druhé se za slovo "pokračovalo" vkládají slova " , řízení též zastaví, zemře-li partner před pravomocným skončením řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství".

4. V § 131 se na konci odstavce 1 doplňují slova "nebo v řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství".

5. V § 144 větě první se za slovo "není" vkládají slova " , anebo o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství".

6. V § 204 odst. 3 se za slova "nebo že není" vkládají slova " , anebo kterým bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství".

7. V § 222 se na konci odstavce 1 doplňují slova " , a u rozsudku, kterým bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství".

8. V § 222a se na konci odstavce 3 doplňují slova " , anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci partnerství".

9. V § 230 odst. 1 se na konci písmena a) doplňují slova " , a proti rozsudkům, kterými bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence partnerství".

ČÁST ŠESTÁ
Změna občanského zákoníku

§ 45

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb. a zákona č. 359/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 15 se za slovo "manželu" vkládají slova "nebo partnerovi1a)".Poznámka pod čarou č. 1a zní:


"1a)   Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".

2. V § 116 se za slova "a manžel" vkládají slova " , partner1a)".

3. V § 473 odst. 1 se za slovo "manžel" vkládají slova "nebo partner1a)".

4. V § 474 odst. 1 se za slovo "manžel" vkládají slova "nebo partner1a)".

5. V § 474 odst. 2 se za slovo "manžel" vkládají slova "nebo partner1a)".

6. V § 475 odst. 1 se za slovo "manžel" vkládají slova " , partner1a)".

7. Za § 705 se vkládá nový § 705a, který včetně nadpisu zní:

"705a
Vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství

(1) Osoba, která uzavřela registrované partnerství1a) (dále jen "partnerství"), má po dobu trvání partnerství právo užívat byt, jenž je v nájmu druhého partnera a práva s tím spojená (§ 688).

(2) Uzavřením partnerství nevzniká společný nájem bytu (družstevního bytu), jehož nájemcem je jeden z partnerů. Stejně tak společný nájem bytu nevzniká, pokud se stane jeden z partnerů1a) nájemcem bytu (družstevního bytu) za trvání partnerství. Ustanovení umožňující vznik společného nájmu bytu dohodou (§ 700) tím nejsou dotčena.

(3) Zrušením, popřípadě vyslovením neplatnosti nebo neexistence partnerství, zaniká právo partnera1a), který není nájemcem bytu, tento byt nadále užívat.".

8. V § 706 odst. 1 větě první se za slova "jeho děti, vnuci" vkládá slovo " , partner1a)".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákoníku práce

§ 46

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 46/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 269 se za slovo "manžely" vkládají slova "nebo mezi partnery11d)".Poznámka pod čarou č. 11d zní:


"11d)   Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".

2. V § 274 se na konci odstavce 1 doplňují slova "nebo nežijí-li s partnerem11d)".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění

§ 47

Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 61/1999 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 421/2003 Sb., zákona č. 169/2005 Sb. a zákona č. 362/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 2 se za slova "nežije-li s druhem" vkládají slova "nebo v registrovaném partnerství5)".Poznámka pod čarou č. 5 zní:


"5)   Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".

2. V § 12a odst. 1 se za slova "nežije s družkou" vkládají slova "nebo v registrovaném partnerství5)".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o přestupcích

§ 48

V § 68 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se za slovo "manžel" vkládá slovo " , partner7)".Poznámka pod čarou č. 7 zní:


"7)   Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o životním minimu

§ 49

Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 218/2005 Sb. a zákona č. 357/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slovo "manžel" vkládá slovo " , partner3)".Poznámka pod čarou č. 3 zní:


"3)   Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".

2. V § 4 odst. 1 písm. c) se za slovo "manželé" vkládá slovo " , partneři3)".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o soudních poplatcích

§ 50

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb. a zákona č. 357/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Tuto povinnost nemá žalovaný též v řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci registrovaného partnerství2) (dále jen "partnerství").".Poznámka pod čarou č. 2 zní:


"2)   Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".

2. V § 10 se na konci odstavce 6 doplňují věty "Bylo-li řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku.".

3. V příloze k zákonu č. 549/1991 Sb., Sazebník poplatků, se v položce 2 v bodu 6 za slova "o rozvod manželství nebo" vkládají slova "za návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství anebo".

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o správě daní a poplatků

§ 51

V § 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb., odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

"(2) Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí manžel, partner5a), druh, příbuzný v řadě přímé a jeho manžel nebo partner, sourozenec a jeho manžel nebo partner, osvojitel a jeho manžel nebo partner, osvojenec a jeho potomci, manžel nebo partner osvojence a manželé nebo partneři jeho potomků.


5a)   Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře

§ 52

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 písm. b) se za slovo "manžel" vkládá slovo " , partner31a)".Poznámka pod čarou č. 31a zní:


"31a)   Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".

2. V § 7 odst. 2 písm c) se za slovo "manželé" vkládá slovo " , partneři31a)".

3. V § 7 odst. 3 se na konci písmene c) doplňují slova "partneři žijící v registrovaném partnerství".

4. V § 7 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije v registrovaném partnerství31a).".

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o občanských průkazech

§ 53

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova "rodinný stav" vkládají slova "nebo registrované partnerství3a) (dále jen "partnerství")".Poznámka pod čarou č. 3a zní:


"3a)   § 36 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".

2. V § 3 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňuje slovo " , partnera3a)".

3. V § 5 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova " , nebo doklad o partnerství, jde-li o občana, který žije nebo žil v partnerství".

4. V 6 odst. 5 se na konci textu písmene d) doplňují slova " , nebo doklad o partnerství, jde-li o občana, který žije nebo žil v partnerství".

5. V § 17 odst. 3 písm. m) se za slovo "manžela" vkládá slovo " , partnera3a)".

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech

§ 54

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)   místem uzavření manželství nebo registrovaného partnerství (dále jen "partnerství") obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 105b), na jehož území došlo k uzavření manželství nebo partnerství obyvatele,".

2. V § 3 odst. 3 písm. l) se za slovo "manželství" vkládají slova "nebo partnerství".

3. V § 3 odst. 3 písm. m) se za slovo "manžela" vkládají slova "nebo partnera" a za slovo "manželem" se vkládají slova "nebo partnerem".

4. V § 3 odst. 4 písm. l) se za slovo "manželství" vkládají slova "nebo partnerství".

5. V § 3 odst. 4 písm. m) se za slovo "manžela" vkládají slova "nebo partnera" a za slovo "manžel" se vkládají slova "nebo partner".

6. V § 6a písm. a) bodu 4 se za slovo "manželství" vkládají slova "nebo partnerství", za slovo "manžela" se vkládají slova "nebo partnera" a za slovo "neplatné" se vkládají slova "nebo datum zániku partnerství".

7. V § 6a se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)   matriční úřad, před kterým se uzavírá partnerství, z knihy partnerství, kterou vede, v rozsahu
1.  datum a místo prohlášení o vstupu do partnerství,
2.  jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení,
3.  rodné číslo nebo datum narození a místo narození,
4.  rodné číslo otce a matky nebo datum narození,
5.  datum zániku partnerství.".

8. V § 7 se na konci písmene e) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)   matriční úřad, před kterým se uzavírá partnerství, z knihy partnerství, kterou vede, v rozsahu
1.  datum a místo prohlášení o vstupu do partnerství,
2.  jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení,
3.  rodné číslo nebo datum narození a místo narození,
4.  rodné číslo otce a matky nebo datum narození,
5.  datum zániku partnerství.".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

§ 55

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova "uzavření manželství" vkládají slova " , registrace partnerství".

2. V § 1 odst. 2 se na konci písmene b) slovo "a" zrušuje a vkládá se nové písmeno c), které zní:

"c)   matriku registrovaného partnerství, pro kterou se vede kniha registrovaného partnerství, a".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

3. V § 1 odst. 3 se za slovo "manželství" vkládají slova " , registrovaného partnerství".

4. V § 1 odst. 4 se za slovo "manželství" vkládají slova " , registrovaného partnerství".

5. V § 21 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňuje slovo " , partnera8a)".Poznámka pod čarou č. 8a zní:


"8a)   Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".

6. V § 31 se na konci textu písmene e) doplňuje slovo " , partnera8a)".

7. V § 33 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)   pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera8a).".

8. V § 35 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

"h)   úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu, anebo úmrtní list zemřelého partnera8a), jde-li o cizince, který žil v partnerství8a),".

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

9. V § 46 odst. 2 písmeno f) zní:

"f)   pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera8a).".

10. V § 75 písm. a) se za slovo "manželství" vkládá slovo " , partnerství8a)".

11. V § 76 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova "popřípadě doklad o uzavřeném partnerství8a),".

12. V § 76 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)   jde-li o osoby, jejichž partnerství8a) zaniklo, úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu, anebo úmrtní list zemřelého partnera8a),".

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o péči o zdraví lidu

§ 56

V § 23 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se za slovo "rodiny" vkládají slova " , případně jeho partnera4a),".

Poznámka pod čarou č. 4a zní:


"4a)   Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 4a se označuje jako poznámka pod čarou č. 4b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna živnostenského zákona

§ 57

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb. a zákona č. 428/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 se za slova "manželku podnikatele" vkládají slova "anebo jeho partnera28a)".Poznámka pod čarou č. 28a zní:


"28a)   Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 28a se označuje jako poznámka pod čarou č. 28b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 13 odst. 1 písm. b) a c) se za slovo "manžel" vkládají slova "nebo partner28a)".

 

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti

§ 58

V § 5 písm. c) bodu 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se za slovo "manžela" doplňují slova "nebo registrovaného partnera".

ČÁST DVACÁTÁ
Účinnost

§ 59

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Paroubek v. r.


1)   § 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
2)   § 9 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
3)   § 92 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.
4)   § 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů.
8)   § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č.  110/1988 Sb., zákona č. 118/1990 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb.
9)   § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.
10)   § 55 zákona č. 301/2000 Sb.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1421 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Zákoník práce prošel jednou z největších novelizací za celou dobu své historie – část změn se odehrála již v červenci 2020, druhá část nabyla účinnosti v lednu 2021. Nyní přinášíme kompletní znění zákoníku práce, ve kterém jsou tučně zvýrazněny všechny změny podle stavu k 1. 2. 2021. ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů

Doc. JUDr. Ivana Štenglová - Wolters Kluwer, a. s.

V řadě přehledů judikatury vychází nyní rozsáhlý soubor judikatury věnovaný oblasti občanskoprávních závazků, který je určen odborné i širší právnické veřejnosti, zabývající se ve své práci otázkami této ...

Cena: 1 298 KčKOUPIT

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od 1. října 2020 došlo k velkým změnám trestního zákoníku a trestního řádu; v publikaci jsou již také přehledně zapracovány změny trestního řádu, které nabydou účinnosti od ledna 2021. Dále se mění zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu ...

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Mgr. JUDr. Jan Hurdík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se v knize věnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu účastníků soudního řízení, ekonomickým a sociálním rizikům spojeným s vedením civilního procesu a míře „privatizace“ služeb spojených s ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.