Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


83

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. března 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

"(1) Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1a) (dále jen "předpisy Evropských společenství") bližší podmínky při provádění opatření společné organizace trhu s vínem.


1)   Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
1a)   Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu, v platném znění.".

2. § 8 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 23 až 27 zní:

"§ 8
Plán restrukturalizace a přeměny vinic

(1) Žádost o zařazení do Plánu restrukturalizace a přeměny vinic podle předpisů Evropských společenství23) (dále jen "plán") podá pěstitel24) Fondu na jím vydaném formuláři do 1. března kalendářního roku pro následující hospodářský rok25). Do plánu se zařadí pouze celý půdní blok, popřípadě jeho díl, nestanoví-li toto nařízení jinak, a je-li v souladu s registrem26).

(2) Žádost podle odstavce 1 je možné podat na tato opatření:

a)   klučení vinice,
b)   změna odrůdové skladby vinice,
c)   zvýšení počtu keřů révy vinné (dále jen "keř") ve vinici,
d)   přesun vinice do svahu,
e)   ochrana vinice před škodami způsobovanými jinou zvěří než ptactvem (dále jen "zvěř"),
f)   ochrana vinice před škodami způsobovanými ptactvem,
g)   výsadba vinice bez práva na opětovnou výsadbu vinice na základě závazku žadatele vyklučit stanoveným způsobem jeho jinou vinici před uplynutím třetího roku od výsadby nové vinice27),
h)   zlepšení techniky obhospodařování vinice.

(3) V žádosti podle odstavce 1 pěstitel uvede

a)   náležitosti podle § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,
b)   opatření podle odstavce 2, které požaduje zařadit do plánu,
c)   údaje týkající se příslušného opatření, stanovené v § 8b a § 8d až 8g.

(4) Nedílnou součástí žádosti podle odstavce 1 je Projekt restrukturalizace a přeměny vinic (dále jen "projekt"), jehož náležitosti pro příslušná opatření stanoví § 8a až 8h. V projektu pěstitel vždy uvede časovou realizaci projektu, která nepřekročí 5 po sobě následujících hospodářských let počínaje hospodářským rokem, od kterého má být pěstitel do plánu zařazen.

(5) Opatření podle odstavce 2 lze začít provádět až po nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení do plánu a nejdříve první den hospodářského roku, od kterého byla žádost podle odstavce 1 zařazena do plánu.


23)   Čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Kapitola IV nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.
24)   § 3 odst. 2 písm. g) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
25)   Čl. 1 bod 4 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
26)   § 28 zákona č. 321/2004 Sb.
27)   § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 321/2004 Sb.".

3. Za § 8 se vkládají nové § 8a až 8j, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 28 až 31 znějí:

"§ 8a
Klučení vinice

(1) Do opatření klučení vinice se zařadí celý půdní blok nebo jeho díl, popřípadě jejich části, pokud

a)   se na něm nachází vinice vysazená před 1. lednem 1995, a
b)   pěstitel podá žádost o zařazení opatření podle § 8 odst. 2 písm. b), c), d), nebo h) do plánu.

(2) V projektu pěstitel uvede u každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu

a)   identifikační číslo (dále jen "číslo") půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém se nachází vinice, která má být vyklučena (dále jen "klučená vinice"),
b)   výměru plochy klučené vinice,
c)   odrůdovou skladbu klučené vinice,
d)   datum zahájení klučení vinice a datum ukončení klučení vinice,
e)   zákres restrukturalizované28) části půdního bloku nebo jeho dílu v mapě půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, v případě že pěstitel neklučí celou výměru půdního bloku nebo jeho dílu.

(3) V žádosti o podporu v rámci opatření klučení vinice pěstitel uvede datum ukončení opatření klučení vinice; opatření se považuje za ukončené po úplném odstranění opěrné konstrukce a odstranění keřů, včetně hlavních kořenů.

(4) Žádost o podporu podá pěstitel do 6 měsíců od data ukončení klučení vinice, uvedeného v projektu, nejpozději však v termínu stanoveném v § 8i odst. 1.

§ 8b
Změna odrůdové skladby vinice

(1) Do opatření změna odrůdové skladby vinice se zařadí pouze celý půdní blok nebo jeho díl, popřípadě jejich části, na kterém se nachází vinice vysázená před 1. lednem 1995. Výměra souvislé plochy osázené příslušnou odrůdou nesmí klesnout pod 0,2 ha. Nově vysazovaná vinice se vždy osází jinou odrůdou než odrůdou na vinici původní. Výsadba se provede uznanou sadbou29) ve viniční trati s meziřadím o šíři nepřesahující 3 m a při počtu keřů nejméně 3 000 ks/ha; v případě přesunu vinice do svahu při počtu keřů nejméně 2 500 ks/ha.

(2) Nedílnou součástí žádosti podle § 8 odst. 1 je zákres restrukturalizované28) části půdního bloku, dílu v mapě půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, v případě že pěstitel neklučí celou výměru půdního bloku nebo jeho dílu.

(3) V projektu pěstitel uvede

a)   číslo a výměru půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém se nachází klučená vinice,
b)   odrůdovou skladbu klučené vinice podle registru26),
c)   číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém má být vysazena nová vinice,
d)   odrůdovou skladbu vinice, která bude nově vysazena,
e)   datum zahájení výsadby vinice,
f)   datum ukončení stavby opěrné konstrukce,
g)   zákres restrukturalizované28) části půdního bloku nebo jeho dílu v mapě půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, pokud pěstitel nebude osazovat celou výměru půdního bloku nebo jeho dílu.

(4) Žádost o podporu v rámci opatření podle § 8 odst. 2 písm. b) pěstitel podá nejpozději do 6 měsíců od předpokládaného data ukončení stavby opěrné konstrukce, uvedeného v projektu, nejpozději však v termínu stanoveném v § 8i odst. 1. Opatření je považováno za ukončené po dokončení výsadby nové vinice a po úplném dokončení stavby opěrné konstrukce s alespoň jedním vodicím drátem, pokud se v technologii opěrné konstrukce drát používá.

(5) V žádosti o podporu v rámci opatření změna odrůdové skladby vinice pěstitel uvede skutečné datum ukončení opatření.

§ 8c
Zvýšení počtu keřů ve vinici

(1) Do opatření zvýšení počtu keřů ve vinici se zařadí pouze celý půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém se nachází vinice vysázená před 1. lednem 1995. Výměra souvislé plochy osázené příslušnou odrůdou nesmí klesnout pod 0,2 ha. Výsadba se provede uznanou sadbou29) ve viniční trati s meziřadím o šíři nepřesahující 3 m při počtu keřů nejméně 3 000 ks/ha. Opatření se provede na celé výměře půdního bloku nebo jeho dílu.

(2) V projektu pěstitel uvede

a)   číslo a výměru půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém se nachází vinice, na které má být zvýšen počet keřů,
b)   odrůdovou skladbu vinice, na které má být zvýšen počet keřů, včetně počtu keřů příslušné odrůdy po restrukturalizaci28),
c)   datum zahájení výsadby,
d)   datum ukončení stavby opěrné konstrukce.

(3) V žádosti o podporu v rámci opatření zvýšení počtu keřů ve vinici pěstitel uvede skutečné datum ukončení opatření.

(4) Žádost o podporu podá pěstitel do 6 měsíců od data ukončení stavby opěrné konstrukce, uvedeného v projektu, nejpozději však v termínu stanoveném v § 8i odst. 1.

(5) Pokud pěstitel nesplní projekt týkající se počtu keřů, avšak splní požadavek na počet keřů pro toto opatření, vyplatí Fond podporu podle skutečností zjištěných kontrolou na místě.

§ 8d
Přesun vinice do svahu

(1) Do opatření přesun vinice do svahu se zařadí celý půdní blok nebo jeho část, popřípadě jeho díl, na kterém se nachází klučená vinice. Výměra souvislé plochy osázená příslušnou odrůdou nesmí klesnout pod 0,2 ha. Výsadba se provede uznanou sadbou29) ve viniční trati s meziřadím o šíři nepřesahující 3 m při počtu keřů nejméně 2 500 ks/ha. Předmětem žádosti podle § 8 odst. 1 v rámci tohoto opatření nemůže být půdní blok nebo jeho díl, na který má být přesunuta vinice, jehož průměrná svažitost je menší nebo rovna 12,5 stupně a je orientován na sever, severovýchod nebo severozápad.

(2) Nedílnou součástí žádosti podle § 8 odst. 1 je zákres restrukturalizované28) části půdního bloku nebo jeho dílu v mapě půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, pokud nebude osazovat celou výměru půdního bloku nebo jeho dílu.

(3) V projektu pěstitel uvede

a)   číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém se nachází klučená vinice,
b)   výměru části půdního bloku nebo jeho dílu, na které se nachází klučená vinice, není-li klučena vinice na celém půdním bloku nebo jeho dílu,
c)   číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na který má být přesunuta vinice,
d)   odrůdovou skladbu vinice, která bude nově vysazena,
e)   datum zahájení výsadby vinice,
f)   datum ukončení stavby opěrné konstrukce.

(4) Žádost o podporu v rámci opatření přesun vinice do svahu pěstitel podá až po úplném dokončení stavby opěrné konstrukce, nejpozději však do 6 měsíců od data ukončení stavby opěrné konstrukce. Konstrukce je považována za dokončenou, pokud je napnut alespoň jeden vodicí drát, pokud se v technologii opěrné konstrukce drát používá.

(5) V žádosti o podporu v rámci opatření přesun vinice do svahu pěstitel uvede skutečné datum ukončení opatření.

§ 8e
Ochrana vinice před škodami způsobovanými zvěří

(1) Do opatření ochrana vinice před škodami způsobovanými zvěří se zařadí pouze celý půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém se nachází vinice vysázená alespoň z 50 % po 31. prosinci 1994.

(2) Nedílnou součástí žádosti podle § 8 odst. 1 je prohlášení pěstitele, zda mu byla v minulosti na toto opatření poskytnuta podpora, v kladném případě číslo jednací rozhodnutí o poskytnutí této podpory.

(3) V projektu pěstitel uvede u každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu

a)   číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém se nachází vinice, na níž má být provedena ochrana vinice před škodami způsobenými zvěří,
b)   způsob provedení ochrany vinice, a to individuálně ochranou jednotlivých keřů nebo hromadně oplocením celé vinice,
c)   datum zahájení a datum ukončení zřízení ochranných prvků.

(4) Podpora na ochranu před škodami způsobovanými zvěří se pěstiteli poskytne jednou za 5 let.

(5) Žádost o podporu podá pěstitel do 6 měsíců od data ukončení stavby ochranných prvků, uvedeného v projektu, nejpozději však v termínu podle tohoto nařízení.

(6) Pokud pěstitel nesplní projekt týkající se způsobu provedení ochrany vinice, avšak splní požadavky stanovené pro toto opatření, vyplatí Fond podporu podle skutečností zjištěných kontrolou na místě.

§ 8f
Ochrana vinice před škodami způsobovanými ptactvem

(1) Do opatření ochrana vinice před škodami způsobovanými ptactvem se zařadí pouze celý půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém se nachází vinice. Ochrana vinic před škodami způsobovanými ptactvem se zajišťuje v období zrání vinných hroznů, a to pasivní ochranou nebo aktivní ochranou; za pasivní ochranu se považují sítě ochraňující keře nebo pomůcky, popřípadě přístroje odpuzující ptactvo na principu mechanickém nebo akustickém, které nezpůsobují utrpení ptactva, za aktivní ochranu se považuje odpuzování ptactva dlouhodobou přítomností fyzické osoby, a to nejméně 300 hodin za příslušný hospodářský rok.

(2) Nedílnou součástí žádosti podle § 8 odst. 1 je prohlášení pěstitele, zda mu byla v minulosti na toto opatření poskytnuta podpora, v kladném případě číslo jednací rozhodnutí o poskytnutí této podpory.

(3) V projektu pěstitel uvede u každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu

a)   číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém se nachází vinice, na níž má být provedena ochrana vinice před škodami způsobenými ptactvem,
b)   způsob provedení ochrany vinice, a to pasivní ochranou nebo aktivní ochranou,
c)   datum zahájení a ukončení umístění zařízení pasivní ochrany nebo datum zahájení a ukončení aktivní ochrany, včetně doby trvání aktivní ochrany vyjádřené v hodinách za kalendářní den.

(4) Podpora na ochranu vinic před škodami způsobovanými ptactvem pomocí pasivní ochrany se poskytne pěstiteli nejvýše jednou za 5 po sobě následujících kalendářních let. Podpora na ochranu vinic před škodami způsobovanými ptactvem pomocí aktivní ochrany se poskytne pěstiteli každoročně.

(5) Žádost o podporu na ochranu vinic před škodami způsobovanými ptactvem podá pěstitel,

a)   jde-li o zařízení pasivní ochrany vinic nejpozději do 6 měsíců ode dne umístění zařízení pasivní ochrany, uvedeného v projektu, nejpozději však v termínu stanoveném v § 8i odst. 1,
b)   jde-li o aktivní ochranu vinic nejpozději v termínu stanoveném v § 8i odst. 1.

(6) Pokud pěstitel nesplní projekt týkající se způsobu provedení ochrany vinice, avšak splní požadavky stanovené pro toto opatření, vyplatí Fond podporu podle skutečností zjištěných kontrolou na místě.

§ 8g
Výsadba vinice bez práva na opětovnou výsadbu

(1) Do opatření výsadba vinice bez práva na opětovnou výsadbu se zařadí pouze celý půdní blok nebo jeho díl, popřípadě jejich části, pokud se pěstitel při podání žádosti podle § 8 odst. 1 zaváže do konce třetího hospodářského roku od provedení výsadby vinice bez práva na opětovnou výsadbu provést vyklučení vinice na ploše odpovídající výměře nově vysazované vinice. Výsadba se provede uznanou sadbou29) ve viniční trati s meziřadím o šíři nepřesahující 3 m a při počtu keřů nejméně 3 000 ks/ha; v případě současného uplatnění opatření podle § 8 odst. 2 písm. d) nejméně 2 500 ks/ha. Výměra souvislé plochy osázená každou odrůdou nesmí klesnout pod 0,2 ha.

(2) Nedílnou součástí žádosti podle § 8 odst. 1 je

a)   prohlášení, že pěstitel nevlastní žádná nebo dostatečná práva na výsadbu, která by mohla být použita k osázení celé plochy půdního bloku nebo jeho dílu révou vinnou,
b)   závazek pěstitele, že do konce třetího hospodářského roku od provedení výsadby vinice bez práva na opětovnou výsadbu provede vyklučení vinice na ploše odpovídající výměře nově vysazované vinice.

(3) V projektu pěstitel uvede

a)   číslo a výměru půdního bloku nebo jeho dílu, který bude do 3 let vyklučen,
b)   číslo a výměru půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém bude provedena výsadba vinice bez výsadbového práva,
c)   odrůdovou skladbu vinice, která bude nově vysazena,
d)   datum zahájení výsadby vinice,
e)   datum ukončení stavby opěrné konstrukce,
f)   datum zahájení klučení vinice,
g)   datum ukončení klučení vinice.

§ 8h
Zlepšení techniky obhospodařování vinice

(1) Do opatření zlepšení techniky obhospodařování vinice se zařadí pouze celý půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém se nachází vinice vysázená před 1. lednem 1990 a která má podle registru26) nejméně 4 500 kusů keřů v přepočtu na 1 ha; s meziřadím o maximální šíři 1,8 m. Výměra souvislé plochy nově osázené příslušnou odrůdou nesmí klesnout pod 0,2 ha. Výsadba se provede uznanou sadbou29) ve viniční trati s meziřadím o minimální šíři 2,0 m a šíři nepřesahující 3,0 m při počtu keřů nejméně 3 000 ks/ha. Opatření se provede na celé výměře půdního bloku nebo jeho dílu.

(2) V projektu pěstitel uvede

a)   číslo a výměru půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém se nachází klučená, popřípadě zčásti klučená vinice,
b)   číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém má být provedeno toto opatření,
c)   odrůdovou skladbu vinice, na které bude provedeno toto opatření,
d)   datum zahájení výsadby vinice, pokud bude prováděna výsadba vinice,
e)   datum ukončení stavby opěrné konstrukce, pokud bude opěrná konstrukce stavěna,
f)   zákres restrukturalizované28) části půdního bloku nebo jeho dílu v mapě půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, pokud pěstitel nebude osazovat celou výměru půdního bloku nebo jeho dílu.

(3) V žádosti o podporu v rámci tohoto opatření pěstitel uvede skutečné datum ukončení opatření.

(4) Žádost o podporu podá pěstitel do 6 měsíců od data ukončení tohoto opatření, nejpozději však v termínu stanoveném v § 8i odst. 1.

§ 8i
Poskytnutí podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic

(1) Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podá pěstitel Fondu na jím vydaném formuláři do 6 měsíců od data ukončení jednotlivého opatření podle projektu, nejpozději však do 30. dubna příslušného hospodářského roku.

(2) V žádosti podle odstavce 1 pěstitel uvede

a)   datum skutečného ukončení provádění opatření podle projektu,
b)   náklady skutečně vynaložené na realizaci projektu,
c)   prohlášení, že splnil veškeré podmínky stanovené předpisy Evropských společenství1a), 30),
d)   údaje stanovené pro jednotlivá opatření v § 8a až 8f a v 8h.

(3) Fond jednotlivá opatření vyhodnotí podle jednotlivých půdních bloků nebo jejich dílů.

(4) V případě, že součástí projektu je opatření podle § 8 odst. 2, jehož plnění je rozloženo do několika hospodářských roků, poskytne se podpora podle odstavce 1 po každém uskutečněném opatření podle projektu.

§ 8j
Výše podpory

(1) Podpora ve výši 75 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství30) v cíli 131) v rámci opatření

a)   klučení vinice činí 75 000 Kč na 1 ha vyklučené vinice,
b)   změna odrůdové skladby vinice činí 290 000 Kč na 1 ha vinice,
c)   zvýšení počtu keřů ve vinici činí 75 Kč na 1 vysázený keř nad původní počet keřů v příslušné vinici podle údajů z registru26),
d)   přesun vinice do svahu činí 240 000 Kč na 1 ha nově vysázené vinice,
e)   ochrana vinice před škodami způsobovanými zvěří činí
1.  20 Kč na 1 keř, jde-li o individuální ochranu keřů,
2.  200 Kč na 1 m délky oplocení vinice, jde-li o hromadnou ochranu vinice,
f)   ochrana vinice před škodami způsobovanými ptactvem činí 50 000 Kč na 1 ha vinice,
g)   zlepšení techniky obhospodařování vinice činí 250 000 Kč na 1 ha.

(2) Podpora ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství30) v cíli 231) v rámci příslušného opatření se stanoví ve výši dvou třetin podpor podle odstavce 1.

(3) Fond výši podpory podle tohoto nařízení poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků ze žádostí o podporu podle tohoto nařízení překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropských společenství.

(4) Fond může rozhodnout o poměrném navýšení jednotlivých druhů podpor poskytovaných podle § 8a až 8h, pokud dojde k dodatečnému přidělení finančních prostředků z rozpočtu Evropských společenství nebo budou k dispozici nerozdělené finanční prostředky určené pro Českou republiku po 10. červenci příslušného kalendářního roku.


28)   Hlava II kapitola III nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
29)   Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
30)   Čl. 13 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
31)   Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.".

4. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Žádost o zařazení do plánu na hospodářský rok 2006/2007 se podává do 15. dubna 2006.

2. Žádost o podporu v hospodářském roce 2005/2006 se podává do 30. dubna 2006 a vyplácí se podle dosavadních právních předpisů.

3. Žádost o zařazení do Plánu restrukturalizace a přeměny vinic, zařazená podle nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění dosavadních právních předpisů, se považuje za zařazenou podle tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

E-shop

Zákon o zvláštních řízeních soudních, Zákon o veřejných rejstřících

Zákon o zvláštních řízeních soudních, Zákon o veřejných rejstřících

Petr Lavický a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává první svazek třídílného souboru civilních procesních předpisů, nazvaný Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení nesporné. Praktický komentář. Kromě v titulu uvedeného ...

Cena: 1 399 KčKOUPIT

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

JUDr. Alena Bányaiová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Publikace se věnuje především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., JUDr. Zdeněk Vaníček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnosti a také poskytuje zevrubné a precizně přesné odpovědi na nejnaléhavější otázky digitálního světa, ...

Cena: 343 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.