Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


63

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 22. února 2006

o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:

§ 1

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství upravující podporu malého rozsahu1) podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") formou dotace právnickým a fyzickým osobám ke krytí části nákladů spojených s opravami prováděnými na panelovém domě.

§ 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   opravami práce na panelovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí, zejména základů, nosných stěn, schodišť, stropních a střešních konstrukcí, balkónů, lodžií a teras, dále konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, zejména vad nenosných obvodových stěn a jejich částí, zábradlí, atik a architektonických prvků, které byly důvodem pro nařízení zabezpečovacích prací2),
b)   panelovým domem bytový dům3) postavený v letech 1950 až 1990 na území České republiky v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze k tomuto nařízení,
c)   technickým řešením oprav dokumentace zahrnující technologický postup a vymezující rozsah oprav, která je zpracovaná oprávněnou osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby4),
d)   žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která žádá o dotaci podle tohoto nařízení,
e)   příjemcem žadatel, kterému byla poskytnuta dotace podle tohoto nařízení,
f)   ukončením oprav sepsání zápisu o předání předmětu díla podepsaného zhotovitelem a příjemcem; je-li více zhotovitelů, ukončením oprav se rozumí poslední zápis o předání předmětu díla.

§ 3

(1) Dotaci na opravy lze poskytnout vlastníku nebo spoluvlastníku panelového domu, nebo společenství vlastníků jednotek, vzniklému podle zákona o vlastnictví bytů5), anebo vlastníku nebo spoluvlastníku bytu nebo nebytového prostoru podle zákona o vlastnictví bytů5) v případě, že byt nebo nebytový prostor je v panelovém domě, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo,

a)   je-li vydáno nařízení stavebního úřadu o provedení neodkladných zabezpečovacích prací2), které nabylo právní moci, a
b)   má-li zhotovitel opravy zaveden systém řízení jakosti v souladu s příslušnou českou technickou normou6).

(2) Dotaci nelze poskytnout na stejnou konstrukční část panelového domu opakovaně.

§ 4

(1) Výše dotace poskytnutá podle tohoto nařízení musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu a lze ji poskytnout nejpozději před ukončením oprav, a to do výše 40 % skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však 55 000 Kč na 1 byt v panelovém domě.

(2) Opravy musí být provedeny v souladu s technickým řešením oprav a musí být ukončeny do 2 let ode dne uzavření smlouvy s Fondem o poskytnutí dotace.

(3) Dotace se čerpá na základě neproplacených faktur.

(4) Příjemce musí nejpozději do 6 měsíců od ukončení oprav předložit Fondu soupis prací a dodávek, které se týkají provedených oprav, a faktury, dokládající vynaložené náklady na tyto opravy.

§ 5

(1) Písemné žádosti o dotaci se podávají Fondu a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly doručeny.

(2) Žádost o dotaci obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele, jeho datum narození a adresu bydliště, jde-li o fyzickou osobu,
b)   obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,
c)   adresu panelového domu, na jehož opravy je žádána dotace, a údaj o počtu bytů v tomto domě.

(3) K žádosti o dotaci žadatel přiloží

a)   výpis z obchodního rejstříku, je-li žadatelem právnická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku, doklad o evidenci vedené Ministerstvem vnitra , je-li žadatelem občanské sdružení, anebo obdobný dokument, jde-li o jinou právnickou osobu s výjimkou obce,
b)   výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví nebo spoluvlastnictví panelového domu, nebo vlastnictví bytu či nebytového prostoru v panelovém domě podle zákona o vlastnictví bytů, není-li žadatelem společenství vlastníků jednotek5),
c)   kopii katastrální mapy obsahující umístění panelového domu,
d)   technické řešení oprav,
e)   statický posudek zpracovaný oprávněnou osobou autorizovanou pro obor statika a dynamika staveb4), pokud je předmětem opravy statická porucha,
f)   nařízení stavebního úřadu o provedení neodkladných zabezpečovacích prací2), které nabylo právní moci,
g)   rozpočet oprav v položkovém členění s uvedením pouze položek splňujících podmínky přidělení dotace, zpracovaný oprávněnou osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby4),
h)   doklad o zavedení systému řízení jakosti u zhotovitele v souladu s českou technickou normou6),
i)   smlouvu o dílo uzavřenou na provedení oprav mezi žadatelem a zhotovitelem a
j)   doklad o veškerých podporách, které byly žadateli během posledních 3 let předcházejících podání žádosti o dotaci poskytnuty na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podporu malého rozsahu; pokud takové podpory nebyly poskytnuty, předloží žadatel čestné prohlášení stvrzující tuto skutečnost.

(4) Doklady uvedené v odstavci 3 písm. a) a b) nesmějí být starší než 3 měsíce.

(5) Fond si může pro posouzení účelu dotace vyžádat další doklady, které slouží k ověření pravdivosti údajů uvedených v žádosti o dotaci.

(6) Není-li žádost o dotaci úplná, vyzve Fond žadatele do 30 dnů od obdržení žádosti, aby ji ve lhůtě stanovené Fondem doplnil.

§ 6

(1) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením a má-li Fond na poskytnutí dotace finanční prostředky, předloží žadateli nejpozději do 60 dnů od přijetí úplné žádosti návrh smlouvy o poskytnutí dotace. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o poskytnutí dotace je 30 dnů od jeho předložení Fondem.

(2) Pokud Fond žádost o dotaci zamítne, sdělí písemně bez zbytečného odkladu žadateli důvody zamítnutí.

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Předseda vlády:
v z. Mgr. Sobotka v. r.
1. místopředseda vlády a ministr financíMinistr pro místní rozvoj:
Mgr. Martínek v. r.


1)   Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
2)   § 94 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
3)   § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
4)   Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
6)   ČSN EN ISO 9001: 2001.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely

Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely

Mgr. Jan Šarman, JUDr. Hana Šupáková - Wolters Kluwer, a. s.

Tento Přehled judikatury je druhým, aktualizovaným a rozšířeným vydáním souboru judikatury z oblasti společného jmění manželů, který navazuje na úspěšné první vydání z roku 2006. V minulých letech došlo ke značnému rozšíření judikatury v oblasti společného jmění manželů a vzhledem k ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Jiří Jelínek, Jaroslav Ivor a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Dopravní právo

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav - C. H. Beck

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.