Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


112

ZÁKON

ze dne 14. března 2006,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna trestního řádu

Čl. I

V § 47 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 279/2003 Sb., se v úvodní části ustanovení za slovo "péče" vkládají slova " , dávky pomoci v hmotné nouzi a z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení" a v závěrečné části ustanovení se za slovo "do" vkládají slova "výše součtu měsíčních odůvodněných nákladů na bydlení stanovených zvláštním právním předpisem prokázaných obviněným a" a slova " , jeho domácnost" se zrušují.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o rodině

Čl. II

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 72/1995 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 301/2000 Sb., zákona č. 109/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 321/2002 Sb., zákona č. 315/2004 Sb. a zákona č. 383/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 85a odst. 1 se slova "patnáctinásobek částky životního minima potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb tohoto rodiče podle zákona o životním minimu.9)" nahrazují slovy "12,7násobek životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu9).".Poznámka pod čarou č. 9 zní:


"9)   § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.".

2. V § 101 odst. 1 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

3. § 102 se zrušuje.

ČÁST TŘETĺ
Změna občanského soudního řádu

Čl. III

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 2 písm. j) se za slova "státní sociální podpory" vkládají slova "a dávce pomoci v hmotné nouzi" a slovo "osobu" se nahrazuje slovem "osobou".

2. V § 133a odst. 2 se za slova "sociální péče" vkládají slova " , pomoci v hmotné nouzi".

3. V § 317 odst. 2 se za slova "sociální péče" vkládají slova " , dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Čl. IV

Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 125/1990 Sb., zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 459/1990 Sb., zákona č. 9/1991 Sb., zákona č. 144/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 47/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 14 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

2. § 16 a 19 se zrušují.

3. V § 32 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

4. V § 33 písm. a) se slova "zejména příspěvku na dietní stravování" nahrazují slovy "příspěvku na zvýšené životní náklady" a slova "příspěvku, je-li jeho poskytování odůvodněno mimořádnými potřebami občana" se nahrazují slovy "příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvku úplně nebo prakticky nevidomým".

5. V § 33 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

6. V § 34 odstavec 1 zní:

"(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále rozhoduje

a)   o poskytování jednorázových příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům tělesně, zrakově a sluchově postiženým,
b)   o poskytování příspěvků na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla,
c)   o poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla,
d)   o poskytování příspěvků na úpravu bytu,
e)   o přiznání mimořádných výhod těžce zdravotně postiženým občanům,
f)   o poskytování bezúročných půjček těžce zdravotně postiženým občanům, jimž byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla,
g)   o poskytování příspěvku na individuální dopravu.".

7. § 38, 40a a 41 se zrušují.

8. V § 54 odst. 1 písm. d) se slova "§ 37 odst. 2 písm. b)," a slova "a o příspěvku na společné stravování podle § 32 odst. 2 písm. a) a § 37 odst. 2 písm. a)" zrušují.

9. V § 54 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

10. V § 56 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o kolektivním vyjednávání

Čl. V

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 4 se slova "a služeb sociální péče sociálně potřebným občanům34)" nahrazují slovy "pomoci v hmotné nouzi34) a sociálních služeb34a)".Poznámky pod čarou č. 34 a 34a znějí:


"34)   Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
34a)   Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.".

2. V § 30 odst. 3 se slova "a služeb sociální péče sociálně potřebným občanům" nahrazují slovy "pomoci v hmotné nouzi34) a sociálních služeb34a)".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o soudních poplatcích

Čl. VI

V § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 151/2002 Sb., se za slova "sociální péče" vkládají slova " , pomoci v hmotné nouzi".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. VII

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slova "sociální podpory" vkládají slova " , pomoci v hmotné nouzi".

2. V § 14 odst. 3 písm. j) se za slova "služby sociální péče" vkládají slova "a dávky pomoci v hmotné nouzi" a za slova "provádění sociální péče" se vkládají slova "a pomoci v hmotné nouzi".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o dani z nemovitostí

Čl. VIII

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 písm. n) se slova "dávky sociální péče na základě zákona o sociální potřebnosti18b)" nahrazují slovy "příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá18b)".Poznámka pod čarou č. 18b zní:


"18b)  Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.".

2. V § 9 odst. 1 písm. o) se slova "dávky sociální péče na základě zákona o sociální potřebnosti" nahrazují slovy "příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá18b)".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. IX

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. ‚>;260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. i) se za slova "sociální péče" vkládají slova " , dávky pomoci v hmotné nouzi".

2. V § 35ba odst. 1 písm. b) se za slova "sociální péče" vkládají slova " , dávky pomoci v hmotné nouzi".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1993

Čl. X

V zákoně č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, se část třináctá zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony

Čl. XI

V zákoně č. 84/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony, se články I a IV zrušují.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. XII

V zákoně č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se čl. IV zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky

Čl. XIII

V zákoně č. 182/1994 Sb., kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky, se čl. VI zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. XIV

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb. a zákona č. 552/2005 Sb., se mění takto:

1. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 zní:

"§ 8
Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši

(1) Pro nárok na dávky nebo jejich výši se částkou životního minima rozumí částka životního minima stanovená zákonem o životním a existenčním minimu8). Závisí-li stanovení částky podle věty první na počtu osob, berou se v úvahu osoby společně posuzované uvedené v § 7. Nestanoví-li tento zákon jinak, rozumí se částkou životního minima posuzované osoby částka, která by příslušela této osobě též s ohledem na pořadí osoby při posuzování podle zákona o životním a existenčním minimu8).

(2) Závisí-li nárok na dávku nebo její výše na životním minimu dítěte, rozumí se částkou životního minima dítěte částka životního minima nezaopatřeného dítěte stanovená ve druhém nebo dalším pořadí (dále jen "částka životního minima dítěte").

(3) Věk dítěte rozhodný podle zákona o životním a existenčním minimu8) pro stanovení částek podle odstavce 1 je věk, kterého dítě dosáhne v kalendářním měsíci, za který dávka náleží.


8)   Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.".

2. § 17 a 18 včetně nadpisů znějí:

"§ 17
Podmínky nároku na přídavek na dítě

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě

a)   ve zvýšené výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50,
b)   v základní výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině převyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50, avšak není vyšší než součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40,
c)   ve snížené výměře, jestliže rozhodný příjem v rodině převyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40, avšak není vyšší než součin částky životního minima rodiny a koeficientu 4,00.

§ 18
Výše přídavku na dítě

Výše přídavku na dítě podle § 17 činí za kalendářní měsíc součin částky životního minima dítěte a

a)   koeficientu 0,36, jde-li o přídavek na dítě ve zvýšené výměře,
b)   koeficientu 0,31, jde-li o přídavek na dítě v základní výměře,
c)   koeficientu 0,16, jde-li o přídavek na dítě ve snížené výměře.".

3. V § 20 odst. 1 se číslo "1,60" nahrazuje číslem "2,20".

4. V § 21 odst. 1 se slova "na osobní potřeby" nahrazují slovy "životního minima" a číslo "1,60" se nahrazuje číslem "2,20".

5. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "na osobní potřeby" nahrazují slovy "životního minima".

6. V § 22 odst. 1 písm. a) se číslo "2,70" nahrazuje číslem "3,00".

7. V § 22 odst. 1 písm. b) se číslo "2,40" nahrazuje číslem "2,67".

8. V § 22 odst. 1 písm. c) se číslo "1,20" nahrazuje číslem "1,34".

9. V § 22 odst. 1 písm. d) se číslo "1,10" nahrazuje číslem "1,22" a na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)  dítě, které studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním programu poskytujícím vysokoškolské vzdělání, koeficientem 1,20.".

10. V § 22 odstavec 2 zní:

"(2) Při stanovení výše sociálního příplatku se částka životního minima dítěte a částka životního minima rodiny uvedená v § 21 odst. 1 násobí, jestliže

a)   oba rodiče jsou dlouhodobě těžce zdravotně postižení, koeficientem 1,35,
b)   osamělý rodič je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, koeficientem 1,30,
c)   jeden z rodičů je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, koeficientem 1,05,
d)   jde o osamělého rodiče a nejde o případ uvedený v písmenu b), koeficientem 1,17.".

11. V § 24 odstavec 1 zní:

"(1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže

a)   jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a
b)   součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.".

12. V § 24 se na začátek odstavce 2 vkládá věta "Za nájemce bytu se považuje též nájemce obytné místnosti v zařízeních určených k trvalému bydlení podle zvláštního právního předpisu47a).".

13. § 25 včetně nadpisu zní:

"§ 25
Náklady na bydlení

(1) Náklady na bydlení tvoří

a)  u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, nejsou-li tyto náklady zahrnuty do nájemného,

b)  u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které činí za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6
jedna 651
dvě 890
tři 1 164
čtyři a více 1 404

c)  u bytů uvedených v písmenech a) a b) náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva; náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6
jedna 475
dvě 650
tři 850
čtyři a více 1 050

(2) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje.

(3) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se započítávají i částky tvořící náklady na bydlení, které byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí.".

14. Za § 25 se vkládají nové § 26 až 28, které včetně nadpisů znějí:

"§ 26
Normativní náklady na bydlení

(1) Normativní náklady na bydlení činí pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 3 339 2 893 2 659 2 518 2 460
dvě 4 926 4 233 3 913 3 721 3 640
tři 6 764 5 858 5 440 5 188 5 083
čtyři a více 8 545 7 453 6 948 6 644 6 517

b)  byty v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 2 236 2 236 2 236 2 236 2 236
dvě 3 362 3 362 3 362 3 362 3 362
tři 4 730 4 730 4 730 4 730 4 730
čtyři a více 5 978 5 978 5 978 5 978 5 978

(2) Pro nárok na příspěvek na bydlení v období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku je pro stanovení měsíčních nákladů na bydlení rozhodný počet obyvatel obce k 1. lednu kalendářního roku, do něhož spadá 1. červenec jako počátek uvedeného období.

(3) Částky měsíčních normativních nákladů na bydlení uvedené v odstavci 1 jsou platné pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007.

§ 27
Výše příspěvku na bydlení

(1) Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.

(2) Pokud jsou náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.

(3) Pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při stanovení výše příspěvku na bydlení, nedosahuje částky životního minima rodiny, započítává se pro stanovení výše příspěvku na bydlení jako rozhodný příjem rodiny částka odpovídající životnímu minimu této rodiny.

§ 28

Vláda nařízením stanoví vždy k 1. lednu pro období do 31. prosince následujícího kalendářního roku výši

a)   nákladů srovnatelných s nájemným podle sdělení Českého statistického úřadu o imputovaném nájemném,
b)   částek, které se započítávají za pevná paliva podle změny spotřebitelských indexů pevných paliv,
c)   částek normativních nákladů na bydlení podle nárůstu nájemného a nákladů srovnatelných s nájemným a změny indexů spotřebitelských cen pro část nákladů na bydlení uvedených v § 25 odst. 1 písm. c), popřípadě rozdělení obcí podle počtu obyvatel pro stanovení normativních nákladů na bydlení.".

15. V § 30 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Nárok na rodičovský příspěvek nezaniká, jestliže rodič přestal plnit podmínky nároku na rodičovský příspěvek přiznaný z důvodu péče o dítě, na jejímž základě byl rodičovský příspěvek přiznán, avšak v době ukončení plnění těchto podmínek splňuje podmínky nároku na rodičovský příspěvek z důvodu péče o další dítě.".

16. V § 32 odstavec 1 zní:

"(1) Výše rodičovského příspěvku za kalendářní měsíc činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku částku odpovídající 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje. Tuto částku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Je-li rodičovský příspěvek vyplácen ke dni 31. prosince kalendářního roku a jeho výplata náleží i po tomto datu, upraví se výše rodičovského příspěvku od 1. ledna následujícího kalendářního roku podle věty první bez žádosti.".

17. V § 37 odstavec 2 zní:

"(2) Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející podle odstavce 1 činí za kalendářní měsíc součin částky životního minima dítěte a koeficientu 1,40; jde-li o nezaopatřené dítě, použije se koeficient 2,30.".

18. V § 37 odstavec 3 zní:

"(3) Při stanovení výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle odstavce 2 se částka životního minima dítěte násobí, jde-li o dítě

a)   dlouhodobě nemocné, koeficientem 2,35,
b)   dlouhodobě zdravotně postižené, koeficientem 2,90,
c)   dlouhodobě těžce zdravotně postižené, koeficientem 3,10.".

19. V § 40 odstavec 2 zní:

"(2) Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc za každé dítě svěřené do pěstounské péče součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 1,00.".

20. V § 40a odst. 1 se slova "na osobní potřeby pěstouna" nahrazují slovy "životního minima jednotlivce" a číslo "6,50" se nahrazuje číslem "5,50", číslo "0,60" se nahrazuje číslem "0,50" a číslo "0,90" se nahrazuje číslem "0,75".

21. V § 40a odst. 2 se za slovo "jednoho" vkládá slovo "kalendářního".

22. V § 41 odstavec 2 zní:

"(2) Výše příspěvku při převzetí dítěte činí součin částky životního minima dítěte a koeficientu 4,45.".

23. V § 46 odst. 1 se číslo "10,00" nahrazuje číslem "11,10" a číslo "15,00" se nahrazuje číslem "16,60" a slova "na osobní potřeby" se nahrazují slovy "životního minima".

24. V § 51 odst. 2 se za větu šestou vkládá věta "Jde-li o příspěvek na bydlení, ustanovení věty třetí až šesté se vztahuje také na prokazování nákladů na bydlení.".

25. V § 62 odst. 1 větě druhé se slova "proto, že mu náleží příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu podle zvláštního právního předpisu,48c)" nahrazují slovy "z důvodů uvedených v § 30 odst. 7,".Poznámka pod čarou č. 48c se zrušuje.

26. V § 64 odst. 3 se za slova "ochrany dětí" vkládají slova "orgánům pomoci v hmotné nouzi údaje potřebné pro rozhodování o pomoci v hmotné nouzi,".

27. V § 68 odst. 1 písm. g) se za slovo "nemovitosti" vkládají slova " , doklad o výši nájemného, nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nákladů uvedených v § 25 odst. 1 písm. c)".

28. V § 69 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) O změně péče o dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 8 rozhoduje úřad státní sociální podpory usnesením, které se poznamenává do spisu.".

Čl. XV
Přechodná ustanovení

1. Výše dávek státní sociální podpory, na něž vznikne nárok přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se přepočtou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, od splátky náležející za leden 2007.

2. Příspěvek na bydlení náležející podle dosavadních právních předpisů se vyplatí naposledy za prosinec 2006, jde-li o nárok vzniklý podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Čl. XVI

V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, se články XI a XII zrušují.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

Čl. XVII

V zákoně č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, se článek V zrušuje.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Čl. XVIII

V § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

"f)  osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované10), a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního, plného invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě,

10)   Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.".

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XIX

V zákoně č. 133/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, se článek III zrušuje.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XX

V zákoně č. 289/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, se článek III zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

Čl. XXI

V § 37 odst. 2 písm. a) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, se za slova "sociální péče" vkládají slova "a pomoci v hmotné nouzi".

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o azylu

Čl. XXII

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 42 odst. 4 se slova "životního minima stanoveného zvláštním právním předpisem9)" nahrazují slovy "životního minima9) žadatele a společně s ním posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu".Poznámka pod čarou č. 9 zní:


"9)   § 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.".

2. V § 42 odst. 5 se slova "životního minima podle zvláštního právního předpisu9)" nahrazují slovy "životního minima9) žadatele a společně s ním posuzovaných osob (odstavec 4)".

3. V § 43 odst. 2 se slova "až do výše životního minima;9) to neplatí" nahrazují slovy "až do výše

a)   1,6násobku částky životního minima žadatele o azyl stanovené zvláštním právním předpisem9), je-li posuzován bez společně posuzovaných osob (§ 42 odst. 4),
b)   1,5násobku částky životního minima žadatele o azyl a společně s ním posuzovaných osob (§ 42 odst. 4), jsou-li společně posuzovány 2 až 3 osoby,
c)   1,4násobku částky životního minima žadatele o azyl a společně s ním posuzovaných osob (§ 42 odst. 4), jsou-li společně posuzovány 4 osoby,
d)   1,3násobku částky životního minima žadatele o azyl a společně s ním posuzovaných osob (§ 42 odst. 4), je-li společně posuzováno 5 a více osob;

finanční příspěvek se neposkytne".

4. V § 43 se odstavec 6 zrušuje.Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

5. V § 50a odst. 1 se slova "životního minima9)" nahrazují slovy "životního minima9) osoby a společně s ní posuzovaných osob (§ 42 odst. 4)".

6. V § 78d odst. 2 se slova "až do výše životního minima.9)" nahrazují slovy "až do výše

a)   1,6násobku částky životního minima žadatele o azyl stanovené zvláštním právním předpisem9), je-li posuzován bez společně posuzovaných osob (§ 42 odst. 4),
b)   1,5násobku částky životního minima žadatele o azyl a společně s ním posuzovaných osob (§ 42 odst. 4), jsou-li společně posuzovány 2 až 3 osoby,
c)   1,4násobku částky životního minima žadatele o azyl a společně s ním posuzovaných osob (§ 42 odst. 4), jsou-li společně posuzovány 4 osoby,
d)   1,3násobku částky životního minima žadatele o azyl a společně s ním posuzovaných osob (§ 42 odst. 4), je-li společně posuzováno 5 a více osob.".

7. V § 78d se odstavec 6 zrušuje.

8. V § 92c se slova "§ 43 odst. 7" nahrazují slovy "§ 43 odst. 6".

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Čl. XXIII

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 písm. a) bodu 1 se slova "životního minima stanovené podle zvláštního právního předpisu6) jako potřebné k zajištění výživy a ostatních základních potřeb (dále jen "částka životního minima na osobní potřeby")" včetně poznámky pod čarou č. 6 nahrazují slovy "existenčního minima stanovené zvláštním právním předpisem6) (dále jen "částka existenčního minima")".Poznámka č. 6 zní:


"6)   § 5 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.".

2. V § 13 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slova "životního minima na osobní potřeby" nahrazují slovy "existenčního minima" a slova "2násobek částky životního minima" se nahrazují slovy "2násobek částky existenčního minima".

3. V § 13 odst. 1 písm. a) bodu 3 se slova "životního minima na osobní potřeby" nahrazují slovy "existenčního minima".

4. V § 13 odst. 3 se v prvé a druhé větě slova "životního minima na osobní potřeby" nahrazují slovy "existenčního minima".

5. V § 42b odst. 1 písm. d) včetně poznámek pod čarou č. 9c a 9i zní:

"d) doklad prokazující, že úhrnný příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet
1.  částek životních minim9c) členů rodiny a
2.  nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9i) nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny.

9c)   § 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
9i)   § 26 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 106 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

"(3) Orgán pomoci v hmotné nouzi15a) je povinen neprodleně písemně oznámit policii , že se občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající na území stal neodůvodnitelnou zátěží systému pomoci v hmotné nouzi.


15a)   Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.".

7. V § 180 odst. 6 písm. b) se slova "životního minima na osobní potřeby" nahrazují slovy "existenčního minima6)".

Čl. XXIV
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Čl. XXV

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb. a zákona č. 381/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 42d odst. 1 větě druhé se slova "dávky sociální péče poskytnuté z důvodu sociální potřebnosti podle zvláštního právního předpisu39g)" nahrazují slovy "dávky pomoci v hmotné nouzi podle zvláštního právního předpisu39g)".

2. V § 42d odst. 3 se slova "uvedené v zákoně o životním minimu39f)" nahrazují slovy "uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu39f)".Poznámky pod čarou č. 39f a 39g znějí:


"39f)  Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
 39g)  Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.".

3. V § 42g odst. 3 písmeno a) zní:

"a)  částky životního minima osoby, která je druhá nebo další v pořadí podle zákona o životním a existenčním minimu39f), stanovené pro toto dítě vynásobené koeficientem 7,80, trval-li pobyt dítěte v tomto zařízení po celý kalendářní měsíc,".Poznámka pod čarou č. 39i se zrušuje.

4. V § 42g odstavec 5 zní:

"(5) Dojde-li ke změně částky životního minima osoby, která je druhá nebo další v pořadí podle zákona o životním a existenčním minimu39f), upraví se výše státního příspěvku ode dne, od něhož k takové změně došlo.".

5. V § 46 odst. 2 se věty první a druhá nahrazují větami "Odměna náleží ve výši 5,50násobku částky životního minima jednotlivce40) při péči o jedno až tři děti. Za každé další dítě se odměna zvyšuje o 0,50násobek uvedené částky a při péči o zdravotně postižené dítě nebo o dítě, které vyžaduje mimořádnou individuální péči, se odměna zvyšuje o 0,26násobek této částky na každé dítě.".Poznámka pod čarou č. 40 zní:


"40)   § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.".

6. V § 51 odst. 5 písm. a) bodu 3 se za slova "sociálního zabezpečení" vkládají slova " , orgánu pomoci v hmotné nouzi".

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti

Čl. XXVI

V § 7 písm. c) zákona č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., se za slova "sociální péče" vkládají slova " , dávek pomoci v hmotné nouzi".

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Čl. XXVII

V § 9 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb., se za slova "sociální péče" vkládají slova " , pomoci v hmotné nouzi".

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna rozpočtových pravidel

Čl. XXVIII

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 546/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova "dávky sociální péče," zrušují.

2. V § 7 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) dotace územním samosprávným celkům na dávky sociální péče a na dávky pomoci v hmotné nouzi,".Dosavadní písmena c) až v) se označují jako písmena d) až w).

 3. V § 7 odst. 2 se slova "k) až n)" nahrazují slovy "l) až o)".

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna krizového zákona

Čl. XXIX

V § 6 odst. 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), se za slova "sociální podpory" vkládají slova " , dávky pomoci v hmotné nouzi".

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o Probační a mediační službě

Čl. XXX

V § 5 odst. 2 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), se slova "sociální péče" nahrazují slovy "dávek pomoci v hmotné nouzi".

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. XXXI

V zákoně č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. XXXII

V zákoně č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Čl. XXXIII

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb. a zákona č. 383/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 27 odst. 1 se věty třetí a pátá zrušují.

2. V § 27 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:

"(8) Za příjmy a za společně posuzované osoby se pro účely tohoto zákona považují započitatelné příjmy a společně posuzované osoby podle zvláštního právního předpisu15).


15)   § 4, 6 a násl. zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.".

3. V § 28 odstavec 1 zní:

"(1) Pokud rodič doloží, že jeho příjem nebo příjem společně s ním posuzovaných osob po zaplacení příspěvku bude nižší než 1,5násobek životního minima15), stanoví se příspěvek v takové výši, aby 1,5násobek životního minima zůstal zachován. Pokud by takto stanovený příspěvek byl nižší než 100 Kč, příspěvek se nestanoví.".

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna soudního řádu správního

Čl. XXXIV

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 31 odst. 2 se za slova "sociální péče" vkládají slova " , pomoci v hmotné nouzi".

2. V § 60 odst. 2 se za slova "ozbrojených silách" vkládají slova " , pomoci v hmotné nouzi".

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o dočasné ochraně cizinců

Čl. XXXV

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, se mění takto:

1. V § 31 odst. 1 se slova "až do výše životního minima13)" nahrazují slovy "až do výše

a)   1,6násobku částky životního minima13) žadatele stanovené zvláštním právním předpisem, je-li posuzován bez společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu,
b)   1,5násobku částky životního minima13) žadatele a společně s ním posuzovaných osob, jsou-li společně posuzovány 2 až 3 osoby,
c)   1,4násobku částky životního minima13) žadatele a společně s ním posuzovaných osob, jsou-li společně posuzovány 4 osoby,
d)   1,3násobku částky životního minima13) žadatele a společně s ním posuzovaných osob, je-li společně posuzováno 5 a více osob.".

Poznámka pod čarou č. 13 zní:


"13)  § 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.".

2. § 43 zní:

"§ 43

S ohledem na možnosti humanitárního střediska lze ubytovanému cizinci na místo stravovacích služeb poskytnout finanční příspěvek ve výši odpovídající částce životního minima13) žadatele a společně s ním posuzovaných osob (§ 31 odst. 1).".

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

Čl. XXXVI

V § 3 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, se v úvodní části ustanovení za slovo "péče" vkládají slova " , dávky pomoci v hmotné nouzi a z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení" a v závěrečné části ustanovení se za slovo "do" vkládají slova "výše součtu měsíčních odůvodněných nákladů na bydlení stanovených zvláštním právním předpisem2a) prokázaných obviněným a" a slova " , jeho domácnost" se zrušují.Poznámka pod čarou č. 2a zní:


"2a)  § 34 odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.".

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. XXXVII

V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se část patnáctá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. XXXVIII

V zákoně č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. XXXIX

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova "sociálního zabezpečení" vkládají slova " , orgány pomoci v hmotné nouzi".

2. V § 8 odst. 1 písmeno j) včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

"j)   poskytuje na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi12) údaje
1.  o vedení fyzické osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně důvodu vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání,
2.  o tom, zda je uchazeči o zaměstnání poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a o její výši,
3.  o tom, zda jde o osobu, která vyžaduje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání,
4.  o tom, zda osoba nastoupila k výkonu veřejně prospěšných prací nebo krátkodobého zaměstnání nebo odmítla vykonávat veřejně prospěšné práce nebo krátkodobé zaměstnání zprostředkované úřadem práce,
5.  o tom, zda bylo zahájeno řízení o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání,
6.  o tom, že uchazeč o zaměstnání vykonává činnost uvedenou v § 25 odst. 3, a údaj o ukončení této činnosti,

12)   Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.".

3. V § 50 odstavec 6 zní:

"(6) Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.".

4. V § 51 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči o zaměstnání stanoví za první 3 měsíce ve výši 0,12násobku a za zbývající měsíce ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže

a)   splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
b)   bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo
c)   nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.

(2) Podpora při rekvalifikaci se uchazeči o zaměstnání v případech uvedených v odstavci 1 stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Stejně se postupuje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání před zahájením rekvalifikace vykonával výdělečnou činnost, která nezakládala povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.".

5. V § 57 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.".

6. V § 114 odstavec 2 zní:

"(2) Příspěvek se poskytuje nejdéle po dobu 3 měsíců, v měsíční výši rovnající se výši 0,12násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda. O poskytnutí příspěvku lze požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody podle § 113 odst. 1. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.".

7. V § 122 odst. 5 se věta druhá nahrazuje textem "Výše náhrady škody způsobené provozovateli činnosti dítětem nesmí přesáhnout v jednotlivém případě 0,70násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém vznikla škoda. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.".

Čl. XL
Přechodná ustanovení

1. Řízení o podpoře v nezaměstnanosti a o podpoře při rekvalifikaci, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Bude-li po nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodováno podle § 54 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, stanoví se výše podpory v nezaměstnanosti podle právních předpisů platných ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti a výše podpory při rekvalifikaci podle právních předpisů platných ke dni nástupu na rekvalifikaci.

3. Maximální výše náhrady škody, která byla způsobena provozovateli činnosti dítětem před účinností tohoto zákona, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

Čl. XLI

V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, se části desátá a jedenáctá zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Čl. XLII

V příloze 2 bodu 2 písm. h) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, se za slova "sociální péče" vkládají slova "a pomoci v hmotné nouzi".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna školského zákona

Čl. XLIII

V § 27 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se slova "sociálně potřebným.14)" nahrazují slovy "v hmotné nouzi14).".Poznámka pod čarou č. 14 zní:


"14)  Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XLIV

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 písm. a) se za slova "sociální péči" vkládají slova " , pomoci v hmotné nouzi".

2. V příloze Položce 3 se za slova "sociální péče" vkládají slova "a pomoci v hmotné nouzi".

3. V příloze Položce 4 se za slova "sociální péče" vkládají slova "a pomoci v hmotné nouzi".

4. V příloze Položce 5 se za slova "sociální péče" vkládají slova "a pomoci v hmotné nouzi".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Čl. XLV

V zákoně č. 669/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se části třetí a čtvrtá zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XLVI

V zákoně č. 124/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XLVII

V zákoně č. 218/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

Čl. XLVIII

V § 4 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

"(2) Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,

a)   jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima10),
b)   žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti10).

Při zjišťování příjmů se postupuje podle zvláštního zákona10).


10)   Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna branného zákona

Čl. XLIX

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova "základní příprava," zrušují.

2. V § 8 písm. a) se slova "nebo vojákem v základní přípravě služebnímu orgánu" zrušují.

3. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou.

4. § 11 se zrušuje.

5. V § 15 v odst. 1 se slova "v základní přípravě," zrušují.

6. V § 27 se písmena c) a d) zrušují.Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena c) a d).

7. V § 33 odst. 3 ve větě druhé se slova "základní přípravu," zrušují.

8. V § 36 odst. 4 větě první se slova "základní přípravy," zrušují.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Účinnost

Čl. L

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou části čtyřicáté šesté, která nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ...

Cena: 459 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.