Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


66

ZÁKON

ze dne 1. února 2006,

kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se na nový řádek doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.".

2. V § 1 odst. 2 se slovo "vodní" zrušuje.

3. V § 2 písm. a) bodě 1 a v § 2 písm. l) se slovo "spotřebitelský" nahrazuje slovem "prodejní".

4. V § 2 písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova " ; kritéria a názorné příklady, které upřesňují pojem obal, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu".

5. V § 2 písm. d) se za slova "se považuje též" vkládají slova "přeshraniční přeprava obalu nebo baleného výrobku z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo".

6. V § 2 písm. e) se za slova "předání obalu" vkládají slova "v České republice".

7. V § 2 písm. f) se slova "do režimu volného oběhu" nahrazují slovy "ze státu, který není členem Evropské unie, na území České republiky do celního režimu volného oběhu".

8. V § 3 odst. 1 se za slovo "spotřebitele" vkládají slova "nebo jiného konečného uživatele".

9. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

"(2) Je-li obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami7a), považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné.


7a)   § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

10. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) 

součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a chromu s oxidačním číslem VI v obalu nebo obalovém prostředku nepřekročil hodnotu 100 mikrogramů/g (dále jen "limitní hodnota");".

11. V § 4 odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:

"(3) Jestliže je obal nebo obalový prostředek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami7a), považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné.

(4) Limitní hodnota podle odstavce 1 písm. b) se nestanovuje u obalů a obalových prostředků vyrobených výhradně z olověného křišťálového skla9a).


9a)   Vyhláška č. 379/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastnosti a způsoby označování výrobků z křišťálového skla.".

12. V § 4 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 9b a 9c znějí:

"(5) Překročení limitní hodnoty podle odstavce 1 písm. b) je možné ve skleněných obalech a obalových prostředcích, jestliže

a)   během výrobního procesu není do obalu nebo obalového prostředku záměrně zavedeno žádné olovo, kadmium, rtuť nebo chróm s oxidačním číslem VI; záměrným zavedením se pro účely tohoto zákona v souladu s právem Evropských společenství9b) rozumí proces úmyslného použití určité látky k vytvoření obalu nebo obalového prostředku tak, aby tato látka byla přítomna ve vyrobeném obalu nebo obalovém prostředku s tím, že bude nositelem určité specifické charakteristiky, vzhledu či jakosti obalu; za záměrné zavedení se nepovažuje využívání recyklovaných materiálů pro výrobu obalů nebo obalových prostředků v případech, kdy určitá část recyklovaných materiálů může obsahovat určitá regulovaná množství těžkých kovů,
b)   k překročení limitní hodnoty dojde pouze v důsledku přidání recyklovaných materiálů a
c)   výrobce obalu nebo obalového prostředku provádí jedenkrát měsíčně měření koncentrace těžkých kovů ve vzorcích výroby, které reprezentují normální a pravidelnou výrobní činnost. Tyto vzorky se odebírají z každého jednotlivého tavicího agregátu. Naměřené hodnoty koncentrace těžkých kovů se evidují a ohlašují způsobem, který stanoví příloha č. 5 k tomuto zákonu.

(6) Překročení limitní hodnoty podle odstavce 1 písm. b) je možné u plastových přepravek a plastových palet, jestliže

a)   během výrobního procesu nebo během distribuce není do těchto přepravek nebo palet záměrně zavedeno žádné olovo, kadmium, rtuť nebo chróm s oxidačním číslem VI,
b)   k překročení limitní hodnoty dojde pouze v důsledku přidání recyklovaných materiálů,
c)   přepravky nebo palety jsou vyrobeny recyklačním procesem, do kterého vstupuje pouze takový recyklovaný materiál, který vznikl recyklací jiných plastových přepravek nebo palet, a vstup dalšího materiálu mimo tento recyklační cyklus je omezen na nejmenší přípustnou míru a nepřesahuje v žádném případě 20 % hmotnosti materiálu použitého k výrobě těchto přepravek nebo palet a
d)   materiál, z něhož jsou přepravky nebo palety vyrobeny, je na nich viditelně označen v souladu s právem Evropských společenství9c).

9b)   Rozhodnutí Komise 2001/171/ES ze dne 19. února 2001, kterým se stanoví podmínky pro odchylku u skleněných obalů týkající se úrovní koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
9c)   Přílohy č. I až VII rozhodnutí Komise 97/129/ES ze dne 28. ledna 1997, kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.".

13. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6
Označování obalů

Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, označí na tomto obalu nebo baleném výrobku materiál, ze kterého je obal vyroben, je povinna provést toto značení v souladu s právem Evropských společenství9c).".

14. V § 7 odstavec 2 zní:

"(2) Náležitosti těchto opatření a způsob a postup opakovaného použití stanoví příslušná harmonizovaná česká technická norma7a).".

15. V § 10 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území České republiky odpady, je povinna zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů.".

16. V § 10 odst. 1 větě druhé se slova "přímo od spotřebitele" zrušují.

17. V § 12 odstavec 1 zní:

"(1) Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území České republiky odpady, je povinna zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k tomuto zákonu.".

18. V § 14 odst. 1 se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".

19. V § 14 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 13a zní:

"(2) Návrh na zápis do Seznamu se podává Ministerstvu životního prostředí nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti podle odstavce 1

a)   ve dvou listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě na technickém nosiči dat, nebo
b)   v elektronické podobě označené elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu13a).

13a)   Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.".

20. V § 14 úvodní části ustanovení odstavce 3 se slova "a k tomuto návrhu se připojuje" zrušují.

21. V § 14 odst. 3 písm. g) se za slova "uvádí na trh" vkládají slova "nebo do oběhu".

22. V § 14 odstavce 5 a 6 znějí:

"(5) Nesplňuje-li návrh náležitosti podle odstavců 2 a 3 nebo údaje podle odstavce 3 písm. c), d), e) a g) nejsou dostačující pro posouzení, zda je navrhovatelem zajištěno plnění povinností stanovených tímto zákonem, Ministerstvo životního prostředí vyzve navrhovatele, aby ve lhůtě, kterou zároveň určí a která nesmí být kratší než 30 dnů, návrh doplnil nebo upřesnil. Zároveň jej poučí, jak to má učinit. Nedoplní-li nebo neupřesní-li navrhovatel návrh ve stanovené lhůtě, Ministerstvo životního prostředí provede zápis do Seznamu na základě dostupných údajů, a vznikne-li pochybnost, zda je navrhovatelem zajištěno plnění povinností stanovených tímto zákonem, vyzve Ministerstvo životního prostředí příslušný kontrolní orgán ke kontrole.

(6) Ministerstvo životního prostředí provede zápis navrhovatele do Seznamu do 30 dnů ode dne doručení návrhu, který splňuje všechny náležitosti podle odstavců 2 a 3 a který obsahuje údaje dostačující pro posouzení, zda je navrhovatelem zajištěno plnění povinností stanovených tímto zákonem, a zároveň nejpozději do 14 dnů od provedení zápisu oznámí navrhovateli provedení tohoto zápisu.".

23. V § 15 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

"a) vést průběžně evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi,
b)   ohlašovat údaje z této evidence za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku Ministerstvu životního prostředí,
c)   prokázat na vyžádání Ministerstva životního prostředí nebo České inspekce životního prostředí pravdivost údajů vedených a ohlašovaných podle písmen a) a b).".

24. V § 15 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) uschovávat doklady s údaji vedenými v této evidenci a ohlašovanými z této evidence po dobu nejméně 5 let.".

25. V § 15 odst. 2 se slova "písm. a)" nahrazují slovy "písm. b)".

26. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

"§ 15a

(1) Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly, nemusí plnit povinnosti uvedené v § 10 až 15, pokud splňují podmínku, že

a)   celkové množství obalů jimi uvedených na trh nebo do oběhu za kalendářní rok nepřekročí 300 kg a zároveň
b)   jejich roční obrat nepřekročí 4 500 000 Kč. 

(2) Osoba, která využije výjimky podle odstavce 1, je povinna zajistit splnění povinností podle § 10 až 15 neprodleně poté, co se stane zřejmým, že podmínky podle odstavce 1 nebudou v daném kalendářním roce splněny.

(3) Osoba, která užívá výjimky podle odstavce 1, je povinna na požádání prokázat splnění podmínek uvedených v odstavci 1 kontrolním orgánům uvedeným v § 31.

(4) Na osobu, která neprokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 1 pro určité období, je nahlíženo jako na osobu, která v tomto období měla veškeré povinnosti uvedené v § 10 až 15.".

27. V § 16 odst. 1 se slova "se sídlem v České republice" zrušují.

28. V § 17 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova "nebo jestliže projekt zajišťování sdruženého plnění neposkytuje dostatečné záruky, že sdružené plnění bude provozováno řádně a dostatečně dlouhodobě, že projekt zajišťování sdruženého plnění je dostatečně finančně zajištěn a že neohrozí zajišťování plnění povinností zpětného odběru a využití realizované jinými osobami podle § 13 odst. 1".

29. V § 30 odst. 1 se číslo "2000" nahrazuje číslem "800", za slovo "následujících" se vkládá slovo "kalendářních" a slova "nejpozději k 31. prosinci běžného roku" se nahrazují slovy "za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku".

30. V § 30 odstavec 2 zní:

"(2) Za vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 platí žadatel registrační poplatek ve výši 2 000 Kč. V každém následujícím kalendářním roce platí autorizovaná společnost za vedení evidence evidenční poplatek ve výši 800 Kč za každou osobu, s níž má autorizovaná společnost uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění alespoň po část kalendářního roku, a to za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.".

31. V § 30 odstavec 3 zní:

"(3) Autorizovaná společnost není povinna platit evidenční poplatek podle odstavce 2 za osobu, se kterou měla uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění pouze po část kalendářního roku, pokud tato osoba za tuto část kalendářního roku uvedla na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů.".

32. V § 38 a 39 se slovo "spotřebitelských" zrušuje.

33. § 41 včetně nadpisu zní:

"§ 41
Celní orgány

Celní orgány jsou oprávněny kontrolovat, zda obaly nebo balené výrobky dovážené do České republiky nebo přepravované z členských států Evropské unie do České republiky splňují požadavky tohoto zákona. V případě pochybností, zda jsou naplněny podmínky tohoto zákona, celní orgány propustí kontrolované zboží do příslušného celního režimu nebo k další přepravě a manipulaci, vyzvou příslušný kontrolní orgán ke kontrole a současně uvědomí o této výzvě Ministerstvo životního prostředí. Při kontrole postupují podle zvláštních právních předpisů7).".

34. § 44 až 46 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 29 znějí:

" Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 44

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vykonává činnost, k níž je třeba autorizace podle § 17, bez této autorizace, nebo bez autorizace nabízí třetím osobám uzavření smluv, jejichž obsahem je činnost, k jejímuž výkonu je autorizace třeba.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   jako osoba, která uvádí na trh obal, poruší povinnost stanovenou v § 3,
b)   jako osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, nezajistí některou z podmínek uvádění obalů, balených výrobků nebo obalových prostředků na trh podle § 4,
c)   jako osoba, která uvádí na trh obal, nepředloží na požádání kontrolnímu orgánu technickou dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. a), nebo neinformuje průkazně své odběratele podle § 5 odst. 1 písm. b),
d)   jako osoba, která uvádí na trh obalový prostředek, nepředloží na požádání kontrolnímu orgánu technickou dokumentaci podle § 5 odst. 2 písm. a), nebo neinformuje průkazně své odběratele podle § 5 odst. 2 písm. b),
e)   jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou opakovaně použitelné, nebo vratné, neučiní opatření, která umožňují opakované použití opakovaně použitelných obalů podle § 7, nebo nezajistí opakované použití vratných obalů nebo využití odpadů z těchto obalů podle § 8,
f)   jako osoba uvedená v § 9 poruší některou z povinností týkajících se vratných zálohovaných obalů podle § 9,
g)   jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, nezajistí zpětný odběr těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů podle § 10 odst. 1,
h)   jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, nezajistí využití odpadů z obalů podle § 12,
i)   jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, poruší povinnost podat návrh na zápis do Seznamu podle § 14 odst. 1,
j)   jako osoba zapsaná v Seznamu nesplní povinnost oznámit změny údajů podle § 14 odst. 7, nebo
k)   jako osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu, poruší některou z povinností evidence podle § 15.

(3) Autorizovaná společnost se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nesplní některou z podmínek autorizace stanovených v rozhodnutí o autorizaci na základě § 17 odst. 6 písm. c) až f),
b)   poruší omezení pro nakládání s akciemi podle § 20 odst. 1,
c)   poruší zákaz rozdělit zisk mezi akcionáře podle § 20 odst. 2,
d)   poruší zákaz snížit nebo zvýšit svůj základní kapitál podle § 20 odst. 3,
e)   poruší zákaz účastnit se v orgánech nebo podnikání jiné právnické osoby podle § 20 odst. 4,
f)   poruší zákaz konat valnou hromadu bez předložení výpisu z registru emitenta zaknihovaných akcií podle § 20 odst. 5,
g)   v rozporu s § 20 odst. 6 umožní účast na valné hromadě osobě, které byla Ministerstvem životního prostředí pozastavena akcionářská práva, nebo osobě, která nebyla uvedena ve výpisu emise,
h)   poruší zákaz uzavřít smlouvu, zajišťovat závazky nebo bezúplatně převádět majetek podle § 20 odst. 7,
i)   poruší zákaz uzavřít smlouvu podle § 20 odst. 9,
j)   nevyžádá souhlas Ministerstva životního prostředí k vydání usnesení valné hromady v případech uvedených v § 20 odst. 10,
k)   stanoví podmínky uzavření smlouvy o sdruženém plnění v rozporu s § 21 odst. 1 písm. a),
l)   poruší povinnost uzavřít smlouvu podle § 21 odst. 1 písm. b) nebo c),
m)   poruší zákaz sdělovat informace třetím osobám podle § 21 odst. 2,
n)   uzavře smlouvu s obcí v rozporu s § 21 odst. 3 nebo smlouvu s obcí v rozporu s § 21 odst. 3 odmítne uzavřít,
o)   poruší zákaz výkonu činností podle § 22,
p)   poruší povinnost vést a ohlašovat evidenci osob, s nimiž má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění nebo evidenci množství obalů a odpadů z obalů a způsobu jejich využití, anebo povinnost zajistit prostřednictvím auditora ověření vedení této evidence množství obalů a odpadů z obalů a způsobu jejich využití podle § 23 odst. 1, nebo
q)   nezveřejní hospodářské výsledky podle § 23 odst. 3.

(4) Autorizovaná společnost nebo právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky prodejem spotřebiteli, dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost informovat odběratele a spotřebitele podle § 10 odst. 2.

§ 45

Za správní delikt podle § 44 se uloží pokuta

a)   do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), c) až f) a písm. i) a j) nebo podle odstavce 4,
b)   do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. k),
c)   do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, podle odstavce 2 písm. b), g) nebo h), nebo podle odstavce 3 písm. a) až q).

§ 46

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Jde-li o správní delikt podle § 44 odst. 2 písm. g) a h), právnická osoba je odpovědnosti zproštěna, jestliže k porušení povinnosti došlo do 3 měsíců ode dne, kdy autorizovaná společnost, s níž právnická nebo podnikající fyzická osoba uzavřela smlouvu o sdruženém plnění povinností stanovených právnické nebo podnikající fyzické osobě v § 10 odst. 1 nebo v § 12, pozbyla oprávnění k činnosti.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Krajská hygienická stanice, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv nebo Česká inspekce životního prostředí, a to v rozsahu své působnosti vymezené v § 35 až 40. Je-li podle rozsahu své působnosti příslušným k projednání správního deliktu více jak jeden správní orgán, správní delikt projedná ten z příslušných správních orgánů, který jako první zahájil řízení. Správní orgán, který zahájí řízení, informuje o tom všechny správní orgány, které jsou k projednání správních deliktů podle tohoto zákona příslušné.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby29) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(7) Pokuty vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá celní úřad.

(8) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil, s výjimkou pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí, které jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.


29)   § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.".

35. V § 49 se za slova "ustanovení § 14" vkládají slova "a § 32 písm. m)".

36. V § 50 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

37. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k zákonu č. 477/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. V příloze č. 3 tabulka zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze č. 4 tabulka č. 1 a tabulka č. 2 znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

40. Doplňuje se příloha č. 5, která zní:

"Příloha č. 5 k zákonu č. 477/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o správních deliktech zahájená a neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Požadavky na uvádění na trh nebo do oběhu obalů vyrobených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly.

Čl. IV
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ...

Cena: 457 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.