Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


56

ZÁKON

ze dne 2. února 2006,

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. I

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a veřejnou nabídku cenných papírů.


1)   Směrnice Rady 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí ve znění směrnic 98/31/ES a 98/33/ES.
Směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů ve znění směrnic 95/26/ES, 97/9/ES a 2000/64/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000, týkající se přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, v části ustanovení uvedených v článku 2 odst. 2.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnice 2003/6/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES.".

2. V § 2 písm. c) se slova "na kterou byla pravomoc některé z těchto osob delegována nebo" zrušují.

3. V § 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

"h) majetkem zákazníka peněžní prostředky a investiční nástroje svěřené obchodníkovi s cennými papíry za účelem poskytnutí investiční služby a peněžní prostředky a investiční nástroje získané za tyto hodnoty pro zákazníka. Majetkem zákazníka nejsou vklady podle zákona upravujícího činnost bank1a), o kterých účtuje obchodník s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky.

"1a)   Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova "vydané fondem" zrušují.

5. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)   ostatní cenné papíry, se kterými se běžně obchoduje na kapitálovém trhu, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, s výjimkou platebních nástrojů.".

6. V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova "cenných papírů (dále jen "centrální depozitář")".

7. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Cennými papíry kolektivního investování se rozumí podílové listy podílového fondu, akcie investičního fondu a obdobné cenné papíry vydávané v zahraničí.".

8. V § 4 odst. 4 se slova " , pokud to má obchodník s cennými papíry (§ 5) uvedeno v povolení ke své činnosti" zrušují.

9. V § 4 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova "k činnosti obchodníka s cennými papíry" nahrazují slovy "nebo registrace".

10. V § 4 odst. 6 písm. a) se za slova "osobu poskytující investiční službu," vkládají slova "jsou ovládány osobou poskytující investiční službu,".

11. V § 6 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Vlastní kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a nemá poskytování investičních služeb omezené podle odstavce 4, musí v korunách českých činit alespoň částku odpovídající 730 000 EUR.

(4) Vlastní kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a není oprávněn poskytovat žádnou z investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. c) a e), musí v korunách českých činit alespoň částku odpovídající 125 000 EUR.".

12. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Obchodník s cennými papíry, který je bankou, dodržuje kapitálovou přiměřenost podle zákona upravujícího činnost bank1a).".

13. V § 9 odst. 2 se slova "pro výpočet" zrušují.

14. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) k dosažení nebo překročení kvalifikované účasti 20 %, 33 % nebo 50 % na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou, nejde-li o dosažení nebo překročení účasti přechodem vlastnického práva k cennému papíru, nebo".

 15. V § 11 odstavec 2 zní:

"(2) Pro účely výpočtu účasti podle odstavce 1 na obchodníkovi s cennými papíry se započítají i hlasovací práva z cenných papírů,

a)   které na účet osoby uvedené v odstavci 1 drží svým jménem jiná osoba,
b)   kterými disponuje osoba ovládaná osobou uvedenou v odstavci 1,
c)   kterými disponuje jiná osoba, jež uzavřela smlouvu s osobou uvedenou v odstavci 1 nebo s jí ovládanou osobou, ve které se vzájemně zavázaly dlouhodobě prosazovat společnou politiku týkající se řízení obchodníka s cennými papíry tím, že budou ve shodě uplatňovat hlasovací práva z cenných papírů, jimiž disponují,
d)   které na základě smlouvy s osobou uvedenou v odstavci 1 nebo s jí ovládanou osobou drží jiná osoba, jestliže tato smlouva předpokládá dočasné přenechání dispozice s hlasovacími právy osobě uvedené v odstavci 1 nebo jí ovládané osobě za úplatu,
e)   které byly osobou uvedenou v odstavci 1 poskytnuty jako jistota; to neplatí, pokud dispozice s hlasovacími právy byla přenechána osobě, která má tyto cenné papíry v úschově, správě nebo ve svém majetku a která alespoň v jednom celostátně šířeném deníku uveřejní informaci o tom, že bude tato hlasovací práva vykonávat; v takovém případě se hlasovací práva z těchto cenných papírů připočítávají osobě, která je má v úschově, správě nebo ve svém majetku,
f)   které jsou ve vlastnictví jiné osoby, jestliže tato osoba vykonává hlasovací práva z těchto cenných papírů svým jménem podle pokynů osoby uvedené v odstavci 1 na základě smlouvy o výkonu hlasovacích práv.".

16. V § 11 odstavec 3 zní:

"(3) Pokud osoba, osoby jednající ve shodě nebo osoby uvedené v odstavci 2 mají sídlo v členském státě Evropské unie, podléhají dozoru dozorového úřadu tohoto členského státu a hodlají nabýt účast podle odstavce 1, požádá Komise před vydáním rozhodnutí o stanovisko tento dozorový úřad.".

17. V § 11 odstavec 6 zní:

"(6) Jestliže Komise neodešle žadateli do 3 měsíců ode dne doručení žádosti o souhlas podle odstavce 1 rozhodnutí o této žádosti, proti kterému lze podat rozklad, platí, že souhlas byl udělen. Pokud je řízení o žádosti přerušeno, lhůta neběží.".

18. V § 12 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)  zaknihovaných cenných papírů, s jejichž vlastníkem uzavřel smlouvu o úschově investičních nástrojů a které jsou vedeny v samostatné evidenci cenných papírů vedené Českou národní bankou na účtu zákazníků; tato evidence se vede v evidenci navazující na samostatnou evidenci cenných papírů vedenou Českou národní bankou (§ 93),".Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

19. V § 12 odst. 3 písmeno e) zní:

"e)  investičních nástrojů, které mu zákazníci svěřili za účelem poskytnutí investiční služby a které nejsou uvedeny v písmenech a) až d) a jejichž povaha to umožňuje; tato evidence se vede v samostatné evidenci investičních nástrojů (§ 93).".

20. V § 12 odst. 4 se číslo "2" nahrazuje číslem "3".

21. V § 12 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9.

22. V § 12 odst. 5 písmeno a) zní:

"a)  vede odděleně vlastní peněžní prostředky a peněžní prostředky svěřené mu zákazníkem a účtuje o majetku zákazníka odděleně od svého majetku,".

23. V § 13 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Obchodník s cennými papíry je pro účely vedení deníku obchodníka s cennými papíry oprávněn vést rodná čísla účastníků transakcí.".

24. V § 14 odst. 2 se za slovo "zkoušku" vkládají slova " , není osobou uvedenou v § 10 odst. 3".

25. V § 14 odstavec 3 zní:

"(3) Komise může prominout složení makléřské zkoušky osobě, která

a)   prokáže složení obdobné zkoušky před tuzemskou profesní organizací, která sdružuje účastníky kapitálového trhu, pokud taková zkouška prověřuje znalosti potřebné pro výkon činnosti makléře srovnatelně s makléřskou zkouškou, nebo
b)   prokáže složení obdobné zkoušky v zahraničí, pokud taková zkouška prověřuje znalosti potřebné pro výkon činnosti makléře srovnatelně s makléřskou zkouškou, a prokáže znalost právních předpisů upravujících kapitálový trh v České republice.".

26. V § 15 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) je povinen informovat zákazníka ve lhůtě s ním dohodnuté, nejpozději však ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem, o obchodech, které pro něho uzavřel,".

 27. V § 15 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

28. V § 16 odst. 1 větě druhé se za slovo "přístup" vkládá slovo "také".

29. V § 16 odst. 2 písm. d) se slova "prostřednictvím regulovaných trhů nebo jiných osob" nahrazují slovy " , a to v rozsahu podle § 13 odst. 2".

30. V § 16 odst. 3 se slova "do 1 měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí" nahrazují slovy "ve lhůtě stanovené prováděcím právním předpisem".

31. V § 16 odstavec 4 zní:

"(4) Obchodník s cennými papíry, který není bankou a který má povinnost udržovat vlastní kapitál podle § 6 odst. 3, informuje Komisi do 20 dnů od konce každého kalendářního měsíce o dodržování pravidel kapitálové přiměřenosti. Ostatní obchodníci s cennými papíry, kteří nejsou bankou, plní tuto povinnost do jednoho měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí.".

32. V § 16 odst. 7 se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovo "plnění" se vkládají slova "a lhůty podle odstavce 3".

33. V § 17 písm. b) se slova "3 roky" nahrazují slovy "5 let".

34. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) V případě změny předmětu podnikání, ke kterému došlo v důsledku změny rozsahu povolení (§ 144), se ustanovení odstavců 1 až 3 nepoužijí.".

35. V § 19 odst. 3 se na konci odstavce doplňuje věta, která zní: "To neplatí pro fúzi obchodníka s cennými papíry, který má povolení pouze k poskytování investiční služby podle § 4 odst. 1 písm. d), s investiční společností, která má povolení k obhospodařování majetku zákazníka podle zvláštního zákona; ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí obdobně.".

36. V § 25 odst. 3 písmeno a) zní:

"a)  dodržuje informační povinnosti podle § 16 odst. 2 písm. b) až e), pokud jde o investiční služby poskytnuté na území České republiky,".

37. V § 26 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Informaci podle odstavce 1 Komise zašle současně na vědomí Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo").".

38. V § 26 odst. 3 se za slovo "informuje" vkládají slova "prostřednictvím ministerstva".

39. V § 26 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo "informuje" vkládají slova "prostřednictvím ministerstva".

40. V § 27 odst. 4 písm. b) se za slovo "týká," vkládají slova "a to ve vztahu k osobám, proti kterým je soudní řízení vedeno,".

41. V § 27 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Při odmítnutí žádosti podle odstavce 4 nebo 9 je Komise povinna informovat dozorový úřad podle odstavce 2 o důvodech odmítnutí žádosti, včetně všech dostupných informací o probíhajícím řízení nebo o rozhodnutí.".

42. V § 28 odst. 7 písm. d) se slova "§ 16" nahrazují slovy "§ 24 odst. 7 písm. a)".

43. V § 29 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování" nahrazují slovy "cenných papírů kolektivního investování".

44. V § 30 odstavec 8 zní:

"(8) Komise do 30 dnů ode dne doručení žádosti žadatele zaregistruje a vydá mu o tom osvědčení. Pokud žadatel nedoloží splnění podmínek podle odstavce 5 nebo 6, Komise v této lhůtě zahájí správní řízení a rozhodne, že se žádost o registraci zamítá, nedoloží-li žadatel splnění uvedených podmínek ani v tomto řízení.".

45. V § 30 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Komise zruší registraci, jestliže investiční zprostředkovatel písemně o její zrušení Komisi požádá.".

46. V § 32 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova " ; investiční zprostředkovatel je pro účely vedení této evidence oprávněn vést rodná čísla účastníků transakcí".

47. V § 32 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a poskytuje investiční služby s odbornou péčí".

48. V § 32 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Investiční zprostředkovatel uchovává evidenci přijatých a předaných pokynů podle odstavce 1 písm. a) nejméně 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla služba poskytnuta.".

49. V § 33 odst. 2 se za slovo "vztahuje" vkládá slovo "přiměřeně".

50. V § 33 odst. 2 se slova "nebo pokud povaha cenného papíru užití tohoto právního předpisu nevylučuje" zrušují.

51. V § 33 odst. 4 větě poslední se slova "lhůta podle věty první" nahrazují slovy "tato lhůta".

52. V § 33 odstavec 5 zní:

"(5) Při nedobrovolné veřejné dražbě investičních cenných papírů je pro zjištění ceny předmětu dražby nutné zpracovat znalecký posudek podle zvláštního právního předpisu upravujícího výkon znalecké činnosti; nepřesahuje-li nejnižší podání částku 100 000 Kč, lze znalecký posudek ceny předmětu dražby nahradit zápisem o odhadu ceny předmětu dražby podle zvláštního právního předpisu upravujícího veřejné dražby. Dražebník uveřejní znalecký posudek nebo zápis o odhadu ceny způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně jednoho roku. Dražebník zašle dražební vyhlášku obsahující cenu předmětu dražby ve lhůtách stanovených podle zvláštního právního předpisu upravujícího veřejné dražby také Komisi.".

53. V § 33 odst. 6 větě první se slova "centrální depozitář" nahrazují slovy "osoba vedoucí evidenci cenných papírů".

54. V § 33 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Jestliže jsou předmětem veřejné dražby cenných papírů listinné cenné papíry znějící na doručitele a dražebník cenných papírů nezná vlastníky těchto cenných papírů, dražebník nemá povinnost zaslat vlastníkům dražební vyhlášku a jiné písemnosti.".Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

55. Část čtvrtá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1b a 1c zní:

"ČÁST ČTVRTÁ
Veřejná nabídka investičních cenných papírů a prospekt cenného papíru

HLAVA I
Veřejná nabídka investičních cenných papírů

§ 34
Základní ustanovení

(1) Veřejnou nabídkou investičních cenných papírů (dále jen "veřejná nabídka") se rozumí jakékoli sdělení širšímu okruhu osob obsahující informace o nabízených investičních cenných papírech a podmínkách pro jejich nabytí, které jsou dostatečné k tomu, aby investor učinil rozhodnutí koupit nebo upsat tyto investiční cenné papíry.

(2) Pro účely ustanovení tohoto zákona o veřejné nabídce, prospektu cenného papíru a o podmínkách pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu se rozumí

a)   kapitálovými cennými papíry investiční cenné papíry podle § 3 odst. 2 písm. a) a převoditelné cenné papíry opravňující k nabytí těchto investičních cenných papírů, jsou-li tyto převoditelné cenné papíry vydány stejným emitentem nebo emitentem náležejícím do skupiny ovládané stejnou ovládající osobou (dále jen "stejná skupina") jako emitent investičních cenných papírů, které mají být převodem získány,
b)   dluhovými cennými papíry investiční cenné papíry, které nejsou kapitálovými cennými papíry,
c)   nabídkovým programem plán na průběžné nebo opakované emitování zastupitelných dluhových cenných papírů, včetně opčních listů a obdobných cenných papírů na tyto dluhové cenné papíry, v určeném emisním období,
d)   kvalifikovaným investorem
1.  banka, zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání, spořitelní a úvěrní družstvo nebo zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání,
2.  obchodník s cennými papíry a zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání,
3.  finanční instituce podléhající dozoru nebo dohledu (§ 151),
4.  osoba podle § 2 písm. a) bodů 12, 16 až 18,
5.  právnická osoba, která podle poslední výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy splňuje alespoň dvě ze tří kritérií, kterými jsou celková výše aktiv odpovídající v korunách českých částce vyšší než 43 000 000 EUR, čistý roční obrat odpovídající v korunách českých částce vyšší než 50 000 000 EUR a průměrný počet zaměstnanců v hospodářském roce 250 nebo více,
6.  jiná právnická osoba, která je na svou žádost zapsána Komisí nebo dozorovým úřadem jiného členského státu Evropské unie do seznamu kvalifikovaných investorů,
7.  fyzická osoba, která splňuje alespoň dvě ze tří stanovených kritérií a která je na svou žádost zapsána Komisí nebo dozorovým úřadem jiného členského státu Evropské unie do seznamu kvalifikovaných investorů; kritérii jsou provedení transakcí značné velikosti na regulovaných trzích cenných papírů v uplynulých 4 kalendářních čtvrtletích s průměrnou četností nejméně 10 transakcí za čtvrtletí, velikost obhospodařovaného majetku v investičních nástrojích vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR a pracovní zkušenost ve finančním sektoru v odborné pozici vyžadující znalost investování do investičních nástrojů v délce nejméně jednoho roku.

(3) Ustanovení tohoto zákona o veřejné nabídce a o prospektu cenného papíru se s výjimkou uvedenou v odstavci 4 nevztahují na

a)   dluhové cenné papíry emitované
1.  členským státem Evropské unie,
2.  členským státem federace, která je členským státem Evropské unie,
3.  územním samosprávným celkem členského státu Evropské unie,
4.  Českou národní bankou, jinou centrální bankou členského státu Evropské unie nebo Evropskou centrální bankou,
5.  mezinárodní organizací, jejímž členem je alespoň jeden členský stát Evropské unie,
b)   podíly na kapitálu centrální banky členského státu Evropské unie,
c)   cenné papíry nepodmíněně a neodvolatelně zaručené členským státem Evropské unie nebo jeho územním samosprávným celkem,
d)   cenné papíry emitované neziskovou organizací k získání prostředků potřebných k dosažení jejího neziskového účelu,
e)   dluhové cenné papíry emitované průběžně či opakovaně bankou, zahraniční osobou s obdobným předmětem podnikání, spořitelním a úvěrním družstvem nebo zahraniční osobou s obdobným předmětem podnikání, které
1.  nejsou podřízené nebo vyměnitelné,
2.  neopravňují k nabytí jiného druhu cenného papíru s výjimkou kupónu,
3.  nejsou spojeny s derivátem,
4.  představují právo na vrácení vkladu přijatého bankou,
5.  jsou kryty systémem pojištění vkladů podle práva Evropských společenství1b),
f)   dluhové cenné papíry emitované průběžně či opakovaně bankou, zahraniční osobou s obdobným předmětem podnikání, spořitelním a úvěrním družstvem nebo zahraniční osobou s obdobným předmětem podnikání, které
1.  nejsou podřízené nebo vyměnitelné,
2.  neopravňují k nabytí jiného druhu cenného papíru,
3.  nejsou spojeny s derivátem,
4.  mají celkovou prodejní cenu nebo emisní kurz nižší než částka odpovídající 50 000 000 EUR; tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené v průběhu 12 měsíců,
g)   cenné papíry, jejichž celková nabízená prodejní cena nebo emisní kurz nepřesáhne částku odpovídající 200 000 EUR; tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené v průběhu 12 měsíců,
h)   nezastupitelné kapitálové podíly, jejichž hlavním účelem je zajistit držiteli právo obývat byt nebo jiný druh nemovitosti, u kterých nelze podíly prodat, aniž by došlo ke vzdání se tohoto práva,
i)   dluhopisy emitované opakovaně úvěrovými institucemi ve Švédském království, jejichž hlavním účelem je poskytování hypotečních úvěrů, za předpokladu, že tyto dluhopisy jsou ze stejné emise, jsou emitovány k neomezenému prodeji v průběhu určitého emisního období, jejich podmínky se v průběhu emisního období nezmění a částky odvozené z emise těchto dluhopisů jsou v souladu se společenskou smlouvou emitenta umísťovány do aktiv zajišťujících dostatečné krytí závazků vyplývajících z cenných papírů.

(4) U cenných papírů uvedených v odstavci 3 písm. a), c), f) a g) může emitent nebo osoba, která hodlá veřejně nabízet cenné papíry nebo která žádá o přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu, rozhodnout o tom, že vyhotoví prospekt a uveřejní ho v souladu s tímto zákonem.

§ 35
Povinnost uveřejnit prospekt

(1) Veřejně nabízet investiční cenné papíry může jen osoba, která nejpozději na počátku veřejné nabídky uveřejní prospekt cenného papíru (dále jen "prospekt") schválený Komisí (§ 36c) nebo zahraničním dozorovým úřadem (§ 36f).

(2) Povinnost uveřejnit prospekt neplatí pro nabídku cenných papírů

a)   určenou výhradně kvalifikovaným investorům,
b)   určenou omezenému okruhu osob, který v žádném členském státu Evropské unie nedosahuje počtu 100, nepočítaje v to kvalifikované investory,
c)   jestliže nejnižší možná investice pro jednoho investora je rovna nebo vyšší než částka odpovídající 50 000 EUR, nebo
d)   jejichž jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná alespoň částce odpovídající 50 000 EUR.

(3) Povinnost uveřejnit prospekt neplatí pro veřejnou nabídku

a)   cenných papírů nabízených v souvislosti s nabídkou převzetí výměnou za jiné cenné papíry, pokud je doručen Komisi a je k dispozici v sídle emitenta dokument, o kterém rozhodne Komise, že obsahuje údaje rovnocenné údajům v prospektu; jestliže Komise neodešle emitentovi do 15 pracovních dnů ode dne doručení dokumentu rozhodnutí o tomto dokumentu, platí, že údaje považuje za rovnocenné údajům v prospektu; pokud je řízení o dokumentu přerušeno, tato lhůta neběží,
b)   cenných papírů nabízených v souvislosti s přeměnou společnosti, pokud je doručen Komisi a je k dispozici v sídle emitenta dokument, o kterém rozhodne Komise, že obsahuje údaje rovnocenné údajům v prospektu; jestliže Komise neodešle emitentovi do 15 pracovních dnů ode dne doručení dokumentu rozhodnutí o tomto dokumentu, platí, že údaje považuje za rovnocenné údajům v prospektu; pokud je řízení o dokumentu přerušeno, tato lhůta neběží,
c)   akcií nabízených bezúplatně dosavadním akcionářům a akcií rozdělovaných jako forma dividendy, jde-li o akcie stejného druhu jako akcie, z nichž jsou takové nepeněžité dividendy vypláceny, pokud je doručen Komisi a je k dispozici v sídle emitenta dokument obsahující údaje o počtu a druhu akcií a důvody a podrobnosti nabídky,
d)   cenných papírů vydaných zaměstnavatelem, jehož cenné papíry jsou již přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nebo společností jím ovládanou nebo jeho ovládající nebo společností ovládanou stejnou osobou jako zaměstnavatel, a nabízených současným nebo bývalým zaměstnancům nebo vedoucím osobám zaměstnavatele, jde-li o cenné papíry stejného druhu jako cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu a pokud je doručen Komisi a je k dispozici v sídle emitenta dokument obsahující údaje o počtu a druhu cenných papírů a důvody a podrobnosti nabídky, nebo
e)   akcií vydávaných výměnou za jiné již vydané akcie stejného druhu, pokud tím nedochází ke zvýšení základního kapitálu.

(4) Následný prodej cenných papírů, které byly předmětem nabídky podle odstavce 2, se považuje za samostatnou nabídku. Je-li následné nabízení veřejnou nabídkou, podléhá tato nabídka povinnosti uveřejnit prospekt, pokud tento zákon nestanoví jinak.

HLAVA II
Prospekt cenného papíru

§ 36
Obsah prospektu cenného papíru

(1) Prospekt musí obsahovat veškeré údaje, které jsou vzhledem ke konkrétní povaze emitenta a cenných papírů, které jsou veřejně nabízeny nebo ohledně nichž je žádáno o přijetí k obchodování na oficiálním trhu, nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení nabízeného cenného papíru a práv s ním spojených, majetku a závazků, finanční situace, zisku a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situace emitenta a případně třetí osoby zaručující se za splacení cenných papírů (dále jen "ručitel"). Prospekt musí být formulován srozumitelně, způsobem umožňujícím snadnou analýzu.

(2) Prospekt obsahuje údaje o emitentovi a cenném papíru, který má být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na oficiálním trhu, a shrnutí prospektu. Prospekt nemusí obsahovat shrnutí prospektu, jestliže je žádáno o přijetí dluhového cenného papíru, jehož jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná alespoň částce odpovídající 50 000 EUR, k obchodování na oficiálním trhu.

(3) Údaje1c) v prospektu mohou být uvedeny formou odkazu na jeden či více dokumentů dříve nebo současně uveřejněných a schválených Komisí nebo na dokument podle § 120 odst. 6. Prospekt odkazuje pouze na nejaktuálnější dokumenty, které musí být veřejně dostupné po celou dobu uveřejnění prospektu, a obsahuje seznam odkazů.

(4) Shrnutí prospektu obsahuje srozumitelně formulované stručné základní charakteristiky a rizika emitenta cenného papíru a případného ručitele v jazyce, ve kterém byl prospekt vyhotoven. Pro shrnutí prospektu nelze použít postup podle odstavce 3. Shrnutí prospektu obsahuje upozornění, že

a)   představuje úvod k prospektu,
b)   rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt jako celek,
c)   v případě, kdy je u soudu vznesena žaloba, týkající se údajů uvedených v prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak,
d)   osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu.

(5) Prospekt vyhotovuje emitent, nebo osoba, která má v úmyslu veřejně nabízet cenné papíry nebo která žádá o přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu. Má-li v úmyslu veřejně nabízet cenné papíry či žádá-li o přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu více osob společně, vyhotovují prospekt tyto osoby společně; je-li však jedna z těchto osob emitentem, vyhotovuje prospekt emitent.

(6) Prospekt lze vyhotovit jako jednotný dokument nebo jako složený ze samostatných dokumentů. Prospekt složený ze samostatných dokumentů se dělí na registrační dokument, doklad o cenném papíru a shrnutí prospektu. Registrační dokument obsahuje údaje týkající se emitenta. Doklad o cenném papíru obsahuje údaje o cenném papíru, který je veřejně nabízen nebo má být přijat k obchodování na oficiálním trhu.

(7) Emitent, který již má registrační dokument dříve schválený Komisí, může při veřejné nabídce nebo pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu vypracovat pouze doklad o cenném papíru a shrnutí prospektu. Doklad o cenném papíru v tomto případě obsahuje údaje, které jsou jinak obsahem registračního dokumentu, pokud od posledního schválení registračního dokumentu nebo dodatku prospektu došlo k podstatné změně, která by mohla ovlivnit hodnocení investorů. Doklad o cenném papíru a shrnutí prospektu vyžadují samostatné schválení Komisí.

§ 36a
Základní prospekt

(1) Prospekt může být vyhotoven jako základní prospekt, který nemusí obsahovat konečné podmínky vztahující se k jednotlivým emisím cenného papíru, pokud se jedná o

a)   dluhové cenné papíry vydávané v rámci nabídkového programu, nebo
b)   dluhové cenné papíry vydávané průběžně či opakovaně bankou, zahraniční osobou s obdobným předmětem podnikání, spořitelním a úvěrním družstvem nebo zahraniční osobou s obdobným předmětem podnikání v případě, že
1.  výnosy z emise uvedených cenných papírů jsou vkládány do aktiv, která zajišťují dostatečné krytí závazků vyplývajících z cenných papírů do data jejich splatnosti, a
2.  při platební neschopnosti příslušné banky, zahraniční osoby s obdobným předmětem podnikání, spořitelního a úvěrního družstva nebo zahraniční osoby s obdobným předmětem podnikání jsou uvedené výnosy v první řadě určeny ke splacení splatného kapitálu a úroků.

(2) Pokud dojde v průběhu nabídkového programu nebo v průběhu průběžného či opakovaného vydávání cenných papírů k podstatným změnám údajů uvedených v základním prospektu, doplní osoba, která vyhotovila prospekt, tyto údaje v dodatku prospektu v souladu s § 36j.

(3) Pokud nejsou konečné podmínky nabídky zahrnuty v základním prospektu nebo dodatku prospektu, budou konečné podmínky uveřejněny a sděleny Komisi co nejdříve, nejpozději na počátku veřejné nabídky, je-li to možné. V každém takovém případě se použije ustanovení § 36d odst. 1 písm. a) obdobně.

§ 36b
Odpovědnost za obsah prospektu

(1) Za správnost a úplnost údajů uvedených v prospektu odpovídá osoba, která podle § 36 odst. 5 vyhotovila prospekt, a ručitel, pokud je uveden v prospektu a zaručil se za správnost údajů. Pokud vyhotovilo prospekt více osob společně, odpovídá každá z těchto osob za obsah prospektu. V prospektu musí být uvedeny údaje o osobách odpovědných za správné vyhotovení prospektu a jejich prohlášení, že podle jejich nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v prospektu správné a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam prospektu.

(2) Za správnost údajů uvedených ve shrnutí prospektu odpovídá osoba uvedená v odstavci 1 pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu.

§ 36c
Schvalování prospektu

(1) Komise schvaluje na žádost osoby, která prospekt vyhotovila (§ 36 odst. 5), prospekt cenného papíru vydaného emitentem se sídlem v České republice s výjimkou uvedenou v odstavci 4.

(2) Komise schvaluje na žádost osoby, která prospekt vyhotovila (§ 36 odst. 5), prospekt cenného papíru vydaného emitentem se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, s výjimkou uvedenou v odstavci 4, pokud je Česká republika prvním členským státem Evropské unie, kde mají být cenné papíry takového emitenta veřejně nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

(3) Komise schvaluje prospekt dluhového cenného papíru vydaného emitentem se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který není členským státem Evropské unie, pokud o schválení požádala Komisi osoba, která prospekt vyhotovila, tento cenný papír byl nebo má být v České republice přijat k obchodování na oficiálním trhu nebo veřejně nabízen a tento dluhový cenný papír

a)   má jmenovitou hodnotu nebo cenu za 1 kus rovnající se alespoň částce odpovídající 1 000 EUR, nebo
b)   opravňuje k získání převoditelných cenných papírů nebo k získání částky v hotovosti v důsledku převodu nebo výkonu práv s ním spojených, za předpokladu, že emitent dluhového cenného papíru není zároveň emitentem podkladových cenných papírů nebo osobou, která je součástí stejné skupiny jako emitent podkladových cenných papírů.

(4) Osoba, která vyhotovila prospekt cenného papíru vydaného emitentem se sídlem v České republice nebo emitentem uvedeným v odstavci 2, může požádat o schválení prospektu dozorový úřad jiného členského státu Evropské unie, kde mají být tyto cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo veřejně nabízeny, jestliže se jedná o dluhový cenný papír podle odstavce 3 písm. a) nebo b).

(5) Komise rozhodne v prvním stupni o žádosti podle odstavců 1, 2 nebo 3 do 10 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti, pokud jsou součástí žádosti doklady o tom, že emitent cenného papíru uvedeného v prospektu má už cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu nebo už veřejně cenné papíry nabízel. Tato lhůta se prodlužuje na 20 pracovních dnů, pokud emitent cenného papíru uvedeného v prospektu nemá žádné cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu a dosud veřejně cenné papíry nenabízel.

(6) Přílohu žádosti o schválení prospektu tvoří

a)   2 výtisky návrhu prospektu,
b)   v případě listinného cenného papíru též vzorový výtisk cenného papíru a údaje o tiskárně, která jej vytiskla,
c)   doklady podle odstavce 5.

(7) Komise požádá o doplnění prospektu, jsou-li předložené dokumenty neúplné nebo je nutné doplnění dalších údajů. Lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet znovu ode dne, kdy Komise obdrží požadované doplňující údaje.

(8) Komise schválí prospekt, který obsahuje veškeré náležitosti vyplývající z tohoto zákona.

(9) Komise může schválit prospekt cenného papíru vydaného emitentem se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, který je vyhotoven v souladu s právními předpisy tohoto státu, pokud

a)   jsou požadavky tohoto státu na obsah prospektu rovnocenné požadavkům, které stanoví tento zákon, a
b)   byl prospekt vyhotoven v souladu s mezinárodními standardy stanovenými mezinárodními organizacemi komisí pro cenné papíry.

(10) Komise může postoupit žádost o schválení prospektu dozorovému úřadu jiného členského státu Evropské unie, pokud s tím tento zahraniční dozorový úřad vyslovil souhlas. Tuto skutečnost oznámí Komise osobě, která prospekt vyhotovila, do 3 pracovních dnů ode dne postoupení žádosti. Lhůta podle odstavce 5 běží znovu ode dne postoupení žádosti.

(11) Komise může rozhodnout o tom, že souhlasí s návrhem dozorového úřadu jiného členského státu Evropské unie na postoupení žádosti o schválení prospektu Komisi. Při schvalování prospektu postupuje Komise podle tohoto zákona.

§ 36d
Konečná cena a počet cenných papírů

(1) Není-li ke dni schvalování prospektu známa konečná cena a počet cenných papírů, které budou veřejně nabídnuty, může Komise prospekt schválit, pokud

a)   je v prospektu uvedena maximální cena, nebo kritéria nebo podmínky, za kterých budou konečná cena a počet cenných papírů určeny, nebo
b)   je možné odvolat přijetí koupě nebo upisování cenných papírů nejméně 2 pracovní dny po uveřejnění konečné ceny a počtu cenných papírů, které budou veřejně nabídnuty.

(2) Konečná cena a počet cenných papírů musí být oznámeny Komisi a uveřejněny způsobem uvedeným v § 36h.

§ 36e
Zúžení prospektu

Komise může povolit zúžení prospektu o některé náležitosti, pokud se tím prospekt nestane klamavým a pokud bude zúžen pouze o náležitosti,

a)   které nejsou podstatné pro účely veřejné nabídky a pro přijetí na trhu a pro posouzení majetkové a finanční situace emitenta, nabízejícího nebo ručitele a jejich budoucího vývoje ani pro posouzení cenného papíru vydaného emitentem,
b)   jejichž uveřejnění by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo
c)   jejichž uveřejnění by mohlo významně poškodit emitenta a jejichž neuveřejnění neuvede veřejnost v omyl ohledně skutečností podstatných k posouzení cenného papíru a práv s ním spojených, jeho emitenta a předkladatele nabídky.

§ 36f
Cenné papíry emitentů se sídlem v jiném členském státu Evropské unie

(1) Pro účely veřejné nabídky cenného papíru emitenta se sídlem v jiném členském státu Evropské unie nebo pro účely žádosti o přijetí takového cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu je platný prospekt, který schválil dozorový úřad státu sídla emitenta, jestliže tento úřad poskytnul Komisi osvědčení o schválení, osvědčující, že prospekt byl vyhotoven v souladu s právem Evropských společenství, a kopii uvedeného prospektu v českém jazyce nebo v anglickém jazyce.

(2) Postup podle odstavce 1 se použije obdobně také pro účely veřejné nabídky cenného papíru emitenta se sídlem v České republice nebo emitenta se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo pro účely žádosti o přijetí takového cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu, pokud prospekt tohoto cenného papíru schválil dozorový úřad jiného členského státu Evropské unie.

§ 36g
Jazyk prospektu

(1) Pokud Komise schvaluje prospekt pro účely veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu pouze v České republice, musí být vyhotoven v českém jazyce.

(2) Pokud Komise schvaluje prospekt pro účely veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu v České republice a současně i v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie, musí být prospekt vyhotoven v českém jazyce a dále podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt buď v jazyce, který přijímá příslušný dozorový úřad tohoto jiného členského státu, nebo v anglickém jazyce.

(3) Pokud Komise schvaluje prospekt pro účely veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie s výjimkou České republiky, musí být prospekt vyhotoven podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt buď v jazyce, který přijímá příslušný dozorový úřad tohoto jiného členského státu, nebo v anglickém jazyce. Pro účely kontroly Komise musí být dále prospekt vyhotoven podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt buď v českém jazyce, nebo v anglickém jazyce.

(4) Pokud Komise schvaluje prospekt dluhového cenného papíru, jehož jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná alespoň částce odpovídající 50 000 EUR, pro účely přijetí k obchodování na regulovaném trhu jednoho nebo více členských států Evropské unie, musí být prospekt vyhotoven podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt buď v českém jazyce a v jazyce, který přijímá příslušný dozorový úřad jiného členského státu, nebo v anglickém jazyce.

(5) V případech, kdy tento zákon vyžaduje, aby byl prospekt vyhotoven v českém jazyce, může na žádost osoby, která žádá o schválení prospektu, Komise po posouzení konkrétních okolností povolit, aby byl prospekt vyhotoven pouze v anglickém jazyce, je-li to v zájmu investorů. Shrnutí prospektu však musí být vždy vyhotoveno v českém jazyce.

§ 36h
Uveřejnění prospektu

(1) Prospekt se uveřejňuje bez zbytečného odkladu po schválení podle § 36c nebo po doručení osvědčení o schválení podle § 36f v úplném znění jedním nebo více uvedenými způsoby

a)   způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách emitenta a na internetových stránkách obchodníka s cennými papíry, pokud cenné papíry umísťuje nebo prodává,
b)   v úplném znění v alespoň jednom celostátně distribuovaném deníku a současně způsobem podle písmene a),
c)   v podobě brožury, která je bezplatně dostupná veřejnosti v sídle a provozovně organizátora regulovaného trhu, na kterém mají být cenné papíry přijaty k obchodování, nebo v sídle emitenta a v sídlech a provozovnách obchodníků s cennými papíry, kteří cenné papíry umísťují nebo prodávají, a současně způsobem podle písmene a),
d)   způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách organizátora regulovaného trhu, na kterém je žádáno o přijetí k obchodování, nebo
e)   způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách nabízejícího, pokud cenné papíry veřejně nabízí jiná osoba než emitent.

(2) Jestliže se prospekt skládá z několika dokumentů nebo začleňuje údaje formou odkazu, lze dokumenty a údaje tvořící prospekt uveřejnit a šířit samostatně při splnění postupu podle odstavce 1 pro všechny samostatné dokumenty a odkazy. Každý dokument uvádí, kde lze získat ostatní dokumenty tvořící úplný prospekt.

(3) V případě, že je prospekt uveřejněn pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup, musí emitent, předkladatel nabídky, osoba, která žádá o přijetí k obchodování na oficiálním trhu, nebo obchodník s cennými papíry, který cenné papíry umísťuje nebo prodává, na požádání investorovi bezplatně doručit listinnou kopii prospektu.

(4) Pro účely veřejné nabídky na území České republiky musí být uveřejněn prospekt v českém jazyce nebo v anglickém jazyce; shrnutí prospektu se uveřejňuje v českém jazyce.

(5) Pokud má být prospekt uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní jej emitent, obchodník s cennými papíry nebo organizátor regulovaného trhu na své internetové adrese způsobem, kterým obvykle uveřejňují informace o svojí činnosti. Přitom zajistí alespoň, aby

a)   internetová adresa byla veřejnosti snadno přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby ji bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy emitenta a aby obsah internetové adresy byl emitentem poskytován bezplatně,
b)   uveřejňovaný prospekt měl podobu datového souboru vhodného ke stažení, v běžně používaném formátu,
c)   uveřejňovaný prospekt byl uvedeným způsobem dostupný nepřetržitě po dobu 5 let, v případě přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu, nebo po dobu 12 měsíců v případě veřejné nabídky cenného papíru.

§ 36i
Platnost prospektu

(1) Prospekt je platný pro účely veřejné nabídky a přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu po dobu 12 měsíců od prvního uveřejnění. V případech uvedených v § 36j platí tato lhůta, pouze pokud je prospekt doplněn schválenými a uveřejněnými dodatky prospektu.

(2) Základní prospekt je pro účely nabídkového programu platný po dobu nejvýše 12 měsíců od uveřejnění.

(3) V případě dluhových cenných papírů uvedených v § 36a odst. 1 písm. b) je prospekt platný, dokud dotčené cenné papíry nepřestanou být průběžně či opakovaně emitovány.

(4) Dříve schválený a uveřejněný registrační dokument podle § 36 odst. 6 je platný po dobu nejvýše 12 měsíců, jestliže byl aktualizován v souladu s § 36j. Je-li tento registrační dokument doplněn schváleným a uveřejněným dokladem o cenném papíru a shrnutím prospektu, jsou tyto dokumenty společně považovány za platný prospekt.

§ 36j
Dodatek prospektu

(1) Dojde-li po schválení prospektu, ale ještě před ukončením veřejné nabídky nebo zahájením obchodování na oficiálním trhu, k podstatné změně v některé skutečnosti uvedené v prospektu nebo byl-li zjištěn významně nepřesný údaj a tato změna nebo nepřesnost by mohly ovlivnit hodnocení cenného papíru, musí osoba, která vyhotovila prospekt, předložit Komisi ke schválení dodatek prospektu a po schválení ho uveřejnit stejným způsobem jako uveřejněný prospekt. O schválení dodatku prospektu rozhodne Komise do 7 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o schválení dodatku prospektu.

(2) Je-li to nezbytné, osoba, která vyhotovila prospekt, doplní shrnutí prospektu a všechny jeho překlady v souladu se schváleným dodatkem prospektu.

(3) Investor, který před uveřejněním dodatku prospektu souhlasil s koupí nebo upsáním cenných papírů, je oprávněn ve lhůtě 2 pracovních dnů po uveřejnění dodatku od koupě nebo upsání odstoupit.

§ 36k
Propagační a jiná sdělení

(1) Každé propagační sdělení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu, při kterých platí povinnost vyhotovit prospekt, musí obsahovat informaci o tom, že prospekt byl nebo bude uveřejněn a kde je, nebo bude možné prospekt získat. Propagační sdělení šířené společně s jiným sdělením musí být zřetelně rozlišitelné a vhodným způsobem odděleno od ostatního sdělení.

(2) Každé propagační sdělení i jiné oznámení v písemné či ústní formě, týkající se veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu, při kterých platí povinnost vyhotovit prospekt, musí být v souladu s údaji obsaženými v prospektu a nesmí obsahovat údaj, který je v rozporu s jeho obsahem nebo který je klamavý.

(3) V případě veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu, při kterých se povinnost vyhotovit prospekt nevyžaduje, musí být podstatné údaje, které emitent nebo předkladatel nabídky sděluje a adresuje kvalifikovaným investorům nebo zvláštním kategoriím investorů (§ 35 odst. 2 a 3), sděleny všem kvalifikovaným investorům nebo zvláštním kategoriím investorů, kterým je nabídka určena.

§ 36l
Spolupráce mezi dozorovými úřady členských států Evropské unie

Komise na žádost emitenta nebo osoby odpovědné za vyhotovení prospektu poskytne příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie osvědčení o schválení prospektu potvrzující, že prospekt byl vyhotoven v souladu s právem Evropských společenství, a dále poskytne kopii uvedeného prospektu, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti nebo, pokud je žádost podána spolu s návrhem prospektu, do jednoho pracovního dne po schválení prospektu. Stejný postup se použije pro jakýkoli dodatek k prospektu. Komise k osvědčení připojí překlad shrnutí prospektu, vyhotovený osobou, která vyhotovila prospekt, pokud o to emitent nebo osoba odpovědná za vyhotovení prospektu požádá.


1b)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů.
1c)   Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů.".

56. V § 39 odst. 2 se slova "§ 44," zrušují.

57. V § 40 odst. 2 se slovo "užší" zrušuje.

58. V § 44 odst. 2 písm. b) se slova "a skutečné sídlo" zrušují.

59. V § 44 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 1d a 1e zní:

"(4) Povinnost uveřejnit prospekt podle odstavce 2 písm. a) se nevztahuje na

a)   cenné papíry podle § 34 odst. 3,
b)   akcie, které po dobu 12 měsíců představují méně než 10 % z celkového počtu akcií stejného druhu již přijatých k obchodování na stejném oficiálním trhu,
c)   cenné papíry nabízené v souvislosti s nabídkou převzetí výměnou za jiné cenné papíry, pokud je doručen Komisi a je k dispozici v sídle emitenta dokument, o kterém rozhodne Komise, že obsahuje údaje rovnocenné údajům v prospektu; jestliže Komise neodešle emitentovi do 15 pracovních dnů ode dne doručení dokumentu rozhodnutí o tomto dokumentu, platí, že údaje považuje za rovnocenné údajům v prospektu; pokud je řízení o dokumentu přerušeno, tato lhůta neběží,
d)   cenné papíry nabízené v souvislosti s přeměnou společnosti, pokud je doručen Komisi a je k dispozici v sídle emitenta dokument, o kterém rozhodne Komise, že obsahuje údaje rovnocenné údajům v prospektu; jestliže Komise neodešle emitentovi do 15 pracovních dnů ode dne doručení dokumentu rozhodnutí o tomto dokumentu, platí, že údaje považuje za rovnocenné údajům v prospektu; pokud je řízení o dokumentu přerušeno, tato lhůta neběží,
e)   akcie nabízené bezúplatně dosavadním akcionářům a akcie rozdělované jako forma dividendy, jde-li o akcie stejného druhu jako akcie, z nichž jsou takové nepeněžité dividendy vypláceny, pokud je doručen Komisi a je k dispozici v sídle emitenta dokument obsahující údaje o počtu a druhu akcií a důvody a podrobnosti nabídky,
f)   cenné papíry vydané zaměstnavatelem, jehož cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nebo společností jím ovládanou nebo jeho ovládající nebo společností ovládanou stejnou osobou jako zaměstnavatel a nabízených současným nebo bývalým zaměstnancům nebo vedoucím osobám zaměstnavatele, jde-li o cenné papíry stejného druhu jako cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu, a pokud je doručen Komisi a je k dispozici v sídle emitenta dokument obsahující údaje o počtu a druhu cenných papírů a důvody a podrobnosti nabídky,
g)   akcie vydané výměnou za jiné akcie stejného druhu již přijaté k obchodování na stejném oficiálním trhu, pokud tím nedochází ke zvýšení upsaného základního kapitálu,
h)   akcie získané výměnou za jiný cenný papír nebo výkonem práva z jiného cenného papíru, za předpokladu, že tyto akcie jsou stejného druhu jako akcie již přijaté k obchodování na stejném oficiálním trhu,
i)   cenné papíry již přijaté k obchodování na jiném regulovaném trhu v členském státu Evropské unie, pokud
1.  tyto nebo zastupitelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na jiném regulovaném trhu po dobu více než 18 měsíců,
2.  u cenných papírů poprvé přijatých k obchodování na regulovaném trhu po 31. prosinci 2003 bylo přijetí k obchodování spojeno se schválením prospektu a jeho uveřejněním v souladu s požadavky práva Evropských společenství1d),
3.  u cenných papírů, které byly přijaty k obchodování na jiném regulovaném trhu po 30. červnu 1983 a nesplňují podmínky podle bodu 2, byly splněny požadavky práva Evropských společenství pro přijetí cenného papíru na oficiální trh (kótaci)1e),
4.  cenné papíry nadále splňují podmínky pro obchodování na tomto jiném regulovaném trhu,
5.  osoba, která žádá o přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu, vypracuje souhrnný dokument v českém jazyce obsahující shrnutí prospektu podle § 36 odst. 4 a informace o tom, kde lze získat poslední prospekt a kde jsou k dispozici finanční údaje uveřejněné emitentem; tento dokument bude uveřejněn způsobem uvedeným v § 36h.

1d)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí převoditelných cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES.
1e)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnice 2003/6/ES.
Směrnice Rady 80/390/EHS ze dne 17. března 1980 o koordinaci požadavků na sestavení, kontrolu a šíření prospektu cenných papírů, které mají být zveřejněny při přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů.".

60. V § 45 odst. 1 se slovo "tiskárně" nahrazuje slovy "provozovateli tiskárny".

61. V § 45 odst. 3 se slova "tiskárně, která má" nahrazují slovy "provozovateli tiskárny, který má sídlo v České republice a který má".

62. § 47 včetně nadpisu zní:

"§ 47
Vyřazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu

(1) Emitent, který rozhodl o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu podle § 186a obchodního zákoníku, nebo akcionář, popřípadě osoby jednající ve shodě, kteří mají účast na společnosti alespoň 95 % hlasovacích práv, pokud rozhodli učinit nabídku na odkoupení s tím, že po splnění závazků nabídky na odkoupení dojde k vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu podle § 183h odst. 3 obchodního zákoníku, tuto skutečnost neprodleně

a)   oznámí Komisi a organizátorovi regulovaného trhu, na kterém je cenný papír přijat k obchodování, a
b)   uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Osoby podle odstavce 1 zašlou organizátorovi regulovaného trhu žádost o vyřazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu bez zbytečného odkladu po splnění všech povinností vyplývajících z § 183h a 186a obchodního zákoníku těmto osobám. Při povinném veřejném návrhu smlouvy na odkoupení účastnických cenných papírů podle § 186a obchodního zákoníku se za splněné povinnosti považuje splnění závazků vůči akcionářům, kteří nehlasovali pro vyřazení nebo se valné hromady nezúčastnili; nevyžaduje se splnění povinností akcionářů, kteří hlasovali pro vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu podle § 186a odst. 7 obchodního zákoníku. Přílohu žádosti tvoří doklad prokazující, že emitent nebo jiná oprávněná osoba rozhodli o vyřazení cenného papíru z obchodování na oficiálním trhu v souladu s obchodním zákoníkem a že tato skutečnost byla oznámena Komisi, a doklad o splnění všech povinností vyplývajících z § 183h a 186a obchodního zákoníku. V případě dluhopisů se postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem upravujícím dluhopisy.

(3) Organizátor regulovaného trhu vyřadí cenný papír z obchodování na oficiálním trhu bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti podle odstavce 2 se všemi přílohami.

(4) Organizátor regulovaného trhu oznámí neprodleně vyřazení cenného papíru z obchodování na regulovaném trhu centrálnímu depozitáři a Komisi.

(5) Organizátor regulovaného trhu promítne do příslušných seznamů vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu podle § 183n obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po obdržení písemného oznámení emitenta.".

63. V nadpisu § 49 se slova " , o pozastavení obchodování s cenným papírem" zrušují.

64. V § 49 odst. 1 se slova " , o pozastavení obchodování s cenným papírem na oficiálním trhu" zrušují.

65. V § 49 se odstavec 4 zrušuje.

66. § 50 až 55 se včetně nadpisů zrušují.

67. V § 57 odst. 5 se za slovo "informuje" vkládají slova "prostřednictvím ministerstva".

68. V § 66 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)  rozhoduje o ukládání opatření vůči osobám oprávněným uzavírat burzovní obchody a emitentům, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na burzovním regulovaném trhu; burzovní komora může rozhodování o uplatnění opatření delegovat na burzovní výbor.".

69. V § 66 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Na postup při ukládání opatření podle odstavce 1 písm. f) se nepoužije správní řád. Povinnosti, při jejichž porušení může burzovní komora uplatnit opatření podle odstavce 1 písm. f), druhy těchto opatření a postup při jejich uplatňování upraví burzovní pravidla.".

70. V § 67 odstavec 1 zní:

"(1) Burzovní komora může zřídit k výkonu činností spojených s organizováním trhu s investičními nástroji burzovní výbory, které jsou orgánem burzy.".

71. V § 70 odst. 1 písm. c) se slova "Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovem "ministerstva".

72. V § 70 odst. 3 úvodní část ustanovení zní: "Osoba oprávněná uzavírat burzovní obchody, s výjimkou osoby uvedené v odstavci 1 písm. e)".

73. V § 70 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují slova " , přičemž Česká národní banka je povinna dodržovat burzovní pravidla v rozsahu, kterým nejsou dotčeny povinnosti plynoucí z členství v Evropském systému centrálních bank a povinnosti vyplývající z plnění hlavního cíle podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost České národní banky".

74. V § 74 odst. 5 větách první a třetí se za slovo "informuje" vkládají slova "prostřednictvím ministerstva".

75. § 80 zní:

"§ 80

(1) Organizátor mimoburzovního trhu zavede

a)   kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci dat,
b)   systém vnitřní kontroly a
c)   pravidla pro uzavírání obchodů jeho zaměstnanci na vlastní účet a na účet osob jim blízkých.

(2) Organizátor mimoburzovního trhu upraví vnitřním předpisem svou vnitřní organizaci (organizační řád) a záležitosti uvedené v odstavci 1.

(3) Pravidla obchodování na mimoburzovním trhu musí zajistit

a)   řádné fungování trhu,
b)   omezení možnosti střetu zájmů mezi jednotlivými zákazníky a
c)   čestné, kvalifikované a spravedlivé nakládaní s pokyny zákazníků k uskutečnění transakcí na jím organizovaném trhu s investičními nástroji.

(4) Peněžní prostředky a investiční nástroje svěřené organizátorovi mimoburzovního trhu za účelem uskutečnění transakce na jím organizovaném trhu a získané za tyto hodnoty pro zákazníka nejsou majetkem organizátora mimoburzovního trhu ani součástí jeho konkurzní podstaty. V případě konkurzu je správce konkurzní podstaty povinen vydat tento majetek bez zbytečného odkladu zákazníkům; pro vydání tohoto majetku platí § 132 obdobně.

(5) Organizátor mimoburzovního trhu při nakládání s majetkem uvedeným v odstavci 4

a)   vede odděleně vlastní peněžní prostředky a peněžní prostředky svěřené mu zákazníkem a účtuje o majetku zákazníka odděleně od svého majetku,
b)   nepoužívá tento majetek k obchodu na účet jiné osoby než zákazníka, který mu tento majetek svěřil, popřípadě pro kterého byl získán, a
c)   zajistí jednoznačnou identifikaci tohoto majetku tak, že peněžní prostředky zákazníků vede na zvláštním bankovním účtu, a vnitřním předpisem upraví oddělené nakládání s peněžními prostředky zákazníků od nakládání s vlastními peněžními prostředky.

(6) Organizátor mimoburzovního trhu

a)   organizuje mimoburzovní trh s odbornou péčí v souladu s pravidly obchodování na mimoburzovním trhu,
b)   informuje zákazníka úplně, pravdivě a srozumitelně o podstatných skutečnostech souvisejících s uskutečňováním transakcí na jím organizovaném trhu, zejména jej upozorní na to, že organizátor mimoburzovního trhu neposuzuje, zda jsou investiční nástroje, se kterými hodlá zákazník uskutečňovat na mimoburzovním trhu transakce, nebo služby poskytované či nabízené organizátorem mimoburzovního trhu pro zákazníka vhodné, že na uskutečňování těchto transakcí na tomto trhu ani na poskytování těchto služeb se nevztahují pravidla jednání se zákazníky jako u obchodníka s cennými papíry a že investování na kapitálovém trhu může být rizikové; organizátor mimoburzovního trhu může toto upozornění poskytnout ve standardizované formě,
c)   informuje zákazníka o transakcích uskutečněných na mimoburzovním trhu na základě pokynů tohoto zákazníka, a to způsobem a ve lhůtách stanovených v pravidlech obchodování na mimoburzovním trhu, a
d)   používá při propagaci svých služeb pravdivé informace.

(7) Organizátor mimoburzovního trhu předkládá Komisi

a)   nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví, je-li podle takového předpisu povinen tuto zprávu sestavovat, jejichž součástí je účetní závěrka ověřená auditorem,
b)   nejpozději do 1 měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí výsledky svého hospodaření v uplynulém čtvrtletí a
c)   jednou ročně, nejpozději do 1 měsíce po konání řádné valné hromady, seznam osob, které na něm měly k datu konání valné hromady, případně k datu předcházejícímu datu podání seznamu, kvalifikovanou účast a které s ním byly k tomuto datu úzce propojeny, jsou-li mu známy.

(8) Organizátor mimoburzovního trhu uveřejní zprávy a údaje podle odstavce 7 písm. a) a b) bez zbytečného odkladu po jejich předložení Komisi způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

76. V § 82 odst. 2 písm. a) se za slova "v odstavci 4" vkládají slova " , nepočítaje v to investiční společnost,".

77. V § 82 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova "může být" vkládá slovo "pouze".

78. V § 82 odst. 4 písmeno d) zní:

"d)  investiční společnost pro účely vypořádání obchodů s investičními nástroji, které obhospodařuje jako majetek zákazníků,".

79. V § 82 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Provozovatel vypořádacího systému je účastníkem vypořádacího systému, který provozuje.".

80. V § 83 odst. 3 písmeno b) zní:

"b) která může být účastníkem vypořádacího systému (§ 82 odst. 4 a 5),".

 81. V § 83 odst. 3 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

82. V § 86 odst. 2 písm. b) se slova "§ 83 odst. 5" nahrazují slovy "§ 82 odst. 5".

83. V § 86 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "doručením" nahrazuje slovem "uložením".

84. V § 88 odst. 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)  oznámí Komisi bez zbytečného odkladu vznik a ukončení účasti v každém z těchto vypořádacích systémů.".

85. V § 89 odst. 1 se za slovo "informuje" vkládají slova "prostřednictvím ministerstva".

86. V § 93 odst. 4 se za slova "evidenci investičních nástrojů" vkládají slova "osobami uvedenými v odstavcích 2 a 3".

87. V § 94 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  pro osobu, která není vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu a která vede evidenci navazující na evidenci centrálního depozitáře nebo na samostatnou evidenci (dále jen "účet zákazníků").".

88. V § 94 odstavec 2 zní:

"(2) Majetkový účet musí obsahovat údaje o osobě, pro kterou je veden, a u fyzické osoby též rodné číslo. Na majetkovém účtu se evidují alespoň investiční nástroje, samostatně převoditelná práva spojená s investičními nástroji, zástavní právo k investičním nástrojům a pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovanými investičními nástroji. Dále se evidují údaje o osobě oprávněné tato práva vykonávat a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem. U fyzické osoby oprávněné vykonávat tato práva a u fyzické osoby, která je zástavním věřitelem, se eviduje též rodné číslo. Pokud fyzické osobě nebylo přiděleno rodné číslo, eviduje se datum jejího narození. U cenných papírů se dále eviduje omezení výkonu práva nakládat s cenným papírem stanovené emitentem. Provozní řád centrálního depozitáře (§ 104) u centrální evidence a prováděcí právní předpis (§ 93 odst. 4) u samostatné evidence blíže stanoví, jaké údaje se evidují na jednotlivých druzích majetkových účtů.".

89. V § 94 odst. 3 se slova "pro níž je účet vlastníka zřízen, pokud zákon nebo pravomocné rozhodnutí soudu neprokáží jinak" nahrazují slovy "pro niž je účet vlastníka zřízen, pokud není prokázán opak".

90. V § 94 odstavec 4 zní:

"(4) Na účtu zákazníků lze evidovat pouze investiční nástroje, které jejich vlastníci svěřili majiteli účtu.".

91. V § 94 odstavec 5 zní:

"(5) Centrální depozitář vede centrální evidenci cenných papírů na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků.".

92. V § 94 odst. 6 se za slova "navazující na" vkládá slovo "centrální".

93. V § 94 odstavec 9 zní:

"(9) Centrální evidence cenných papírů vedená centrálním depozitářem, samostatná evidence zaknihovaných podílových listů otevřeného podílového fondu a samostatná evidence cenných papírů vedená Českou národní bankou se vedou též v evidenci emise. Do evidence emise se zapisují údaje o osobě emitenta a údaje o jednotlivých cenných papírech podle odstavce 2. Evidence emise se vede na základě smlouvy s emitentem. Právní vztah mezi emitentem a osobou, která vede evidenci emise, se řídí obchodním zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak. Česká národní banka stanoví pravidla vedení evidence emise v provozním řádu zveřejňovaném podle § 93 odst. 5.".

94. V § 95 odst. 1 se slova "[§ 104 odst. 1 písm. j)]" nahrazují slovy "určené provozním řádem centrálního depozitáře (§ 104), prováděcím právním předpisem u samostatné evidence (§ 93 odst. 4) nebo provozním řádem pro vedení evidence cenných papírů Českou národní bankou (§ 93 odst. 5)".

95. V § 95 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Tím není dotčeno ustanovení § 99 odst. 3.".

96. V § 95 odst. 2 větě první se slova " , který obsahuje veškeré údaje, které se do této evidence zapisují" zrušují.

97. V § 99 odst. 2 se slova "[§ 104 odst. 1 písm. j)]" nahrazují slovy "určené provozním řádem centrálního depozitáře (§ 104), prováděcím právním předpisem u samostatné evidence (§ 93 odst. 4) nebo provozním řádem pro vedení evidence cenných papírů Českou národní bankou (§ 93 odst. 5)".

98. Za § 99 se vkládá nový § 99a, který zní:

"§ 99a

(1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, je povinna uchovávat tuto evidenci a všechny dokumenty týkající se údajů zapsaných v této evidenci po dobu 12 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán.

(2) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, je oprávněna poskytovat údaje z této evidence a dokumentů uchovávaných podle odstavce 1 bez souhlasu osoby, pro kterou byl majetkový účet zřízen, pouze tehdy, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpis, a v případech, kdy podává trestní oznámení.".

99. V § 100 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Centrální depozitář odpovídá za škodu, kterou osobám, pro něž vede majetkové účty nebo evidenci emise, způsobil v důsledku chyby nebo neúplnosti na těchto účtech nebo v této evidenci. Za škodu způsobenou chybou nebo neúplností v údajích, které centrální depozitář obdržel od majitele účtu zákazníků podle § 111 odst. 3 až 5, odpovídá majitel účtu zákazníků.".

100. V § 103 odst. 2 písm. a) se za slova "akciovou společností" vkládají slova "se sídlem v České republice".

101. V § 103 odst. 2 písm. b) se slovo "povinna" nahrazuje slovem "povinen".

102. V § 103 odst. 2 písm. b) se slova "podle zvláštního právního předpisu upravujícího archivnictví," nahrazují slovy "podle § 99a,".

103. V § 104 odstavec 4 zní:

"(4) Provozní řád centrálního depozitáře nebo jeho změna nabývají účinnosti okamžikem uveřejnění, nestanoví-li centrální depozitář datum pozdější. Změnu provozního řádu nelze uveřejnit dříve, než nabude právní moci rozhodnutí Komise o jejím schválení podle odstavce 2.".

104. Za § 104 se vkládají nové § 104a a 104b, které včetně nadpisů znějí:

"§ 104a
Nabývání a pozbývání účasti na centrálním depozitáři

(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít předchozí souhlas Komise

a)   k nabytí kvalifikované účasti na centrálním depozitáři, nejde-li o nabytí přechodem vlastnického práva k cennému papíru,
b)   k dosažení nebo překročení kvalifikované účasti 20 %, 33 % nebo 50 % na centrálním depozitáři, nejde-li o dosažení nebo překročení účasti přechodem vlastnického práva k cennému papíru, nebo
c)   k tomu, aby se staly osobami ovládajícími centrální depozitář, nestanou-li se jimi přechodem vlastnického práva k cennému papíru.

(2) Při výpočtu účasti osoby uvedené v odstavci 1 na centrálním depozitáři se započítají i hlasovací práva z cenných papírů,

a)   které na účet osoby uvedené v odstavci 1 drží svým jménem jiná osoba,
b)   kterými disponuje osoba ovládaná osobou uvedenou v odstavci 1,
c)   kterými disponuje jiná osoba, jež uzavřela smlouvu s osobou uvedenou v odstavci 1 nebo s jí ovládanou osobou, ve které se vzájemně zavázaly dlouhodobě prosazovat společnou politiku týkající se řízení centrálního depozitáře tím, že budou ve shodě uplatňovat hlasovací práva z cenných papírů, jimiž disponují,
d)   které na základě smlouvy s osobou uvedenou v odstavci 1 nebo s jí ovládanou osobou drží jiná osoba, jestliže tato smlouva předpokládá dočasné přenechání dispozice s hlasovacími právy osobě uvedené v odstavci 1 nebo jí ovládané osobě za úplatu,
e)   které byly osobou uvedenou v odstavci 1 poskytnuty jako jistota; to neplatí, pokud dispozice s hlasovacími právy byla přenechána osobě, která má tyto cenné papíry v úschově, správě nebo ve svém majetku a veřejně prohlásila, že bude tato hlasovací práva vykonávat; v takovém případě se hlasovací práva z těchto cenných papírů připočítávají osobě, která je má v úschově, správě nebo ve svém majetku,
f)   které jsou ve vlastnictví jiné osoby, jestliže tato osoba vykonává hlasovací práva z těchto cenných papírů svým jménem podle pokynů osoby uvedené v odstavci 1 na základě smlouvy o výkonu hlasovacích práv.

(3) Pokud osoba, osoby jednající ve shodě nebo osoby uvedené v odstavci 2 mají sídlo v členském státě Evropské unie, podléhají dozoru dozorového úřadu tohoto členského státu a hodlají nabýt účast podle odstavce 1, požádá Komise před vydáním rozhodnutí o stanovisko tento dozorový úřad.

(4) Žádost o souhlas podle odstavce 1 musí obsahovat údaje podle odstavce 1 a k ní připojené doklady musejí prokazovat skutečnosti nezbytné pro posouzení vhodnosti žadatele z hlediska zdravého a obezřetného vedení centrálního depozitáře a pro posouzení, zda úzké propojení žadatele s centrálním depozitářem nebrání efektivnímu výkonu dozoru nad tímto centrálním depozitářem. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Komise udělí souhlas podle odstavce 1, jestliže žadatel je osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení centrálního depozitáře a jestliže jeho úzké propojení s centrálním depozitářem nebrání efektivnímu výkonu dozoru nad tímto centrálním depozitářem.

(6) Jestliže Komise neodešle žadateli do 3 měsíců ode dne doručení žádosti o souhlas podle odstavce 1 rozhodnutí o této žádosti, proti kterému lze podat rozklad, platí, že souhlas byl udělen. Pokud je řízení o žádosti přerušeno, tato lhůta neběží.

(7) Souhlas podle odstavce 1 lze udělit i následně.

(8) Osoba, která nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast podle odstavce 1 přechodem vlastnického práva k cennému papíru, je povinna tuto skutečnost oznámit neprodleně Komisi.

(9) Osoba, osoby jednající ve shodě nebo osoby uvedené v odstavci 2 oznámí Komisi, že

a)   přestávají ovládat centrální depozitář,
b)   snižují svou kvalifikovanou účast na centrálním depozitáři pod 50 %, 33 %, 20 % nebo ji pozbývají, nebo
c)   převádějí na jinou osobu kvalifikovanou účast na centrálním depozitáři.

(10) Oznámení podle odstavce 9 obsahuje údaje o oznamovateli, údaje o centrálním depozitáři a výši účasti oznamovatele na centrálním depozitáři po snížení; v oznámení podle odstavce 9 písm. c) se uvedou též údaje o osobě, na kterou se kvalifikovaná účast převádí.

(11) Nabytí či zvýšení účasti podle odstavce 1 na centrálním depozitáři bez souhlasu Komise nemá za následek neplatnost právního úkonu, ale hlasovací práva spojená s touto účastí nesmějí být vykonávána až do získání souhlasu.

(12) Ustanovení odstavců 1 až 11 se nepoužijí v případě nabytí účasti osobou uvedenou v § 101 odst. 4 písm. e) až h) nebo j).

§ 104b
Vedoucí osoba centrálního depozitáře

(1) Vedoucí osobou centrálního depozitáře nesmějí být

a)   poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky,
b)   zaměstnanec Komise,
c)   člen bankovní rady České národní banky,
d)   vedoucí osoba nebo zaměstnanec jiného centrálního depozitáře nebo zahraničního centrálního depozitáře; to neplatí, jestliže centrální depozitář a jiný centrální depozitář nebo zahraniční centrální depozitář jsou součástí jednoho koncernu,
e)   vedoucí osoba nebo zaměstnanec jiného provozovatele vypořádacího systému nebo zahraniční osoby s obdobným předmětem podnikání; to neplatí, jestliže centrální depozitář a jiný provozovatel vypořádacího systému nebo zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání jsou součástí jednoho koncernu.

(2) Podmínkou výkonu funkce vedoucí osoby centrálního depozitáře je předchozí souhlas Komise. Ustanovení § 10 se použijí obdobně.".

105. V § 105 odst. 2 se slova "jeho evidencí včetně archivních" nahrazují slovy "evidencí a dokumentů, které centrální depozitář uchovává podle § 99a".

106. V § 105 odstavec 4 zní:

"(4) Předmětem podnikání centrálního depozitáře mohou být pouze činnosti uvedené v § 100.".

107. V nadpisu § 107 se za slovo "nájem" vkládá slovo "podniku".

108. Za § 107 se vkládá nový § 107a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1f zní:

"§ 107a
Úpadek centrálního depozitáře

(1) Jestliže bylo centrálnímu depozitáři odňato povolení k činnosti v důsledku prohlášení konkursu na jeho majetek, je správce konkursní podstaty povinen zajistit výkon činnosti centrálního depozitáře, dokud není zajištěn výkon této činnosti jiným centrálním depozitářem nebo státem a dokud jiný centrální depozitář nebo stát nepřevezme všechny evidence a dokumenty uchovávané centrálním depozitářem podle § 99a. K výkonu této činnosti není třeba povolení k činnosti centrálního depozitáře.

(2) Správce konkursní podstaty je povinen bez zbytečného odkladu po odnětí povolení k činnosti centrálního depozitáře učinit návrh na uzavření smlouvy o prodeji věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které slouží provozování podniku centrálního depozitáře1f), včetně evidencí a dokumentů uchovávaných centrálním depozitářem podle § 99a.

(3) Návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 2 musí být učiněn osobě, která má povolení k činnosti centrálního depozitáře. Není-li takové osoby nebo nedojde-li k uzavření smlouvy do 3 měsíců ode dne, kdy byl návrh učiněn, musí být návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 2 učiněn státu, jehož jménem jedná ministerstvo.

(4) Činí-li se návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 2 státu, neobsahuje kupní cenu. Kupní cena se stanoví na základě posudku znalce. Nedohodnou-li se správce konkursní podstaty a stát na osobě znalce do 15 dnů ode dne, kdy byl státu učiněn návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 2, jmenuje znalce na návrh některého z nich soud. Jestliže byly podány 2 návrhy na jmenování znalce, soud obě věci spojí ke společnému řízení.

(5) Soud není vázán návrhem osoby znalce. Porušuje-li soudem jmenovaný znalec závažným způsobem své povinnosti, soud jej na návrh státu nebo správce konkursní podstaty odvolá a jmenuje jiného.

(6) Účastníky řízení o jmenování nebo odvolání znalce jsou stát, správce konkursní podstaty a znalec. Příslušným soudem je krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud centrálního depozitáře. O návrhu na jmenování nebo odvolání znalce musí soud rozhodnout do 15 dnů ode dne doručení návrhu. Rozhoduje se usnesením.

(7) Odměnu za zpracování posudku hradí stát a její výše se stanoví dohodou. Nedohodnou-li se stát, správce konkursní podstaty a znalec na výši odměny, určí ji na návrh některého z nich soud, který znalce jmenoval. O odměnu znalce se snižuje kupní cena, kterou stát centrálnímu depozitáři zaplatí.

(8) Byl-li návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 2 učiněn státu, je stát povinen jej přijmout do 30 dnů ode dne, kdy byl vypracován posudek znalce podle odstavce 4.

(9) K uzavření smlouvy podle odstavce 8 se státem nepotřebuje správce konkursní podstaty souhlas soudu ani vyjádření věřitelského výboru.

(10) Byla-li uzavřena smlouva podle odstavce 8 se státem, vykonává činnost centrálního depozitáře stát, dokud není zajištěn výkon této činnosti jiným centrálním depozitářem a dokud jiný centrální depozitář nepřevezme všechny evidence a dokumenty uchovávané státem podle § 99a. K výkonu této činnosti nepotřebuje stát povolení k činnosti centrálního depozitáře.

(11) Stát, jehož jménem jedná ministerstvo, převede evidence cenných papírů, které vede podle odstavce 10, na osobu, která má povolení k činnosti centrálního depozitáře. Ustanovení § 202 odst. 2 a 3 se použijí obdobně.


1f)   § 27a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č.  74/1994 Sb., zákona č. 94/1996 Sb. a zákona č. 105/2000 Sb.".

109. V § 109 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Bez příkazu účastníka provede centrální depozitář zápis do evidence cenných papírů pouze

a)   na příkaz emitenta, který má uzavřenou smlouvu s centrálním depozitářem podle § 111 odst. 1, pokud souvisí se zápisem do evidence emise,
b)   na příkaz osoby podle § 115 odst. 1, pokud je k tomu oprávněna podle zvláštního právního předpisu.".

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

110. V § 111 odst. 2 větě první se za slovo "výpis" vkládají slova "z evidence".

111. V § 111 odstavec 3 zní:

"(3) Pro účely výpisu z evidence emise je majitel účtu zákazníků povinen sdělit centrálnímu depozitáři prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře údaje o majiteli účtu vlastníka a další údaje stanovené provozním řádem.".

112. V § 111 odst. 4 větě první se za slova "výpis z" vkládá slovo "evidence".

113. V § 111 odst. 4 větě druhé se za slovo "výpisu" vkládají slova "z evidence".

114. V § 111 odst. 5 se ve větě první za slovo "výpis" vkládají slova "z evidence".

115. V § 111 odst. 5 se ve větě druhé za slovo "výpisu" vkládají slova "z evidence".

116. § 112 až 114 se označují jako hlava III.

117. Nadpis hlavy III zní: "PŘEMĚNA PODOBY CENNÉHO PAPĺRU".

118. V § 114 odst. 1 větě druhé se slova "ke dni rozhodnutí o přeměně" nahrazují slovy "ke dni zrušení evidence zaknihovaných cenných papírů".

119. V části sedmé se dosavadní hlava III označuje jako hlava IV.

120. V části sedmé nadpis hlavy IV zní: "POSKYTOVÁNĺ ÚDAJŮ OSOBOU VEDOUCĺ EVIDENCI INVESTIČNĺCH NÁSTROJŮ".

121. V § 115 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "o vlastnících investičních nástrojů vedených v jejich evidenci" nahrazují slovy "z evidence a dokumentů, které jsou povinny uchovávat podle § 99a odst. 1".

122. V § 115 odst. 1 písm. a) se slova "jehož účastníkem je vlastník investičního nástroje," zrušují.

123. V § 115 odst. 1 písm. c) se slova "jehož účastníkem je vlastník investičního nástroje," zrušují.

124. V § 115 odst. 1 písm. d) se slova " , jehož účastníkem je vlastník" nahrazují slovem "vlastníka".

125. V § 115 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

126. V § 115 odst. 2 se slova "o vlastnících cenných papírů vedených v její evidenci" nahrazují slovy "z evidence a dokumentů, které je povinna uchovávat podle § 99a odst. 1".

127. V § 115 odst. 3 se slova "na jeho žádost a" zrušují.

128. V § 115 odst. 4 se slova "o vlastnících cenných papírů vedených v její evidenci" nahrazují slovy "z evidence a dokumentů, které je povinna uchovávat podle § 99a odst. 1".

129. V § 115 odstavec 5 zní:

"(5) Centrální depozitář a osoba, která vede samostatnou evidenci, má při poskytování údajů osobám uvedeným v odstavci 1 nárok vůči těmto osobám na úhradu vynaložených nákladů. Způsob stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsob jejich úhrady stanoví prováděcí právní předpis.".

130. V § 116 odst. 3 se za slova "regulovaném trhu" vkládají slova " , lhůty k hlášení těchto obchodů".

131. V § 118 se na konci odstavce 1 doplňují slova "v českém jazyce; emitent se sídlem v zahraničí může výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup a zaslat Komisi pouze v anglickém jazyce".

132. V § 119 odst. 1 se na konci věty první doplňují slova "v českém jazyce; emitent se sídlem v zahraničí může pololetní zprávu uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup a zaslat Komisi pouze v anglickém jazyce".

133. V § 120 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 1g zní:

"(6) Emitent kótovaného cenného papíru nejméně jednou ročně bez zbytečného odkladu po zveřejnění účetní závěrky uveřejní a zašle Komisi v elektronické podobě dokument, který obsahuje nebo odkazuje na všechny údaje, které emitent uveřejnil za předcházejících 12 měsíců v České republice při plnění povinností podle tohoto zákona, obchodního zákoníku a zákona upravujícího účetnictví nebo v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie nebo v jiném státu při plnění svých povinností vyplývajících z práva Evropských společenství1g) a vnitrostátních právních předpisů upravujících podnikání na kapitálovém trhu. V případě, že dokument pouze odkazuje na uveřejněné údaje, uvede emitent, kde lze tyto údaje získat. Tato povinnost se nevztahuje na emitenty pouze dluhových cenných papírů, jejichž jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná alespoň částce odpovídající 50 000 EUR. Pro toto ustanovení platí obdobně § 34 odst. 2.


1g)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnice 2003/6/ES.
Čtvrtá směrnice Rady ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o ročních účetních závěrkách určitých forem společností (78/660/EHS), ve znění směrnic Rady 83/349/EHS, 84/569/EHS, 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS, 94/8/ES, 1999/60/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES.
Sedmá směrnice Rady ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách (83/349/EHS), ve znění směrnic Rady 89/666/EHS, 90/604/EHS, 90/605/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES.".

134. V § 122 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "i hlasovací práva podle § 11 odst. 2 a hlasovací práva" nahrazují slovy "obdobně i hlasovací práva uvedená v § 11 odst. 2 a hlasovací práva z cenných papírů".

135. V § 122 odst. 2 písm. a) se slova "osoba uvedená pod písmeny a) až f)" nahrazují slovy "jiná osoba obdobná osobě uvedené v § 11 odst. 2".

136. V § 122 odst. 2 písm. b) se slovo "která" nahrazuje slovem "které" a slova "obchodníkovi s cennými papíry" se nahrazují slovem "emitentovi".

137. V § 122 odst. 12 se číslo "12" nahrazuje číslem "11".

138. V § 123 se na konci odstavce 1 doplňují slova "v českém nebo anglickém jazyce".

139. V § 124 odstavec 1 zní:

"(1) Za vnitřní informaci se pro účely tohoto zákona považuje přesná informace, která se přímo nebo nepřímo týká investičního nástroje nebo jiného nástroje, který byl přijat k obchodování na regulovaném trhu členského státu Evropské unie nebo o jehož přijetí k obchodování na regulovaném trhu členského státu Evropské unie bylo požádáno (dále jen "finanční nástroj"), jiného nástroje, který nebyl přijat k obchodování na regulovaném trhu členského státu Evropské unie a jehož hodnota se odvozuje od finančního nástroje, emitenta takových finančních nástrojů nebo jiné skutečnosti významné pro vývoj kurzu či jiné ceny takového finančního nástroje nebo jeho výnosu, pokud tato informace není veřejně známá a pokud by poté, co by se stala veřejně známou, mohla významně ovlivnit kurz nebo výnos tohoto finančního nástroje nebo jiného nástroje, jehož hodnota se odvozuje od tohoto finančního nástroje.".

140. V § 124 odst. 4 písm. a) se slovo "investiční" nahrazuje slovem "finanční".

141. V § 124 odst. 4 písm. b) se slovo "investičního" nahrazuje slovem "finančního".

142. V § 124 odst. 4 písm. c) se slova "její povinnosti nebo zaměstnání" nahrazují slovy "její běžné činnosti, povinnosti nebo zaměstnání".

143. V § 124 odstavec 5 zní:

"(5) Obchodník s cennými papíry, banka, instituce elektronických peněz, spořitelní a úvěrní družstvo a institucionální investor, který má důvodné podezření na využití vnitřní informace při uzavření obchodu, informuje bez zbytečného odkladu Komisi. Tyto osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o tomto oznámení.".

144. V § 124 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 1h zní:

"(7) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na jednání při zpětném odkupu vlastních investičních nástrojů nebo při cenové stabilizaci investičního nástroje za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zneužívání trhu1h).


1h)   Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES.
Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů.".

145. V § 125 odstavec 1 zní:

"(1) Emitent finančního nástroje uveřejní neprodleně způsobem umožňujícím dálkový přístup a zašle Komisi v elektronické podobě každou vnitřní informaci, která se ho přímo týká; uveřejněná informace musí být srozumitelná a nesmí být zkreslená. Povinnost podle věty první se nevztahuje na emitenta finančního nástroje, který o přijetí finančního nástroje na regulovaný trh nežádal ani s přijetím nesouhlasil.".

146. V § 125 odst. 2 větě druhé se za slovo "důvodů" vkládají slova "odložení a obsahu této vnitřní informace".

147. V § 125 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Povinnost podle věty první se nevztahuje na emitenta, který o přijetí finančního nástroje na regulovaný trh nežádal ani s přijetím nesouhlasil.".

148. V § 125 odstavec 5 zní:

"(5) Vedoucí osoba emitenta a osoba, která je členem dozorčího orgánu emitenta, její manžel, její nezaopatřené děti, jiní příbuzní, kteří s ní žijí ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku, a dále jiné osoby, které jsou k vedoucí osobě emitenta nebo členu dozorčího orgánu emitenta v poměru rodinném nebo obdobném, žijí s ní ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku a újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, by druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, nebo právnické osoby, ve kterých jsou tyto osoby vedoucími osobami nebo členy dozorčího orgánu, které jsou ovládané těmito osobami nebo jejichž ekonomické zájmy jsou podstatnou měrou shodné s ekonomickými zájmy těchto osob, zašlou Komisi oznámení o transakci s cennými papíry vydanými tímto emitentem nebo s finančními nástroji, odvozenými od těchto cenných papírů, kterou učinily na vlastní účet, a to do pěti dnů ode dne uskutečnění transakce. Komise toto oznámení bez zbytečného odkladu uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

149. V § 125 odstavec 6 zní:

"(6) Osoby, které v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřují investiční doporučení, nebo osoby s nimi propojené musí vynaložit přiměřenou péči k tomu, aby uvedené informace byly poctivě vyjádřeny a prezentovány, a aby mohly na žádost Komise doložit odůvodněnost investičního doporučení. Přitom musí uvést nebo uveřejnit své zájmy nebo střety zájmů týkající se finančních nástrojů, které jsou předmětem investičního doporučení. Investičním doporučením se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   informace od obchodníka s cennými papíry, banky, jiné osoby, jejíž hlavní podnikatelskou činností je tvorba investičních doporučení, nebo fyzické osoby, které pro ně pracují na základě pracovní smlouvy nebo jinak, přičemž tato informace přímo, či nepřímo doporučuje konkrétní investiční rozhodnutí týkající se finančního nástroje nebo emitenta finančního nástroje,
b)   informace od jiných osob, než jsou osoby uvedené v písmenu a), která přímo doporučuje konkrétní investiční rozhodnutí týkající se finančního nástroje,

včetně stanoviska ohledně současné nebo budoucí hodnoty či ceny takových finančních nástrojů, jestliže je určena pro veřejnost nebo lze její uveřejnění důvodně předpokládat.".

150. V § 125 odst. 7 písmeno c) zní:

"c) poctivé vyjádření a prezentaci investičního doporučení podle odstavce 6,".

 151. V § 126 odstavec 1 zní:

"(1) Manipulací s trhem se pro účely tohoto zákona rozumí jednání osoby, které může

a)   zkreslit představu účastníků kapitálového trhu o hodnotě, nabídce nebo poptávce finančního nástroje, nebo
b)   jiným způsobem zkreslit kurz finančního nástroje.".

152. V § 126 odst. 2 písm. a) se slova "postupy obecně" nahrazují slovy "tržními postupy".

153. V § 126 odst. 2 písm. b) se slova " , neví nebo" zrušují.

154. V § 126 odst. 2 písm. e) se slovo "investičních" nahrazuje slovem "finančních" a slovo "investičního" nahrazuje slovem "finančního".

155. V § 126 odst. 2 písm. e) se za slovo "nástroje" vkládají slova "za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zneužívání trhu1h)".

156. V § 126 odst. 3 se za slovo "sdělí" vkládají slova "prostřednictvím ministerstva".

157. V § 126 odstavec 5 zní:

"(5) Obchodník s cennými papíry, banka, instituce elektronických peněz, spořitelní a úvěrní družstvo a institucionální investor, který má důvodné podezření, že určitý obchod může být manipulací s trhem, informuje o tomto podezření bez zbytečného odkladu Komisi. Tyto osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o tomto oznámení.".

158. V § 126 odstavec 6 zní:

"(6) Prováděcí právní předpis stanoví v souladu s právem Evropských společenství3) podrobnější pravidla pro posuzování manipulace s trhem.".

159. V § 126 se doplňují odstavce 7 až 13, které včetně poznámky pod čarou č. 1i znějí:

"(7) Komise uznává tržní postupy podle odstavce 2 písm. a) a vydává o tom stanoviska. Komise musí před tím, než vydá své stanovisko o uznání tržního postupu, konzultovat své stanovisko se zástupci emitentů, poskytovatelů investičních služeb, investorů, ministerstva, dozorových orgánů a organizátorů regulovaných trhů1i).

(8) Při uznávání tržního postupu podle odstavce 7 přihlédne Komise ke strukturním charakteristikám příslušného trhu, zejména zda je příslušný trh regulovaný či nikoli, jaké druhy finančních nástrojů jsou na příslušném trhu obchodované a jaký je druh účastníků příslušného trhu, včetně přihlédnutí k účasti drobných investorů na příslušném trhu. Při uznávání tržního postupu podle odstavce 7 Komise dále přihlédne zejména k tomu, zda

a)   je posuzovaný tržní postup dostatečně transparentní pro celý trh,
b)   nebude posuzovaným tržním postupem ohroženo fungování tržních sil, zejména zda nebudou ohroženy síly nabídky a poptávky; Komise analyzuje především dopad posuzovaného tržního postupu na hlavní tržní parametry, jakými jsou například specifické tržní podmínky před uskutečněním posuzovaného tržního postupu, vážený průměr ceny příslušného finančního nástroje během jednoho obchodního dne nebo denní závěrečná cena,
c)   posuzovaný tržní postup neohrozí likviditu a efektivnost příslušného trhu,
d)   posuzovaný tržní postup respektuje obchodní mechanismy obvyklé na příslušném trhu a zda umožňuje účastníkům trhu včas a řádně reagovat na tržní situaci vyvolanou posuzovaným tržním postupem,
e)   posuzovaný tržní postup neohrozí integritu všech přímo či nepřímo propojených trhů členských států Evropské unie, na kterých se obchoduje s příslušným finančním nástrojem, bez ohledu na to, zda jsou tyto trhy regulovány,
f)   již byl posuzovaný tržní postup posuzován příslušnými orgány jiného členského státu Evropské unie a s jakým výsledkem, zejména zda tento tržní postup neporušuje pravidla či nařízení proti zneužívání trhu nebo jiná pravidla chování, ať už na příslušném trhu nebo na jiných trzích v členských státech Evropské unie, které jsou s příslušným trhem přímo či nepřímo propojeny.

(9) Použití nových tržních postupů nelze považovat za manipulaci s trhem jen proto, že tyto tržní postupy nebyly předem uznány Komisí.

(10) Komise pravidelně reviduje uznávané tržní postupy, zejména při významných změnách tržního prostředí, jakými jsou například změna obchodních pravidel nebo tržní infrastruktury.

(11) Komise uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup stanoviska týkající se uznávání tržních postupů, včetně popisu těchto tržních postupů a faktorů uvedených v odstavci 8, které vzala při svém rozhodování v úvahu. Komise zasílá stanoviska týkající se uznávání tržních postupů bez zbytečného odkladu Evropskému výboru regulátorů trhů s cennými papíry.

(12) Pokud bylo zahájeno správní řízení týkající se tržního postupu, může Komise pozastavit konzultační proceduru podle odstavce 7 týkající se tohoto tržního postupu až do doby pravomocného skončení tohoto řízení.

(13) Tržní postup, který byl uznán v souladu s odstavci 7 až 12, nesmí být měněn jinak než postupem uvedeným v odstavcích 7 až 12.


1i)   Čl. 2 a 3 směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrných informací ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavování seznamů zasvěcených osob, oznamování manažerských transakcí a oznamování podezřelých transakcí.".

160. V § 128 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) přijímá příspěvky od obchodníků s cennými papíry,".

 161. V § 128 odst. 8 písmeno b) zní:

"b)  v případě nedbalosti až do celkové výše 100 000 Kč za celé období výkonu své funkce.".

162. V § 128 odst. 10 věta druhá zní: "Garanční fond může přijmout též úvěr nebo návratnou finanční výpomoc.".

163. V § 128 odst. 11 písmeno b) zní:

"b) splátky úvěrů nebo návratné finanční výpomoci,".

 164. § 129 zní:

"§ 129
Placení příspěvků do Garančního fondu

(1) Obchodník s cennými papíry platí do Garančního fondu roční příspěvek ve výši 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby za poslední rok.

(2) Roční příspěvek činí nejméně 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník s cennými papíry vykonával svou činnost.

(3) Příspěvek do Garančního fondu je splatný každoročně do 31. března, a to za předchozí kalendářní rok.".

165. Za § 129 se vkládá nový § 129a, který včetně nadpisu zní:

"§ 129a
Kontrola placení příspěvků

(1) Neprodleně po uplynutí lhůty podle § 129 odst. 3 informuje Garanční fond Komisi o výši příspěvků zaplacených každým jednotlivým obchodníkem s cennými papíry za uplynulé období.

(2) Komise porovná výši skutečně zaplacených příspěvků podle odstavce 1 s objemem přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby za poslední rok zjištěným na základě údajů ověřených auditorem obdržených od obchodníka s cennými papíry podle § 16 odst. 1 násobeným příslušnou procentní sazbou podle § 129 odst. 1. V případě zjištění rozdílu přijme Komise vhodné opatření k nápravě. Komise informuje o zjištěných rozdílech a přijatých opatřeních k nápravě Garanční fond; pokud je tímto obchodníkem banka, informuje Komise též Českou národní banku.".

166. V § 130 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Skutečnosti, že tato lhůta uplynula, se nelze dovolávat k odepření výplaty náhrady z Garančního fondu.".

167. V § 130 odst. 5 se písmena a) a c) zrušují.Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno a) a dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena b) až f).

168. V § 130 odstavec 8 zní:

"(8) Náhrada z Garančního fondu se poskytuje za majetek zákazníka, který mu nemohl být vydán z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka s cennými papíry. Pro výpočet náhrady se ke dni, ke kterému Garanční fond obdržel oznámení Komise podle odstavce 1, sečtou hodnoty všech složek majetku zákazníka, které nemohly být vydány z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka s cennými papíry, a to včetně jeho spoluvlastnického podílu na majetku ve spoluvlastnictví s jinými zákazníky, s výjimkou hodnoty peněžních prostředků svěřených obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, a vedených jím na účtech pojištěných podle zvláštního zákona upravujícího činnost bank1a). Od výsledné částky se odečte hodnota závazků zákazníka vůči obchodníkovi s cennými papíry splatných ke dni, ke kterému Garanční fond obdržel oznámení Komise podle odstavce 1.".

169. V § 130 odst. 9 se věta druhá nahrazuje větou "Při výpočtu náhrady může Garanční fond přihlédnout i ke smluvním ujednáním mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem, jsou-li obvyklá, zejména ke skutečně připsaným úrokům nebo jiným výnosům, na které vznikl zákazníkovi nárok ke dni, kdy Garanční fond obdržel oznámení Komise podle odstavce 1.".

170. V § 130 odstavce 11 a 12 znějí:

"(11) Náhrada z Garančního fondu musí být vyplacena do 3 měsíců ode dne ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady. Komise může ve výjimečných případech na žádost Garančního fondu prodloužit tuto lhůtu nejvýše o 3 měsíce.

(12) Obchodník s cennými papíry poskytne Garančnímu fondu na jeho žádost ve lhůtě stanovené Garančním fondem podklady potřebné pro výpočet náhrady podle odstavců 8 a 9. Je-li u obchodníka s cennými papíry zavedena nucená správa, má tuto povinnost nucený správce, je-li na majetek obchodníka s cennými papíry prohlášen konkurz, má tuto povinnost správce konkurzní podstaty tohoto obchodníka s cennými papíry. Tutéž povinnost má, pokud ji k tomu Garanční fond vyzve, i jiná osoba, pokud má tyto podklady u sebe.".

171. V § 130 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Podklady podle odstavce 12 obsahují za každého zákazníka zejména tyto údaje:

a)   měnu a částku peněžních prostředků a druh, počet a jednoznačnou identifikaci investičních nástrojů, které tvoří majetek zákazníka, a které nemohly být vydány postupem podle § 132,
b)   výši pohledávek zákazníka za obchodníkem s cennými papíry, vzniklých na základě smluvních ustanovení, zejména skutečně připsaných úroků nebo jiných výnosů, na které zákazníkovi vznikl nárok,
c)   výši započitatelných pohledávek obchodníka s cennými papíry vůči zákazníkovi.".

172. V § 131 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Pokud byla pohledávka již přihlášena do konkurzu na majetek obchodníka s cennými papíry, stává se Garanční fond stejným okamžikem a ve stejném rozsahu konkurzním věřitelem obchodníka s cennými papíry v úpadku namísto zákazníka. Na žádost Garančního fondu vyznačí správce konkurzní podstaty tuto změnu bez zbytečného odkladu v seznamu přihlášených pohledávek4).".Poznámka pod čarou č. 4 zní:


"4)   § 20 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.".

173. V § 131 odst. 2 se slova "zahájení výplaty náhrad" nahrazují slovy "splatnosti pohledávky zákazníka na vyplacení náhrady".

174. V § 131 odst. 3 se doplňuje věta třetí, která zní: "Pokud Garanční fond úvěr podle věty první nezíská, může mu na jeho žádost poskytnout stát návratnou finanční výpomoc v potřebné výši.".

175. V § 131 se odstavec 4 zrušuje.Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

176. V § 132 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Komise může navrhnout příslušnému soudu, aby zprostil správce konkursní podstaty funkce. V takovém případě soud postupuje obdobně podle ustanovení o zproštění správce konkursní podstaty na návrh účastníka konkursního řízení podle zákona upravujícího konkurz a vyrovnání5).".Poznámka pod čarou č. 5 zní:


"5)   § 8 odst. 6 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění zákona č. 105/2000 Sb.".

177. V § 133 odst. 1 se slova "pokud standard poskytování náhrad ze záručního systému, jehož je účastníkem, je shodný nebo vyšší než standard poskytování náhrad z Garančního fondu a pokud pravidla tohoto záručního systému umožňují výplatu náhrad při poskytování investičních služeb v České republice. Účast v zahraničním záručním systému a výši poskytovaných náhrad musí zahraniční osoba doložit Komisi, která rozhodne o účasti této osoby v záručním systému zabezpečovaném garančním fondem." zrušují.

178. V § 133 odst. 2 se slova " , nebo je účastníkem takového záručního systému, ale náhrady poskytované z tohoto záručního systému se nevztahují na majetek zákazníků svěřený této osobě v České republice" zrušují.

179. V § 133 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Do Garančního fondu se platí příspěvek a vyplácejí náhrady za majetek zákazníků svěřený zahraniční osobě při poskytování investičních služeb v České republice.".

180. V § 133 odst. 3 se slovo "připojistí" nahrazuje slovy "může připojistit".

181. V § 133 se odstavec 4 zrušuje.

182. V § 135 odst. 1 se na konci písmene y) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:

"z) osoba, která žádá o přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu.".

 183. V § 136 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

"i) zakázat nebo pozastavit nejdéle na dobu 10 pracovních dnů veřejné nabízení cenných papírů nebo přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu,
j)   zakázat nebo pozastavit propagaci nebo oznámení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu.".

184. V § 145 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Komise zruší registraci provedenou podle tohoto zákona osobě,

a)   na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo bylo povoleno vyrovnání, nebo
b)   které soud nebo správní úřad zakázal činnost.

(7) Komise může zrušit registraci provedenou podle tohoto zákona, jestliže

a)   osoba, která byla registrována, nezačala do 12 měsíců ode dne provedení registrace vykonávat činnost, pro kterou byla registrována,
b)   osoba, která byla registrována, nevykonává déle než 6 měsíců činnost, pro kterou byla registrována,
c)   registrace byla provedena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,
d)   osoba, která byla registrována, opakovaně nebo závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem,
e)   došlo k závažné změně skutečností, na jejichž základě byla provedena registrace.".

185. V § 146 odst. 4 větě druhé se slova "Komisi Evropských společenství a" zrušují a na konci věty druhé se doplňují slova "a prostřednictvím ministerstva Komisi Evropských společenství".

186. V § 154 odst. 1 větě druhé se slova "pro výpočet" zrušují.

187. V § 155 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Rozsah a podrobnosti vnitřních kontrolních mechanismů stanoví prováděcí právní předpis.".

188. V § 157 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.Dosavadní písmena c) až p) se označují jako písmena a) až n).

189. V § 157 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

"e) poruší povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem6) pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku,

6)   Občanský zákoník.".

190. V § 157 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

191. V § 157 odst. 2 písm. a) se slova "c) až h)" nahrazují slovy "a) až f)".

192. V § 157 odst. 2 písm. b) se slova "i) až p)" nahrazují slovy "g) až n)".

193. V § 158 písmeno g) zní:

"g) poruší povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem6) pro uzavírání smluv o finančních službách na dálku,".

 194. V § 160 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena b) až j).

195. V § 160 odst. 1 písm. e) se slova "(§ 42)" nahrazují slovy "(§ 43)".

196. V § 160 odst. 2 písm. a) se slova "a) až d)" nahrazují slovy "a) až c)".

197. V § 160 odst. 2 písm. b) se slova "e) až k)" nahrazují slovy "d) až j)".

198. V § 161 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) až m) se označují jako písmena b) až l).

199. V § 161 odst. 2 písm. a) se slova "a) až f)" nahrazují slovy "a) až d)".

200. V § 161 odst. 2 písm. b) se slova "g) až m)" nahrazují slovy "f) až l)".

201. V § 161 odst. 1 písm. e) se slova "(§ 42)" nahrazují slovy "(§ 43)".

202. V § 162 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

203. V § 162 odst. 2 písm. a) se slova "a) až d)" nahrazují slovy "a) až c)".

204. V § 162 odst. 2 písm. b) se slova "e) až g)" nahrazují slovy "d) až f)".

205. V § 164 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)  neinformuje Komisi o změně provozního řádu (§ 104 odst. 2),".

206. V § 164 odst. 1 písmeno c) zní:

"c)  neoznámí Komisi bez zbytečného odkladu každou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti centrálního depozitáře (§ 103 odst. 7),".

207. V § 164 odst. 1 písm. d) se slova "(103 odst. 1 a 7)" nahrazují slovy "(§ 103 odst. 1 a 6)".

208. V § 164 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) poruší povinnost uchovávat evidenci investičních nástrojů a dokumenty týkající se údajů zapsaných v této evidenci (§ 99a).".

 209. V § 164 odst. 2 písm. b) se slovo "f)" nahrazuje slovem "g)".

210. V § 166 úvodní části ustanovení se slovo "Osobě" nahrazuje slovy "Právnické nebo podnikající fyzické osobě".

211. V § 166 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

212. V § 166 písm. b) se slovo "(§ 115)" nahrazuje slovy "(§ 93 odst. 6 a § 115)" a slovo "nebo" se zrušuje.

213. V § 166 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo".

214. V § 166 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d) poruší povinnost uchovávat evidenci investičních nástrojů a dokumenty týkající se údajů zapsaných v této evidenci (§ 99a).".

 215. V § 167 úvodní části ustanovení se slovo "Osobě" nahrazuje slovy "Právnické nebo podnikající fyzické osobě".

216. V § 167 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

217. V § 167 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje.

218. V § 167 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo".

219. V § 167 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d)  poruší povinnost uchovávat evidenci investičních nástrojů a dokumenty týkající se údajů zapsaných v této evidenci (§ 99a).".

220. V § 168 úvodní části ustanovení se slovo "Osobě" nahrazuje slovy "Právnické nebo podnikající fyzické osobě".

221. V § 168 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

222. V § 168 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje.

223. V § 168 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo".

224. V § 168 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d) poruší povinnost uchovávat evidenci investičních nástrojů a dokumenty týkající se údajů zapsaných v této evidenci (§ 99a).".

 225. § 170 včetně nadpisu zní:

"§ 170
Správní delikt provozovatele tiskárny

Provozovateli tiskárny, který tiskne kótované cenné papíry bez povolení (§ 45 odst. 1), se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.".

226. V § 171 se písmena a) a b) zrušují.Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena a) až f).

227. V § 171 písm. d) se slovo "komisi" nahrazuje slovem "Komisi".

228. § 172 a 173 včetně nadpisu znějí:

Správní delikty při veřejné nabídce investičních cenných papírů a při přijímání cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu
§ 172

Právnické nebo podnikající fyzické osobě, která

a)   veřejně nabízí cenné papíry bez uveřejnění prospektu (§ 35),
b)   nedodrží pravidla pro propagační a jiná sdělení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu podle § 36k,
c)   nedodrží podmínky pro uveřejnění prospektu a dodatku prospektu podle § 36h, nebo
d)   neprovede opatření k nápravě v požadované lhůtě (§ 136),

se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. 

§ 173

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   veřejně nabízí cenné papíry bez uveřejnění prospektu (§ 35),
b)   nedodrží pravidla pro propagační a jiná sdělení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu podle § 36k,
c)   nedodrží podmínky pro uveřejnění prospektu a dodatku prospektu podle § 36h, nebo
d)   neprovede opatření k nápravě v požadované lhůtě (§ 136).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.".

229. Za § 173 se vkládají nové § 173a a 173b, které znějí:

"§ 173a

Právnické nebo podnikající fyzické osobě, která vyhotovila prospekt v rozporu s pravidly pro vyhotovení prospektu (§ 36 až 36b, § 36g, 36j) a takový prospekt uveřejnila, se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. § 173b

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vyhotovila prospekt v rozporu s pravidly pro vyhotovení prospektu (§ 36 až 36b, § 36g, 36j) a takový prospekt uveřejnila.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.".

230. V § 175 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena c) až j).

231. V § 175 odst. 2 písm. a) se slova "a) až d)" nahrazují slovy "a) až c)".

232. V § 175 odst. 2 písm. b) se slova "e) až k)" nahrazují slovy "d) až j)".

233. V § 176 úvodní části ustanovení se slovo "Osobě" nahrazuje slovy "Právnické nebo podnikající fyzické osobě".

234. V § 176 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo".

235. V § 176 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

236. V § 177 se slovo "Osobě" nahrazuje slovy "Právnické nebo podnikající fyzické osobě".

237. V § 179 se slovo "Osobě" nahrazuje slovy "Právnické nebo podnikající fyzické osobě".

238. § 181 a 182 včetně nadpisu znějí:

" Správní delikty osoby, která neoznámí tržní manipulaci
§ 181

Právnické nebo podnikající fyzické osobě, která

a)   poruší povinnost oznámit podezření na tržní manipulaci (§ 126 odst. 5), nebo
b)   nezachová mlčenlivost o oznámení podezření na tržní manipulaci (§ 126 odst. 5),

se uloží pokuta do výše 20 000 000 Kč. 

§ 182

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   neoznámí podezření na tržní manipulaci (§ 126 odst. 5), nebo
b)   nezachová mlčenlivost o oznámení podezření na tržní manipulaci (§ 126 odst. 5).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč.".

239. V § 183 se slovo "Osobě" nahrazuje slovy "Právnické nebo podnikající fyzické osobě".

240. § 185 a 186 včetně nadpisu znějí:

" Správní delikty osoby, která neoznámí využití vnitřní informace
§ 185

Právnické nebo podnikající fyzické osobě, která

a)   porušila povinnost oznámit využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), nebo
b)   nezachová mlčenlivost o oznámení podezření na využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5),

se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč. 

§ 186

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   neoznámí podezření na využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5), nebo
b)   nezachová mlčenlivost o oznámení podezření na využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.".

241. Za § 186 se vkládá nový § 186a, který včetně nadpisu zní:

"§ 186a
Porušení povinnosti mlčenlivosti

(1) Fyzická osoba uvedená v § 117 se dopustí přestupku tím, že nezachová mlčenlivost o informaci, která může mít význam pro posouzení vývoje na kapitálovém trhu nebo může významně poškodit osobu využívající služby poskytované na kapitálovém trhu a která nebyla uveřejněna.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč. ".

242. V § 187 úvodní části ustanovení se slovo "Osobě" nahrazuje slovy "Právnické nebo podnikající fyzické osobě".

243. V § 187 se na konci písmene b) doplňují slova "nebo na centrálním depozitáři (§ 104a odst. 1)".

244. V § 187 se na konci písmene c) doplňují slova "nebo na centrálním depozitáři (§ 104a odst. 8 a 9)".

245. V § 187 písm. e) se slovo "nebo" zrušuje.

246. V § 187 se doplňují písmena g) a h), která znějí:

"g)  tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení v rozporu s pravidly pro jejich poctivé vyjádření a prezentaci, pravidly pro doložení jejich odůvodněnosti nebo pravidly pro uveřejňování zájmů a střetů zájmů (§ 125 odst. 6),
h)   nesplní povinnost poskytnout podklady potřebné pro výpočet náhrady z Garančního fondu podle § 130 odst. 12.".

247. V § 189 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Správce konkurzní podstaty se dopustí přestupku tím, že nepodniká kroky směřující k vydávání zákaznického majetku (§ 80 odst. 4 a § 132).".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

248. V § 189 odst. 3 se slova "odstavce 1" nahrazují slovy "odstavců 1 a 2".

249. V § 190 odst. 1 písm. e) se slova "a 76" nahrazují slovy " , 76 a § 104b odst. 1", slova "a § 75 odst. 7" se nahrazují slovy " , 75 odst. 7 a § 104b odst. 2" a slovo "nebo" se zrušuje.

250. V § 190 odst. 1 se doplňují písmena g) a h), která znějí:

"g) tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení v rozporu s pravidly pro jejich poctivé vyjádření a prezentaci, pravidly pro doložení jejich odůvodněnosti nebo pravidly pro uveřejňování zájmů a střetů zájmů (§ 125 odst. 6),
h)   nesplní povinnost poskytnout podklady potřebné pro výpočet náhrady z Garančního fondu podle § 130 odst. 12.".

251. V § 192 se odstavec 4 zrušuje.Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

252. § 196 zní:

"§ 196

(1) Pokud tento zákon vyžaduje uveřejňování informací na území České republiky, uveřejňují se tyto informace v českém jazyce, nestanoví-li tento zákon jinak. Komise může po posouzení konkrétních okolností povolit, aby byly určité informace uveřejněny v anglickém jazyce, je-li to v zájmu investorů.

(2) Při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup musí být tyto informace takto uveřejněny nejméně po dobu 3 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

253. V § 199 odstavec 1 zní:

"(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsob jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci (§ 115 odst. 5).".

254. V § 199 odst. 2 písm. a) se za slova "§ 103 odst. 3," vkládají slova "§ 104a odst. 4,".

255. V § 199 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) pravidla kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou (§ 9 odst. 2), na individuálním a konsolidovaném základě, pravidla kapitálové přiměřenosti finanční holdingové společnosti na konsolidovaném základě (§ 154 odst. 1), rozsah a podrobnosti vnitřních kontrolních mechanismů (§ 155 odst. 1) a rozsah informací předávaných osobou zahrnutou do dozoru na konsolidovaném základě, včetně způsobu a lhůt pro jejich předávání (§ 154 odst. 3),".

 256. V § 199 odst. 2 se písmeno i) zrušuje.Dosavadní písmena j) až s) se označují jako písmena i) až r).

257. V § 199 odst. 2 písm. l) se za slovo "způsob" vkládají slova "a lhůty".

258. V § 199 odst. 2 písmeno p) zní:

"p) pravidla pro posuzování manipulace s trhem (§ 126 odst. 6),".

259. V § 199 odst. 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

"s) pravidla pro poctivou prezentaci informací podle § 125 odst. 6 a pravidla pro uveřejňování zájmů a střetů zájmů (§ 125 odst. 7).".

260. V § 202 odst. 3 se za slovo "papírů" vkládají slova " , s výjimkou evidence rozhodnutí vydaných Komisí a evidence oznamovacích povinností,".

261. V § 202 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Sdělení o tomto dni vyhlásí ministerstvo ve Sbírce zákonů.".

262. V § 202 odst. 7 a 8 se slova "§ 111 odst. 1" nahrazují slovy "§ 94 odst. 9".

263. V § 202 se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:

"(9) Emitent zaknihovaných podílových listů otevřeného podílového fondu evidovaných v části evidence Střediska cenných papírů vedené na základě povolení Komise jinou právnickou osobou může se souhlasem této právnické osoby oznámit Středisku cenných papírů a Komisi, že tyto podílové listy budou nadále evidovány v samostatné evidenci investičních nástrojů, kterou povede osoba, která dosud vedla příslušnou část evidence Střediska cenných papírů. Dnem doručení oznámení emitenta zaknihovaných podílových listů Středisku cenných papírů nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení se příslušná část evidence Střediska cenných papírů mění na samostatnou evidenci investičních nástrojů vedenou osobou, která dosud vedla příslušnou část evidence Střediska cenných papírů. Emitent může učinit oznámení podle tohoto ustanovení nejpozději do převodu evidence Střediska cenných papírů na centrální depozitář.

(10) Emitent zaknihovaných podílových listů otevřeného podílového fondu, které jsou evidovány přímo Střediskem cenných papírů, může Středisku cenných papírů a Komisi oznámit, že tyto podílové listy budou nadále evidovány v samostatné evidenci investičních nástrojů, kterou povede osoba určená emitentem těchto podílových listů, která je podle tohoto zákona oprávněna k vedení samostatné evidence. Středisko cenných papírů předá osobě určené emitentem výpis obdobně podle § 113 odst. 2. Od vyhotovení výpisu nesmí Středisko cenných papírů provést ve své evidenci žádný zápis týkající se podílových listů uvedených v tomto výpisu. Ke dni převzetí výpisu Středisko cenných papírů zruší registraci cenného papíru ve své evidenci a evidence podílových listů se stává samostatnou evidencí podle tohoto zákona. Ke dni následujícímu po převzetí výpisu emise se cenné papíry zapíší na majetkové účty a do evidence emise v samostatné evidenci. Emitent může učinit oznámení podle tohoto ustanovení nejpozději do dne převodu evidence Střediska cenných papírů na centrální depozitář.".

264. Za § 202 se vkládá nový § 202a, který zní:

"§ 202a

Pro vlastníky investičních nástrojů, jejichž účty vedené v evidenci Střediska cenných papírů centrální depozitář převzal podle § 202 a kteří dosud neuzavřeli smlouvu s účastníkem centrálního depozitáře, zajistí centrální depozitář tyto služby:

a)   vedení evidence investičních nástrojů na majetkovém účtu v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
b)   zápis změny do evidence emise na základě požadavku emitenta.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Do dne zahájení činnosti centrálního depozitáře se na Středisko cenných papírů vztahuje ustanovení § 115 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Prospekt cenného papíru a užší prospekt cenného papíru, schválený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za prospekt cenného papíru schválený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a na jeho změnu se použijí ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Prospekt dluhopisového programu, schválený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za základní prospekt schválený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Prospekt cenného papíru a užší prospekt cenného papíru, uveřejněný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za prospekt cenného papíru uveřejněný podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Prospekt cenného papíru a užší prospekt cenného papíru, schválený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a dosud neuveřejněný, se uveřejní podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Řízení o schválení prospektu cenného papíru, užšího prospektu cenného papíru nebo jejich dodatku, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen "Garanční fond") za rok 2006 se vypočítají podle § 129 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; příspěvky do Garančního fondu za rok 2005 se vypočítají podle dosavadních právních předpisů.

8. Lhůty pro výplatu náhrad z Garančního fondu za pohledávky přihlášené před účinností tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

9. Úprava poskytování podkladů pro výpočet náhrad z Garančního fondu ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahuje i na pohledávky přihlášené před účinností tohoto zákona, u kterých nedošlo k vyplacení celé náhrady.

10. Komise pro cenné papíry může navrhnout zproštění funkce správce konkursní podstaty i pro konkursní řízení obchodníků s cennými papíry zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Pokud promlčecí lhůta pro právo zákazníka na vyplacení náhrady z Garančního fondu počala běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řídí se počátek a běh této lhůty dosavadními právními předpisy.

12. Pokud zákazník před účinností tohoto zákona přihlásil svou pohledávku za obchodníkem s cennými papíry do konkursního řízení na majetek tohoto obchodníka s cennými papíry, stává se Garanční fond dnem účinnosti tohoto zákona namísto zákazníka konkurzním věřitelem obchodníka s cennými papíry v úpadku v rozsahu, v jakém do této doby vyplatil náhradu tomuto zákazníkovi. Na žádost Garančního fondu vyznačí správce konkurzní podstaty tuto změnu bez zbytečného odkladu v seznamu přihlášených pohledávek.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 263/2004 Sb., o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru, se zrušuje.

Čl. IV
Zmocnění k vyhlášení úplného znění

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti

Čl. V

Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb. a zákona č. 344/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1a odst. 7 písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:

"c) centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů5), organizátor trhu s cennými papíry, osoba s povolením k poskytování investičních služeb6), která není bankou, investiční společnost, penzijní fond a komoditní burza,

5)   § 91 až 115 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb.".

2. V § 2 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 11a zní:

"(8) Smlouvu o finančních službách11a), na kterou se vztahuje povinnost identifikace účastníků obchodu podle odstavce 1 nebo 2, může povinná osoba uzavřít s fyzickou osobou i na dálku bez její fyzické přítomnosti. Identifikace v takovém případě musí být zajištěna tím, že

a)   první platba z této smlouvy bude provedena prostřednictvím účtu vedeného na jméno účastníka obchodu u banky nebo pobočky banky na území členského státu Evropské unie a
b)   účastník obchodu zašle povinné osobě kopie příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje podle § 1a odst. 3 písm. a); kopie těchto dokladů musí být pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné, a musí obsahovat i kopii vyobrazení účastníka obchodu v průkazu totožnosti v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby.

11a)   § 54a občanského zákoníku.".Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.

3. V § 2 odst. 9 se slova "a 7" nahrazují slovy "až 8".

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o veřejných dražbách

Čl. VI

V § 5 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, odstavec 2 zní:

"(2) Při dražbě cenných papírů se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona, pokud zvláštní právní předpis upravující podnikání na kapitálovém trhu nestanoví jinak.".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna občanského zákoníku

Čl. VII

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb. a zákona č. 359/2005 Sb., se mění takto:

1. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"§ 51a

Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2a) a upravuje ochranu spotřebitele ve spotřebitelských smlouvách a některé povinnosti při uzavírání spotřebitelských smluv.


2a)   Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory.
Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k užívání nemovitostí na časový úsek.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES.".Dosavadní poznámky pod čarou č.  2a až 2c se označují jako poznámky pod čarou č. 2b až 2d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 52 odst. 1 se slova "upravené v části osmé tohoto zákona" zrušují.

3. V § 53 odst. 1 větě druhé se slova "prostředky, s výjimkou písemného styku, provozované podnikatelem, k jehož předmětu činnosti náleží poskytování jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku," zrušují a na konci věty druhé se doplňují slova " , veřejná komunikační síť, například internet".

4. V § 53 odst. 2 věta druhá zní: "Pouze s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele mohou být použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty.".

5. V § 53 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Použitím těchto prostředků komunikace na dálku nesmí spotřebiteli vzniknout žádné náklady.".

6. V § 53 odst. 7 se ve větě první za slovo "odstoupit" vkládají slova "bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce".

7. V § 53 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.".

8. V § 54 písmeno a) zní:

"a) o finančních službách (§ 54a); ustanovení § 53 odst. 1 až 3 a 5 a § 53a se na tyto smlouvy použijí,".

 9. Za § 54 se vkládají nové § 54a až 54d, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2b a 2c znějí:

"§ 54a
Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku

(1) Smlouvami o finančních službách se pro účely smluv uzavíraných na dálku upravených v tomto zákoně rozumí smlouvy týkající se bankovních, platebních, úvěrových nebo pojistných služeb, smlouvy týkající se penzijního připojištění, smlouvy týkající se poskytování investičních služeb nebo smlouvy týkající se obchodů na trhu s investičními nástroji. V případě pochybností se má za to, že za smlouvu o finančních službách se pro účely smluv uzavíraných na dálku vždy považuje smlouva uzavíraná v rámci předmětu podnikatelské činnosti podle první věty, kde na straně dodavatele vystupuje banka, pobočka zahraniční banky, devizové místo, instituce elektronických peněz, stavební spořitelna, spořitelní nebo úvěrní družstvo, pojišťovna, pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací makléř, pojišťovací agent, obchodník s cennými papíry, penzijní fond, investiční společnost, investiční fond, organizátor mimoburzovního trhu nebo investiční zprostředkovatel, nebo zahraniční osoba s obdobným předmětem podnikání.

(2) Jsou-li pro uzavření smlouvy o finančních službách použity prostředky komunikace na dálku uvedené v § 53 odst. 1, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti dodavatele a spotřebitele (dále jen "smlouva o finančních službách uzavíraná na dálku"), je dodavatel povinen splnit povinnosti uvedené v § 54b až 54d. Některé povinnosti při uzavírání smluv o pojistných službách uzavíraných na dálku jsou upraveny odchylně ve zvláštním právním předpise2b).

(3) U smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, na základě které jsou činěny operace stejné nebo obdobné povahy, se ustanovení § 54b až 54d na tyto operace nevztahují. Uzavírají-li stejné smluvní strany, které spolu uzavřely smlouvu o finančních službách uzavíranou na dálku, další navazující smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku stejné nebo obdobné povahy, nepoužijí se na tyto navazující smlouvy ustanovení § 54b odst. 2 až 6; to neplatí v případě, kdy od uzavření poslední smlouvy uplynul více než jeden rok.

(4) Pro účely smluv o finančních službách uzavíraných na dálku se rozumí

a)   provozovatelem prostředku komunikace na dálku fyzická nebo právnická osoba, jejíž podnikatelská činnost zahrnuje zpřístupňování jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku dodavatelům,
b)   trvalým nosičem dat jakýkoli předmět, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě,
c)   spotřebitelem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

§ 54b
Poskytování informací

(1) Spotřebiteli musí být při jednání prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku poskytnuty informace o dodavateli, o poskytované finanční službě, o smlouvě o finančních službách uzavírané na dálku a o možných způsobech mimosoudního řešení sporů nebo možných náhradách z garančních fondů.

(2) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto informace o dodavateli:

a)   obchodní firma, název nebo jméno a příjmení a identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno, dodavatele,
b)   hlavní předmět podnikání dodavatele,
c)   sídlo dodavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště dodavatele, který je fyzickou osobou, případně jiné adresy, které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem,
d)   obchodní firma, název nebo jméno a příjmení a identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno, zástupce dodavatele v České republice, jestliže takový zástupce existuje (dále jen "zástupce dodavatele"),
e)   sídlo zástupce dodavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zástupce dodavatele, který je fyzickou osobou, případně jiné adresy, které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a zástupcem dodavatele,
f)   obchodní firma, název nebo jméno a příjmení zprostředkovatele uzavření smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku s dodavatelem (dále jen "zprostředkovatel"), a identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno, pokud s takovýmto zprostředkovatelem spotřebitel jedná,
g)   titul, na základě kterého zprostředkovatel se spotřebitelem jedná,
h)   sídlo zprostředkovatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zprostředkovatele, který je fyzickou osobou, případně jiné adresy, které mají význam pro vztah mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem,
i)   informace o tom, zda je dodavatel registrován v obchodním nebo jiném obdobném rejstříku a pokud je dodavatel registrován, pak informace o jeho registračním čísle nebo jiném odpovídajícím prostředku identifikace dodavatele v takovém rejstříku,
j)   název a sídlo orgánu odpovědného za výkon státního dozoru nad činností dodavatele, pokud dodavatel podniká na základě povolení.

(3) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto informace o poskytované finanční službě:

a)   název a hlavní charakteristiky poskytované služby,
b)   celková cena poskytované služby pro spotřebitele včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím dodavatele a jiných souvisejících nákladů; nelze-li přesnou celkovou cenu určit předem, pak veškeré informace o způsobu výpočtu konečné ceny umožňující spotřebiteli ověřit si konečnou cenu,
c)   možná rizika mimo kontrolu dodavatele spojená s poskytovanou finanční službou, včetně případného upozornění, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích,
d)   existence dalších daní nebo nákladů, které nejsou hrazeny prostřednictvím dodavatele nebo jím nejsou vybírány,
e)   případná omezení období, po které zůstávají poskytnuté informace v platnosti,
f)   možné způsoby placení za poskytnutou službu a způsob poskytnutí služby,
g)   případné dodatečné náklady pro spotřebitele za použití prostředků komunikace na dálku, pokud jsou dodavatelem účtovány.

(4) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto informace o smlouvě o finančních službách uzavírané na dálku:

a)   o možnosti či nemožnosti odstoupit od smlouvy podle § 54c odst. 1, zejména o lhůtách k jeho uplatnění, podmínkách jeho uplatnění, částce, jejíž zaplacení může být na spotřebiteli požadováno podle § 54c odst. 6, a informace o důsledcích neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy,
b)   o minimální době trvání smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku v případě trvajícího nebo opakovaného poskytování finančních služeb,
c)   o právu dodavatele nebo spotřebitele na předčasné nebo jednostranné ukončení smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku na základě smluvních podmínek, včetně případných smluvních pokut,
d)   praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení, obsahující mimo jiné adresu, na niž má být zasláno oznámení o odstoupení,
e)   označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právní předpisy bere dodavatel za základ pro vytvoření vztahů se spotřebitelem před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku,
f)   o smluvní doložce o rozhodném právu smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku a o příslušnosti soudu v případě sporů vzniklých ze smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku,
g)   o jazyku, případně jazycích, ve kterých bude dodavatel se souhlasem spotřebitele komunikovat se spotřebitelem během trvání smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku a ve kterých budou spotřebiteli poskytnuty smluvní podmínky a další informace podle tohoto paragrafu.

(5) Spotřebiteli musí být v souladu s odstavcem 1 poskytnuty tyto informace o možných způsobech nápravy porušení povinností ze smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku:

a)   o existenci a způsobu mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, včetně možnosti obrátit se se stížností na příslušný dozorový orgán,
b)   o existenci garančních fondů, zejména Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, Fondu pojištění vkladů a Zajišťovacího fondu družstevních záložen.

(6) Z informací poskytnutých podle odstavců 2 až 5 musí být patrno, že slouží k obchodním účelům.

(7) Informace poskytnuté spotřebiteli před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku musí být v souladu s uzavřenou smlouvou.

(8) Informace podle odstavců 2 až 5 musí být dány spotřebiteli k dispozici písemně v dostatečném předstihu před tím, než je spotřebitel smlouvou uzavíranou na dálku nebo nabídkou na její uzavření vázán.

(9) Jestliže byla smlouva o finančních službách uzavíraná na dálku uzavřena na žádost spotřebitele s použitím prostředků komunikace na dálku, které neumožňují poskytnutí smluvních podmínek a informací v souladu s odstavcem 8, musí dodavatel splnit svou povinnost podle odstavce 8 okamžitě po uzavření této smlouvy.

(10) V případě hlasové telefonní komunikace musí být spotřebiteli na začátku hovoru zahájeného dodavatelem sdělen obchodní účel hovoru a informace sloužící k dostatečné identifikaci dodavatele. Jestliže s tím vysloví spotřebitel souhlas, je možné mu místo informací uvedených v odstavcích 2 až 5 sdělit pouze informace o osobě, která je v kontaktu se spotřebitelem, a její spojení s dodavatelem a informace podle odstavce 3 písm. a), b) a d) a podle odstavce 4 písm. a), s výjimkou informace o důsledcích neuplatnění práva pro odstoupení od smlouvy. Dodavatel dále informuje spotřebitele o tom, že další informace jsou k dispozici na vyžádání, a o povaze těchto informací. Povinnost dodavatele dodat informace podle odstavce 8 tím není dotčena.

(11) Spotřebitel má právo obdržet kdykoli během trvání smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku na svou žádost smluvní podmínky v tištěné podobě, případně změnit způsob komunikace na dálku, pokud to není v rozporu s povahou poskytovaných finančních služeb nebo s uzavřenou smlouvou o finančních službách uzavíranou na dálku.

(12) Pokud dodavatel při uzavírání smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku neposkytne spotřebiteli informace podle odstavců 1 až 11 nebo mu poskytne klamavé informace, má spotřebitel právo od uzavřené smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku odstoupit. Toto právo může spotřebitel uplatnit ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o porušení povinností dodavatele podle odstavců 1 až 11 dozví. Na odstoupení spotřebitele od smlouvy se použijí ustanovení § 54c odst. 6 až 9 obdobně.

§ 54c
Právo na odstoupení

(1) Od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce (dále jen "právo na odstoupení") ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy nebo ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu s § 54b odst. 8 nebo 9, nastal-li tento den po uzavření smlouvy. Od smlouvy o penzijním připojištění uzavírané na dálku má spotřebitel právo na odstoupení ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy nebo ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu s § 54b odst. 8 nebo 9, nastal-li tento den po uzavření smlouvy.

(2) Spotřebitel nemá právo na odstoupení u finančních služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které dodavatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům2c). Právo na odstoupení dále spotřebitel nemá u smluv, z nichž bylo zcela splněno oběma smluvními stranami na výslovnou žádost spotřebitele před výkonem spotřebitelova práva na odstoupení.

(3) Spotřebitel vykoná své právo na odstoupení oznámením zaslaným prokazatelným způsobem v souladu s praktickými pokyny podle § 54b odst. 4 písm. d); lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo oznámení písemně odesláno před uplynutím této lhůty.

(4) Pokud je se smlouvou o finančních službách uzavíranou na dálku spojena jiná smlouva uzavíraná na dálku vztahující se ke službám poskytovaným dodavatelem nebo jinou osobou na základě smlouvy s dodavatelem, pak se tato smlouva od počátku ruší, pokud spotřebitel využije své právo na odstoupení podle odstavce 1.

(5) Ve lhůtě pro odstoupení podle odstavce 1 může dodavatel začít plnit smlouvu o finančních službách uzavíranou na dálku až poté, co s tím spotřebitel vysloví souhlas.

(6) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, dodavatel po něm může požadovat neprodlené zaplacení částky pouze za do té doby skutečně poskytnutou službu. Požadovaná částka musí být přiměřená rozsahu již poskytnuté služby.

(7) Dodavatel nesmí od spotřebitele požadovat zaplacení částky za poskytnutou službu podle odstavce 6, pokud zahájil plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení podle odstavce 1 bez souhlasu spotřebitele nebo pokud neprokáže, že spotřebitele informoval o částce podle § 54b odst. 4 písm. a).

(8) Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku podle odstavce 3, vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky od něj přijaté na základě smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, s výjimkou částky zaplacené spotřebitelem za již skutečně poskytnuté služby na základě této smlouvy podle odstavce 6.

(9) Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zaslal dodavateli oznámení o odstoupení podle odstavce 3, vrátit dodavateli všechny jím poskytnuté peněžní prostředky nebo jiný majetek od něj přijatý na základě smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku.

§ 54d

(1) Pokud dodavatel poskytne spotřebiteli finanční službu bez výslovné objednávky spotřebitele, nemá spotřebitel povinnost za tuto službu zaplatit a neplynou mu z této skutečnosti ani žádné jiné povinnosti. Mlčení spotřebitele nelze považovat za souhlas s poskytováním finančních služeb.

(2) Na smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku se obdobně použijí ustanovení o spotřebitelských smlouvách podle § 55 a 56.

(3) Provozovatel prostředku komunikace na dálku zajistí, aby na jím provozovaném prostředku komunikace na dálku nebyly poskytovány finanční služby poskytované na dálku, pokud byly pravomocným soudním rozsudkem nebo správním rozhodnutím označeny jako nesplňující požadavky týkající se spotřebitelských smluv stanovené tímto zákonem.

(4) Aniž je dotčeno ustanovení § 54c odst. 7, nese důkazní břemeno o splnění svých povinností informovat spotřebitele a důkazní břemeno o získání souhlasu spotřebitele s uzavřením, popřípadě s plněním, smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku dodavatel. Jakékoli smluvní ujednání, které stanovuje, že důkazní břemena podle předchozí věty nese, byť jen z části, spotřebitel, je nepřípustné ve smyslu § 56 odst. 3.


2b)   § 2, § 3 písm. bb), § 23 a 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).
2c)   § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 2b a 2c se označují jako poznámky pod čarou č. 2d a 2e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

10. V § 57 odst. 1 větě první se číslo "7" nahrazuje číslem "14" a za slovo "odstoupit" se vkládají slova "bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce".

11. V § 57 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.".

Čl. VIII
Přechodné ustanovení

Smlouvy o službách bankovních, platebních, úvěrových a pojistných, smlouvy týkající se penzijního připojištění, smlouvy týkající se poskytování investičních služeb a smlouvy týkající se obchodů na trhu s investičními nástroji, při jejichž uzavření byly použity prostředky komunikace na dálku a které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o bankách

Čl. IX

V § 26 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:

"h)  porušení povinností stanovených zvláštním právním předpisem6a) pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku.

6a)   Občanský zákoník.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 6a až 6c se označují jako poznámky pod čarou č. 6b až 6d, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. X

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 27b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které včetně poznámky pod čarou č. 18a zní:

"n)  poruší povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem18a) pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku.

18a)   Občanský zákoník.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 18a se označuje jako poznámka pod čarou č. 18b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 27b odst. 3 se za slova "podle odstavce 1 písm. c)" vkládají slova "a n)".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Čl. XI

V § 43b zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 377/2005 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které včetně poznámky pod čarou č. 13f zní:

"w) poruší povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem13f) pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku.

13f)   Občanský zákoník.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 13f a 13g se označují jako poznámky pod čarou č. 13g a 13h, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o cenných papírech

Čl. XII

V zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se § 44b až 44i včetně poznámek pod čarou č. 24a a 24b zrušují.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o Komisi pro cenné papíry

Čl. XIII

Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 6 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 7a zní: "Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu7a) se nepoužije.


7a)   § 152 odst. 5 správního řádu.".

2. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) při rozhodování o žádosti o schválení prospektu cenného papíru vyžadovat informace a podklady od vedoucích osob nebo od auditora emitenta cenného papíru, osoby, která vyhotovila prospekt, nebo obchodníka s cennými papíry, který cenné papíry umísťuje.".

 3. V § 9a odst. 1 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje.

4. V § 9a odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) jako vedoucí osoba emitenta cenného papíru, osoby, která vyhotovila prospekt, nebo obchodníka s cennými papíry, který cenné papíry umísťuje, neposkytne informace a podklady, které je Komise oprávněna požadovat podle § 8 odst. 1 písm. g), nebo".Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

 5. V § 9a odst. 2 se slova "a b)" nahrazují slovy "až c)" a slova "písm. c)" se nahrazují slovy "písm. d)".

6. V § 9b odst. 1 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje.

7. V § 9b odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)  jako auditor emitenta cenného papíru, osoby, která vyhotovila prospekt, nebo obchodníka s cennými papíry, který cenné papíry umísťuje, neposkytne informace a podklady, které je Komise oprávněna požadovat podle § 8 odst. 1 písm. g), nebo".Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

8. V § 9b odst. 2 se slova "a b)" nahrazují slovy "až c)" a slova "písm. c)" se nahrazují slovy "písm. d)".

9. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) až y), která znějí:

"w)  prospektů cenného papíru schválených Komisí včetně elektronického odkazu na prospekt cenného papíru uveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách emitenta nebo organizátora regulovaného trhu nejméně po dobu 12 měsíců od schválení,
x)   obchodních společností a fyzických osob, které jsou na svoji žádost zapsáni jako kvalifikovaní investoři podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
y)   finančních holdingových společností; tyto seznamy zasílá Komise prostřednictvím ministerstva Komisi Evropských společenství a příslušným orgánům členských států Evropské unie.".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o auditorech

Čl. XIV

V § 15 odst. 1 větě poslední zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 284/2004 Sb., se slova "podle zvláštního právního předpisu.7a)" nahrazují slovy "a Komisi pro cenné papíry podle zvláštních právních předpisů7a).".Poznámka pod čarou č. 7a zní:


"7a)   Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna občanského soudního řádu

Čl. XV

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 322 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 86a a 86b zní:

"(4) Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny technické prostředky, na nichž se podle zvláštního právního předpisu86a) vede evidence investičních nástrojů nebo se uchovávají dokumenty týkající se údajů v této evidenci, a dále technické prostředky sloužící k poskytování údajů o vlastnících investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu86b).


86a)   § 92, 93 a 99a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
86b)   § 115 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č.  56/2006 Sb.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

2. V § 322 odst. 5 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna obchodního zákoníku

Čl. XVI

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 38b odst. 1 věta první zní: "Při rozdělení právnické osoby (dále jen "zápis rozdělení") se do obchodního rejstříku u zanikající nebo rozdělované právnické osoby zapíše údaj, že zanikla rozdělením nebo že došlo k odštěpení části jejího jmění, s uvedením firmy, sídla a identifikačního čísla všech nástupnických právnických osob.".

2. V § 38b odst. 2 se na konci písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "to platí obdobně pro odštěpení se založením nových společností (§ 69c odst. 2),".

3. V § 38b odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "to platí obdobně pro odštěpení sloučením (§ 69c odst. 2),".

4. V § 38d odst. 1 se za slovo "zanikající" vkládají slova "nebo rozdělované".

5. V § 38e odst. 1 se za slovo "zanikající" vkládá slovo " , rozdělované".

6. V § 38e odst. 3 se za slovo "zanikající" vkládá slovo " , rozdělované".

7. § 67a zní:

"§ 67a

Ke smlouvě, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, ke smlouvě o nájmu podniku nebo jeho části a ke smlouvě zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části musí být udělen souhlas společníků nebo valné hromady.".

8. V § 69 odstavec 4 zní:

"(4) Rozdělení se může uskutečnit formou:

a)   rozdělení se založením nových společností,
b)   rozdělení sloučením,
c)   rozdělení odštěpením se založením nových společností,
d)   rozdělení odštěpením sloučením, nebo
e)   kombinací forem uvedených pod písmeny a) a b), nebo kombinací forem uvedených pod písmeny c) a d).".

9. V § 69c odst. 1 se na konci první věty tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "nestanoví-li zákon jinak.".

10. V § 69c odst. 1 se ve větě druhé slova "nástupnických společností" nahrazují slovy "nástupnické společnosti nebo společností".

11. V § 69c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Rozdělením odštěpením se rozdělovaná společnost neruší ani nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění přechází na existující (odštěpení sloučením) nebo nově založenou (odštěpení se založením nových společností) nástupnickou společnost nebo společnosti, a společníci rozdělované společnosti se stávají společníky nástupnické společnosti nebo společností, nestanoví-li tento zákon jinak.".Dosavadní odstavce 2 až 5 označují jako odstavce 3 až 6.

12. V § 69c odst. 5 se vkládají věty třetí a čtvrtá "Při rozdělení odštěpením sloučením jsou zúčastněnými společnostmi rozdělovaná společnost i nástupnická společnost (společnosti). Při rozdělení odštěpením se založením nových společností je zúčastněnou společností pouze rozdělovaná společnost.".

13. V § 69c se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Dochází-li k rozdělení odštěpením akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, nechá rozdělovaná společnost ocenit posudkem znalce pouze odštěpovanou část svého jmění, má-li tato část přejít na jedinou nástupnickou společnost. Přechází-li však odštěpovaná část jmění na více nástupnických společností, ocení se v posudku znalce odštěpovaná část jmění pro každou jednotlivou nástupnickou společnost samostatně. Ustanovení § 69c odst. 6 věty třetí a čtvrtá se použijí obdobně.".

14. V § 92d odst. 3 se za slovy "220y" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "220z" se vkládají slova "a 220zb".

15. V § 97 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) K uzavření smluv podle § 67a se vyžaduje souhlas většiny komplementářů spolu se souhlasem většiny komanditistů.".

16. V § 125 odst. 1 písm. j) se slovo "dispozic" nahrazuje slovem "smluv" a slova "či zastavení podniku" se zrušují.

17. V § 127 odst. 4 větě první se slova "§ 125 odst. 1 písm. c), d) a e)" nahrazují slovy "§ 125 odst. 1 písm. c), d), e) a j)".

18. V § 153d odst. 1 se za slovo "220z" vkládají slova "a 220zb".

19. V § 153d odst. 2 větě třetí se slova "§ 69c odst. 5" nahrazují slovy "§ 69c odst. 6".

20. V § 163 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "nebo užšího prospektu cenného papíru" zrušují.

21. V § 164 odst. 4 větě první se slova "popřípadě užší prospekt cenného papíru," a slova "nebo užší prospekt cenného papíru" zrušují.

22. V § 175 odst. 1 písm. f) se slova "nebo užší prospekt cenného papíru" zrušují.

23. V § 175 odst. 3 písm. c) se slova "nebo užší prospekt cenného papíru" zrušují.

24. V § 183c odst. 3 větě druhé se slova "osobou oprávněnou k vedení centrální evidence cenných papírů" nahrazují slovy "centrálním depozitářem".

25. V § 186 odst. 2 větě první se slova "§ 187 odst. 1 písm. a), b) a c)" nahrazují slovy "§ 187 odst. 1 písm. a), b), c) a k)".

26. V § 186c odst. 2 se písmeno e) včetně poznámky pod čarou zrušuje.Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

27. V § 187 odst. 1 písm. k) se slovo "dispozic" nahrazuje slovem "smluv" a slova "či zastavení podniku" se zrušují.

28. V § 220g odst. 6 větě druhé se slova "v evidenci centrálního depozitáře" nahrazují slovy "v centrální evidenci cenných papírů".

29. V § 220r odst. 5 se slova "§ 69c odst. 5" nahrazují slovy "§ 69c odst. 6".

30. V § 220s odst. 1 větě druhé a odst. 3 větě páté se slova "§ 69c odst. 5" nahrazují slovy "§ 69c odst. 6".

31. V § 220x odst. 1 větě první, odst. 8 a 10 se slova "§ 69c odst. 5" nahrazují slovy "§ 69c odst. 6".

32. V § 220y písm. e) se slova "69c odst. 5" nahrazují slovy "§ 69c odst. 6".

33. Za § 220za se vkládá nový § 220zb, který včetně nadpisu zní:

"§ 220zb
Rozdělení odštěpením

(1) Na rozdělení odštěpením se založením nových společností (§ 69c odst. 2) se použijí přiměřeně § 220r až 220z a na rozdělení odštěpením sloučením (§ 69c odst. 2) se použije přiměřeně § 220za, nestanoví-li zákon jinak.

(2) Projekt rozdělení, případně smlouva o rozdělení se při rozdělení odštěpením doplňuje nebo pozměňuje takto:

a)   výměnným poměrem podle § 220r odst. 2 písm. c) se rozumí vymezení podílů společníků rozdělované společnosti v nástupnické společnosti,
b)   za rozhodný den rozdělení podle § 220r odst. 2 písm. e) se považuje den, od kterého se jednání rozdělované společnosti týkající se přecházející části jmění považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické společnosti (společností),
c)   určení podle § 220r odst. 2 písm. f) může být nahrazeno přesným stanovením metod a postupů, podle kterého se toto určení stanoví.

(3) Výměnný poměr akcií může být stanoven buď stejně pro všechny akcionáře ve všech nástupnických společnostech podle jejich podílu k základnímu kapitálu rozdělované společnosti (rovnoměrný výměnný poměr) nebo může být stanoven v různých nástupnických společnostech různě (nerovnoměrný výměnný poměr). Ustanovení § 220r odst. 3 věta první se nepoužije.

(4) Nebude-li zřejmé, jaký obchodní majetek a závazky tvořící část jmění rozdělované společnosti přešly na nástupnickou společnost, má se za to, že sporný obchodní majetek a závazky na nástupnickou společnost nepřešly. Nebude-li zřejmé, v jakém poměru nebo struktuře přešly majetek nebo závazky tvořící část jmění rozdělované společnosti na nástupnické společnosti, bude-li jich více, má se za to, že se nástupnické společnosti stávají spoluvlastníky přešlého majetku a že z přešlých závazků jsou nástupnické společnosti zavázány společně a nerozdílně. Výše ručení každé jednotlivé nástupnické společnosti podle § 220x odst. 1 věty první je omezena hodnotou části čistého obchodního majetku vyplývající z posudku znalce podle § 69c odst. 7 a výše ručení rozdělované společnosti je omezena výší jejího vlastního kapitálu vykázanou v zahajovací rozvaze rozdělované společnosti vyhotovované v souvislosti s rozdělením odštěpením. Ustanovení § 220x odst. 5 se nepoužije.

(5) Součet jmenovitých hodnot všech akcií nástupnické společnosti, které mají být při rozdělení odštěpením vydány, nemůže být vyšší než hodnota odštěpované části čistého obchodního majetku rozdělované společnosti vyplývající z posudku znalce podle § 69c odst. 7 pro příslušnou nástupnickou společnost.

(6) Vlastní kapitál rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze nesmí být v důsledku rozdělení odštěpením nižší než její základní kapitál, ledaže bude současně s rozhodnutím o rozdělení odštěpením rozhodnuto také o snížení základního kapitálu rozdělované společnosti, a to nejméně o částku odpovídající vzniklému rozdílu mezi vlastním kapitálem a základním kapitálem.".

34. Dosavadní § 220zb se označuje jako § 220zc.

35. V § 239 odst. 4 písmeno h) zní:

"h) rozhodovat o uzavření smluv podle § 67a a o jiných významných majetkových dispozicích,".

 ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o dluhopisech

Čl. XVII

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 větě první se slova " , od jejíhož vzniku uplynuly nejméně 2 roky a která má schválené a auditované alespoň dvě poslední po sobě jdoucí účetní závěrky, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 25 až 27)" zrušují.

2. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova " , a u zvláštního druhu dluhopisu označení jeho druhu" nahrazují slovy "nebo označení zvláštního druhu dluhopisu".

3. V § 7 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.Dosavadní písmena k) až n) se označují jako písmena j) až m).

4. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"(3) Prospekt dluhopisu1) (dále jen "prospekt") a emisní podmínky mohou tvořit jeden dokument a mohou být schvalovány společně.


1)   Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 3 se označují jako poznámky pod čarou č. 2 až 4, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou, dosavadní poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje a odkaz na poznámku pod čarou č. 4 se nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1.

5. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V případě postupu podle § 7 odst. 3 se nepoužijí ustanovení § 8 odst. 5 a § 9 odst. 1 a 2 a Komise postupuje při schvalování způsobem, který stanoví zvláštní zákon upravující podnikání na kapitálovém trhu pro schvalování prospektu.".

6. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Jsou-li emisní podmínky schváleny společně s prospektem, odstavce 1 až 3 se nepoužijí a emisní podmínky se uveřejní společně s prospektem způsobem, který stanoví zvláštní zákon upravující podnikání na kapitálovém trhu pro uveřejnění prospektu.".

7. V § 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "V případě, že jsou emisní podmínky schváleny společně s prospektem, nepoužijí se ustanovení § 12 odst. 3 a 4 a Komise při schvalování postupuje způsobem, který stanoví zvláštní zákon upravující podnikání na kapitálovém trhu pro schvalování dodatku prospektu.".

8. V § 13 odstavec 5 zní:

"(5) Na schvalování dluhopisového programu a jeho doplňku se přiměřeně použijí ustanovení § 8 a 9. Dluhopisový program a základní prospekt1) mohou tvořit jeden dokument a mohou být schvalovány společně. Jestliže je dluhopisový program schvalován společně se základním prospektem, přiměřeně se použijí ustanovení § 8 a 9 s výjimkou § 8 odst. 5 a § 9 odst. 1 a 2 a Komise postupuje při schvalování dluhopisového programu způsobem, který stanoví zákon upravující podnikání na kapitálovém trhu1) pro schvalování základního prospektu. V případě schválení nového základního prospektu není platnost dluhopisového programu dotčena.".

9. V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Jestliže byl dluhopisový program schválen společně se základním prospektem, použije se pro schválení doplňku přiměřeně ustanovení § 8 a 9 s výjimkou § 8 odst. 5 a § 9 odst. 1 a 2 a pro schválení změny doplňku § 12 s výjimkou § 12 odst. 3 a 4 a Komise postupuje při schvalování doplňku dluhopisového programu nebo jeho změny způsobem, který stanoví zákon upravující podnikání na kapitálovém trhu1) pro schvalování dodatku prospektu.".

10. V § 25 odst. 4 se slova "V rámci státního dluhopisového programu" nahrazují slovy "Na základě zvláštního zákona podle odstavce 2".

11. V § 25 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Dluhopisy České národní banky vydávané podle zvláštního právního předpisu4a) se označují jako poukázky České národní banky.".Poznámka pod čarou č. 4a zní:


"4a)   § 33 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.".

12. V § 25 odst. 8 se slova "písm. l)" nahrazují slovy "písm. k) a l)".

13. V § 26 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Ministerstvo vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky. Ministerstvo může vydat společné emisní podmínky, které jsou stejné pro blíže neurčený počet emisí státních pokladničních poukázek. Ministerstvo vyhlašuje emisní podmínky státních dluhopisů a společné emisní podmínky státních pokladničních poukázek ve Sbírce zákonů, nejde-li o emisní podmínky státního dluhopisu vydávaného v zahraničí. Společné emisní podmínky státních pokladničních poukázek jsou pro jednotlivé emise doplňovány údaji podle § 6 odst. 1 písm. c), d), g) a k) a podle § 7 odst. 1 písm. e), které se ve Sbírce zákonů nevyhlašují, ale jsou ministerstvem uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Emisní podmínky dluhopisů vydávaných Českou národní bankou se zveřejňují ve Věstníku České národní banky a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Česká národní banka může vydat společné emisní podmínky, které jsou stejné pro blíže neurčený počet emisí poukázek České národní banky. Společné emisní podmínky se zveřejňují podle věty první a jsou pro jednotlivé emise doplňovány údaji podle § 6 odst. 1 písm. c), d), g) a k) a podle § 7 odst. 1 písm. e), které se ve Věstníku České národní banky nezveřejňují, ale jsou Českou národní bankou uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

14. V § 26 odst. 4 větě první se slovo "vydávají" nahrazuje slovem "prodávají".

15. V § 26 odst. 4 větě druhé se slovo "vydávají" nahrazuje slovem "umísťují" a slovo "vydání" se nahrazuje slovem "umístění".

16. V § 27 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Ustanovení odstavců 2 až 4 se vztahují i na komunální dluhopisy vydávané v zahraničí.".

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XVIII

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se mění takto:

1. V příloze v části čtvrté položce 65 písm. b) se slova "užšího prospektu cenného papíru nebo" zrušují.

2. V příloze v části čtvrté položce 65 písm. c) se slova "nebo užšího prospektu cenného papíru" zrušují.

3. V příloze v části čtvrté položce 65 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

Čl. XIX
Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XX

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004, zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. h) se číslo "162 000" nahrazuje číslem "198 000".

2. V § 13a odst. 2 se věty první a druhá nahrazují větami "Společným základem daně se pro účely tohoto zákona rozumí součet dílčích základů daně podle § 6 až 10 u obou manželů. Dílčí základy daně podle § 6 až 10 každého z manželů se upraví podle § 5 a 23. Společný základ daně se sníží o nezdanitelné části základu daně podle § 15 za oba manžele. Nezdanitelné části základu daně podle § 15 může uplatnit i ten z manželů, který před společným zdaněním neměl zdanitelné příjmy kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou daně, jestliže jinak splňuje podmínky stanovené pro jejich uplatnění.".

3. V § 13a odst. 4 písm. c) se slova "podle § 13 a 14" nahrazují slovy "podle § 13 nebo § 14".

4. V §13a se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Zálohy neplatí manžel (manželka), který před společným zdaněním neměl zdanitelné příjmy kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou daně.".

5. V § 13a odst. 6 věta třetí zní: "V příloze k daňovému přiznání každý z manželů uvede údaje potřebné pro výpočet daně ze společného základu daně manželů podle odstavce 2 za oba manžele a každý z nich uvede do svého daňového přiznání polovinu společného základu daně sníženou o polovinu nezdanitelných částí základu daně za oba manžele, ze které vypočte daň.".

6. V § 13a se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Požádá-li současně s podáním daňového přiznání jeden z manželů o převedení vratitelného přeplatku, který vznikl v důsledku zaplacených záloh na daň a uplatnění společného zdanění na osobní účet druhého z manželů, správce daně uskuteční tento převod ke dni splatnosti daně druhého z manželů.".

7. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zo), které včetně poznámky pod čarou č. 121 zní:

"zo)   příjmy plynoucí z příspěvků výrobců podle zvláštního právního předpisu121) provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení nebo oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu, pokud jsou zaregistrováni podle zvláštního právního předpisu121).

121)   § 37h odst. 1 písm. c), § 37n a 37o zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

8. V § 24 odst. 2 písm. b) na konci bodu 3 se čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta "Toto ustanovení se nepoužije pro zůstatkovou cenu prodávaného osobního automobilu, jehož vstupní cena je podle tohoto zákona limitována (§ 29 odst. 10), kdy se částka příjmu z prodeje podle § 23 odst. 4 písm. l) nezahrnuje do základu daně,".

9. V § 24 odst. 2 písm. h) bod 1 zní:

"1. 

nájemné, s výjimkou nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci a nájemného uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za), a to podle zvláštního právního předpisu20); přitom u nájemce, který má najat podnik nebo část podniku, tvořící samostatnou organizační složku, na základě smlouvy o nájmu podniku nebo části podniku podle zvláštního právního předpisu70) (dále jen "smlouva o nájmu podniku") je výdajem (nákladem) pouze část nájemného, která převyšuje odpisy stanovené podle zvláštního právního předpisu20),".

10. V § 34 odst. 4 v poslední větě se za slovo "služby" vkládají slova " , licenční poplatky (§ 19 odst. 7)".

11. V § 38b se na konci věty druhé doplňují slova "anebo manželé uplatnili společné zdanění podle § 13a".

12. V § 38k odst. 5 písm. f) bodě 3 se číslo "150 000" nahrazuje číslem "300 000".

13. V příloze č. 3 bodě 1 se věty druhá a třetí zrušují.

Čl. XXI
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení čl. XX bodů 2 až 11 lze použít i za zdaňovací období, které započalo v roce 2005.

2. Ustanovení § 19 odst. 1 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 545/2005 Sb., se poprvé použije za zdaňovací období, které započalo v roce 2006.

3. Nájemce movitých a nemovitých věcí zároveň, který uplatňuje odpisy v základu daně podle článku II bodu 3 zákona č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, postupuje ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2005, podle § 24 odst. 2 písm. h) bodu 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění tohoto zákona.

4. Pokud poplatník použil ustanovení § 23 odst. 17 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 545/2005 Sb., za zdaňovací období, které započalo v roce 2005, nemůže použít ustanovení § 24 odst. 2 písm. zg) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 438/2003 Sb.

5. Ustanovení § 32a odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 545/2005 Sb., se použije již pro zdaňovací období, které započalo v roce 2005.

6. Ustanovení § 34 odst. 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 545/2005 Sb., lze použít i za zdaňovací období, které započalo v roce 2005.

7. Ustanovení § 37b zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 545/2005 Sb., se použije na přemístění zapsaného sídla evropské společnosti35f) nebo evropského družstva z území České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo některého ze států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, které je účinné po 31. prosinci 2005.

8. Ustanovení čl. XX bodu 12 se použije i pro zdaňovací období, které započalo v roce 2006 a vztahuje se také na smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby uzavřené po 1. lednu 2006.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. XXII

V § 59 odst. 3 písm. b) bodě 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se slova "nejvýše do částky 10 000 Kč" nahrazují slovy " , přičemž součet těchto plateb na všechny druhy daně za jednoho daňového dlužníka nesmí v průběhu jednoho kalendářního dne u jednoho správce daně přesáhnout částku 500 000 Kč.".

Čl. XXIII
Přechodné ustanovení

Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2006 mohou osoby, které jsou pověřeny správcem daně výhradně přijímat od daňových dlužníků platby na daň v hotovosti, přijímat tyto platby bez omezení jejich výše.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Účinnost

Čl. XXIV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.