Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


84

VYHLÁŠKA

ze dne 6. března 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst.  11 a 13 a § 4 odst.  11 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb., vyhlášky č. 472/2001 Sb., vyhlášky č. 169/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2002 Sb., vyhlášky č. 284/2003 Sb., vyhlášky č. 434/2003 Sb., vyhlášky č. 184/2004 Sb. a vyhlášky č. 77/2005 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1b se na konci textu doplňují věty:


"Směrnice Komise 2005/6/ES ze dne 26. ledna 2005 o změně směrnice 71/250/EHS, pokud jde o uvádění a interpretaci výsledků analýz podle směrnice 2002/32/ES.
Směrnice Komise 2005/8/ES ze dne 27. ledna 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech.
Směrnice Komise 2005/86/ES ze dne 5. prosince 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o campechlor.
Směrnice Komise 2005/87/ES ze dne 5. prosince 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o olovo, fluor a kadmium.
Směrnice Komise 2006/13/ES ze dne 2. února 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o dioxiny a PCB s dioxinovým efektem.".

2. § 4 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"§ 4

(1) Požadavky na výrobní zařízení u výrobců doplňkových látek, určitých proteinových krmiv, premixů, kompletních a doplňkových krmiv upravuje přímo použitelný předpis Evropských společenství2a).

(2) Doplňková krmiva, která obsahují doplňkové látky skupin stimulátory růstu, kokcidiostatika a jiné léčebné látky, musí být při výrobě krmných směsí, včetně krmiv pro potřebu živočišné prvovýroby, dávkována do kompletního krmiva v podílu nejméně 5 %.


2a)   Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.".

3. V § 9 odst.  2 a 3 se slova "reprodukovatelnost" nahrazují slovy "analytická tolerance odvozená z nejistot měření5a).

4. Poznámka pod čarou č. 5a zní:


5a)   Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve znění pozdějších předpisů.".

5. § 11 zní:

"§ 11

(1) Údaje zkoušených hodnot doplňkových látek jsou považovány také za vyhovující, pokud nepřesahují hodnoty tolerance podle přílohy č. 14 části A s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření5a), podle přílohy č. 30.

(2) Doplňkové látky, u kterých nejsou stanoveny hodnoty analytické tolerance odvozené z nejistot měření5a), se nehodnotí.

(3) Nejvýše přípustný obsah nežádoucích látek v doplňkových látkách je stanoven v příloze č. 3.

(4) Doplňkové látky získané prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahující geneticky modifikované organizmy musí na všech stupních uvádění do oběhu odpovídat požadavkům stanoveným předpisy Evropských společenství4).".

6. § 13 zní:

"§ 13

(1) U premixů jsou považovány údaje zkoušených hodnot za také vyhovující

a)   u doplňkových látek, pokud vyhovují tolerancím podle přílohy č. 14 části A s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření1c) podle přílohy č. 30,
b)   u deklarovaných jakostních znaků mimo doplňkové látky, pokud nepřekračují toleranci uvedené hodnoty podle přílohy č. 13, včetně doplňkových látek skupin aminokyseliny, jejich soli a analogické produkty, močovina a její deriváty,
c)   u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, pro které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 13 s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření5a).

(2) Nejsou-li na jakostní znaky, mimo doplňkové látky, stanoveny tolerance v příloze č. 13, ani hodnoty analytické tolerance odvozené z nejistot měření5a), znaky se nehodnotí.".

7. V § 16 se odstavec 5 zrušuje.

8. V § 17 odst.  1 písmeno c) zní:

"c)   u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, pro které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 16 nebo v příloze č. 17, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty více, než stanoví hodnoty analytických tolerancí odvozených z nejistot měření5a).".

9. V § 17 odst.  2 se slovo "nejistoty" nahrazuje slovy "analytických tolerancí odvozených z nejistot měření5a)".

10. V § 29 odst.  1 se písmeno l) zrušuje.

11. V § 29 odst.  3 písm.  a) se slova "antikokcidik nebo chemoterapeutik" nahrazují slovy "kokcidiostatik a jiných léčebných látek".

12. V příloze č. 3 se pod nadpis přílohy " NEŽÁDOUCĺ LÁTKY" vkládají slova "Část 1. Maximální obsahy nežádoucích látek v krmivu".

13. V příloze č. 3 části 1. bod 2. Olovo zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. V příloze č. 3 části 1. bod 3. Fluor zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze č. 3 části 1. bod 4. Rtuť zní:

16. V příloze č. 3 části 1. bod 6. Kadmium zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 3 části 1. bod 19. Campechlor zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

18. V příloze č. 3 části 1. se doplňují vysvětlivky č. 7 až 12, které znějí:

" 7  Pícniny zahrnují např. seno, siláž, travní porost.
 8  Maximální obsahy se přezkoumají k 31. prosinci 2007 s cílem snížit maximální obsahy.
 9  Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení olova, přičemž extrakce se provádí kyselinou dusičnou (5 % w/w) po dobu 30 minut za varu. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.
10  Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení fluoru, přičemž extrakce se provádí kyselinou chlorovodíkovou 1 N po dobu 20 minut při laboratorní teplotě. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.
11  Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení kadmia, přičemž extrakce se provádí kyselinou dusičnou (5 % w/w) po dobu 30 minut za varu. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.
12  Systém číslování podle Parlara, s předčíslím 'CHB' nebo 'Parlar :
CHB 26: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,10,10 - oktochlorobornan,
CHB 50: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10 - nonachlorobornan,
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10 - nonachlorobornan.".

19. V příloze č. 3 části 1. se bod 27. nahrazuje body 27a. a 27b., které znějí:

20. V příloze č. 3 části 1. vysvětlivky č. 5 a 6 znějí:

"5  Jednotlivé maximální hodnoty pro dioxiny (PCDD/F) zůstanou dočasně platné. Produkty určené ke krmení zvířat uvedené v bodě 27a. musí během uvedeného období splňovat maximální hodnoty pro dioxiny a maximální hodnoty pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem.
6  Na čerstvé ryby přímo dovezené a používané bez předchozího zpracování k výrobě krmiv pro kožešinová zvířata se maximální hodnoty nevztahují, přičemž na čerstvé ryby používané k přímému krmení domácích zvířat, zvířat v zoo a v cirkusech se vztahují hodnoty 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produktu a 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu. Produkty, zpracované živočišné bílkoviny z těchto zvířat (kožešinových zvířat, domácích zvířat, zvířat v zoo a v cirkusech) nemohou vstupovat do potravinového řetězce a je zakázáno jimi krmit hospodářská zvířata držená, vykrmovaná nebo chovaná pro výrobu potravin.".

21. V příloze č. 3 části 1. se doplňuje vysvětlivka č. 13, která zní:

"13

 WHO-TEF k posuzování rizik pro lidské zdraví na základě závěrů zasedání Světové zdravotnické organizace ve Stockholmu, Švédsko, ve dnech 15. - 18. června 1997 (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

22. V příloze č. 3 se doplňuje část 2., která včetně vysvětlivek č. 1 až 4 zní:

" Část 2.
Intervenční prahové hodnoty1 nežádoucích látek v krmivu

23. V příloze č. 12 záhlaví tabulky zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. V příloze č. 12 bod 1.2.1. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. V příloze č. 14 části A bodu II. se slova "hodnotou nejistoty podle příslušných právních předpisů" nahrazují slovy "s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření".

26. V příloze č. 14 části C1 se v písmenu D slova "Antikokcidika a chemoterapeutika" nahrazují slovy "Kokcidiostatika a jiné léčebné látky".

27. Za přílohu č. 29 se doplňuje příloha č. 30, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 30 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

E-shop

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk, LL.M. - Anag, spol. s r. o.

Třetí vydání komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na předchozí vydání populárního komentáře, zahrnuje veškeré dosavadní novely zákona a reflektuje právní stav k 1. lednu 2024. Aktualizované vydání komentáře k zákonu ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

Jaroslav Svejkovský, Stanislav Polčák, Luboš Průša a kolektiv - C. H. Beck

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Převody obchodních podílů a akcií

Převody obchodních podílů a akcií

Bohumil Havel, Zuzana Nevolná a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Autoři a autorky publikace se pokouší podívat na téma převodu podílu, akcií či účasti v právnické osobě jak z úhlu čistě teoretického, tak z pohledu práva korporačního, spolkového, soutěžního, exekučního či daňového. Ambicí autorů není vyřešit vše, snaží se však s využitím doktríny, ...

Cena: 605 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.