Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


74

ZÁKON

ze dne 3. února 2006,

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o návykových látkách

Čl. I

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 228/2005 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) zacházení s prekursory a pomocnými látkami.

(2) Tento zákon dále upravuje

a)   zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,
b)   zacházení s přípravky obsahujícími návykové látky nebo prekursory nebo obsahujícími návykové látky a prekursory (dále jen "přípravky"), jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,
c)   zacházení s přípravky obsahujícími efedrin nebo větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy,
d)   pěstování máku, konopí a koky a vývoz a dovoz makoviny.

1)   Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog.
Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími státy.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a a 2 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo jeden nebo více prekursorů".

3. V § 2 písmena c) a d) včetně poznámek pod čarou č. 1a a 2 znějí:

"c)   prekursorem látka uvedená v kategorii 1 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) nebo v kategorii 1 přílohy přímo použitelného předpisu Evropských společenství2),
d)   pomocnou látkou látka uvedená
1.  v kategorii 2 a 3 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a), nebo
2.  v kategorii 2 a 3 přílohy přímo použitelného předpisu Evropských společenství2),

1a)   Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 111/2005.".

4. V § 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova "po sklizni".

5. V § 2 písm. h) se slova "látek uvedených v přílohách č. 9 až 11 tohoto zákona" nahrazují slovy "prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství 1)".

6. V § 2 písmeno i) zní:

"i)   uváděním na trh dodání prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a),".

7. § 3a včetně nadpisu zní:

"§ 3a
Zacházení s prekursory a pomocnými látkami

(1) Zacházením s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 se rozumí činnosti uvedené v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1).

(2) K zacházení s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 je třeba registrace podle § 16 tohoto zákona, nestanoví-li tento zákon jinak.".

8. V § 5 odst. 6 a v § 6 odst. 2 se za slova "Policie České republiky" vkládají slova " , Vězeňské služby České republiky".

9. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) Povolení k zacházení s

a)   návykovými látkami a přípravky se vydává na dobu 5 let,
b)   prekursory se vydává na dobu stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropských společenství1).

Pokud o to žadatel požádá, může být povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky nebo prekursory vydáno i na kratší dobu.".

10. V § 8 odst. 7 se slova "uvedených v příloze č. 9 tohoto zákona" zrušují.

11. V § 8 odst. 10, § 16 odst. 6 písm. a) a v § 22 odst. 7 písm. b) se slovo "nepravdivých" nahrazuje slovem "nesprávných", v § 36 odst. 1 písm. c), n), q), s), v) a x), § 36 odst. 2 písm. b) a c), § 36 odst. 3 písm. b), § 36 odst. 4 písm. c), d) a f), § 36 odst. 5 písm. b) a v § 39 odst. 1 písm. b) se slovo "nepravdivé" nahrazuje slovem "nesprávné".

12. V § 12 odst. 1 se za slova "mohou být" vkládají slova "předány nebo".

13. V § 12 odstavec 2 zní:

"(2) Prekursory a pomocné látky kategorie 2 mohou být předány nebo prodány pouze osobám, které předloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení odběratele podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a).".Poznámka pod čarou č. 5f se zrušuje.

14. V § 12 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

15. V § 12 odstavec 3 zní:

"(3) Osoby, které se hodlají zabývat činnostmi uvedenými v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1) s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v těchto předpisech, jsou povinny zabezpečit jejich označování podle těchto předpisů.".Poznámka pod čarou č. 5g se zrušuje.

16. V § 15 písm. b) se za slova "pomocné látky" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)" a slova "bezprostředně závazném" se nahrazují slovy "přímo použitelném".

17. V § 15 písm. c) bodě 3 se slova "zacházet s návykovými látkami" nahrazují slovy "s nimi zacházet".

18. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Osoby, které se hodlají zabývat činnostmi uvedenými v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1) s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v těchto předpisech, jsou povinny se před zahájením této činnosti zaregistrovat u Ministerstva zdravotnictví. Žádost o registraci se podává ve dvou vyhotoveních na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví.".Poznámka pod čarou č. 7b se zrušuje.

19. V § 16 odst. 2 se slova "uvedené v příloze č. 11 tohoto zákona, jejichž celkové množství nepřekročí v kalendářním roce množství podle bezprostředně závazného" nahrazují slovy "kategorie 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), jejichž celkové množství v kalendářním roce nepřekročí množství stanovené v přímo použitelném".

20. V nadpisu § 20 se slova "s jejich obsahem" zrušují.

21. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

22. V § 20 odst. 2 písm. a) a v § 21 odst. 2 písm. a) se slova "2, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona" nahrazují slovy "1, 2, 5, 6, 7 nebo 8 k tomuto zákonu".

23. V § 20b odst. 1 se slova "uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona" nahrazují slovy "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

24. V § 20b se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

25. V nadpisu § 21 se slova "s jejich obsahem" zrušují.

26. V § 21 odst. 4 se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

27. V § 28 odst. 1 písm. a) se slova "uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona a hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona" nahrazují slovy "kategorie 2 a hlášení o vývozu pomocných látek kategorie 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

28. V § 28 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  hlášení o vývozu pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2) v případech, na které se vyžaduje vývozní povolení8j),".Poznámka pod čarou č. 10e se zrušuje.

29. V § 28 odst. 1 písm. c), § 43a úvodní části ustanovení odstavce 1, § 43a odst. 1 písm. a), § 43a odst. 2 písm a) a v § 43a odst. 4 písm. a) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

30. V § 28 odst. 1 písm. d) se za slova "pomocných látkách" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

31. § 32 včetně nadpisu zní:

"§ 32
Evidence a dokumentace

(1) O zacházení s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 se vede evidence a dokumentace podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1).

(2) O zacházení s návykovými látkami a přípravky, jakož i o jejich dovozu a vývozu se vede stanoveným způsobem10i) evidence. Evidenci jsou povinny vést osoby, které uskutečňují činnosti, k nimž je třeba povolení k zacházení, vývozního povolení nebo dovozního povolení, osoby, které provozují zdravotnické zařízení, osoby, které provozují zařízení ústavní sociální péče, osoby, které poskytují veterinární péči, a osoby uvedené v § 5 odst. 6 a v § 5 odst. 7.

(3) Náležitosti a obsah evidence a dokumentace, jejich druhy, formy vedení dokumentace a způsob jejího uchovávání a ověřování stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.".Poznámky pod čarou č. 10j, 10k a 10l se zrušují.

32. V § 33 odst. 1 se za slova "pomocnými látkami" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)" a za slova "pomocných látek" slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

33. Nadpis hlavy osmé zní: "SPRÁVNĺ DELIKTY".

34. Nadpis § 36 zní: " Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob".

35. V § 36 úvodní části ustanovení odstavců 1 a 5 se slova "osoba, případně fyzická osoba, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním," nahrazují slovy "nebo podnikající fyzická osoba".

36. V § 36 odst. 1 písm. a) a § 43 odst. 1 se za slova "pomocnými látkami" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

37. V § 36 odst. 1 písmeno i) zní:

"i)   předá nebo prodá prekursory nebo pomocné látky kategorie 2 osobám, které nepředloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) (§ 12 odst. 2),".

38. V § 36 odst. 1 písm. j) se slova "uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona" nahrazují slovy "kategorie 2 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)" a slova "(§ 12 odst. 4)" se nahrazují slovy "(§ 12 odst. 3)".

39. V § 36 odst. 1 písm. p) se za slova "pomocné látky" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

40. V § 36 odst. 1 písm. r) se na konci textu doplňují slova "nebo doveze prekursory bez dovozního povolení2)".

41. V § 36 odst. 1 písm. t) se slova " , nebo pěstuje rostliny rodu Erythroxylon (keř koka)" zrušují.

42. V § 36 úvodní části ustanovení odstavce 4, § 41, § 43a odst. 1 písm. e) a v § 43a odst. 4 písm. c) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

43. V § 36 odst. 4 písm. a) se slova "uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona a o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona" nahrazují slovy "kategorie 2 a o vývozu pomocných látek kategorie 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

44. V § 36 odst. 4 písm. b) se slova "do patnáctého dne následujícího měsíce" zrušují a slova "uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona" se nahrazují slovy "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

45. V § 36 odst. 4 písm. c) se slova "uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona za uplynulý kalendářní rok a v hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona" nahrazují slovy "kategorie 2 za uplynulý kalendářní rok a v hlášení o vývozu pomocných látek kategorie 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)".

46. V § 36 odst. 4 písm. d) se slovo "měsíčním" zrušuje a slova "uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona" se nahrazují slovy "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

47. V § 36 odst. 4 písm. e) se slova "a o dalších okolnostech podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství10n)" nahrazují slovy "kategorie 2 a 3 a o dalších okolnostech podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1), 10n)" a za slova "transakcích s" vložit slovo "těmito".

48. Nadpis § 37 zní: " Sankce".

49. V § 37 se slovo "delikty" nahrazuje slovem "delikt" a slova "podle písmen" se nahrazují slovy "podle písmene".

50. V § 37 se slova "právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním," zrušují.

51. § 38 včetně nadpisu zní:

"§ 38
Propadnutí a zabrání věci

(1) Za správní delikt podle § 36 lze uložit propadnutí návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1), zařízení a materiálů potřebných k jejich výrobě, jestliže

a)   náleží pachateli správního deliktu a byly ke spáchání správního deliktu určeny,
b)   byly ke spáchání správního deliktu použity,
c)   byly spácháním správního deliktu získány, nebo
d)   byly nabyty za věc správním deliktem získanou.

(2) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v odstavci 1, lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, a vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku, anebo jiný obecný zájem.

(3) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci se stává stát.".

52. Nadpis § 39 zní: " Přestupky".

53. V nadpisu § 40 se slova " o sankcích" zrušují.

54. V § 40 odst. 4 se slova "delikt právnické osoby podle § 36 odst. 1, s výjimkou správního deliktu" nahrazují slovy "delikty podle § 36 odst. 1, s výjimkou správního deliktu podle § 36 odst. 1 písm. t) a správních deliktů" a slovo "spáchaného" se nahrazuje slovem "spáchaných".

55. V § 40 odst. 5 se slova "Správní delikt právnických osob" nahrazují slovy "Správní delikty" a slova "správní delikt podle" se nahrazují slovy "správní delikty podle".

56. V § 40 odst. 6 se slova "Správní delikt právnických osob podle" nahrazují slovy "Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. t) a".

57. V § 40 odst. 7 se slova "Správní delikt právnických osob" nahrazují slovy "Správní delikty".

58. V § 41a se za slova "pomocnými látkami" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

59. V § 42 se věta první nahrazuje větou "Ve veškerých úředních dokladech, obchodních dokladech a tiskopisech musí být používány názvy návykových látek podle příloh k tomuto zákonu, v případě prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 názvy podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1).".

60. V § 43a odst. 2 písm. b) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)" a slova "v přílohách č. 9, 10 a 11 tohoto zákona" se nahrazují slovy "v příloze I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) a v příloze přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

61. V § 43a se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

62. V § 43a odst. 3 písm. b) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)" a slova "v přílohách č. 9, 10 a 11 tohoto zákona" se nahrazují slovy "v příloze I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) a v příloze přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)".

63. V § 43a odst. 3 písmeno d) zní:

"d)   kontrolují vyvezená množství pomocných látek kategorie 3, zda nepřesahují limity stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství …2), 7c),".

64. V § 43a odst. 3 písm. e) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 2)".

65. Za § 44a se vkládá nový § 44b, který včetně nadpisu zní:

"§ 44b
Tiskopisy formulářů

Tiskopisy formulářů uvedených v § 5 odst. 7, § 8 odst. 7 a 11, § 9 odst. 10, § 16 odst. 1, § 22 odst. 2, § 25 odst. 1, § 26 odst. 1, § 27 odst. 1, § 28 odst. 3, § 30, § 31 odst. 1 a § 43 odst. 6 stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou a zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

66. V § 45 odst. 3 se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a)".

67. V příloze č. 1 ve sloupci "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" se za položku "Koncentrát z makoviny" vkládá nová položka "Konopí extrakt a tinktura".

68. V příloze č. 4 se na konci nadpisu doplňují slova "nebo podle rozhodnutí orgánů Evropských společenství".

69. V příloze č. 4 ve sloupci "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" se za položku "DOB" vkládá nová položka "2C-I" a do sloupce "Chemický název" slova "4-jod-2,5-dimethoxyfenetylamin".

70. V příloze č. 4 ve sloupci "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" se za položku "2C-I" vkládá nová položka "2C-T-2" a do sloupce "Chemický název" slova "2,5-dimethoxy-4-etylthiofenetylamin".

71. V příloze č. 4 ve sloupci "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" se za položku "2C-T-2" vkládá nová položka "2C-T-7" a do sloupce "Chemický název" slova "2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiofenetylamin".

72. V příloze č. 4 ve sloupci "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" se za položku "TMA" vkládá nová položka "TMA-2" a do sloupce "Chemický název" slova "dl-2-amino-1-(2,4,5-trimethoxyfenyl)propan".

73. Přílohy č. 9, 10 a 11 se zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory vydaná Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti do uplynutí doby, na kterou byla vydána.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. III

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 84 odst. 1 písmeno r) zní:

"r)   mohou nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti na dobu nejdéle 2 následujících provozních dnů od okamžiku zjištění porušení povinnosti, které může mít za následek ohrožení života nebo zdraví,".

2. V § 84 odst. 2 větě první se za slovem "h)" čárka zrušuje a slova "l) a r)" se nahrazují slovy "a l)".

3. V § 84 odst. 3 větě první se za slova "odstavce 1 písm." vkládají slova "r) a" a věty druhá a třetí se nahrazují větami "Toto opatření oznámí zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví ústně osobě uvedené v § 88 odst. 2 větě první a učiní o něm písemný zápis. Opatření podle odstavce 1 písm. r) a opatření podle odstavce 1 písm. u), kterým zaměstnanec příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nařídí znehodnocení či likvidaci pokrmu, suroviny, polotovaru nebo potraviny k výrobě či přípravě pokrmu nebo epidemiologicky rizikové potraviny, je účinné okamžikem jeho oznámení. Nedojde-li v případě podle odstavce 1 písm. r) k odstranění zjištěného porušení povinnosti, je ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví oprávněn tuto lhůtu prodloužit, a to do doby odstranění závady; pro toto opatření neplatí správní řád. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením podle odstavce 1 písm. u) nebo s opatřením podle věty čtvrté, může proti nim podat písemně námitky, nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu nebo opatření podle věty čtvrté.".

4. V § 94 odst. 4 větě první se slovo "r)," zrušuje.

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o léčivech

Čl. IV

V § 48 odst. 2 písmeno d) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 129/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., zní:

"d)   zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, a dále lékaři oprávnění provádět očkování podle zvláštního právního předpisu23a), a to pouze imunologické přípravky za účelem očkování,".

Poznámka pod čarou č. 23a zní:


"23a)   Například zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  160/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčNedostupné

ÚZ č. 1478 - Ochrana zdraví

ÚZ č. 1478 - Ochrana zdraví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákony a vyhlášky z oblasti ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek a náhrady újmy způsobené povinným očkováním. Od minulého vydání se změnil především zákon o ochraně veřejného zdraví, menší změny nastaly i u dalších ...

Cena: 98 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.