Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 101/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 35, ze dne 28. 3. 2006

101

VYHLÁŠKA

ze dne 20. března 2006,

kterou se mění vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 11 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 459/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006, se mění takto:

1. V § 1 písm. a) bodě 5 se slova "v odbornostech 222, 801 až 807, 809 a 812 až 823" nahrazují slovy "v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823".

2. V § 2 odst. 2 se slova "malému počtu pojištěnců" nahrazují slovy "100 a méně pojištěncům" a poslední věta se zrušuje.

3. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Zdravotní pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení měsíční úhradu ve výši 105 % z jedné šestiny úhrady náležející zdravotnickému zařízení v referenčním období.".

4. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Pokud zdravotnické zařízení poskytne zdravotní péči 50 a méně hospitalizovaným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, odstavec 1 se nepoužije a poskytnutá zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů.

(5) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 4 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20062).".

5. V § 4 odst. 4 se slovo "předběžné" zrušuje.

6. V § 4 odst. 5 se číslo "103" nahrazuje číslem "105" a na konci odstavce se doplňuje věta "Omezení úhrady se neuplatní, pokud zdravotnické zařízení poskytlo v referenčním nebo hodnoceném období zdravotní péči 50 a méně unikátním pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny.".

7. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Nad rámec celkové úhrady podle odstavce 5 zdravotní pojišťovna uhradí objem zvlášť účtovaných léčivých přípravků poskytnutých zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení ve 2. pololetí 2005, přepočtený na unikátního ošetřeného pojištěnce a diagnózu ve 2. pololetí 2005 a vynásobený počtem unikátních ošetřených pojištěnců s příslušnou diagnózou v hodnoceném období.".

8. V § 5 odst. 2 se za slova "registrovaných pojištěnců" vkládají slova "s příslušným věkovým indexem podle přílohy č. 4 část C) k této vyhlášce".

9. V § 5 odstavec 3 zní:

"(3) Výkony nezahrnuté do kapitační platby, kromě výkonů, kterými se vykazují preventivní prohlídky podle vyhlášky č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška o preventivních prohlídkách") a očkování podle vyhlášky č. 439/2000 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška o očkování") a výkony za neregistrované pojištěnce podle odstavce 1 písm. a) a b), se hradí podle seznamu výkonů, přičemž cena bodu sjednaná pro 2. pololetí 2005 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20063).".

10. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Výkony, kterými se vykazují preventivní prohlídky podle vyhlášky o preventivních prohlídkách a očkování podle vyhlášky o očkování, nezahrnuté do kapitační platby podle odstavce 1 písm. a) a b), se hradí podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s omezením maximální úhradou na unikátního ošetřeného pojištěnce. Cena bodu sjednaná pro 2. pololetí 2005 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20063). Maximální úhrada na unikátního ošetřeného pojištěnce se pro konkrétní zdravotnické zařízení stanoví jako podíl celkové úhrady za tyto výkony v referenčním období, kterým je odpovídající pololetí minulého roku, a počtu unikátních ošetřených pojištěnců, na které byly tyto výkony vykázány. Vypočtený podíl se vynásobí počtem unikátních ošetřených pojištěnců a koeficientem 1,05. Omezení maximální úhradou se nepoužije v případě, že v referenčním nebo hodnoceném období bylo ošetřeno 50 a méně unikátních ošetřených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny.".Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

11. V § 5 odst. 5 se slova "2 a 3" nahrazují slovy "2 až 4".

12. V § 5 odstavec 8 zní:

"(8) Celková úhrada za výkony nezahrnuté do kapitační platby, kromě výkonů, kterými se vykazují preventivní prohlídky podle vyhlášky o preventivních prohlídkách a očkování podle vyhlášky o očkování, výkony za neregistrované pojištěnce podle odstavce 3, která bude činit nejvýše 105 % celkové úhrady za výkony mimo kapitační platbu a výkony za neregistrované pojištěnce v referenčním období, kterým je odpovídající kalendářní pololetí minulého roku, se navýší koeficientem změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny v souvislosti s migrací pojištěnců. Výpočet a uplatnění koeficientu změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce. Omezení úhrady se neuplatní, pokud zdravotnické zařízení poskytne v referenčním nebo hodnoceném období zdravotní péči 50 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny.".

13. V § 6 odst. 4 se za slova "podle odstavce 1" vkládají slova "a podle odstavce 7".

14. V § 6 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Pokud zdravotnické zařízení poskytne zdravotní péči 50 a méně unikátním pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, odstavec 1 se nepoužije a poskytnutá zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů.".

15. V § 7 odst. 1 se slova "222, 801 až 807, 809 a 812 až 823" nahrazují slovy "222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823".

16. V § 7 odstavec 2 zní:

"(2) U zdravotnických zařízení, kde v důsledku výrazně kolísavého objemu poskytované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, kdy zdravotnické zařízení poskytlo v referenčním období, kterým je odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého roku, péči 50 a méně unikátním pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny , a kdy není možno objektivně stanovit pro jednotlivé zdravotní pojišťovny paušální sazbu podle odstavce 1 písm. a), se poskytnutá zdravotní péče hradí podle seznamu výkonů. Cena bodu pro odbornosti 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823 sjednaná pro 2. pololetí 2005 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20063).".

17. V § 8 odst. 3 se číslo "103" nahrazuje číslem "105" a na konci odstavce se doplňuje věta "Omezení úhrady se neuplatní, pokud zdravotnické zařízení poskytlo v referenčním nebo hodnoceném období zdravotní péči 50 a méně unikátním pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny.".

18. V § 9 odst. 4 se číslo "103" nahrazuje číslem "105" a na konci odstavce se doplňuje věta "Omezení úhrady se neuplatní, pokud zdravotnické zařízení poskytlo v referenčním nebo hodnoceném období zdravotní péči 50 a méně unikátním pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny.".

19. V § 11 odst. 3 se číslo "103" nahrazuje číslem "105" a na konci odstavce se doplňuje věta "Omezení úhrady se neuplatní, pokud zdravotnické zařízení poskytlo v referenčním nebo hodnoceném období zdravotní péči 50 a méně unikátním pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny.".

20. V příloze č. 1 části A) se text "PS = {[(CÚref - ÚZÚLMref) + 0,98 x ÚZÚLMref] x 1,03} x Ks x Kpv + MNP + PCN" nahrazuje textem "PS = (CÚref x 1,05 x Ks x Kpv) + ÚZÚLMref + MNP + PCN".

21. V příloze č. 1 části A) se text "CÚref - celková úhrada náležející zařízení ústavní péče za zdravotní péči poskytnutou, vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou v referenčním období, kterým je odpovídající kalendářní pololetí minulého roku, po vypořádání smluvně dohodnutých regulací, s výjimkou regulačního mechanismu na objem předepsaných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Do této úhrady se zahrne péče, která byla zdravotnickým zařízením v referenčním období poskytnuta, vykázána nejpozději s vyúčtováním za měsíc listopad 2005 a zdravotní pojišťovnou uznána." nahrazuje textem "CÚref - celková úhrada náležející zařízení ústavní péče za zdravotní péči poskytnutou, vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou v referenčním období, kterým je odpovídající kalendářní pololetí minulého roku, po vypořádání smluvně dohodnutých regulací, s výjimkou regulačního mechanismu na objem předepsaných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, po odečtení vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných zvlášť účtovaných léčivých přípravků, včetně zvlášť účtovaných léčivých přípravků, schválených revizním lékařem, a zvlášť účtovaného materiálu, poskytnutých v referenčním období [část B) body 1. a 6.]. Do této úhrady se zahrne péče, která byla zdravotnickým zařízením v referenčním období poskytnuta, vykázána nejpozději s vyúčtováním za měsíc listopad 2005 a zdravotní pojišťovnou uznána.".

22. V příloze č. 1 části A) se v symbolu ÚZÚLMref slova "bod B)" nahrazují slovy "část B)" a text "Ks = 1 + ((ZZF - ZM)/VD) x 0,3" se nahrazuje textem "Ks = 1 + [(ZZF - ZM)/VD] x 0,3".

23. V příloze č. 1 části A) se v symbolu ZZF slova "a jejich rozsahu, k 30. 9. 2005" nahrazují slovy "a jejich rozsahu, k 31. 12. 2005".

24. V příloze č. 1 části A) se v symbolu "PCN" za slovy "zdravotní pojišťovnou" vypouštějí slova "v referenčním období" a vkládají slova "ve 2. pololetí 2005, přepočtený na unikátního ošetřeného pojištěnce a diagnózu ve 2. pololetí 2005 a vynásobený počtem unikátních ošetřených pojištěnců s příslušnou diagnózou v hodnoceném období".

25. V příloze č. 1 části A) se text "MÚ = {[(CÚref - ÚZÚLMref) + 0,98 x ÚZÚLMref] x 1,03 x Ks + PCN}/6" nahrazuje textem "MÚ = [(CÚref x 1,05 x Ks) + ÚZÚLMref]/6".

26. V příloze č. 1 části A) se v symbolu MÚ slova "zdravotnickému zařízení do 15. 1. 2006" nahrazují slovy "zdravotnickému zařízení do 30. 4. 2006".

27. V příloze č. 1 části B) bodech 1 a 4 se slova "bodu A)" nahrazují slovy "části A)".

28. V příloze č. 1 části B) bod 6 zní:

"6. Pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením v 1. pololetí 2006, včetně léčivých přípravků schválených revizním lékařem, převýší 100 % úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v referenčním období, včetně léčivých přípravků schválených revizním lékařem, zdravotní pojišťovna v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení neuhradí částku odpovídající překročení úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v referenčním období nad 100 %. Celkový objem úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v referenčním období se navýší o částku odpovídající předepsaným a zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení navíc poskytnutým léčivým přípravkům v referenčním období, kterým je v tomto případě 2. pololetí 2005, přepočtenou na unikátního ošetřeného pojištěnce a diagnózu ve 2. pololetí 2005, vynásobenou počtem unikátních ošetřených pojištěnců s příslušnou diagnózou v hodnoceném období.".

29. V příloze č. 1 části B) bod 7 zní:

"7. Pokud celkový počet bodů za vyžádanou péči v jiném zdravotnickém zařízení, v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů, v 1. pololetí 2006 převýší 106 % celkového počtu bodů v referenčním období, zdravotní pojišťovna v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení neuhradí částku odpovídající překročení.".

30. V příloze č. 1 části B) se vkládají nové body 8, 9 a 10, které znějí:

"8. Pokud celkový počet bodů za vyžádanou péči v jiném zdravotnickém zařízení, v odbornosti 809 podle seznamu výkonů, kromě výkonů screeningové mamografie podle seznamu výkonů, v 1. pololetí 2006 převýší 110 % celkového počtu bodů v referenčním období, zdravotní pojišťovna v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení neuhradí částku odpovídající překročení.

9. V případě, že zdravotnické zařízení poskytlo v 1. pololetí 2006 zdravotní péči 100 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci uvedenou v předchozích bodech.

10. Pokud zdravotnické zařízení prokáže, že vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce nemohlo předepsat jiný zdravotnický prostředek nad 15 000 Kč schválený revizním lékařem, zdravotní pojišťovna příslušnou regulaci neuplatní, pokud zdravotnické zařízení srovnatelný zdravotnický prostředek ve srovnatelném rozsahu nepředepsalo v referenčním období.".

31. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 550/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

32. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 550/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

33. Nadpis přílohy č. 4 zní: "Způsob dorovnání kapitace a regulační omezení podle § 5 odstavce 7 a tabulka věkových indexů podle § 5 odstavce 2".

34. V příloze č. 4 část B) zní:

B) Regulační omezení

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

35. V příloze č. 4 se doplňuje část C), která zní:

"C) Tabulka věkových indexů

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

36. V nadpise přílohy č. 5 se za slova "výše úhrady" vkládají slova "a regulační omezení".

37. V příloze č. 5 části A) bodu 2 se text "MUo = POPzpo x [PBPo x CB + (PUZUMo + PUZULPo) x 0,98] x 1,03" nahrazuje textem "MUo = POPzpo x [(PBPo x CB) x 1,05 + PUZUMo + PUZULPo]".

38. V příloze č. 5 části A) bodu 4 se slova "nejpozději do 31. 01. 2006" nahrazují slovy "nejpozději do 30. 4. 2006.".

39. V příloze č. 5 části A) bod 5 zní:

"5. Omezení maximální úhradou podle bodu 1 se nepoužije v případě, že v referenčním období zdravotnické zařízení zdravotní péči v některé odbornosti neposkytovalo.".

40. V příloze č. 5 části A) se doplňuje bod 6, který zní:

"6. Nad rámec maximální úhrady podle bodu 1 zdravotní pojišťovna uhradí objem zvlášť účtovaných léčivých přípravků poskytnutých zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení ve 2. pololetí 2005, přepočtený na unikátního ošetřeného pojištěnce a diagnózu ve 2. pololetí 2005 a vynásobený počtem unikátních ošetřených pojištěnců s příslušnou diagnózou v hodnoceném období.".

41. V příloze č. 5 část B) zní:

"B) Regulační omezení

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. V příloze č. 6 části A) se text "A) Postup stanovení paušální sazby" nahrazuje textem "A) Postup stanovení paušální sazby pro odbornosti 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů".

43. V příloze č. 6 části A) bodu 1 se text "PS = [(CÚref - ÚZÚLMref) + 0,98 x ÚZÚLMref] x Kpv" nahrazuje textem "PS = (CÚref x Kpv) + ÚZÚLMref".

44. V příloze č. 6 části A) bodu 1 se v symbolu CÚref za slova "vypořádání smluvně dohodnutých regulací" doplňují slova "po odečtení veškerých zvlášť účtovaných léčivých přípravků, včetně zvlášť účtovaných léčivých přípravků schválených revizním lékařem, a zvlášť účtovaného materiálu, poskytnutých v referenčním období, vykázaných a uznaných zdravotní pojišťovnou".

45. V příloze č. 6 části A) se bod 2 zrušuje a současně se zrušuje označení bodu 1 části A).

46. V příloze č. 6 se za část A) vkládá nová část B), která zní:

"B) Postup stanovení paušální sazby pro odbornost 809 podle seznamu výkonů

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní část B) se označuje jako část C).

47. V příloze č. 6 části C) v bodu 1 písm. a) se slova "rozpětí 97 až 103 %" nahrazují slovy "rozpětí 98 % až 105 %", na konci textu písmene a) se doplňuje tečka a věta "Do referenčního počtu bodů se nezapočítávají výkony screeningové mamografie podle seznamu výkonů.".

48. V příloze č. 6 části C) se v bodu 1 písm. b) nahrazuje číslo "97" číslem "98" a číslo "103" číslem "105" a na konci textu písmene b) se doplňuje věta "Do referenčního počtu bodů se nezapočítávají výkony screeningové mamografie podle seznamu výkonů.".

49. V příloze č. 6 části C) se v bodu 3 nahrazují slova "do 31. 1. 2006." slovy "do 30. 4. 2006.".

50. Nadpis přílohy č. 7 zní "Výpočet a uplatnění koeficientu změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny v souvislosti s migrací pojištěnců podle § 4 odstavce 5, § 5 odstavce 8, § 8 odstavce 3, § 9 odstavce 4, § 11 odstavce 3, přílohy č. 1 části A), přílohy č. 2 části A), přílohy č. 5 části A) bodu 3 a přílohy č. 6 části A)".

51. V příloze č. 7 se text "Kpv = (P/VD) - 0,03" nahrazuje textem "Kpv = (P/VD) - 0,05".

52. V příloze č. 7 v symbolu P se za slova "k 30. 6. 2006" doplňuje čárka a slova "po odečtení návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu podle § 12 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů".

53. V příloze č. 7 se v poslední větě číslo "1,03" nahrazuje číslem "1,05".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro výpočet celkové úhrady za 1. pololetí 2006 podle § 4, 5, 8, 9, 11, pro výpočet paušální sazby podle přílohy č. 1, přílohy č. 2, pro výpočet maximální úhrady podle přílohy č. 5 a pro výpočet paušální sazby podle přílohy č. 6 se použije koeficient příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny v souvislosti s migrací pojištěnců stanovený touto vyhláškou.

2. Pro výpočet paušální sazby a měsíční úhrady podle přílohy č. 1 se použije koeficient stabilizace stanovený touto vyhláškou.

3. Jiný způsob úhrady zdravotní péče v 1. pololetí 2006, než je stanoven vyhláškou č. 550/2005 Sb., ve znění této vyhlášky, je možný, pokud se na takovém způsobu úhrady zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením dohodnou a pokud zdravotnické zařízení prokáže, že použití způsobu úhrady stanoveného vyhláškou č. 550/2005 Sb., ve znění této vyhlášky, by snížilo rozsah a dostupnost jím poskytované zdravotní péče. Postup podle věty první nelze použít, pokud by tím došlo k nedodržení zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Ministr:
MUDr. Rath v. r.

E-shop

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Petr Dobiáš, Zdeněk Kučera, Tomáš Mach, Bohumil Poláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka umožňuje čtenáři aplikovat teoretické vědomosti z mezinárodního práva soukromého na praktické situace. Sbírka obsahuje sedm příkladů, které vycházejí z vnitrostátní úpravy, unijních předpisů (např. Brusel I, Řím I) a z mezinárodních úmluv. Tyto příklady jsou řešeny ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Filip Ščerba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí svobody. Autor podrobně analyzuje systém alternativních opatření prostřednictvím jejich teoretického vymezení ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.