Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


114

VYHLÁŠKA

ze dne 27. března 2006

o poctivé prezentaci investičních doporučení

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje podrobnější pravidla pro

a)   poctivou prezentaci investičních doporučení2) a
b)   uveřejňování zájmů a střetů zájmů osob, které investiční doporučení tvoří a rozšiřují, včetně způsobu uveřejnění a vymezení druhů zájmů a střetů zájmů.

§ 2
Vymezení pojmů

V této vyhlášce se rozumí

a)   emitentem emitent finančního nástroje, kterého se investiční doporučení přímo nebo nepřímo týká,
b)   rozšiřováním investičního doporučení jeho uveřejnění, předání osobě, která se uveřejňováním investičních doporučení zabývá, nebo zajištění jeho veřejné dostupnosti jiným způsobem,
c)   propojenou osobou ovládající a ovládaná právnická osoba3) nebo právnické osoby tvořící koncern4),
d)   povinnou osobou fyzická osoba nebo právnická osoba, která v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení,
e)   kvalifikovanou povinnou osobou

1. 

obchodník s cennými papíry, úvěrová instituce a osoba s nimi propojená,

2. 

jiná osoba, jejíž hlavní podnikatelskou činností je tvorba investičních doporučení,

f)   stupněm investičního doporučení doporučení "koupit", "držet", "prodat" a jim obdobné.

§ 3
Pravidla pro poctivou prezentaci investičních doporučení

(1) Povinná osoba zajistí, že v investičním doporučení

a)   jsou fakta jasně odlišena od informací, které fakty nejsou, zejména výkladů, odhadů nebo názorů,
b)   existuje-li pochybnost o spolehlivosti zdrojů použitých při jeho tvorbě, je tato skutečnost jasně uvedena,
c)   jsou jasně označeny všechny předpovědi a cenové cíle a uvedena podstatná východiska pro jeho vytvoření,
d)   je jasně a zřetelně uvedena osoba, která je pro ni vytvořila, a to zejména uvedením obchodní firmy nebo názvu právnické osoby nebo jména a příjmení fyzické osoby, a osoba, která je připravila, uvedením jména, příjmení a funkce.

(2) Obchodník s cennými papíry nebo úvěrová instituce zajistí, aby investiční doporučení obsahovalo vedle informací podle odstavce 1 i označení správního úřadu, který nad touto osobou vykonává dozor; je-li tvůrcem jiná povinná osoba, která při výkonu své činnosti podléhá pravidlům samoregulace, zajistí, aby investiční doporučení obsahovalo odkaz na tato pravidla. Tento údaj lze uvést i na internetové adrese, na které uveřejňuje další informace podle této vyhlášky.

§ 4
Pravidla pro uveřejňování zájmů a střetů zájmů

(1) Povinná osoba uveřejní informace o okolnostech, o kterých lze důvodně předpokládat, že mohou narušit objektivitu investičního doporučení, zejména v nich uvede informaci o každém svém významném finančním zájmu nebo střetu zájmů týkajícím se finančního nástroje, kterého se investiční doporučení týká, nebo emitenta.

(2) Pokud je povinnou osobou právnická osoba,

a)   uvede informace podle odstavce 1 i za všechny osoby, podílející se na vytvoření investičního doporučení,
b)   obsahuje informace podle odstavce 1 alespoň údaje o okolnostech podle odstavce 1 o této právnické osobě a každé propojené osobě, které jsou
1.  dostupné nebo o nichž lze důvodně předpokládat, že jsou dostupné, osobám podílejícím se na vytvoření investičního doporučení,
2.  známé osobám, které se nepodílejí na vytvoření investičního doporučení, ale mají přístup k investičnímu doporučení dříve, než je investiční doporučení rozšiřováno mezi zákazníky nebo veřejnost; to platí i v případě osob, u kterých lze důvodně předpokládat, že mají přístup k investičnímu doporučení dříve, než je investiční doporučení takto poskytnuto nebo rozšiřováno.

(3) Investiční doporučení obsahuje informace podle odstavců 1 a 2 ve svém textu. V případě, kdy by uveřejnění těchto informací bylo nepřiměřené vzhledem k délce investičního doporučení, postačí uveřejnit tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a v investičním doporučení jasně označit internetovou adresu místa uveřejnění těchto informací.

§ 5
Pravidla pro rozšiřování investičního doporučení vytvořeného jinou osobou

(1) Rozšiřuje-li povinná osoba na svou vlastní odpovědnost investiční doporučení vytvořené jinou osobou, investiční doporučení obsahuje i označení šiřitele, nejsou-li tyto informace jednoznačně zřejmé z okolností, za kterých je investiční doporučení rozšiřováno.

(2) Rozšiřuje-li povinná osoba investiční doporučení vytvořené jinou osobou, které významně změnila, musí takové investiční doporučení jasně a podrobně popisovat uskutečněnou významnou změnu. Spočívá-li významná změna investičního doporučení ve změně stupně nebo směru doporučení, například změna doporučení "koupit" na doporučení "držet" nebo "prodat", případně naopak, šiřitel v rozsahu této změny plní povinnosti pro tvůrce doporučení podle § 3, 4 a 6.

(3) Povinná osoba, která je právnickou osobou a sama nebo prostřednictvím fyzických osob rozšiřuje významně změněná investiční doporučení, zajistí, aby příjemci těchto investičních doporučení mohli být odkázáni na místo, kde získají přístup k informacím o jiné osobě tvořící investiční doporučení, k původnímu investičnímu doporučení a k informacím o zájmech a střetech zájmů této osoby, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné. Dodržování postupu podle věty první povinná osoba, která je právnickou osobou, zabezpečí vnitřním předpisem.

(4) Odstavce 2 a 3 se nevztahují na zpravodajství o investičních doporučeních vytvořených jinou osobou, nedochází-li k významné změně investičních doporučení.

(5) Při rozšiřování shrnutí investičního doporučení vytvořeného jinou osobou nebo souhrnu několika takových doporučení povinná osoba zajistí, aby toto shrnutí bylo jasné, nezavádějící a obsahovalo údaj o původním investičním doporučení a odkaz na místo, kde lze nalézt informace vyžadované k tomuto doporučení, jsou-li veřejně přístupné.

§ 6
Zvláštní pravidla pro poctivou prezentaci investičních doporučení

(1) Kvalifikovaná povinná osoba, která investiční doporučení vytvořila, nebo fyzická osoba pracující pro ni zejména na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu, kromě splnění povinností podle § 3, při tvorbě investičního doporučení vynaloží přiměřenou péči k tomu, aby zajistila, že

a)   v investičním doporučení jsou přiměřeně označeny všechny podstatné zdroje informací včetně emitenta finančních nástrojů a informace, zda byl tento emitent seznámen s investičním doporučením před jeho rozšířením a zda bylo na základě toho před rozšířením upraveno,
b)   v investičním doporučení je přiměřeně shrnuta metoda nebo principy ohodnocení finančního nástroje, emitenta nebo stanovení cenového cíle,
c)   v investičním doporučení je přiměřeně vysvětlen význam doporučení, zejména jeho stupeň případně časový horizont,
d)   investiční doporučení obsahuje popis potenciálních rizik, včetně uvedení vlivu změny použitých podstatných předpokladů na doporučení,
e)   investiční doporučení případně obsahuje údaj o frekvenci nebo budoucí aktualizaci investičního doporučení, jsou-li plánovány, a případně též upozornění na změny v těchto skutečnostech,
f)   je jasně a zřetelně označeno datum, kdy bylo investiční doporučení poprvé uvolněno k rozšiřování,
g)   je jasně a zřetelně označeno datum nebo časové období, ke kterému se vztahuje jakákoli informace o ceně finančního nástroje uvedená v investičním doporučení,
h)   v případě, kdy se během posledních 12 měsíců změnil stupeň nebo směr investičního doporučení nebo cenový cíl týkající se konkrétního finančního nástroje nebo emitenta, investiční doporučení obsahuje jasné a zřetelné označení této změny a datum uveřejnění předchozího doporučení.

(2) V případě, kdy by plnění povinností podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) bylo nepřiměřené vzhledem k délce investičního doporučení, uveřejní osoba podle odstavce 1 tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a v investičním doporučení jasně a zřetelně označí internetovou adresu místa uveřejnění těchto informací.

§ 7
Zvláštní pravidla pro uveřejňování zájmů a střetů zájmů

(1) Kvalifikovaná povinná osoba, která tvoří investiční doporučení, uvede kromě informací podle § 4 v investičním doporučení také

a)   informaci o svém případném přímém i nepřímém podílu na základním kapitálu emitenta větším než 5 %,
b)   informaci o případném přímém i nepřímém podílu emitenta na jejím základním kapitálu větším než 5 %,
c)   informaci o svých případných jiných významných finančních zájmech ve vztahu k emitentovi,
d)   jestliže taková skutečnost nastala, informaci o tom, že
1.  je tvůrcem trhu nebo osobou jinak zajišťující likviditu ve vztahu k finančním nástrojům vydaným emitentem,
2.  v posledních 12 měsících byla vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem,
3.  má s emitentem uzavřenu jinou smlouvu o poskytování investičních služeb,
4.  má s emitentem uzavřenu dohodu týkající se tvorby a rozšiřování investičních doporučení.

(2) Pokud je kvalifikovaná povinná osoba podle odstavce 1 obchodníkem s cennými papíry nebo úvěrovou institucí, uvede dále

a)   informaci o tom, zda je odměna osob, které se podílejí na tvorbě investičního doporučení, odvozena od obchodů této kvalifikované osoby nebo s ním propojené osoby,
b)   v případě, že se investiční doporučení zpracovává v souvislosti s veřejnou nabídkou finančních nástrojů a fyzická osoba podílející se na tvorbě investičního doporučení nabyla emitentovy finanční nástroje před uvedenou veřejnou nabídkou5), informaci o tomto obchodu, zahrnující datum obchodu a cenu finančních nástrojů,
c)   rámcovou informaci o tom, jaká existují organizační a administrativní opatření a informační bariéry v rámci obchodníka s cennými papíry nebo úvěrové instituce, bránící vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním doporučením.

(3) Obchodník s cennými papíry nebo úvěrová instituce alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí uveřejní informaci o

a)   poměru jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení a
b)   podílu emitentů, jichž se týkala doporučení spadající do každého ze stupňů podle písmene a), kterým obchodník s cennými papíry nebo úvěrová instituce poskytli v uplynulých 12 měsících investiční služby významného rozsahu, a to zvlášť pro každý stupeň podle písmene a).

(4) Investiční doporučení obsahuje informace podle odstavců 1 až 3 ve svém textu. V případě, kdy by uveřejnění těchto informací bylo nepřiměřené vzhledem k délce investičního doporučení, postačí uveřejnit tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a v investičním doporučení jasně a zřetelně označit internetovou adresu místa jejich uveřejnění.

§ 8
Zvláštní pravidla pro rozšiřování investičníhodoporučení vytvořeného jinou osobou

Obchodník s cennými papíry, úvěrová instituce nebo fyzická osoba, která pro ně pracuje zejména na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu, při rozšiřování investičního doporučení vytvořeného jinou osobou kromě splnění povinností podle § 5

a)   v investičním doporučení nebo na internetové adrese, na které uveřejňuje další informace podle této vyhlášky, uvede označení úřadu, který nad obchodníkem s cennými papíry nebo úvěrovou institucí vykonává dozor,
b)   v případě, kdy rozšiřuje dosud nerozšiřované investiční doporučení, plní povinnosti podle § 7,
c)   v případě, kdy významně pozmění rozšiřované investiční doporučení, postupuje podle § 3, 4, 6 a 7.

§ 9
Společná ustanovení

(1) V případě, kdy jsou investiční doporučení v jiné než písemné formě, uplatní se postup stanovený touto vyhláškou přiměřeně.

(2) Úprava uveřejňování zájmů a střetu zájmů podle této vyhlášky se nepoužije, pokud by

a)   předmětem uveřejnění měly být skutečnosti tvořící bankovní6) nebo obchodní tajemství7),
b)   plnění této povinnosti bylo v rozporu s organizačními opatřeními, postupy k omezení možnosti střetu zájmů nebo vedlo k porušení informačních bariér, zavedených k omezení možnosti střetu zájmů8).

(3) Pravidla stanovená touto vyhláškou se nevztahují na novináře, pokud jedná v souladu se srovnatelnými pravidly novinářské profese a v souvislosti s touto činností nezíská přímo nebo nepřímo jakýkoliv prospěch nad rámec obvyklé odměny.

§ 10
Přechodné ustanovení

Investiční doporučení vytvořená, vypracovaná nebo rozšiřovaná po nabytí účinnosti této vyhlášky nemusí po dobu 60 dnů ode dne účinnosti vyhlášky splňovat požadavky stanovené touto vyhláškou.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Předseda:
Ing. Hollmann, MBA v. r.


1)   Směrnice Komise 2003/125/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o poctivé předkládání investičních doporučení a zveřejňování střetů zájmů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu).
2)   § 125 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb.
3)   § 66a odst. 2 a 3 obchodního zákoníku.
4)   § 66a odst. 7 obchodního zákoníku.
5)   § 34 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
6)   § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 17 a násl. obchodního zákoníku.
8)   § 12 odst. 1 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

E-shop

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 2. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 2. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Exekuční řád. Komentář

Exekuční řád. Komentář

Karel Svoboda, Lukáš Jícha, Jan Krejsta, David Hozman, Veronika Úšelová (roz. Štviertniová), - C. H. Beck

Tzv. vínový komentář exekučního řádu nabízí alternativu dosud existující komentářové literatuře téhož předpisu. Potrpí si na nové myšlenky. Mezi jeho tvůrci najdete soudce exekučního senátu Nejvyššího soudu, renomované exekutory a další odborníky soustavně se zabývající exekučním ...

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.